Patenty so značkou «1-(4-benzoylfenyl)-1-(4-propenoylfenyl)metán»