Patenty so značkou «detektoru»

Moderační blok pro testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260510

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pták Václav, Húšťava Štefan

MPK: G21K 5/10

Značky: detektoru, moderační, testování, neutronů

Text:

...bloku. Mezi podstatné výhody náleží i ochrana obsluhy před zářením, a to na úrovni, erovnetelné s úrovní záření od pozadí.Na připojenám výkresu je na obr. 1 nárys moderačního bloku a na obr. 2 půdorys moderačního bloku podle vynálczu, jak může být používán pro testování detektorů neutronů v jaderných elektrárnách. Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává tento moderační blok především z nádoby l, která má dno lg, Š v jeho středu umístěnou...

Zapojení kapacitního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260494

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kučera František, Haupt Zdeněk

MPK: G01F 23/26

Značky: detektoru, zapojení, kapacitního

Text:

...4 je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 10. Druhý operační Zesilovač 1 je frekvenčně kompenzován koinpenzačním kondenzátorem 18. Na výstup druhěiio operačniho. zesilovače 10 je na-pojena -omezující Zenerova dloda 11 v sérii s omezujicim odporem 12, který je vyveden na bázi prvního z dvojice v-ýkonových tranzistorů v Darlingtonově zapojení 13,kde em-itor posledního výkonového tranzistoru je propojen se zdířkou 21 v...

Zapojení detektoru úniku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 272197

Dátum: 15.01.1991

Autor: Marcelli Zdeněk

MPK: A61M 1/14

Značky: zapojení, detektoru, úniku

Zapojení synchronního selektivního detektoru se střídavým výstupem a stejnosměrnými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270632

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mašín Zdeněk, Vojta Jiří

MPK: G01S 3/42

Značky: střídavým, selektivního, výstupy, synchronního, výstupem, detektoru, stejnosměrnými, zapojení

Text:

...připojení zdroje obdélníkového napětí z referenčního generátoru. Eradla třetího a štvrtého tranzistbru jsou vzájomne spojene a pripojene na voz-ku zdroje obdélníkového napätí opační taze. V zapojení je možné u všech tranzistorů současně zaměnit elektrody kolektor - emitor.Vyšší ůčinek popiaovaného zapojení lze spatřovat v tom, že jedním obvodem je řešena synchronní filtraca i datokce signálu nesoucího směrovou informací, s téměřlibovolně...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: směšovací, dynamické, plynných, testování, nádoba, látek, detektoru, odezvy

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Elektronický obvod na stabilizaci scintilačních detektorů záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268759

Dátum: 11.04.1990

Autor: Michme Norbert

MPK: G01T 1/40, G01T 1/20

Značky: scintilačních, obvod, záření, detektoru, stabilizaci, elektronický

Text:

...M KOTOQBQ MOJKGT óblTb HOMBIJQEHRýľJlľKlĺüxlłlłll-ICIM TIPMGIĚIFJC. nPM QTOM HYKHO óUJICl IIÚÓMTbCFI TOPO. HTDÓH CTEłJICI DOBMOXHNM HQIAMFJHBHIIIFJmlťľlĺľ-ířllllKči. xilfJíâkTlľłpł-hłů 1 unopnaw ovxrypa KClTDPCJľľJ PGCFIUJIOKEH-â B CHEKTPE SHBPFMVI HBCKCIJIbKD Ill/UKBAnn ooecnewenmn Tpeayenoň Tuunvcrm mm e 0 cnpow 96 onMMocTM pe 9 yAbTaTon msmepcnmn npm Heňrpmnmmn aKTmnaumaHMnM ananmae Ha oanop 0 cxuaxmnax pemanmmnm oaKTapahm qnannrcn...

Způsob výroby detektorů elektromagnetického záření pro oblast od 400 do 1200 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 268375

Dátum: 14.03.1990

Autori: Onheiser Pavel, Sopko Bruno, Pavlů Jaroslav, Folvarčný Václav

MPK: H01L 21/225, G01T 1/24

Značky: způsob, elektromagnetického, oblast, záření, výroby, detektoru

Text:

...prakticky neomezenou životnost, nizkou výrobni cenu, nalpu hmotnost,vysokou oitlivoet a rychlost odezvy a mohou být provozovány při pokojovć teplotě, Způsob výroby detektorů podle vynálezu je objesněn pomoci připojeneho výkresu,kde na obr. l je znázorněn profil detektoru po rozdifundováni vrstvy typu N. na obr. 2 je profil dstektoru po inplantaci aktivni oblasti N a na obr. 3 je výsledný profil kředikovàho detektoru elektromagnetického...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Radko, Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav

MPK: G01F 11/00

Značky: směsi, detektoru, zařízení, plynných, testovací

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Vyhodnocovací zařízení pro třídění radiofotoluminiscenčních detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267580

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matěcha Jaromír, Adametz Otto, Prádler Petr, Pleštil Zdeněk, Novotný Jaroslav

MPK: G01T 1/208

Značky: zařízení, vyhodnocovací, třídění, radiofotoluminiscenčních, detektoru

Text:

...Q. Měřící část představuje ned podávacím kotoučem 3 uspořàdená evětlotěsná měřicí komore Q se zdrojem u 1 trafialovéhosvětle§ s maximem vyzařováni při vlnové délce 360 nm, s fotonásobičem 1 e evěťelnou uzávěrk 3 u§. Pohyb uzávěrky § je vyvolán krokovýu motorom 2,který je řizen signály z ovládací části Ag. Přesná polohe detektoru Q měřicí komoře § je dána blokovacím členem se zerážkou 1 Q, reverzně ovládeným krokovým motorem łł. Proměřoveným...

Zapojení detektoru spektrálně překrytých vstupních signálů liniového kanálu mobilní části vlakového zabezpečovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267973

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 7/06

Značky: signálu, překrytých, liniového, detektoru, vlakového, zabezpečovače, vstupních, mobilní, kanálu, částí, spektrálně, zapojení

Text:

...střídavým proudem průmyslováho kmitočtu 50 Hz a na všech nově budovaných trařových částech vlakového zabezpečovače s liniovým kanálem nizkofrekvenčniho typu. Diskrétní amplitudové spektrum klíčovaného nosného signálu je rozprostřeno souměrně okolo nosného kmitočtufN tak, že vytváří eoučtová e rozdílová postranní pásme, jejichž kmitočty odpovídají součtům,resp. rozdílům přísluěnáho nosného kmitočtu fN e základních hermonických...

Zařízení pro ovládání detektoru sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264673

Dátum: 14.08.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 1/28, H01J 37/20, G02B 21/32...

Značky: zařízení, detektoru, sekundárních, elektronů, ovládání

Text:

...s detektorem sekundárních elektronů za provozu a při vyčer CS 264 673 B 1pané komoře elektronového mikroskopu. Posuvné elementy lze za provozu přibližovat a oddalovat vzhledem k preparátu a jednoduchým mechanickými prostředky upevňovat v nastavené poloze.Vynĺtlt-z l)lĺŽ( objttsttí přilnžctiý výkres, nn klerćtn je na obr. l V osovćtlt ľezu naznačelt příklad praktického provedení zařízení a na obr. 2 je naznačen detail spojení pouzdra...

Uspořádání detektorů záření k určení polohy pevných hlubinných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264013

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knebel Siegfried

MPK: G01V 5/08, G01C 3/08

Značky: záření, pevných, bodů, detektoru, určení, polohy, uspořádání, hlubinných

Text:

...MaKCHMaHhHOP 0 usmenennn cnnnana.Hpn npownnqnxnmqeuu neTeKTOp 0 B cyuapuuň cnrnan CTaHOBHTCH pannmm Hynm B cnyqae cHMMeTpHH, w.e.ecnn HCTOqHMKr(paH 0 aKTHBHaH Merxa) uaxonrcn no HepTnxann B cepeuHe.Memy ewexwopann, H B swoň Touxe cnumerpnpoaannn cnrnan~ XEIPEIKTGPPISYGTCH MâKcHMčlJĺbHblM HSMGHEEPIEM B HanpaBnermH OCH nerexwopa.BTHM cranongmcn BOSMOJKHbM coKpamem 4 e cxop OCTH nsMepermx no nvm B ýrotme. CRM,Merpnpoaamnn, uwo nosnonner CHHBHO...

Zapojení měřicího sekvenčního detektoru diferenciální fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263782

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stárek Jaroslav

MPK: H04N 17/02

Značky: fáze, zapojení, sekvenčního, měřicího, diferenciální, detektoru

Text:

...výstup je připojen na vstup druhého odřezávače, jeho výstup je přípojen na nulovací vstup detekčního klopnéhoobvodu typu R - S. přičenł dále neinvertovaný výstup třetího symetriànčního obvodu je připojen na začátek druhého vinutí třetího oddělovscího transformitoru, přičemž konec prvního vinutí třetího oddčldvacího transformłtoru je připojen na neinvertující vstup třetího komparitoru,a na konec druhého vinutí třetího oddělovacího...

Zapojení kmitočtově fázového detektoru s potlačeným pásmem necitlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263609

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šváb Zdeněk, Vydaren Branislav

MPK: H03D 13/00, H03D 3/18, H03D 3/02...

Značky: detektoru, kmitočtově, pásmem, zapojení, fázového, necitlivosti, potlačeným

Text:

...detektoru podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn přenos detektoru při ideálním stavu, na obr. 3 je znázorněn přenos překomponzovaného detaktoru a na obr. 4 jsou uvedeny průběhy na jednotlivých výstupech bloku kmitočtově-fázovóho detektoru podla vyndlezu.Vstupní svorka 33 kmitočtu fl je spojena se synchronním nastavovacím vstupem 33 horního klopného obvodu 3 a vstupní svorka Q 3 kmitočtu f 2 je spojene se synchronním nastavovacím vstupem 33...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: děliče, funkční, zapojení, kmitočtu, řízení, stupnicového, detektoru, motorů, otáček, obvodů, testování, fázového

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Způsob testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259836

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pták Václav, Húšťava Štefan

MPK: G21K 1/06

Značky: testování, detektoru, způsob, neutronů

Text:

...na tepelné neutrony. V dalším experimentu bylo zjištěno, že počet tepelných ueutronů, dopodají cích na povrch detektoru D ueutronů. závisí také na tlouštce t vrstvy moderâtoru B okolo detektoru D, nejen na tlouštce vrstvy mo derátoru B mezi neutronovým zdrojem A o detektorem D ueutronů. Tato skutečnost je zobrazena na obr. 2, ze kterého vyplýva závislost počtu N tepelných ueutronü na. rlouštť. ce t vrstvy moderátoru B, která byla...

Zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 259091

Dátum: 17.10.1988

Autori: Barták Miroslav, Šilhavý Vladimír

MPK: F28D 15/02

Značky: zařízení, termovizních, aparatur, detektoru, chlazení

Text:

...výparná část kryogenúíknpilární tepelné trubice a Její kondeno zační část je vložeua do oblàâioího~měHia, umístěnáho v zásobní. nádobč. Vnitřní povrch kryogenníľkapiláxní tepelná trubice jeopatřen kapilární soustavou. í V n. F 1 Kcntaktnímpřipoáoním výpanóüáatí tepelná trubice k do-..tektoru termovizní aparatury a umíàtäním Její kondenzační čás ti do záacbní nádoby e ch 1 adícímmšäiemrse značná sníší spotřeba ohladiva a je zadištěno čaaovä...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Perner Bohumil, Mejzlík Jiří, Balounek Vratislav, Schauer Petr

MPK: G01T 1/185

Značky: přípravy, záření, detektoru, perovskitu, způsob, granátu, hlinitoyttritého, monokrystalů, ionizujícího

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Zapojení vrcholového detektoru s rychlým návratem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245941

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šeerbin Leonid Alexaddovie

MPK: H03M 13/00

Značky: návratem, vrcholového, rychlým, zapojení, detektoru

Text:

...V konkrétním případě použití bylo doseženo časové konstanty návratu 0,1 sec místo jinak potřebných 10 coc.Zspojení podle vynñlezu bude dálo popaáno se zřetelu k připojenónu echůntu.zapojení podle výnálszu eoetává z nopůtovćho komparátoru l, prvního hradla g ,druheho hradls 3, znovúepuetitelného nonoetabilního obvodu g a knitočtového integritoru j. Napöĺový komparútor l je spojen e prvním vetupen prvního hradla g, na jehož druhý vstup je...

Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 257535

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimeček Cyril, Kohout Jan

MPK: A61B 6/02, A61B 6/00

Značky: detektoru, denzitometrické, nosná, hlavice, vyšetřování

Text:

...ve společném rámu. Detektory jsou uloženy na výškově přestavitelných drážkách stranově posuvně. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí, které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu se zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držakem. Rám je opatřen...

Uspořádání detektoru přetrhu spodní nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257095

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skořepa Václav

MPK: D05B 63/04

Značky: uspořádání, spodní, nitě, přetrhu, detektoru

Text:

...detektoru přetrhu spodní níti je, že čidlo kontaktního detektoru je zabudováno do jehelní desky. Pro účely popisu navrhovaného uspořádání je připojeno vyobrazení, kde na schematiokém, axonometrickém pohledu ze spodní strany na šicí jednotku je znázorněno uspořádání detektoru přetrhu Spodní nitě.Ve znázorněném provedení na obrázku se jedná o ramenový šicí stroj l, použitý v neznázorněném agregátu, na jehož korpusu je nahoře uložena...

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografu, zapojení, detektoru, kvantitativního, plynovém

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Způsob úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240864

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kohout Augustin

MPK: G01T 1/24, H01L 31/18

Značky: ionizujícího, úpravy, polovodičových, detektoru, záření, způsob

Text:

...neplnené kepelným dusíkem. Detektory, u kterých se nepodaří Zvýšit závěrné napětí při zpětných proudech nižších než lO-lo A ani po třikrát až pětkrát opakovaném dosavadním postupu, se vyřazují.Nevýhody dosavadních technologických postupů se odstraňují způsobem úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření podle vynálezu, jehož podstata eoočívá V tom, že z vadných detektorů,mejících špatnou rozlišovací schopnost, způsobenou vysokou...

Nosná hlavice detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241924

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dutková Vladimíra, Kokta Ladislav

MPK: A61B 6/00

Značky: detektoru, nosná, hlavice

Text:

...držácích strunové posuvné. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí,které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu so zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držákem.Rám je opatřen ramenními konzolami.Konstrukční řešení nosné hlavice detektorů podle vynálezu...

Zapojení pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253495

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pernica Aleš, Louda Václav

MPK: G01J 5/10

Značky: detektoru, pyroelektrického, zapojení

Text:

...nenáročnosti a odolnosti vůči naindukování rušívých signálů. Nedochází zde ani k neužitečdému zatěžování pyroelektrického detektoru, ani ke vznikuídalších rušivých signálů. Řešení podle vynálezu umožňuje snadnénastavení pracovního bodu předzesilovače a automatické vyrovnávánívlivu změn teploty okolí a časových změn parametrů použitých sou částí. Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na něňž je schematícky...

Indikační a omezovací obvod špičkového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252866

Dátum: 15.10.1987

Autor: Opatrný Petr

MPK: H03K 19/007

Značky: detektoru, indikační, obvod, omezovací, špičkového

Text:

...špičkového detektolru je, že jeden ,prlvelk tralnzístor siučuje funikuci itidilkáltoru zoregistrovaní lokálnĺho maxim-a, poklesom napětí na koloktoru a zároveň, že otevřený přechold báze - emitor tohoto tr-anzismomlu po zaregisttovälní maxitma zoorazňuje nasyoení zesilovače. Tim, že .prvý zesilolv-ač nepřechází do nasyoeněho st.avvu, je možno regishrovrat impulsý od délłky 100 os, pokud prvý a druhý zesiiovač mají tvranzitní ikonitočet...

Způsob výroby křemíkových detektorů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242295

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Viktor, Vašek Tibor, Broj Karel

MPK: H01L 33/00

Značky: výroby, křemíkových, detektoru, záření, způsob

Text:

...ko vové vrstvy, které se použijí jako vývody. Výhodou tohoto způsobu výroby křemíkových detektorů gama zářeni je zjednodušení dosavadní technologie, umožnění hromadné výroby detektorů a možnost testovat systémy na deskách před rozčleněním. Takto vyrobené detektory mají nízke zavěrné proudy, nízký šum, dokonalou ochranu, odolnost vůči klimatickým vlivům, vysokou výtěžnost a zlepšenou dlouhodobou pracovni stabilitu. jejich parametry jsou...

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vallová Helena, Pacala Ján

MPK: H01L 33/00

Značky: výroby, způsob, křemíkových, jednotlivých, fotonů, detektoru

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Čidlo pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244472

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: G08B 17/06

Značky: pyroelektrického, čidlo, detektoru

Text:

...spoěívd v tom. de pri prdohodu obrazu cíle pres čidlo elektriekóho detektoru veniknou vldy tři ilpulsy. z nich krajní maji shodnou poleritu a střední impuls ad polaritu opoeuou.Podaínkou ovlem je aby eleaenty čidla ndlelejíeí k jednotlivým elektrodh ally polarieeoi epadnou. Při vhodnou sepojení jednotlivých eiektrod ne vstup zeeilovačesigndluv les i tuto podaínku upadne polerisace elementd Eidla obejít.Předmětnou úpravou se podstatne...

Zapojení pro teplotní kompenzaci detektoru záření obsahující Geiger-Müllerův počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240714

Dátum: 15.08.1987

Autor: Slezák Libor

MPK: G01T 1/18

Značky: teplotní, kompenzaci, obsahující, zapojení, počítač, geiger-müllerův, detektoru, záření

Text:

...zářeni obsahujícího Geiger-Müllerüv počítač podle vynálezu, u něhož za Geiger-Müllerův počítač je připojen monostabilníklopný obvod, jehož jeden člen, spoluurčující délku impu-lsu monosta 4bílního klopného obvodu, je teplotné závislý prvek. . iVýhodou zapojení podle vynálezu je možnost nastavit s použitím jednoduchého výpočtu potřebnou velikost teplotní kompenzaoe podle požadavku na danou četnost nebo rozpätí četností, přičemž zapojení...