Patenty so značkou «čistiareň»

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6337

Dátum: 03.12.2012

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18

Značky: domová, odpadových, čistiareň

Text:

...snímaná napríklad tlakovým senzorom É, ktorý je umiestnený obvykle v aktivačnej nádrži 4 v rúrke á, ale rovnako tak môže byť umiestnený v prítokovej komore g,pokiaľ otvor g leží pod minimálnou hladinou Q. Súčasne je v činnosti cirkulačné čerpadlo Q s výtlakom l 7. vedeným do prítokovej komory g. Miešanim odpadových vôd s aktivovaným kalom v aktivačnej nádrží 4 za prítomnosti rozpusteného 02 dochádza k biologickému čisteniu odpadových vôd. V...

Čistiareň segregovaných odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6246

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/06, C02F 3/02

Značky: zdrojov, odpadových, malých, znečistenia, segregovaných, čistiareň

Text:

...odpadových vôd z malých zdrojov vytvorená z nádrže a na nej zavesenej vostavbe vytvorenej V celosti z koncentricky umiestnených komôrok zhotovených z deliacich stien vybavených spoločným vydutým dnom, perforovaným medzidnom s vloženou náplňou bionosiča, zaveseným perforovaným odtokovým žľabom s vhodným filtračným materiálom a odtokovým potrubim.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je rez čistiarne segregovaných odpadových vôd z...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5287

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: komôrkového, čistiareň, podzemná, odpadových

Text:

...Čistiarne odpadových vôd sa spravidla realizujú ako monolitické, alebo prefabrikovane z plošných stavebných dielcov, pripadne priestorových stavebných dielcov kruhového alebo obdlžnikového pôdorysu, čo nie je z hľadiska stavebného aj technológie čistenia optimálne. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky zmierňuje podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu, vytvorená z priestorových stavebných dielcov osadených na...

Čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18852

Dátum: 06.10.2008

Autor: Hedegaard Henrik

MPK: C02F 3/06, C02F 3/12, C02F 3/30...

Značky: odpadových, čistiareň

Text:

...vodys prevzdušňovacou komorou obsahujúcou homý a dolný priestor, medzi ktorými je priehradka.Spodný priestor má vstupný otvor na prívod kvapalných splaškov a homý priestor má Výstupnýotvor na očístenú splaškovú vodu.0010 Dokument FR 2 826 952 zverejňuje systém na čistenie odpadovej vody obsahujúci nádobu s krytom, v ktorom sa nachádza manipulačný otvor. Tento systém tiež obsahuje jeden alebo viac prevzdušňovacích systémov a držiaky na aeróbne...

Čistiareň odpadových vôd s možnosťou nárazovej akumulácie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4320

Dátum: 03.11.2005

Autor: Cyprian Michal

MPK: C02F 3/00

Značky: možnosťou, akumulácie, nárazovej, odpadových, čistiareň

Text:

...7, ktoré je vyústené nad hrablieovým košom ll v dvojdielnej mechanickej sekcii 2, oddelenej od ďalších častí nádrže 1. Druhý segment je aktivačnou zónou 4. Do priestoru aktivačnej zóny 4 je zhora vsadený separačný diel 5 s dnom na dne nádrže 1. Z jeho strednej časti je šikmo hore vyvedené vyrovnávacie potrubie 6, v ktorom je urobený otvor 9 a ktoré je ukončené V aktivačnej zóne 4 ako otvorené. Nátokový okraj 3 vyrovnávacieho potrubia 6 je...

Čistiareň odpadových vôd so sústrednými nádržami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4491

Dátum: 14.04.2005

Autor: Wadl Siegfried

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, čistiareň, sústrednými, nádržami

Text:

...a tátomanipulačná jednotka je vybavená aspoň jedným dopravným zariadením na kal.0010 Výhodne má dopravné zariadenie na kal dopravník vráteného kalu, vedúci k aktivačnej nádrži, pre dnový kal, vyskytujúci sa v dočisťovacej nádrži.0011 Ďalej je manipulačná jednotka účelne vybavená aspoň jedným zberačom plávajúceho kalu, vedúcim k aktivačnej nádrži a nachádzajúcim sa v dočisťovacej nádrži, pre spätné vedenie plávajúceho kalu do aktivačnej...

Elektrolytická čistiareň vôd s rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282797

Dátum: 18.11.2002

Autori: Šebo Dušan, Smolnický Peter

MPK: C02F 1/461, C02F 1/48

Značky: rotujúcimi, čistiareň, elektrolytická, elektródami

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická čistiareň vôd pozostáva z elektrolytickej nádoby (1) s prívodom (2) čistenej a odvodom (3) vyčistenej vody, ktorá má v hornej časti zberač (4) peny a na dne kalový otvor (5), je osadená najmenej šiestimi elektródami (12) a (13) uloženými radiálne k otáčavej osi (7) s pohybom v oboch smeroch. Elektródy (12) a (13) sú pripojené na zdroj (8) elektrického prúdu a riadiaci systém (9). Elektródy (12) a (13) sú odizolovane umiestnené v...

Elektrolytická čistiareň vôd s radiálnymi rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2438

Dátum: 16.05.2000

Autori: Šebo Dušan, Smolnický Peter

MPK: C02F 1/461

Značky: rotujúcimi, elektrolytická, čistiareň, elektródami, radiálnymi

Text:

...zo sústavy elektród, napájacieho zdroja a riadenia.Výhodou oproti doterajším riešeniam je to, že zariadenie pracuje na kombinovanom princípe, širokospektrálnej elektrolýze,iónovej oxidačno - redukčnej reakcii, rotačnom - flotačnom efekte a elektrokoagulačnom sedimentovani.Navrhované zariadenie je s výhodami vhodné použit tam, kde je vysoký obsah znečistenia vôd mikroorganizmami, kovmi, soľami, kyselinami, lúhmi a kde nie sú dobré...

Multifunkčná elektrolytická čistiareň vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1768

Dátum: 04.03.1998

Autori: Gardoš Miroslav, Puškáš František, Šebo Dušan, Kluch Karol

MPK: C02F 1/461

Značky: multifunkčná, čistiareň, elektrolytická

Text:

...so zabezpečením prívodu čistenej vody a odvodu vyčistenej vody, ako aj kalu a peny.Elektrická časť čističky pozostáva zo sústavy elektród, napájaciehoVýhodou oproti doterajším riešeniam je to, že zariadenie pracuje na kombinovanom princípe elektrokoagulácie, iónovej oxidačno-redukčnej elektrolýzy ako aj na flotačnom efekte, čim sa dosiahne multifunkčný charakterNavrhované zariadenie je s výhodami vhodné použit tam, kde je vysoký obsah...

Čistiareň odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivačnej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1101

Dátum: 06.03.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: aktivačnej, nádrže, čistiareň, odpadových, přerušovaným, prietokom

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaČistiareñ odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivač vnej nádrže sa skladá z troch funkčne samostatných nádrzí, ktoré sú obvykle spojené do jedného stavebného objektu z plastu. Odpadové vody pritekajú do vyrovnávacej nádrže A, ktorá zároveň plní funkciu nádrže primárnej sedimentácie a skladovacej nádrže prebytočného kalu z aktivačnej nádrže 3 Z plnej vyrovnávacej nádrže i odtekajú odpadové vody po...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279742

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: čistiareň, odpadových, komôrkového, podzemná

Zhrnutie / Anotácia:

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu vytvorená zo stenových stropných doskových dielcov, osadených na základovej doske. Jednotlivé technologické časti ako mechanická predčistiareň (1), čerpacia komôrka (2), anoxická aktivačná komôrka (3), oxická aktivačná komôrka (4), dosadzovacia komôrka (5) a kalojem (6) majú pôdorysný modul rovnostranného trojuholníka a sú usporiadané do komplexu nádrže pôdorysného tvaru šesťuholníka s...

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 513

Dátum: 06.07.1994

Autor: Sojka Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, domová, čistiareň

Text:

...kalu z dousadzovacej časti, ktorý je spodkom prepojený s kalo~ vým priestorom ll Oba filtre Q, 2 sú vyplnené sekanými fleXibilnými trubkami.Zo vstupného otvoru l priteká voda do usadzovacieho priestoru g. Voda z nad usadeniny preteká pod prednou nornou stenou gg a potom z dola nahor anaerobným filtrom Q. Usadzovaním sedimentujúcich nerozpustených látok a pôsobením anaerobných a fakultatívnych mikroorganizmov v anaerobnom filtre Q sú...

Čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 434

Dátum: 11.05.1994

Autori: Remeta Miroslav, Horvát Peter, Sága Pavel

MPK: C02F 3/00

Značky: čistiareň, odpadových

Text:

...potrubím 5 s rozvádzacou šachtou §. Odtok QQ aktivačnej nádrže § je nad zónou odkaľovacieho priestoru a je spojený prepojovacím potrubím Z so sútokovou šachtou §. V moduiovom riešení je to prvým prepojovacím potrubím Z 1 a druhým prepojovacím otrubím ZZ. Sútoková šachta § je prepojovacím potrubim 2 spojená s nátokovýn potrubím 19 koreňovej Čistiarne 29, kde v moduiovom uskutočnení nátokové potrubie 1 Q 1 je prvej koreňovej čistiarne QQ 1a...