Patenty so značkou «cyklohexanonu»

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Mijal Witold, Kondrat Aleksandra, Zyliňski Marek, Pohorecki Ryszard, Krzysztoforski Andrzej, Wójcik Zbigniew, Wierzchowski Piotr, Moniuk Wladyslaw, Koziol Andrzej, Gruszka Mateusz, Rygiel Stanislaw, Wais Jan, Oczkowicz Stanislaw

MPK: C07C 35/08, C07C 29/50, C07C 49/11...

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Śledzińska Krystyna, Piechota Stanisław, Ciborowski Stanislaw

MPK: C07C 27/10, C07C 45/28, C07C 27/28...

Značky: destilačných, rozkladu, výroby, spôsob, zvyškov, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob izolácie 1-pentanolu z alkoholovej frakcie vznikajúcej pri výrobe cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280312

Dátum: 08.03.1995

Autori: Marha Karel, Hrabčák Ján, Pašek Josef

MPK: C07C 31/125, B01D 3/10, C07C 27/28...

Značky: cyklohexanonu, izolácie, spôsob, výrobe, frakcie, alkoholovej, 1-pentanolu, vznikajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je kombináciou vákuovej rektifikácie pôvodnej alebo hydrogenačne rafinovanej alkoholovej frakcie a atmosférickej rektifikácie. 1-Pentanol je možné izolovať vsádzkovým spôsobom na jednej kolóne alebo kontinuálne na sérii najmenej dvoch kolón.

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Piskla Štefan, Kavala Miroslav, Guba Gustáv, Filadelfy Ivan, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C07C 29/132

Značky: spôsob, spracovania, výroby, alkoholovej, cyklohexanonu, frakcie

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komora Ladislav, Komorová Eva, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Vanko Milan, Bindas Ján

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanonu, vyššievrúcich, cyklohexanolu, získavania, podielov, spôsob

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Bindas Ján, Olejník Vincent, Komorová Eva, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Vanko Milan, Komora Ladislav

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: vyššievrúcich, cyklohexanonu, vznikajúcich, spôsob, spracování, výrobe, podielov, cyklohexanolu, hydrolýzou, získavania

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Sabadoš Juraj, Vanko Milan, Lichvár Milan, Sakaloš Štefan, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: zmesí, cyklohexanolom, oddelenia, ľahkých, podielov, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakaloš Štefan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta, Juhás Stanislav, Komora Ladislav

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: cyklohexanonu, spôsob, ľahkých, zmesí, podielov, oddelenia, cyklohexanolu

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Džamba Peter, Hronec Milan, Miškovič Tibor, Kolesár Ján, Bakoš Ján, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Banhedyi Erich, Kopernický Ivan, Košuth Jaroslav, Kováč Pavol, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Jesenský Ján, Tomčík Kazimír, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Ambrož František

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zmesí, získavanie, zariadenie, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Ambrož František, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, zmesí, cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Ambrož František, Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Banhedyi Erich, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Futrikanič Jozef, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, oxidáciou, výroby, cyklohexanu, cyklohexanolu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Juhaz Stanislav, Ambrož František, Lichvár Milan, Mleziva Josef, Řehák Jaroslav, Večeřa Miroslav, Jarušek Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: destilace, zbytků, cyklohexanonu, zpracování

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Filip Bohumil, Stavorovský Ivan, Olejník Vincent, Chovanec Ján, Host Miroslav

MPK: C07C 49/657, C02F 11/06

Značky: živičnatých, zlúčenín, spôsob, výroby, cyklohexanonu, spracovania

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton

MPK: C07C 49/403, C07C 55/02

Značky: vedľajších, cyklohexanonu, spôsob, produktov, výroby, spracovania

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Döbler Hermann, Volekov Jevgenij Addejevie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Kandyba Leonid Fedorovie, Galuskin Vadim Borisovie, Maslov Viktor Efimovie

MPK: C07C 31/135, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, výroby, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lelko Jozef, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Ambrož František

MPK: C07C 45/27, B01J 31/04, C07C 49/11...

Značky: katalyzátora, spôsob, oxidácie, cyklohexanonu, regenerácie, procese, vzduchom, cyklohexanu, výroby

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolesár Ján, Kurajda Pavol, Molnár Gabriel, Lelko Jozef, Ambrož František, Berežný Viktor, Halko Miron, Ferenčík Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C01G 51/00

Značky: kobaltu, získavania, produktov, spôsob, cyklohexanonu, výroby, odpadných

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224636

Dátum: 15.01.1986

Autori: Van Geem Christiaan, Boelens Christiaan

Značky: způsob, přípravy, cyklohexanu, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu, vyznačující se tím, že se cyklohexan dehydrogenuje na cyklohexen při teplotě v rozmezí od 200 °C do 700 °C a při tlaku v rozmezí od 0,01 do 10 MPa, takto získaný cyklohexen se převede na výše vroucí meziprodukty obsahující kyslík pro výrobu kaprolaktamu, které se oddělí a směs benzenu a cyklohexanu a/nebo cyklohexenu současně získaná při oddělování uvedených mezi produktů se...

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220799

Dátum: 15.12.1985

Autori: De Graaf Theodorus Franciscus Maria, Knol Dirk, Van Geem Paul Christiaan, Plantema Otto Gerrit

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu katalytickou hydrogenací benzenu na cyklohexen, hydratací cyklohexenu na cyklohexanol nebo oxidací cyklohexenu na cyklohexanon, oddělením cyklohexanolu nebo cyklohexanonu a vracením nezreagovaného benzenu a/nebo cyklohexenu do hydrogenačního stupně, při kterém se směs cyklohexanu, benzenu a cyklohexenu, získaná při oddělování cyklohexanolu z reakční směsi z hydratačního stupně nebo při oddělování...