Patenty so značkou «acetónu»

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Weber Manfred, Pompetzki Werner, Sigg Reinhard, Volke Jürgen, Kleine-boymann Michael, Gerlich Otto, Michalik Christian

MPK: C07C 45/53, C07C 37/08, C07C 39/04...

Značky: fenolů, acetónu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Kleinloh Werner, Kleine-boymann Michael, Vasilieva Irina Ivanova, Van Barnefeld Heinrich, Youriev Youry Nikolaevitch, Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Griaznov Andrei Konstantinovitch, Gerlich Otto, Michalik Christian

MPK: C07C 39/04, C07C 49/08

Značky: fenolů, spôsob, přípravy, acetónu, kuménu

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.

Spôsob hydrogenácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1947

Dátum: 12.11.2002

Autori: Lecrivain Stephane Jean Pierre, Rogers Andrew Neave, Dekker Wilhelmus Cornelis Nicolaas, Chewter Leslie Andrew

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00

Značky: hydrogenácie, spôsob, acetónu

Text:

...sa môže použít široký rozsah kvapalín. Príkladmi sú voda a uhľovodíky, ako je napríklad petrolej a termálny olej. Výhodnouchladiaoou kvapalinou je voda.Vo výhodnom uskutočnení sa použije multi-rúrkový reaktor, ako je opísaný v EP-A-0308034 Vtakomto multi-rúrkovom reaktore homá konoová časť každej rúrky reaktora s otvoreným koncom je vybavená zariadením na dodávanie plynu a kvapaliny, pričom toto zariadenie obsahuje prívodnú komom, ktorá...

Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu alebo benzínu alebo acetónu adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1119

Dátum: 03.04.1996

Autori: Davala Michal, Hrabčák Peter, Hutman Stanislav

MPK: B01D 53/18

Značky: získavanie, zariadenie, benzinu, tetrachlóretylénu, acetónu, adsorpciou

Text:

...kvapalina steká do rozdelovacej nádoby kde dochádza k oddeleníu vodnej aorganickej vrstvy a vzduch zbavený podstatnej časti vodnejpary prúdi do atmosféry. Zariadenie obsahujúce adsorbér takto pripojený ku zdroju znečistenia a ostatným pomocným médiam nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Podstatutechn.riešenia ilustrujú nasledujúce príklady uskutočnenia.z Technické riešenie bude možné využívať pri spätnom získavaní organických...

Způsob přípravy acetonu fotochemickou oxidací 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269085

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mácová Eva, Lederer Pavel

MPK: C07C 49/08

Značky: acetónu, přípravy, způsob, fotochemickou, 2-propanolu, oxidací

Text:

...výtěžku ecetonu okolo 1 .Nevýhodou obou výše uvedených poetupo je práce v jedovaté ecetonitrilu, respektive silně alkelioken proetředi e nizke výtêžky ecetonu.Některé nevýhody dřive uvedených způeobo připravy odstraňuje předložený vynález,jehož předněten je způsob připravy acetonu fotochemiokou oxidaci 2-propanolu kyelikee v přitonnoati oxidu chronoveho podle vynúlazu, jehož podstata epočivá ve zpoeobu, při ktoráa 6 vodný roztok...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Židek Rudolf, Kondelík Petr, Králík Petr, Pexidr Václav, Pašek Josef

MPK: C07C 49/04

Značky: směsi, podílu, oddělování, způsob, reakční, lehkých, methylisobutylketonu, výroby, acetónu

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Perník Vít, Rybová Renata, Janáee Kkel

MPK: C07C 49/04

Značky: vyšších, acetónu, isopropylalkoholu, výroby, azeotropické, metylisobutylketonu, dehydrogenecí, vodou, způsob

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Spôsob prípravy vysokočistého acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247333

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baják Ivan, Mucha Pavol, Fišera 1ubor, Zálupský Peter, Vasilko Karol

MPK: C07C 49/08

Značky: spôsob, acetónu, vysokočistého, přípravy

Text:

...expedičný obal tak,aby sa zamedzil prístup vzduchu do vnútra obalu.Súčasťou technológie prípravy acetónu čistoty MOS Selectipur je i čistenie expedičných obalov. Obaly sú sklenené, sklo je tre 4tej hydrolytickej triedy. -Pred naplnením. vyčistenou chemikaliou musí byt obal starostlivo vyčistený najprv zríedenou 1 zl kyselinou dusičnou, po prepláchnutí vodou zriedenou ,1 ~ 1 kyselinou chlorovodíkovou a nakoniec vodou, najprv destilovanou a...

Spôsob súčasného stanovenia voľného kyanovodíka a acetónu v acetónkyanhydríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242288

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wangler Jan, Otýpka Jioa

MPK: G01N 27/48

Značky: spôsob, acetónkyanhydríne, kyanovodíka, stanovenia, acetónu, súčasného, volného

Text:

...medzi druhou vlnou hydrazónu acetónu tiež dostat-očne velký na ich rozlíšenie pri derivačnom zapojení registracie prúdu.Pre overenie tejto možnosti sa pripravia modelové roztoky. Štandardný roztok kyanidu sa pripraví rozpustenim 0,241 g kyanidu draselného v asi 60 ml 0,1 M rozt-oku hydroxidu draselného a doplní sa roztokom toho istého hydroxidu na 100 ml. Standardný roztok acetónu sa pripraví rozpustenim 1,27 ml acetónu kvality p. a. a...

Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248641

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubelková Ludmila, Beran Stanislav, Naváková Jana, Jírů Pavel, Nedomová Květa, Čejka Jiří

MPK: C07C 11/09

Značky: heterogenní, zeolity, katalytické, i-butenu, acetónu, přeměně

Text:

...rektifikací nebo extrakční dootilncí. Při výrobě ITBE je možno surový produkt použít přímo bez separace.Výhody zpdsobu přoněny acotonu na izobuten jsou patrny z následujících příkladů, které vynález nijak noonezují.1 g soolitu o eloioní Ho 5 Na° 5 A 1 S 1308, ktorý odpovídá krystalografickou strukturou oeolitu faujasitu, byl vložen do průtokováho reaktoru. Přeměna ocetonu byla prováděno při teplotä 300 °c zo normdlního tlaku a...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Richter Ján, Bučko Miloš, Tomčík Kazimír, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Guba Gustáv, Hagara Anton, Schwarz František, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Adam Valér, Kopernický Ivan, Masarovič František, Jureček Ľudovít, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: fenolů, produktov, acetónu, vedľajších, zariadenie, uskutočňovanie, spracovania, spôsob, komplexného, spôsobu, tohto, výroby

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob izolácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231774

Dátum: 15.12.1986

Autor: Martišovičová Lubomíra

MPK: C07C 49/08

Značky: spôsob, acetónu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém izolácie acetónu z odpadov destiláciou z kompozícií obsahujúcich nenasýtené polyesterové živice. Podstata vynálezu spočíva v tom, že destilácia sa ukutočňuje v prítomnosti 15 až 250 % hmotnosti vody vztiahnutých na hmotnosť sušiny kvapalného odpadu. Zlepšenie umývateľnosti zariadenia vodou je možné uskutočňovať prídavkom 0,01 až 10 % hmotnosti alkalicky reagujúcich látok a/alebo povrchovoavktívnych látok či ochranných...

Způsob regenerace acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235644

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hádek Zdeněk

MPK: C07C 49/08

Značky: regenerace, acetónu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regenerace acetonu z roztoků organických látek, například syntetických pryskyřic, laků apod. Regenerace se docílí tím, že se v acetonu rozpuštěné látky vysráží přidáním vody. Vzniklá sraženina se rozdělí na směs acetonu s vodou a sediment. Aceton se oddělí od vody přidáním soli, která je dobře rozpustná ve vodě. K tomuto účelu se dobře hodí např. K2C03, NaKCO3, NaCl. Odpařením vody z nasyceného vodního roztoku vznikne opět...

Spôsob a zariadenie na čistenie technického acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229772

Dátum: 01.05.1986

Autori: Komora Ladislav, Dobiášová Helena, Vanko Milan, Kováč Pavel, Kordík Jozef, Bobok Ján, Kiapeš Miroslav

MPK: C07C 49/08

Značky: acetónu, technického, čistenie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického acetónu obsahujúceho organické nečistoty a vodu oxidáciou, neutralizáciou a rektifikáciou, vyznačujúci sa tým, že technický acetón sa privádza do vrúceho acetónu v množstve 5 až 20 násobne prevyšujúceho hodinový objemový prítok privádzaného technického acetónu, pričom oxidačné a neutralizačné činidlo sa dávkuje do kvapalnej fázy, s výhodou do vrúceho acetónu v množstve zodpovedajúcom množstvu prítomných organických...

Spôsob regenerácie acetónu z plynov po oddeľovaní etylénu z pyrolýznych plynov a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219179

Dátum: 01.06.1985

Autori: Borišek Igor, Kráľ Bohumil, Ilavský Ján, Novotná Vlasta, Vanko Milan

Značky: pyrolýznych, oddělování, spôsob, acetónu, etylénu, plynov, zariadenie, regenerácie, uskutočňovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén, prípadne ďalšie plyny získavané absorpčným delením pyrolýznych plynov, sa zbavujú zbytkov plynného acetónu, používaného ako absorpčné činidlo, vypieraním vo vodnom roztoku acetónu pri teplote v rozmedzí -5 °C až +20 °C a tlaku v rozmedzí 0,05 až 16,5 MPa. Na vypieranie sa používa absorbér s cirkuláciou vodného roztoku acetónu pri recirkulačnom pomere 5 až 120 : 1, počítanom na objemový prietok odťahovaného vodného roztoku acetónu. Týmto...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne rektifikačné čistenie technického acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225547

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ilavský Ján, Kováč Pavel, Švergo Ladislav, Komora Ladislav, Vanko Milan, Bobok Ján, Miština Igor

Značky: acetónu, spôsob, kontinuálně, čistenie, rektifikačné, technického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho rektifikačného čistenia technického acetónu, obsahujúceho organické nečistoty v celkovom množstve od 0,2 % hmot. do 15 % hmot. a vodu v množstve od 0,5 % hmot. do 5,0 % hmot., najmä technického acetónu, vyznačujúci sa tým, že technický acetón zmiešaný s oxidačným a neutralizačným činidlom sa pred ohreje na teplotu v rozmedzí 40 °C až 56 °C, pri ktorej zotrváva 30 až 600 sekúnd a následne sa kontinuálne privádza do prvého...