Patenty so značkou «akaricidní»

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fodor Károly, Grega Erzsébet, Balogh Károly, Magyar Magdolna, Sántha Pál, Tarpai Gyula, Pásztor Károly, Lörik Ernö, Urszin Eszter, Dombay Zcolt, Tóth István, Nagy József

MPK: A01N 57/32

Značky: akaricidní, účinné, výroby, insekticidní, způsob, fungicidní, prostředek, látky

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger, Whittle Alan

MPK: A01N 43/54

Značky: insekticidní, látek, účinných, prostředek, výroby, způsob, akaricidní

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Farooq Saleem, Ehrenfreund Josef, Waespe Hans-rudolf

MPK: A01N 43/82

Značky: způsob, insekticidní, výroby, látek, prostředek, účinných, akaricidní

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knauf Werner, Waltersdorfer Anna, Schubert Hans Herbert, Lüders Walter, Salbeck Gerhard

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: prostředek, látek, způsob, akaricidní, insekticidní, účinných, výroby

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268533

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schubert Hans, Salbeck Gerhard, Lüders Walter, Knauf Werner, Waltersdorfer Anna

MPK: A01N 55/00

Značky: prostředek, výroby, insekticidní, akaricidní, účinných, látek, způsob

Text:

...halogenalkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku, Místo spojeni pyridylováho zbytku (volná valence) (například v obecném vzorci A) na atom křemiku ve vzorci I je výhodná v poloza 2 nebo 3 pyridylového zbytku (N poloha 1). Pyrimidylová skupina (například vzorce B) je vázána na atom křamgku výhodné v poloza 2 nebo 5. Výhodné Jsou jedenkrát nebo dvakrát substituoVB~ né pyridylové nebo pyrimidylové skupiny, zejména vzorců A nebo B s m n o - 1 nebo...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34, C07C 127/17, C07C 127/19...

Značky: prostředek, akaricidní, účinné, insekticidní, způsob, výroby, složky

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Neh Harribert, Joppien Hartmut, Giles David, Bühmann Ulrich

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, akaricidní, účinné, způsob, prostředek, výroby, složky

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264263

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: látek, insekticidní, akaricidní, prostředek, způsob, účinných, výroby

Text:

...přítomností kyseléhvo katalyzátronru nebo dehydriatečxního činidla.Tento způsob esteriľikace je rovněž předmětem vynálezu. Další esterifikační metody jsou popsány .v .našich souvisejících československých patentových spisech č. 264 271,264 272.vhodným kyselým katalyzátołrem je například suchý chlorovodík, vhodným udehydratačním činídlem, Il-ajpřĺkĺâd dicyklohexyl~ ker-bodiimid. Esterifikaci podle vynálezu lze provádět v přítomnosti...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258495

Dátum: 16.08.1988

Autori: Giles David, Bühmann Ulrich, Rowson Graham, Joppien Hartmut, Neh Harribert, Wegner Peter

MPK: A01N 43/56

Značky: výroby, insekticidní, akaricidní, prostředek, účinných, způsob, látek

Text:

...reahčním produktem tríchlormetyleeteru chlormravenči kyseliny a anilinu obecnéhoz Č H 2 (IV) ve kterém Z má shore uvedený význam, poprípade za použití rozpouštědla. Tento postup bude dále oznučován také jako postup B).Jako rozpouštědla ae hodí kapaliny, které jsou ínertní vůči reakčním sloikám, jako alifntickě, alicyklické a aromatické uhlovodiky, které mohou být popřípadě chlorovány,jako hexan, cyklohexan, petrolether, benzen, toluen,...

Kapalný isekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258491

Dátum: 16.08.1988

Autor: Webb Michael

MPK: A01N 25/22

Značky: prostředek, akaricidní, kapalný, isekticidní

Text:

...nebo smési neionogenníeh a anionických povrchovů aktivních činidil.nosi neionogenní povrchové aktivní činidla néležejí například ethoxylované alkylfenolyg jako popžípadě v koncové poloze blokované ethoxylované alkylfenoly, ethoxylované alifatické alkoholy, ethoxylovaná aminy, ethoxylované mastné kyseliny a estery mastných kyeelin,ethoxylované alkylolamidy, blokové polymory nebo kopolymery etylenoxidu a pzopylonoxidu,alkylolamidy a...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258478

Dátum: 16.08.1988

Autori: Naumann Klaus, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm, Becker Benedikt, Behrenz Wolfgang, Braden Rudolf

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek, látek, výroby, akaricidní, způsob, účinných

Text:

...IIIF F Zz-CHz n ľľľľ) v F F v němž R a Z 2 mají shora uvedené významy, jsou novými slouěenínami.Tyto nové alkoholy popřípadě deriváty alkoholů obecného vzorce III se mohou připravovattim, že se pentafluorbenzylalkohol nebo jeho deriváty obecného vzorce IVF F zľ-cn r 1 (m. F F V němž Z 2 znamená hydroxylovou skupinu, chlor nebo brom, nechá se reagovat - popřípadě za pŕítomnoati činidel vázajicich kyseliny - se sloučenínamí obecného vzorce VR...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bohus Péter, Bihari Ferenc, Inczédy Péter, Czövek Rudolf, Eifert Gyula, Timár Judit, Klumpp Egon, Mészáros Jenö, Magyari István, Schüszler Erzsébet

MPK: A01N 33/18

Značky: regulační, herbicidní, účinné, prostředek, výroby, způsob, růstově, akaricidní, složky

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pap László, Radvány Erzsébet, Nagy Lajos, Dénes Valéria, Lányi György, Visnyovszky Mária, Somfai Éva, Detre Tamás, Szegó András

MPK: A01N 43/12

Značky: prostředek, insekticidní, způsob, složky, účinné, akaricidní, výroby

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252814

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klauke Erich, Becker Benedikt, Stendel Wilhelm, Krehan Ingomar, Sirrenberg Wilhelm

MPK: A01N 47/34

Značky: akaricidní, výroby, složky, insekticidní, způsob, prostředek, účinné

Text:

...skupinu, terc.butylovou skupinu, methylthioskupinu, ethylthioskupinu, n-propylthíoskupinu, isopropylskupinu, n-butylthioskupinu, isobutylthioskupinu, sek.butylthiosku~Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména s 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až A atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252465

Dátum: 17.09.1987

Autori: Crosby John, Robson Michael John

MPK: A01N 53/00

Značky: prostředek, insekticidní, akaricidní

Text:

...pak se tato může provést v kterémkolí vhodném rekrystalizačním rozpouštědle, například V rozpouštědle uvedeném výše jako rozpouštědlo použitelná při postupu podle vynálezu.Produkt se může vylučovat v jedné nebo ve dvou různých formách dále nazýganých jako produkt I a produkt II. Běžně se produkt 1 vylučuje pouze pomalu a doba nutná pro dosažení dostatočného výtěžku je s výhodou alespoň 7 až 15 dnů nebo i více. Produkt II se vylučuje...

Insekticidní, akaricidní, nematocidní nebo-a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249139

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hirata Kiminori, Baba Masatoshi, Taniguchi Masakazu, Ochiai Yoshinori, Hirose Masayoshi

MPK: A01N 43/58

Značky: nematocidní, prostředek, nebo-a, složky, fungicidní, způsob, akaricidní, insekticidní, výroby, účinné

Text:

...3 C 00 C 2 H 5 an zname-ná celé číslo od 1 dno 5, přičemž v přípaidě, že n znamená cele číslo od 2 do 5, může být symbol R 3 stejný nebo navzájem různý.Shoma uvedené a definované sloučeniny obecného vzorce l mají obzvláště vysokou insekticidrní a akaricidní účinnost a mají výtečąniou Olklalľlžĺtoll účinnost jakož i reziduállľlĺ aktivitu.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž iusekticidnĺ, akaricidní, nematvocindní nebo/a tungicidrní...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249547

Dátum: 12.03.1987

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, prostředek, způsob, insekticidní, účinné, akaricidní, látky

Text:

...soli sulfonovaného rlcinového oleje a alkylarylsulfonáty sodné, například dodecylbenzensulfonát, jakož i polymery ethylenoxldu a kopolymery ethylenoxidu s propylenoxidem.Prostředky podle tohoto vynálezu mohou být například ve formě srnáčltelných prášků,poprašü, granulí, roztoků, emulgovatelných koncentrátů, emulzí, suspenzních koncentrátů a aerosolů. Smačitelné prášky obvykle obsahují 25, 50 nebo 75 hmotnostních účinné látky a kromě...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236783

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kühle Engelbert, Hammann Ingeborg, Homeyer Bernhard, Heywang Gerhard, Behrenz Wolfgang

MPK: A01N 47/10

Značky: způsob, složky, nematocidní, výroby, prostředek, insekticidní, účinné, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahu je alespoň jeden arylester Noxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Účinné sloučeniny obecného vzorce I se vyrábí tím, že se na arylestery N-chloroxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce II působí nukleofilními sloučeninami obecného vzorce III popřípadě v přítomnosti ředidla...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236670

Dátum: 15.02.1987

Autori: Takao Hisashi, Murata Tadateru, Osaki Norio, Goto Takeshi, Yasudomi Norio

MPK: A01N 37/26

Značky: způsob, látky, akaricidní, insekticidní, účinné, výroby, nematocidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje insekticidně, akaricidně nebo nematocidně účinné množství alespoň jednoho S-methyl-N-{[N-methyl-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)karbamoyl]oxy}thioacetamidátu obecného vorce I.

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236651

Dátum: 15.02.1987

Autori: Milzner Karlheinz, Reisser Fritz

MPK: A01N 57/16

Značky: složky, nematocidní, prostředky, účinné, výroby, akaricidní, způsob, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky podle vynálezu obsahují jako účinnou složku alespoň jeden pyrimidinylfosfát obecného vzorce I, uvedeného v popisu, spolu s nosnými látkami a pomocnými látkami.

Akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235025

Dátum: 15.02.1987

Autori: Massardo Pietro, Caprioli Vincenzo, Longoni Angelo

MPK: A01N 31/14, A01N 59/20

Značky: akaricidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje směs sestávající ze sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 8 až 11 atomy uhlíku a Rl představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a z kovové mědi nebo anorganické sloučeniny mědi, v hmotnostním poměru od 1 : 1 do 1 : 250, vztaženo na kovovou měď nebo na obsah mědi v příslušné sloučenině.

Fungicidní a akaricidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235308

Dátum: 15.01.1987

Autori: Santini Georges, Giraudon Raymond

MPK: A01N 43/52

Značky: prostředek, akaricidní, způsob, účinných, fungicidní, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát 2-kyanbenzimidazolu obecného vzorce II, ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby těchto účinných látek spočívající v tom, že se 2-kyanbenzimidazol obecného vzorce III nebo jeho sůl s alkalickým kovem nebo amoniová sůl, nechá reagovat s halogenidem obecného vzorce IV.

Akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228908

Dátum: 15.08.1986

Autori: Piccardi Paolo, Massardo Pietro, Longoni Angelo

MPK: A01N 31/16

Značky: prostředek, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek vhodný pro potírání roztočovitých ošetřením přezimujících vajíček roztočovitých, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje jednu nebo několik sloučenin obecného vzorce II ve kterém R` znamená alkylovou skupinu s 8 až 11 atomy uhlíku a R" představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu nebo zbytek vzorce II, kde R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233750

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stähler Gerhard, Sachse Burkhard, Waltersdorfer Anna, Knauf Werner

MPK: A01N 57/10

Značky: akaricidní, insekticidní, nematocidní, účinné, způsob, prostředek, výroby, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I V němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylmerkaptoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo dialkylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylových zbytcích,...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227034

Dátum: 15.06.1986

Autori: Homeyer Bernhard, Behrenz Wolfgang, Fuchs Rainer, Stendel Wilhelm, Hammann Ingeborg, Rottloff Günther, Blank Heinz Ulrich

Značky: akaricidní, prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 4-fluor-3-halogenfenoxybenzylester obecného vzorce I ve kterém R představuje 2,2,3,3-tetramethylcyklopropylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R5 znamená atom vodíku, fluoru, chloru či bromu nebo popřípadě halogensubstituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R6 představuje atom fluoru, chloru či bromu, popřípadě...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227026

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kawada Mitsuyasu, Soeda Takashi, Asai Nobuyoshi, Osaki Norio, Takao Hisashi, Iida Sadahiko, Tanaka Akira, Yasudomi Norio, Goto Takeshi, Yatake Hiroyuki, Murata Tadateru

Značky: prostředek, insekticidní, nematocidní, složky, výroby, způsob, účinné, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje insekticidně, akaricidně nebo nematocidně účinné množství karbamátu obecného vzorce I v němž R1 a R2, které mohou být stejné nebo vzájemně rozdílné, znamenají 1. skupinu -X-COOR3, ve které X znamená alkylenovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227341

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hamman Ingeborg, Krüger Bernd-wieland, Riebel Hans-jochem, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm

Značky: výroby, prostředek, látek, účinných, způsob, insekticidní, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden kyanhydrinester fosforečné kyseliny obecného vzorce Ia v němž R´ znamená vodík nebo popřípadě metoxyskupinou, metyltioskupinou nebo dimetylaminoskupinou substituovanou alkylovou skupinou s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, popřípadě chlorem nebo/a metylovou skupinou, alkoxykarbonylovou skupinou s 1 až 4 atomy...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227687

Dátum: 15.02.1986

Autori: Salbeck Gerhard, Knauf Werner, Waltersdorfer Anna

Značky: prostředek, insekticidní, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I v němž R znamená chlór nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 a R3 znamenají methylovou nebo ethylovou skupinu a n znamená číslo 1 nebo 2, v kombinaci se sloučeninou obecného vzorce II v němž Y znamená skupinu vzorce kde Ra a Rb znamenají methylovou skupinu nebo Ra znamená vodík a Rb znamená dichlorvinylovou skupinu,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220342

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fuchs Rainer, Behrenz Wolfgang, Lantzsch Rienhard, Homeyer Bernhard, Hammann Ingeborg, Naumann Klaus, Hagemann Hermann

Značky: složky, akaricidní, účinné, způsob, insekticidní, prostředek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 3-(2-chlor-3,3,4,4,4-pentafluor-1-butenyl)-2,2- dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo kyanoskupinu, a R2 znamená fenylovou skupinu substituovanou difluormethylendioxyskupinou, pentafluorfenylovou skupinu nebo 3-fenoxy-4-flulorfenylovou skupinu.

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244823

Dátum: 17.09.1985

Autor: Uoídil Pavel

MPK: A01N 57/12

Značky: způsob, výroby, akaricidní, látky, insekticidní, prostředek, účinné

Text:

...sodné, sodné soli sulťonovaněho rioinověho oleje a àlkyiarylsulíoníty sodné jako je dodecylbenzensulíonat, a polymery ethylenoxidusměsi tohoto vynálezu mohou být například formulovány jako amdčitelné praěky, popraše qranule, roztoky, emulgovatelně konoentríty, amzlae, suspanzní koncontraty a aerosoly.Smłčitelnć práčky obvykle obsahují 25, 50 nebo 75 l hmotnostních aktivní složky a obvykle obsahují v ptídavku k tuhćmn inartnímn nosiči 3...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, a způsob výroby účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219924

Dátum: 15.09.1985

Autori: Stetter Jögr, Homeyer Bernhard

MPK: Hamann Ingeborg A/elbe Hans-ludwig

Značky: prostředků, prostředek, látky, nematocidní, akaricidní, účinné, způsob, výroby, insekticidní, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, který jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný 2-karbamoyloximinobutan obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Rl představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek -S-R3, kde R3 představuje popřípadě halogen substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku...

Insekticidní a akaricidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244126

Dátum: 31.08.1985

Autor: Kavala Miroslav

MPK: A01N 25/22

Značky: akaricidní, insekticidní, směs

Text:

...účinnějlí isomer nebo diaetereonerní dvojice četąých pyx-etroidů recemizují na méně účinnou formu.Pyretroidy. kterých u vynález týká, nej( alespoň Jeden eeymetrický etoI uhlíkak otom vodíku nebo lqanoskupinn, n popřípedě eubetituoveneu eIkyIcykIepz-opylovou skupine, elkenylcyklepropyloveuetnpino nebo arylalkylovou skupinu. R 2 otom vodiku nebo otom fluoru a X skupinu CH nebo otom dueílcu.Jeetliže R znamená popřípadä eubetituovonou...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242896

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lublinský Pavol, Proksa Bohumil

MPK: A01N 47/34

Značky: akaricidní, prostředek, účinných, výroby, způsob, insekticidní, látek

Text:

...nemajípouze silné insekticidni vlastnosti, ale vykazuji taká zajímavou akaricidní účinnost. Těmito sloučeninami jsou nové deriváty benzoylmočoviny obecného vzorce IR 1 znamená atom halogenu, R 2 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R 3 znamená atom vodíku nebo představuje 1 nebo 2 substituenty zvolené ze skupiny,která je tvořena chlorem, metylovou skupinou a trifluormetylovou skupinou, R 4 znamená atom vodiku nebo představuje 1 až 3...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222283

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kameswaran Venkataraman, Berkelhammer Gerald

Značky: insekticidní, složky, účinné, způsob, prostředek, akaricidní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou sloučeninu obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I kde všechny skupiny RCF2X-, Y a Z jsou v m- nebo p-poloze vůči atomu uhlíku, ke kterému je připojena skupina esteru alkanové kyseliny a kde X představuje oxy- nebo thio-skupinu, každý ze symbolů Y a Z představuje vodík, chlor, fluor, brom, nitroskupinu, methylskupinu nebo methoxy-skupinu R představuje vodík,...

Insekticidní a akaricidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222280

Dátum: 15.08.1985

Autori: Menconi Augusto, Corda Francesco, Longoni Angelo, Piccardi Paolo, Gozzo France

Značky: insekticidní, látek, účinných, prostředek, způsob, akaricidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje jeden nebo několik esterů 2,2-dimetylcyklopropankarboxylových kyselin obecného vzorce I ve kterém A znamená zbytek vzorce CF3-C?C-, kde X představuje atom vodíku, fluoru, chloru nebo bromu a Y představuje atom chloru nebo bromu, a R představuje zbytek vzorce kde R1 znamená atom vodíku nebo kyanoskupinu.

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241542

Dátum: 16.07.1985

Autori: Reiner Friedrich, Szente Ilona, Tory Kálmán, Krebs Gerd, Kiss Éva

MPK: A01N 57/36, A01N 43/82, A01N 55/00...

Značky: akaricidní, výroby, prostředek, účinné, způsob, nematocidní, insekticidní, složky

Text:

...sůl.Sloučeniny obecného vzorce I, v němž X znamená skupinukde alkyi obsahuje 1 až 4 atomy uhlíku, a ostatní substituenty mají význam uvedený pod obecným vzorcem I, se .mohou ziskat tím, že se nechají reagovat sloučeniny obecného vzorce Xv němž R 1 má shore uvedený významaminoskupinu, alkylaminoskupinu, arylaminoskupinu, araikylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, cykloalkylaminoskupinu, alkenylaminoskupinu, trialkylsilylaminoskupinu,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241132

Dátum: 16.07.1985

Autor: Janíeek Jozef

MPK: A01N 53/00

Značky: výroby, způsob, prostředek, insekticidní, akaricidní, účinné, látky

Text:

...oximu se běžně provádí při použití hydroxylaminu nebo /uhlovodíkový zbytek/oxyaminu ve formě adičních solí s kyselinami. například ve formě hydrochloridu. V případech,kdy se má připravit sloučenina, ve které R 1 značí methyl, je vzhledem k dostupnosti hydrochloridu methoxylaminu obvyklejší provádět reakci v jednom stupni při použití hydrochloridu methoxylaminu.V případě, že je potřebné připravit sloučeniny, ve kterých R 1 značí...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241124

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kordík Jozef, Slovinský Ján, Kovaleík Štefan

MPK: A01N 37/36

Značky: výroby, účinných, látek, insekticidní, prostředek, způsob, akaricidní

Text:

...kyseliny shora uvedeného obecného vzorce I. Dále je předmětem vynálezu výše popsaný způsob výroby těchto účinných látek.Zvlášč výhodné jsou ty sloučeniny obecného vzorce I, v němžR znamená alkyiovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, halogenem, zejména fluorem či chlorem,fenylovou nebo fenoxylovou skupinou substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s S až 6 atomy uhlíku, dále karboxylem...