Werner Peter

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Holakovský Štefan, Werner Peter, Katuščák Svetozár, Džadoň Alojz, Brechtl Juraj, Poláček Josef

MPK: B27K 5/02

Značky: zušĺachťovanie, materiálov, zariadenie, lignocelulózových

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257841

Dátum: 15.06.1988

Autori: Holakovský Štefan, Katuščák Svetozár, Orech Július, Werner Peter

MPK: B27K 5/02

Značky: materiálov, zušĺachťovania, lignocelulózových, spôsob

Text:

...rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo...

Viacnásobné farbiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 236296

Dátum: 01.02.1988

Autori: Werner Peter, Katuščák Svetozár, Haninec Ignác, Jentner Pavel

MPK: B05C 3/02

Značky: zariadenie, farbiace, viacnásobné

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím vynálezu je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej nádrži či komore e pri skúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim a rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne takým usporiadaním viacnásobného farbiaceho zariadenia, že čerpadla sú poháňané od jediného hriadeľa. V každej komore je zabezpečený rovnaký prívod a odvod ohrievacej kvapaliny....

Zmiešavacia komora vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246874

Dátum: 15.01.1988

Autori: Werner Peter, Žembery Karol, Matulay Štefan, Schiessl Odon, Nagy Vojtech

MPK: B01F 3/02

Značky: zmiešavacia, komora, vzdušnin

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prívodný otvor a druhý prívodný otvor sú od spoločného odvodného otvoru oddelene prepážkou so štrbinou.Výhodou zmiešavacej komory vzdušnín podľa vynálezu je, že zmiešavané vzdušnlny sú štrbinou prepážky komprimované do malého prierezeu na veľmi krátkej dráhe a po priechode touto štrbinou znova expandu 4 jú do pôvodného prierezu, čim dôjde k ich dokonalejšiemu zmiešaniu. Takáto zmiešavacia komora...

Nosič dýh so samočinným sklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253439

Dátum: 12.11.1987

Autori: Werner Peter, Jentner Pavel, Katuščák Svetozár

MPK: B05C 3/02

Značky: samočinným, nosič, sklápaním

Text:

...proces farbenia a zabráni sa úniku tepla z dýh. Ďalšou výhodou vynálezu je rýchlejšie a jednoduchšie a tým aj menej prácne plnenenie nosiča dýh.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zná 4zornený nosič dýh »so samočinným sklápaňím v ŕoztiahnutôrñ ,stave pri vkladaní do farbiacêjďnádoxbý, naiobr. 2 je znázornený nosičnýhvzovretqm stave pri vyberani z fàřbitfčěj-ďáüčlñyĺa néa obr. 3 je rez nosiče-m dýh v otvorenom stave.Do nosiča dýh so...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kovács Ladislav, Katuščák Svetozár, Onda Pavel, Babiak Marián, Müller Miroslav, Herko Vladimír, Werner Peter

MPK: B27K 5/02

Značky: nevýraznou, textúrou, drevín, spôsob, okrasných, výroby, okrasné, masívy

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Sposob výroby hĺbkovo difúzne modifikovaných okrasných dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 248214

Dátum: 12.02.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Povoda Milan, Werner Peter, Poštulka Karol, Herko Vladimír

MPK: B27K 5/02

Značky: difúzne, hĺbkovo, výroby, okrasných, modifikovaných, spôsob

Text:

...dýh zo .zušlarohťujúceho roztoku sa tieto opláchąnu .a sušia pri teplote 60 °C na pôvodnú vlhkosť. Talkto zušlachtene dyhy majú priemernú amplitúdu zvlneni.a 0,15 cm.Krájané dylhy dreviny dub Quercus robur o hrúbke 0,7 mm, s vlhkosťou 12 sa zahrievajú vo vode obsahujúcej 10-pr-opylénglykolu pri teplote 90 °C po dobu 2 boldín. Potom sa dvhy .nechajú vo vertikálnej .polohe mimo roztok po rdořbu 25 minút. Takto upravené dyhy sa vložia d~o nosiča...

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Werner Peter, Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Rajkovič Eduard

Značky: miešania, spôsob, plynov, cyklického, kvapalinami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu. Účelom vynálezu je samočinné dodržovanie intervalu prebublávania plynnej fázi cez stĺpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhodobej a trvalej prevádzke. Uvedeného účelu vynálezu sa...

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jentner Pavel, Rajkovič Eduard, Katuščák Svetozár Csc, Werner Peter

Značky: súborov, materiálov, spôsob, farbenia, dýhovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov, so zvýšenou cirkuláciou farbiaceho roztoku medzi jednotlivými dýhami. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie intenzity prúdenia farbiaceho roztoku medzi dýhami, čím sa dosiahne odstránenie alebo podstatné zníženie výskytu nedostatočne prefarbených dýh, ktoré sa farbia doterajšími spôsobmi farbenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do farbiaceho kúpeľa pod spodné hrany dýhových listov...

Hydrotryskové zariadenie pre zušĺachťovanie dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225330

Dátum: 01.12.1984

Autori: Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Rajkovič Eduard, Werner Peter

Značky: materiálov, zušĺachťovanie, hydrotryskové, zariadenie, dýhovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotryskové zariadenie pre zušľachťovanie dýhovacích materiálov s postupným oddeľovaním jednotlivých dýhových listov prúdom kvapaliny alebo plynu, pozostávajúce z farbiacej nádrže, ktorá je spojená s cirkulačným čerpadlom a výmenníkom tepla, vyznačujúce sa tým, že vo farbiacej nádrži /1/ je pohyblivo uložený nosič dýh /2/ mechanicky spojený s pohonovým systémom /6/, pričom farbiaca nádrž /1/ je opatrená pevne uloženými tryskami /3/.