Patenty so značkou «1-(4-benzoylfenyl)-1-(4-(3-chlórpropanoyl)fenyl)metán»