Patenty so značkou «blokování»

Zapojení obvodu pro blokování výstupních spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269058

Dátum: 11.04.1990

Autor: Višinka Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: obvodů, blokování, výstupních, spínačů, zapojení

Text:

...a svojí bází spojen se vstupem signálu Reset. .Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívsjí v tom, že po dobu trvání signálu Reset je blokováno buzenívýetupních spínačů, i když v tá době není dostatečně vysoká hodnota napájecího napětí pro zajištění správně funkce výstupních obvodů.Tím je vyloučena možnost nežádoucího sepnutí výstupních spinačů, a tím i nesprávná funkce nebo poškození spínaných zařízení.Ha připojenáa výkresu je...

Zařízení na blokování řadicí páky při dálkovém ovládání převodovek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268495

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Otakar, Štangl Vladimír

MPK: B60K 20/02, G05G 5/08

Značky: blokování, ovládání, vozidla, motorová, páky, řadicí, převodovek, dálkovém, zařízení

Text:

...vyhodnotí komplaxnő a řazení neumožní.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny zařízením na blokování řadící páky při dálkován ovládání převodovek pro motorová vozidle, podle vynálezu, jehož poďetetou je, že na řadící ekřínce je valec e piatom a lemelou upevněnou na řadící tyčce. Elektronegnetický ventil je jednak spojen potrubím a válcem a jednak a přívodem tlakováho média a elektrickým kebelem ee apínačem na převodovce.Použitím zařízení na...

Zařízení k blokování zařazení zpětného stupně u vícestupňových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266789

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pán Antonín, Frydrych Jiří

MPK: F16H 57/06, F16H 5/06

Značky: zařazení, zařízení, blokování, zpětného, stupně, vícestupňových, převodovek

Text:

...vidle ll, příp. ozub řadícího členu 11. Řadící vidle lg, ll jsou na první řadící tyčí 1 posuvné. Řadící člen 11 je pevně spojen s druhou řadící tyčí lg, na jejímž konci je pevně upevněna třetí řadící vidle lg. Řadící člen 11 je dále opatřen vybráním, do něhož zapadá čep páky 12 řazení zpětněho stupně.Součástí řadící kulisy 1 je blokovací mechanismus 5. Blokovací mechanísmus 5 je uapořádán na této řadící kulíse 1,která je pevně apojena ee...

Zařízení pro blokování polohy šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265440

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pozděna Jiří

MPK: F16K 35/06

Značky: polohy, zařízení, šoupátek, blokování

Text:

...tlačné pružiny É, které se svými vnějšími konci opírají o stavěcí šrouby 1, které jsou uspořádány V závitech tělesa l a které jsou pojištěny kolíky g. Váloový dřík g je našroubován do vřetene 3 šoupátka a pojištěn kolíkem ll. Ve spodní části válcového dříku 3 je upraven zápich lg, jehož poloměr odpovídá poloměru válcových částí západky Q. V horním konci váloového dříku 3 je upraven otvor, do kterého se po smontování celé sestavy vloží...

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk, Raida Antonín

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: blokování, zařízení, pracovními, minimální, mezery, válci

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

Zapojení pro komutační blokování pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262023

Dátum: 10.02.1989

Autor: Potůček Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: pulsního, zapojení, komutační, blokování, měniče

Text:

...měničes tzv. měkkou komutací je uspořâdâno tak, že výstup proudovêho čidla Q je přes proudověnapětový převodník 1 a přes člen 2 ne citlivosti spojen se vstupem nesymetrickêho filtračního členu Q,jehož výstup je zapojen do přvního vstupu spínacího členu 4, dojehož druhého vstupu je přes oddělovací člen 1 připojen výstup3 202 uz pomocnêho napâjecího zdroje §. Vstup oddělovacího členu 1 je záPOVGĚ propojen s napájecím vstupem stávajících...

Zapojení pro blokování zálohové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261457

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02J 9/00, G06F 1/00

Značky: pamětí, blokování, zapojení, zálohové

Text:

...gia řídící elektroda je spojena s blokovacím obvodem 2 a s uvol ňovacím obvodem 5. Blokovací obvod 2 je tvořen tranzistorem ŽE,jehož kolektor je spojen s řídicí elektrodou unipolárního tranzistoru 1, báze je spojene přes omezovací odpor Ž s kladnou napájecí svorkou äg a emitor je spojen přes nabíjecí odpor ägs kladnou napájecí svorkou ŽQ a přes kondenzátor 2 se společnou svorkou Ž. Uvolňovaci obvod 3 je tvořen odporem 3 a zpoždovacím...

Zařízení k axiálnímu a torznímu blokování trubkového tělesa uloženého kluzně v objímce, zejména pro nárazníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259513

Dátum: 17.10.1988

Autori: Froger Christian, Hay Jean-yves

MPK: B61G 11/18

Značky: zejména, kluzné, axiálnímu, torznímu, blokování, trubkového, zařízení, uloženého, tělesa, nárazníky, objímce

Text:

...že zařízení podle Vynálezu může obsahovat větší počet klínů, například dva ležící diametrálně proti sobě, nebo podle potřeby větší počet klínů uložených V ekvidistantních vzdálenostech.Vynález bude Vysvětlen V souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, kde značí obr. 1 osový řez zjednodušeným zařízením podle vynálezu na nárazníku, například pro železniční Vagóny, kde zařízení ma dva klíny, obr. 2 osový řez Ve větším...

Stavítkové blokování závěru a držáku zdroje gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258863

Dátum: 16.09.1988

Autor: Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: držáku, stavítkové, zdroje, blokování, gama-defektoskopu, závěru

Text:

...je v držáku 2zdroje vytvořen zápich §V tělese stínioího kontejneru 1 v jeg jho závěru jsou zhotovehy tri otvory, které procházejí plochou j1 vzájomného pohybu závěru v tělese stínícího koňtejneru. Osy o otvorů v tě 1 esestínícího kontejneru i.v závěru v otevřené poloze spolu souhlasí. V každém ze tří otvoru je uloženo dvojdílné stavítko 2, 3 a.i s pružihami 1. První a třetí stevítkog.a A jsou kontrolní, kdežto druhé stavítko 1 je pracovní.Ve...

Diodové blokování tramvajových výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257891

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B61L 11/08

Značky: diodové, tramvajových, výhybek, blokování

Text:

...přes diody vznikne na nich stabilizovaný úbytek napětí, dostačující pro funkci blokovacího relé.Výkonové diody umožňují zároveň napájení trakčních motorů vozidel v chráněné oblasti bez neqativního vlivu na funkci blokovacího relé, jehož činnost je zrušena samočinně až tehdy, když všechna vozidla s pantografovým odběrem proudu opustila výhybkový prostor, Zapnutím blokovacího relé dojde k rozpojení jeho klidového doteku, kterým se přeruší...

Uzávěr s kombinací otevírání a blokování pro odklápění kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256917

Dátum: 15.04.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: kombinací, odklápění, blokování, kabiny, uzáver, otevírání

Text:

...6.Komöuxuposanmuň aneuénw önoxnponxn u onepuponauun l Hneer Haóerammů ceruehw la, xpunoň CBFMGHT lb, puuar ynpanueunnlc, Bupes ld n Meere óonra 7 H GnoKnpywmnň öonr le. B Meere óonwa 9 co cwopoau xpmuxa nanee Haxonrca ycmpoňcrno ownennennn IO a anna npononbnoro ornepcrua c sepxnu KpHBMMCeľMeHTOM 10 a H Hnmnmu KPHBHM CEFMEHTOM 10 b. lB xopnyce 3 nanee ycranoaneu ynop 16, x KOTODOMY MOIBT npnxnanuaawbcn Kpm~ nou 2. Haôerammne ceruenru 2 b H la...

Zapojení blokování havarijní ochrany jaderného reaktoru od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254369

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: jaderného, reaktoru, ochrany, výpadku, pracujícího, turbogenerátoru, posledního, blokování, havarijní, zapojení

Text:

...je po odblokování ochrany jednou z nejčastějších příčin působení havarijní ochrany prvního druhu, která vyvolává jednak teplotní šoky na palivu a základním zařízení primárního okruhu, jednak zbytečné ztráty na výrobě, díky delšímu odstavení bloku,jež každé působení této ochrany provází.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k blokování havarijní ochrany od výpadku posledního turbogenerátoru u jaderných elektráren se...

Zapojení k blokování současného chodu dvou protiběžných lanových vrátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253544

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kouřil Jiří

MPK: B66D 1/54

Značky: lanových, současného, vrátků, protibežných, blokování, chodu, zapojení

Text:

...patrna z jednofázového echématu přiloženého vyobrazenído elektrického přívodu l elektromotoru M 1 jsou séríově vřazeny kontakty g, 1 spínače§ 1 a kontakt A r 9 léBl 4 Kontakty g, 1 spínače§l jsou spínány dotekem 5, který je mechanicky spřažen s dotekem Q ovládacího tlačítka Qglç obdobně jsou do přívodu 1 k ovládacím obvodům elektromotorujg sériově vřa253 544 zeny kontakty §, 2 spínače§ 2 a kontakty lg relé 32, přičemž kontakty §, 2 spínače§...

Zařízení pro blokování a propouštění přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244650

Dátum: 14.10.1987

Autori: Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Meyer Norbert

MPK: B65G 47/00

Značky: blokování, zařízení, přepravek, propouštění

Text:

...g, je uložena styäná kladka 31. Hradlové rameno 3 je tak uzpůsobeno pro výkyv styčné kladky il do základní polohy Q,blokovací polohy Q, nropouštěcí polohy Q /obr. 2/ a pŕípravnépo 1 ohy Q.Proti hradlovému rameni g je na rámu L blokovacího dnnr» .kt z oraven blokovacísnímač gg. Za blokovacím dopravníkem ll je uspořádán odvâdě . ~p~vnik.ŕ, na němä je uprauven propouštěcí snímač êl.Oba snímače 33, ál tvoří známé bezkontaktní snímače, jež...

Zařízení pro blokování chodu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245574

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kupka Frant Išek, Omský Josef

MPK: D03D 51/18

Značky: zařízení, chodu, stroje, blokování, textilního

Text:

...prvků zařízení pro blokování chodu textilního stroje, přičemž na vodorovnou osu je vynešen čas E a na svislou osu napětí Q jednotlivých signálu. Na obrázku jsou znázorněny časové průběhy výstupního signálu lg obvodu g počátečního nulování, výstupního signálu lg paměti 5, výstupního signálu lg snímače l nápichu, výstupního signálu łä prvního srovnávacího obvodu 2, výstupního signálu l§druhého srovnávaoího obvodu g, výstupního signálu...

Zařízení pro blokování činnosti a hlášení poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243405

Dátum: 14.08.1987

Autor: Svoboda Václav

MPK: G05B 9/02, G08B 19/00

Značky: poruch, činnosti, blokování, zařízení, hlášení

Text:

...vetev 5.1 ee eíuelízační vetví 52 zařízení na evoxky Q, n xx-mm zdroje napltí a/nebo adle být vyhodnocovací vetov §L í eímalízační vätev .62 napojana na mum zdroje napätí.la obr. 2 je zařízení podle vyzálezu, kde jeou všechny vetve zařízení. to je řídící vltev .u, porovnavaeí vitev á, vyhodnocovací vltev 5,1, a eígnalízoční větev 52, nepojeny na voz-ky A, a prvního zdroje napětí. Kontrolní obvody , 1, řídící vłtve ,LL jaou tvořeny paralelní...

Zapojení obvodu k blokování impulsů tyristorů sériového řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244899

Dátum: 14.08.1987

Autori: Del Bene Pietro, Frentzel-beyme Johannes

MPK: H02M 1/088

Značky: seriového, impulsů, tyristorů, obvodů, řetězce, blokování, zapojení

Text:

...zejména pri velkém počtu tyristorů sériového Ietäzce, tedy u vyeokonapěčových měničů.Další výhodou zapojení podle vynélezu je. že snižuje potrebný výkon napéjecího zdroje zasilovačů řídicíoh impulsů. odstranění tranzistorového efektu podle vynálezu zlepšuje sériový chod tyrlstorů sériového řetězce.V důsledku toho se enílí i nárok na výkon e tedy dimenzování pŕepěčových ochran, tvo łených sériovou kombinací odporu a kondenzétoru, a lze...

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hezoučký František, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: výpadku, způsob, prvního, blokování, ochrany, druhu, posledního, turbogenerátoru, havarijní, pracujícího

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Zapojení pro blokování zpětného chodu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249824

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šichnárek František

MPK: C21B 9/10

Značky: ventilátoru, chodu, zapojení, zpětného, blokování

Text:

...ventilátoru přivádějícího apalovaoí vzduch do.keramického hořáku ohřívače vyeokopecního větru, který je opatřen kromě dalších prvků studenovětrné a horkovětrné armatury servomotoricky ovládenými šoupátky ovládajícími vstup studeného větru do ohřívače a přívod spalovacího vzduchu do keramického hořáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k hřídeli.venti 1 átoru keramického hořáku ohřívače větru je Připojen elektrický sníw mač zpětných otáček...

Zařízení pro blokování momentových vypínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čech Jiří, Petzold Miroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: vypínačů, momentových, blokování, zařízení

Text:

...menší než je délka kolíku ILi, takže výstupek ł 6 je v prostoru kruhové dráhy kolíku 31 při jeho otáčení. Vypínací páka g je opatřenatéž vypínecím dorazem i, který je umíetěn naproti tlačítka 2 momentového vypínače Q upevněněho na tělese g zařízení.Zařízení pracuje takto. V základní poloze (obr. l.) je vypínací páka ł svým výřezem plně dotlačována na čep g. Na. bok narážky, ya, který jena opačném konci vy-pínací páky łĺdoléhá dotyk łł. Kyvna...

Zařízení k blokování samovolného pohybu pohyblivé traverzy vertikálního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249190

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kůrka Evžen, Louda Jan

MPK: B30B 15/06

Značky: pohyblivé, vertikálního, samovolného, zařízení, pohybu, blokování, traverzy

Text:

...lieu je příklednč eohemeticky znázorněno navýkreeu, kde obral představuje náryený pohled e čáetečným podélným řezem na zařízení podle vynálezu, kdo pohyblivé část lieu je v pracovní poloze a obr.2 je bokoryany pohled.Zařízení podle vynález eeeřává ze dvou dvojic táhel 2,5 uepořádenýoh ze eebouza vzájemně pevně spojených etřižným čepem á. Spodní táhle Ž jeou opetřena příčníkem 1, o ktery je v základní poloze opřen ozub g pohyblivé treverzy...

Způsob blokování amino-nebo iminoskupiny kyseliny amino- nebo iminokarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 249538

Dátum: 12.03.1987

Autori: Barcelo Gerard, Sennyey Gerard, Senet Jean-pierre

MPK: C07C 69/96

Značky: iminokarboxylové, blokování, amino, kyseliny, způsob, amino-nebo, iminoskupiny

Text:

...inertní vůči reakčním složkám. S výhodou se používá chlorovaných alifatických rozpouštědel, jako například dichlormethanu nebo dichlorethanu, cyklických nebo necyklických etherů, ketonů, jako například acetonu nebo Z-butanonu, nitrilů nebo aliiaticlçých nebo aromatických uhlovodíků.ako uvedeného akceptoru kyseliny se obecně používá organické nebo minerální báze. S výhodou se používa pyridinu nebo triethylaminu.Tato báze se přidává až po...

Zařízení pro blokování samovolného záběru soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248369

Dátum: 12.02.1987

Autor: Růžička Jiří

MPK: B30B 15/28

Značky: soukolí, samovolného, zařízení, blokování, záběrů

Text:

...detailní pohled na zajištěná ozubené kolo sklápěcího mechanismu, na obr. 3 je detailní pohled na odjištěné ozubené kolo právě k bodě záběru otvíracích zubů ozubeného mezikola s otevíraoím ozubem ozubeněho kola a na obr. 4 je detailní pohled na vzájemnou polohu ozubeného kola a ozubeného mezikola během vlastního záběru ozubení při sklápění horní poloviny parní kanory.Na obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy z vnitřní strany lisu na soukolí se...

Zařízení k poloautomatickému blokování zabezpečovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248155

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jiříček Libor

MPK: G08B 13/22

Značky: systému, zařízení, blokování, poloautomatickému, zabezpečovacích

Text:

...lg, lg.Funkce zařízení zhotovenéhc podle tohoto vynálezu je následující v klidovém stavu jsouvšechny paralelně zapojené hlídací kontakty 3 dveří, oken apod. rozepnuty, na odporovém můstkuÉ není proto napětí, relé ll není přitaženo a jeho kontakt ll nesepnul obvod zdroje poplašného signálu lg. Blokování tohoto zabezpečovacího systému spočívá v tom, že dokud se všechny odpory 1, g, g, lg vyváženćho odporového můstku § nalézají na svém...

Zařízení pro blokování otočných rámů u rámové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232600

Dátum: 01.01.1987

Autori: Onderka Zdeněk, Krmášek Lubomír

MPK: C14B 1/58

Značky: rámové, sušárny, blokování, zařízení, rámu, otočných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Zařízení řeší problém samočinného aretování otočných rámů rámové sušárny ve svislé poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že otočný rám uložený v nosném rámu,je ve svislé poloze aretován aretovací pákou, opatřenou čelistí s výřezem pro blokování otočného rámu, přičemž aretovací páka je výkyvně uložena na nosném rámu a spojena táhlem opatřeným pružinou s vypínací pákou, která...

Zapojení pro časové blokování počátku rozjezdu v rámci automatické kontroly návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235454

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vavříček Valter

MPK: B66B 19/06

Značky: blokování, počátku, časově, rozjezdu, rámci, automatické, zapojení, návěsti, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro časové blokování počátku rozjezdu v rámci automatické kontroly návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Účelem vynálezu je, aby v rámci automatické kontroly návěstí u těžního stroje docházelo k blokování počátku rozjezdu stroje proti nebezpečí jeho předčasného spuštění řídící obsluhou, například během provozního režimu "jízda mužstva", nebo "samojízda", kdy tato obsluha mívá uloženo přistoupit k provedení...

Zařízení pro blokování háčkových podávačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233827

Dátum: 01.07.1986

Autor: Jankovský Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: podavačů, blokování, háčkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatu pro přípravu součástí k výrobě nábojek s okrajovým zápalem a řeší zařízení pro blokování háčkových podávačů. Háčkové podávače jsou vytvořeny jako kotouče s háčky. Kotouče jsou uložené otočně na válcovém povrchu pouzder, k jejichž čelu jsou dotlačovány přes kluzné vložky prostřednictvím matice a podložky. Na čele každého kotouče jsou upevněny kladičky. Do prostoru mezi kladičky zasahuje jedno rameno blokovací páky. Druhé...

Pomocné poistné zařízení pro blokování vyklápěcích kabin nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235922

Dátum: 15.06.1986

Autori: Linckelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: vyklápěcích, zařízení, nákladních, kabin, poistné, automobilů, blokování, pomocné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky a zejména nákladních automobilů. Cílem vynálezu je zamezit samovolnému odklopování vyklápěcích kabin automobilů, a tím zvýšit bezpečnost jejich technického ošetřování. Úkolem vynálezu je vytvoření blokovacího systému vybaveného kromě požadavků JKE dodatečným pojistným zařízením umožňujícím účelné řízení celého blokovacího systému. Podstata vynálezu záleží v tom, že na známé výběžné hraně /3/ plochého háku...

Zapojení k bezpečnostnímu blokování činnosti stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227559

Dátum: 01.06.1986

Autori: Halada Vratislav, Stehlík Jaromír

Značky: činnosti, blokování, bezpečnostnímu, zapojení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k bezpečnostnímu blokování činnosti stroje, např. pohybu ramene vysekávacího stroje, sestávající z čidla změny vlhkosti, které je přes vyhodnocovací obvod a zesilovač napojeno na výkonový člen, vyznačující se tím, že čidlo (6) změny vlhkosti je upraveno na povrchu ovládací rukojeti (21), která je pákovým ramenem (2) spojena se spouštěcím táhlem (3), jež je napojeno na rozváděč (4) tlakového média pohonného ústrojí.

Zařízení pro blokování stahovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236446

Dátum: 01.06.1986

Autori: Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk, Maléř Josef

MPK: D04B 9/56, D04B 9/20

Značky: zařízení, stahovače, blokování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro blokování stahovače v nepracovní poloze během vratného pletení na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového zboží apod. přičemž řešena jednoduchost a použitelnost zejména pro dvouválcový pletací stroj. Podstata řešení spočívá v tom, že sestává z blokovací západky přiřazené ke stahovači upraveném pro záběr se západkou, dále z mechanického převodu, jehož jeden koncový člen je přiřazen k západce a druhý k...

Zapojení obvodu pro blokování tisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228698

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poláček Vojtěch

MPK: G06F 3/12

Značky: obvodů, zapojení, tisku, blokování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro blokování tisku, vyznačené tím, že jeho vstup (a) je přiveden na první vstup (1) klopného obvodu (A) a na první vstup (2) prvého spíneče (B), přitom první výstup (3) klopného obvodu (A) je připojen na první vstup (4) čítače (C), na jehož druhý vstup (5) je připojen první výstup (6) multivibrátoru (D), jehož výstup (7) je připojen ke druhému výstupu (8) klopného obvodu (A), který je současně připojen na druhý vstup (9) prvého...

Zařízení pro blokování stoprů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228084

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dvořák František, Gross Lumír

Značky: zařízení, blokování, stoprů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování stoprů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží v nepracovní poloze, přičemž volba se provádí vzorovacím bubínkem, k němuž je přiřazena sada volících páček, jež působí na kolénka stoprů, vyznačující se tím, že k některým ze sady volících páček (3) je přiřazena výkyvně uložená blokovací šablona (9) pro odklonění volicích páček (3) od vzorovacích kolének ovládaná od rozkazovacího zařízení.

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228078

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chytka Vladimír

Značky: zařízení, rámu, pohybu, blokování, ležatých, lisů, transferu, vícepolohových, zejména, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů, například pro protlačování a tažení za studena, vyznačené tím, že sestává z dvojice pák, z nichž první unášená páka (8), spojená ojnicí (17) s rámem (1) transferu a druhá přiléhající poháněcí páka (7), kyvně spojená s hřídelí (21) skříně (3) pro pohon transferu jsou vzájemně propojeny střižným elementem (9), přičemž v prostoru místa poloviční úhlové...

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221286

Dátum: 15.01.1986

Autor: Odenthal Peter

Značky: zařízení, blokování, předvalků, posuvu, axiálního, dutého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku při jeho zavádění do poutnické stolice je podle vynálezu opatřeno narážkou uspořádanou na výstupní straně poutnické stolice a čelní strana narážky je v pracovní poloze v oblasti mezery mezi poutnickými válci proti čelu dutého předvalku.

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221211

Dátum: 15.01.1986

Autor: Černý Antonín

Značky: dynamometru, stacionárním, blokování, motorů, havarijní, zapojení, zkoušeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru, vyznačující se tím, že na výstupy snímačů (8) měřených veličin, vybavených hlásiči mezních hodnot, jsou připojeny vstupy klopných obvodů (1), výstupy klopných obvodů (1) jsou připojeny jednak na vstupy obvodů (2) prodlevy a jednak na datové vstupy (9) paměti (4) poruchy, výstupy obvodů (2) prodlevy jsou připojeny na vstupy vzorkovacích obvodů (3), výstupy...

Bimetalická pojistka pro mechanické blokování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229159

Dátum: 01.01.1986

Autor: Jánoš Marcel

MPK: H01H 37/52

Značky: mechanické, pojistka, blokování, bimetalická

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalická pojistka pro blokování dvířek pracích strojů, zejména automatických praček, se zrychleným dosažením pracovní polohy izolační zarážky. Volný konec bimetalického pásku nedosedá na izolační zarážku přímo, ale přes kovový mezičlen, čímž se sníží její tepelné namáhání.

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilku plovákové komory karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226286

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pitra Jiří, Talůžek Stanislav, Nožina Vladislav

Značky: blokování, zařízení, komory, ventilku, odvzdušňovacího, karburátoru, plovákové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilu plovákové komory karburátoru, sestávající z tělesa karburátoru, v něm vytvořeného hlavního směšovacího kanálu, uzavíraného škrticí klapkou, otočně uloženou na osičce, dále z plovákové komory, odvzdušněné přes podtlakovou membránou ovládaný odvzdušňovací ventilek, otevírající odvzdušnění plovákové komory odvzdušňovacím kanálem pod čistič vzduchu nebo do vnějšího vývodu, vyznačené tím, že na osičce...