Patenty so značkou «asynchronního»

Zapojení dynamické brzdy asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260402

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zídek Jan

MPK: H02K 49/00, H02K 49/02

Značky: brzdy, zapojení, dynamické, motorů, asynchronního

Text:

...kondenzátor C a odpor R je připojen první svorkou první klidovýkontakt, který je dále přípojen druhou svorkou na druhou svorku vinutí asynchronního motoru M. Na obr. 1 tvoří první svorku vinutí asynchronního motoru M střední vodič vinutí, Na obr. 4 je dále mezi první a třetí svorku vinutí asynchronního motoru M připojen druhý klidový kontakt.Zapojení podle obrázku 3 je principiálne shodné se zapojením podle obrázku 2 s tím rozdílem, že v...

Zapojení pro regulaci asynchronního motoru napájeného řízeným invertorem s vnější komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270780

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tresner Jiří, Jelínek Josef, Pavelka Jiří

MPK: H02P 7/42, H02P 7/63

Značky: invertorem, asynchronního, řízeným, motorů, regulaci, komutaci, vnější, zapojení, napájeného

Text:

...k tyristorovému ínvertoru s vnější komutací. Paralelně k asynchronnímu motoru jsou zapojeny kondenzátory.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že pro regulaci otáček asynchronního motoru lze použít asynchronní motor s kotvou nakrátko a jednoduchý tyristorový invertor s vnější komutací.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení je znázorněno na výkresu. Na svorky třífázověho...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Slezák Karel, Rádek Igor, Přikryl Hynek

MPK: H02P 5/00

Značky: odporu, obvodů, řízeného, zapojení, motorů, rotorového, identifikaci, elektrického, vektorově, asynchronního

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Zapojení pro rozběh asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263916

Dátum: 12.05.1989

Autor: Chlouba Stanislav

MPK: H02P 1/40

Značky: rozbeh, motorů, zapojení, asynchronního

Text:

...16 tak dlouho, až Vratný čítač 16 dosáhne svého nejvyššího stavu který se projeví jedničkou na posledním výstupu dekodéru 17. Tím se vyvolá preklopení klopnného obvodu 16 typu RS, takže prepínač 13 směruje další impulsy na odčítací vstup vratného čítače 16. Vratný čítač 16 prochází zpětně všemi stavy až do nulového stavu, kdy se vybudí nulový výstup dekodéru 17, a tim se kllopmý obvod 16 typu RS opět vynuluje.Další impulsy opět procházejí na...

Zapojení pro ovládání brzdového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262492

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hadač Oldřich, Maršálek Josef

MPK: H02P 15/00

Značky: brzdového, elektromotorů, asynchronního, zapojení, ovládání

Text:

...paralelné pžipojeny výstupy gł, 5 výkonového tyristorového spínače 3 a výkonoveho tele 1, jež jsou vzájemné propojeny větví ág. Na vstupy výkonového tyristorového spínače g a výkonového relé 5 jsou přípojeny výstupy gł, gg elektronická logické jednotky á. Na první vstup gg elektronické l logické jednotky § je přivedeno ovládací napětí ze zdroje Q elektrického napětí. ZdrojQ elektrického napětí je dá 1 enapojen na druhý vstup §i elektronické...

Zapojení pro ochranu asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262229

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zkoutajan Milan, Čížková Eva

MPK: H02H 7/08

Značky: elektromotorů, asynchronního, zapojení, ochranu

Text:

...a to jak při rozběhu, tak při tlstáleném provozu.Príklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn v blokovém schématu, na připojeném výkrese.jednotlivé bloky zapojení je možno charakterlzovet takto. Pnoudový transformátor 1 je bud známý měřicí proudový transformátor, nebo je vytvořen z operačního zesi.lovače v zapojení převodníku proudových úrovní pro pnoudy nízké úrovně. Slouží k vytváření signálu ÚJIIČFHÉŤIO velikosti proudu,který odebírá...

Tyčové vícefázové vinutí kroužkového rotoru asynchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259495

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cipris Vladimír, Mikšík Tomáš, Čípek Jiří

MPK: H02K 17/12, H02K 17/20

Značky: točivého, kroužkového, tyčové, rotoru, asynchronního, elektrického, vinutí, vícefázové, stroje

Text:

...řešením dojde ke snížení namáhání čel vinutí odstředívými silami, zvláště pak na jejich koncích a ke spolehlivému zachycení odstŕedivých sil všech spojovacích a vývodních částí vinutí. To umožní zkrácení délky obandážování na konci předního čela vinutí, což bude mít za následek zlepšení prostupu chladicího vzduchu mezi volnými konci tyčí a v důsledku toho i zmenšení zanášení nečistotami zhoršujícími izolační stav vinutí.Přemístěním...

Zapojení pro řízení indukčního proudu asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259484

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 17/12, H02K 17/30

Značky: řízení, zapojení, proudu, asynchronního, motorů, indukčního

Text:

...1 příklad zapojení a na obr. 2 vektorový průběh napětí.Síťové napětí je zapojeno na prvni, druhý a třetí síťový vstup l, 1, Q jednotlivých statorových fází motoru. Vinutí statoru je zapojeno do tzv. úsporneho zapojení delta mezi první, druhý a třetí uzel 3, g, Q. Mezi první a druhý uzel l a 3 je zapojen v sérii s druhým tyristorem 23 primární vinutí druhého proudového transformátoru § 53. Mezi druhý a třetí uzel 3 a Q je zapojen třetí...

Zapojení pro bezkontaktní vypínání pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259175

Dátum: 17.10.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H02P 1/42

Značky: asynchronního, motorů, fáze, pomocné, vypínání, zapojení, jednofázového, bezkontaktní

Text:

...asynchronních motorü, nejsoudosavadní způsoby spínání a vypínání pomocné fáze ani z technickéÉho ani z ekonomického hlediska vhodné pro všechny motory. Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro- bezkontaktní vypínäní pomocné fáze jednofázového~aanchronního motoru podle vyná.lezu, jehož podstata spočívá v tom, ževv sérii s hlavní fází motoruje zapojeno primární vinutí proudového transformáyoru s proměn mnou indukčností. Jeho sekundární...

Zapojení asynchronního obvodu rozlišení směru pro impulsní inkrementální snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258303

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kolman Zdeněk

MPK: H03K 23/08

Značky: snímač, impulsní, zapojení, asynchronního, rozlišení, směru, inkrementální, obvodů

Text:

...nároky na strmoat hran signálu snimače, tvarování neni nutne. Násobici koeficient obvodu lze měnit pouze zmenou obsahu pamätí FROM, tj. výmlnou FROM v soktu a může být 1, 2, 3 nebo 4.Na připojenen výkrese je znàzorněno propojeni vstupů a výý stupů sekvenčniho obvodu, realizovaněho paměti PRQM, se vstupy impulsniho inkrenentilního snimače a výstupy obvodu rozlišeni sněru.- 2 První vstup 31 a druhý vstup gg impulsního inkrementálniho snímače 3...

Elektronický odpojovač pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258258

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stavěl Vladimír, Jobánek Karel, Štarha Vlastimil

MPK: H02P 1/42

Značky: asynchronního, elektronický, motorů, fáze, odpojovač, pomocné, jednofázového

Text:

...podle vyuálezu jednak zvyšuje spolehlivost režimu rozběhu jednofázového asynchronního motoru a jednak nevyžaduje dodatečnou mechanickou úpravu hřídele motoru.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu. Řídicí vínutí l motoru je spojeno paralelné s pomocnou fází 3 motoru. Do série s řídioím vínutím l je zapojena tlumivka 3. Do série s pomocnou fází g je zapojen triak Q svými hlavními elektrodami. Paralelně k tlumivoe A je...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254516

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H02P 1/42, H03K 17/64

Značky: zapojení, motorů, pomocné, ovládání, bezkontaktní, asynchronního, fáze

Text:

...polovodičový spínač a kondenzátor na pomocnou fázi a jednak přes druhý odpor na hlavní fázi. Řídicí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes první odpor mezi druhý odpor a hlavní fázi.zapojení je velmi jednoduché s velmi nízkými výrobními náklady a zajiščuje prakticky bezporuchový rozběh jednofázových asynchronních motoru.Na připojeném výkresu je uvedeno schéma zapojení. Druhý vstup 1 elektrické napájecí sítě je zapojen mezi...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254515

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: pomocné, motorů, bezkontaktní, zapojení, asynchronního, ovládání, fáze

Text:

...je paralelně zapojen třetí odpor. Řídíoí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes druhý odpor na anodu diody.zapojení je lscine, malé a účelne. Prakticky zajišťuje bezporuchový chod jednofázového asynchronního motoru v chladničkách, pračkách apod.Na připojeném výkresu je uveden příklad zapojení.První vstup zl elektrické sítě je zapojen mezi pomocnou fázi g a hlavní fázi g. Polovodičový spínač 3 je anodou zapojen na pomocnou fázi 2,...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Milan, Kutina Karel

MPK: H02P 1/26

Značky: rozbeh, bezkontaktní, elektromotorů, kotvou, zabrzdění, třífázového, asynchronního, nakrátko, zapojení

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253899

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26, H01F 27/24

Značky: spouštěče, motorů, obvod, magnetický, asynchronního, kroužkového, trojfázového, indukčního, rotorového

Text:

...má nevýhodu, že výroba magnetických obvodů pláščového typu je pracná, protože jednotlivé plechy obvodu je nutno razit a skládat je do svazků.zminěné nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodem trojfázového indukč~ ního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru. Podstata vynálezu spočívá V tom. že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvořen třemi stejnými magnetickými obvody typu C, které jsou uspořádány vedle...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253893

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26, H01F 27/24

Značky: obvod, trojfázového, indukčního, motorů, asynchronního, spouštěče, magnetický, rotorového, kroužkového

Text:

...jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodom trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynohronního kroužkuvéhc motoru. Podstata vynálezu spočíva V tom,že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvožeñ tŕemi stejnými magnetickými obvody plášEového typu, které jsou uspořádány vedle sebe. Jejich krajni sloupky jsou na každé straně společně obemknuty závitem nakrátko A vnitřní sloupky jsou opatženy vzduchovými mezerami...

Rotor asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253838

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ondruška Emil, Benda Břetislav, Peliš Josef

MPK: H02K 1/26, H02K 17/16

Značky: asynchronního, rotor, stroje

Text:

...částí s různými úkosy. přičemž prüřez dolní částí tyče klece nakrátko, která je přivrácena k ose rotoru, má Konstantní šířku a šířky líchoběžníkových průřezů střední části a horní části tyče klece nakrátkose zmenšují směrem ke vzduchové mezeře.Výhodnost řešení podle vynálezu spočívá v tom, že je v maximální možné míře zvětšena plocha průřezu tyče klece nakrátko při nevyjádřeném krčku rotorové drážky, avšak s minimâlním otevřením, přičemž...

Dynamická podsynchronní brzda asynchronního kroužkového motoru, nezávislá na síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247367

Dátum: 16.11.1987

Autor: Zachariáš Ladislav

MPK: H02K 49/06

Značky: nezávislá, asynchronního, brzda, dynamická, motorů, kroužkového, podsynchronní, sítí

Text:

...obvod je nakreslen dvoupőlově.Na napájecí síť ł je přes vypínač« g motoru připojeno statorově vinutí 3 asynchronního kroužkového motoru, jehož rotorové vinutí 3 je připojeno na sériovou kombinaci trojfázového brzdového odporu A a primárního vinutí § trojfázového proudového transformátoru, jehož sekundární vinutí Q je připojeno na střídavou stranu trojfázoveho usměrňovacího můstku 1,jehož stejnosměrná strana je přes pöly gg a §§...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hyža Gustáv, Vieska Ján, Formánek Ivan

MPK: H02P 7/42

Značky: zapojení, třífázového, elektromotorů, asynchronního, regulaci

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Zapojení pro vyhodnocování rychlosti otáčení, zejména asynchronního motoru s kroužkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241208

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helinger Jioí, Trojan Miroslav

MPK: G01P 3/44

Značky: kotvou, zejména, asynchronního, vyhodnocování, zapojení, kroužkovou, rychlostí, otáčení, motorů

Text:

...s obvodem rotoru, která vyhodnocuje rychlost otáčení sledovaním rotorového skluzového napětí. .Príklad provedení vynâĺeząuuje schematíc-ky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 jeblokové schéma zapojení vyhodnocovací aparatury podle vynálezu a na obr. 2 je grafické znäzornění průběhu napěťových signálu na číselné označených vstupech a výstupech. . .zapojení vyhodnocovací aparatury obsahuje usmerňovať, 2, filtr 3, součtový...

Rotor vysokootáčkového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239211

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kozina Libor, Dresler Jaromír, Drtil Jan

MPK: H02K 1/26

Značky: rotor, asynchronního, motorů, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor vysokootáčkového asynchronního motoru se svazkem plechů, opatřených uzavřenými drážkami pro uložení tyčí tyčového vinutí kruhovitého profilu. Účelem zařízení je vytvoření vhodného tvaru uzavřené drážky podle tělesného vytvoření užité kruhovité tyče tyčového vinutí pro docílení co nejpříznivějšího rozložení mechanického namáhání krčků zubů plechů svazku plechů rotoru a pro docílení co nejvyššího výkonového využití aktivního...

Automatický ovládač rotorových stupňů asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251647

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kozelský Jiří, Tešnar Jiří, Fulneček Karel

MPK: H02P 1/42

Značky: ovladač, automatický, motorů, rotorových, asynchronního, stupňů

Text:

...motoru podle vynálezu spočívají zejména v tom, že spínd rotorová stupně na základě skutečných otáčok elektrického motoru, čímž se zajišĺuje snížení proudových äpiček, snížení mechanického namâhání strojního zařízení a úspora elektrické energie. Navíc dochází i ke zvýšení bezpečnosti práce, protože obsluha nemusí svou pozornost věnoçat správněmu spouštění pohonu, ale může se plně venovat vlastní obsluze zařízení.Vynúlez bude dole podrobnějí...

Regulátor otáček asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243668

Dátum: 15.07.1987

Autor: Gergely Pavol

MPK: H02P 5/34

Značky: otáček, regulátor, motorů, asynchronního

Text:

...s ventilátorem je zapojen triak ,l a na teleso ventilátoru je připevnän snímač a vibrací. Výstup snímače 3 vibrací je připojen na impedanční měnič g se zesilovačem, který je přes usměrňovač 2 se zesilovačem, integrační článek á a převodník 1 stejnosměrněho napětí na fázový posuv .impulsů připojen na řídící elektrodu triaku 3.Zmenou fázovéno posuvu zapalovaclich impulsů pŕivdděnýoh na řídící elektrodu triaku 3 lze plynule menit výkon přiváděný...

Zapojení pro sledování rotorových proudů asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243026

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mach Vladimír, Chýlková Jaromíra

MPK: H02H 7/097

Značky: kroužkového, sledování, asynchronního, motorů, rotorových, zapojení, proudu

Text:

...usměrnovač 1, § je zapojen do seria, přičemž mezi střední vývod s první svorky potencíoustrů LL, lg, u jsou zapojeny Kondenzátory 19 , 122, 193 druhého stupně filtraoe.současně jsou střední vývody potenciometrů LL, 13 d, u zspojeny tak, že střední vývod prvního potencíometru 1 | je připojen na první vstup cítlívého relé JA, střední vývod druhého potenciometru 13 je pžipojen na druhý vstup citlivého relé u a střední vývod třetího potenoiometnu...

Zapojení pro indikaci proudů fází rotoru asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250155

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: proudu, zapojení, indikaci, kroužkového, asynchronního, fázi, rotoru, motorů

Text:

...měřicí zesilovače. Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměna podstata vynálezu.Kroužkový asynchronní motor I obsahuje trvale zapojené kartáče, ke kterým jsou připojeny tři bočníky g. vývody z bočníků g jsou vedeny přes diody 1 jednopulsního usměrnění a vstupní odpory g na filtrační kondenzátor-y ž. Nspltí z filtrečních kondenzítprú ž jsou vedene na vstupy měŕíeích zesilovačd 6.Výstupy z měřících zesilovačů á jsou vedomy ne zetěžovací...

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: H02P 1/26

Značky: zapojení, motorů, trojfázového, asynchronního, rozbeh

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru, zejména s klecovou kotvou a se statorovým vinutím navrženým pro spojení do trojúhelníku. Zapojení obsahuje trojfázovou tlumivku, jejíž každá fáze je zapojena do série s jednou fází statorového vinutí. Každá fáze trojfázové tlumivky je přemostěna jedním pólem trojpólového spínače.

Stator klecového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233293

Dátum: 01.04.1987

Autor: Chůra Vladimír

MPK: H02K 17/30

Značky: motorů, asynchronního, stator, klecového

Zhrnutie / Anotácia:

Stator klecového asynchronního motoru má hlubší drážky, do nichž jsou nad pracovní vinutí vloženy cívky, které jsou v případě potřeby opatřeny feromagnetickými jádry. Cívky každé fáze jsou vhodným způsobem propojeny a do obvodů jednotlivých fází je zapojen spínač. Tak se uvnitř klecového motoru, odehrává pochod, který má stejný efekt jako tlumivky vně motoru, zapojené do série s vinutím statoru. Stator lze použít pro všechny velikosti motorů....

Zapojení asynchronního elektromotoru pro pohon stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234319

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ott František

MPK: H02P 7/40

Značky: stroje, pohon, zapojení, elektromotorů, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena,posuvů a jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Vynález řeší problém dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Zapojením podle...

Indukční rotorový spouštěč asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248339

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26

Značky: motorů, asynchronního, spouštěč, rotorový, kroužkového, indukční

Text:

...jakobude počet stupňů jednotlivých modulů.Na připojenêm vykresu je na obr. 1 naznačen příklad trojpôlového índukčního rotorovêho spouštěče asynchronního kroužkovêho motoru podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornoatjeho jednopôlovê schéma. Na obr. 3 je v magnetickêm pětieloupkovêm obvodu naznačen průběh magnetického toku QŠ 5 třetí harmonické bez dalších magnetických toků konfàzových lichých harmonických dělitelných třemi.Magnetický...

Zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232386

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šimon Josef

MPK: F01P 5/02

Značky: třífázového, spalovacího, elektromotorů, zapojení, ventilátoru, chladiče, pohon, motorů, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru osobních automobilů používající třífázového alternátoru jako zdroje elektrického proudu. Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko je připojen na střídavý proud třífázového alternátoru před usměrňovacími diodami, čímž se sníží jejich zatížení a zvýší se účinnost celé soustavy.

Způsob regulace rychlosti nebo polohy asynchronního motoru a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230320

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02P 5/28

Značky: regulace, zapojení, motorů, provádění, asynchronního, způsob, rychlostí, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence s transformací fyzikálních veličin z trojfázového na dvoufázový systém. Účelem vynálezu je zvětšení rozsahu regulace rychlosti nebo polohy pohonu s asynchronním motorem a zlepšení jeho statických a dynamických vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne transformací trojfázového proudu asynchronního motoru na dvoufázový systém, přičemž z podélné složky...

Zařízení pro regulaci otáček asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234006

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wolf Horst

MPK: H02P 5/34

Značky: stroje, zařízení, otáček, regulaci, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci otáček asynchronního stroje, napájeného prostřednictvím měniče se stejnosměrným meziobvodem a s indukčností, s regulačním obvodem otáček, jehož výstupní signál reguluje proud a se signálem, řídícím kmitočet, přičemž uvedený signál sestává ze součtu skutečné hodnoty počtu otáček a ze skluzové hodnoty, tvořené v regulátoru, přičemž prvnímu vstupu regulátoru je přiváděna hodnota, úměrná počtu otáček. Podstata...

Zapojení asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233404

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ott František

MPK: H02P 5/28

Značky: elektromotorů, zapojení, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena, posuvů s jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Řešeným problémem je dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Úloha je vyřešena...

Zapojení asynchronního regulačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230826

Dátum: 15.06.1986

Autor: Slezák Karel

MPK: H02P 5/28

Značky: asynchronního, zapojení, pohonů, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení asynchronního regulačního pohonu, sestávající z trojfázového asynchronního motoru, snímače otáček, měniče střídavého napětí, řídicího a regulačního obvodu a snímače síťového synchronizačního napětí, je vybaven snímačem synchronizačního napětí indukovaného v motoru. K synchronizaci fázového řízení měniče je použito diference síťového a vnitřního indukovaného napětí motoru. To umožňuje ztlumit momentový ráz při rychlé reverzaci pomocí...

Způsob a zapojení k řízení energeticky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 230421

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bříza Jaroslav, Žabka Lumír, Konopásek Oldřich

MPK: H02K 17/30

Značky: asynchronního, kotvou, úsporného, řízení, nakrátko, způsob, energeticky, elektromotorů, chodu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení energetiky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko s přepínáním hvězda - trojúhelník, vyznačující se tím, že proudový signál odpovídající zatížení elektromotoru se porovnává s nastavenou mezní hodnotou, odpovídající sníženému výkonu elektromotoru v pracovní oblasti s nízkou účinností a při výkonu nižším než odpovídá této nastavené mezní hodnotě se motor přepojuje ze zapojení trojúhelník do zapojení hvězda...

Zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221559

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hainz Petr

Značky: motorů, asynchronního, statorové, frekvence, zapojení, vytvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vytvoření statorové frekvence asynchronního motoru. Frekvenčně numerický převodník se vstupem signálu otáček je zapojen přes aritmetickou jednotku na numericko frekvenční převodník. Na aritmetickou jednotku je připojen analogově numerický převodník se vstupem skluzové frekvence. Zapojení je vhodné pro regulátory pohonů s asynchronním šířkově impulsně modulovaným střídačem nebo cyklokonvertorem.