Patenty so značkou «cyklohexanonu»

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Pohorecki Ryszard, Kondrat Aleksandra, Krzysztoforski Andrzej, Oczkowicz Stanislaw, Koziol Andrzej, Wais Jan, Rygiel Stanislaw, Zyliňski Marek, Mijal Witold, Wierzchowski Piotr, Gruszka Mateusz, Moniuk Wladyslaw, Wójcik Zbigniew

MPK: C07C 49/11, C07C 35/08, C07C 29/50...

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Ciborowski Stanislaw, Śledzińska Krystyna, Piechota Stanisław

MPK: C07C 27/10, C07C 45/28, C07C 27/28...

Značky: rozkladu, destilačných, spôsob, výroby, cyklohexanonu, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob izolácie 1-pentanolu z alkoholovej frakcie vznikajúcej pri výrobe cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280312

Dátum: 08.03.1995

Autori: Marha Karel, Hrabčák Ján, Pašek Josef

MPK: C07C 31/125, B01D 3/10, C07C 27/28...

Značky: vznikajúcej, spôsob, 1-pentanolu, alkoholovej, výrobe, izolácie, cyklohexanonu, frakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je kombináciou vákuovej rektifikácie pôvodnej alebo hydrogenačne rafinovanej alkoholovej frakcie a atmosférickej rektifikácie. 1-Pentanol je možné izolovať vsádzkovým spôsobom na jednej kolóne alebo kontinuálne na sérii najmenej dvoch kolón.

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Piskla Štefan, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Guba Gustáv, Filadelfy Ivan, Kavala Miroslav, Juhás Stanislav

MPK: C07C 29/132

Značky: spracovania, výroby, spôsob, frakcie, alkoholovej, cyklohexanonu

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Vanko Milan, Komorová Eva, Olejník Vincent, Komora Ladislav, Molnár Gabriel, Bindas Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: získavania, podielov, cyklohexanonu, cyklohexanolu, vyššievrúcich, spôsob

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komorová Eva, Bindas Ján, Molnár Gabriel, Komora Ladislav, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanonu, získavania, vyššievrúcich, výrobe, podielov, spracování, vznikajúcich, spôsob, cyklohexanolu, hydrolýzou

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakálošová Alžbeta, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Sakaloš Štefan, Sabadoš Juraj, Juhás Stanislav, Vanko Milan

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolom, podielov, oddelenia, spôsob, ľahkých, zmesí

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakaloš Štefan, Sakálošová Alžbeta, Juhás Stanislav, Vanko Milan, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: spôsob, oddelenia, cyklohexanonu, podielov, zmesí, ľahkých, cyklohexanolu

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košuth Jaroslav, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kováč Pavol, Hronec Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Banhedyi Erich, Bakoš Ján, Džamba Peter, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Jesenský Ján, Mikula Oldřich, Tomčík Kazimír, Miškovič Tibor, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, zariadenie, cyklohexanonu, získavanie, zmesí

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Ambrož František, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, zmesí, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Ambrož František, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Banhedyi Erich, Barta Stanislav, Košuth Jaroslav, Ambrož František, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, výroby, spôsob, cyklohexanu, oxidáciou, cyklohexanolu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Juhaz Stanislav, Jarušek Jaroslav, Lichvár Milan, Večeřa Miroslav, Řehák Jaroslav, Ambrož František, Mleziva Josef

MPK: C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, destilace, zbytků, zpracování

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Olejník Vincent, Chovanec Ján, Filip Bohumil, Stavorovský Ivan, Host Miroslav

MPK: C02F 11/06, C07C 49/657

Značky: zlúčenín, spracovania, výroby, spôsob, cyklohexanonu, živičnatých

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton

MPK: C07C 49/403, C07C 55/02

Značky: vedľajších, cyklohexanonu, výroby, spracovania, spôsob, produktov

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Galuskin Vadim Borisovie, Kandyba Leonid Fedorovie, Maslov Viktor Efimovie, Volekov Jevgenij Addejevie, Döbler Hermann, Lebediv Vladimír Dmitrijevie

MPK: C07C 31/135, C07C 49/303

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Ambrož František, Berežný Viktor

MPK: B01J 31/04, C07C 45/27, C07C 49/11...

Značky: katalyzátora, cyklohexanu, výroby, vzduchom, spôsob, regenerácie, cyklohexanonu, oxidácie, procese

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lelko Jozef, Kurajda Pavol, Ambrož František, Ferenčík Ján, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Halko Miron, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/00

Značky: kobaltu, cyklohexanonu, získavania, odpadných, výroby, produktov, spôsob

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224636

Dátum: 15.01.1986

Autori: Van Geem Christiaan, Boelens Christiaan

Značky: cyklohexanu, cyklohexanolu, přípravy, způsob, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu, vyznačující se tím, že se cyklohexan dehydrogenuje na cyklohexen při teplotě v rozmezí od 200 °C do 700 °C a při tlaku v rozmezí od 0,01 do 10 MPa, takto získaný cyklohexen se převede na výše vroucí meziprodukty obsahující kyslík pro výrobu kaprolaktamu, které se oddělí a směs benzenu a cyklohexanu a/nebo cyklohexenu současně získaná při oddělování uvedených mezi produktů se...

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220799

Dátum: 15.12.1985

Autori: De Graaf Theodorus Franciscus Maria, Knol Dirk, Plantema Otto Gerrit, Van Geem Paul Christiaan

Značky: přípravy, cyklohexanonu, způsob, cyklohexanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu katalytickou hydrogenací benzenu na cyklohexen, hydratací cyklohexenu na cyklohexanol nebo oxidací cyklohexenu na cyklohexanon, oddělením cyklohexanolu nebo cyklohexanonu a vracením nezreagovaného benzenu a/nebo cyklohexenu do hydrogenačního stupně, při kterém se směs cyklohexanu, benzenu a cyklohexenu, získaná při oddělování cyklohexanolu z reakční směsi z hydratačního stupně nebo při oddělování...