Wanner Jiří

Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269182

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rak Miloš, Hlavicová Marie, Wanner Jiří, Žák Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: organických, látek, rozložitelných, biologicky, odpadních, čištění, způsob, obsahem

Text:

...vynálezu spočívá v tom,že se k funkční polžkultuře ve vznosu přidají odpadní dřevěné piliny anebo hobliny v množství 5 až 50 obJenuaktivační měsi. Rozněr jednotlivých částeček pilin anebo hoblin Je takový, aby po snočení a vytvoření nárostu byla hustota takto vzniklé částice s nárosten alespoň stejne nebo vyšší než hustota aktivační sněsi. Částočky pilin anebo hoblin Jsou udrtoväny vo vznosu níchacíni účinky eoračního nařízení sktivsční...

Způsob odstraňování dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268962

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rudovský Jaroslav, Wanner Jiří, Janda Václav

MPK: C02F 3/04

Značky: odstraňování, způsob, dusitanů

Text:

...manganu spočíva v tom, že tato vrstvička zdrsňuje jinak hladký povrch pískověho zrna, na němž by nitrifikační mikroorgenismy obtížné ulpívaly a byly by jak při vlastním provozu, tak především během regenerační fáze (praní) filtru vyplavovany z pískového bžepryč, čímž by docházelo pouze k částečnému nebo žádnému odstranění dusitanů z upravované vody. Na napreparované vrstvičee dochází k velice pevnému ulpívání autotrofních nitrifikačních...

Kompaktní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s rotačním diskovým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266713

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Dobromil, Kos Miroslav, Šorm Ivo, Grau Petr, Pavlík Pavel, Bušek Jiří, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/08

Značky: rotačním, odpadních, diskovým, reaktorem, mechanicko-biologická, čistírna, kompaktní

Text:

...patrné z připojených vyobrazení. Na obr. 1 je podélný řez čistírnou ve směru od vtoku k odtoku z čistírny, na obr. 2 je znázorněn püdorys čistírny a na obr. 3 je řez štěrbinovou usazovací nádrží ve směru kolmém na směr proudění vody v ní, na obr. 4je plastový kryt rotačního diskového reaktoru.Čistírna V provedení podle vynálezu pro čištění splaškových odpadních vod V množství do l 0 m 3.dl se sestává 2 betonové nádrže l o vnitřních rozměrech...

Rotační diskový reaktor s disky z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262961

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bušek Jiří, Pavlík Pavel, Fiala František, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/08

Značky: plastů, diskový, disky, rotační, reaktor

Text:

...praxi to může vést až k přetížení a zhroucení hřídele, zejména v 1. stupni reaktoru, cožbylo skutečně pozorováno na řadě amerických čistíren.- 262 961 K tomuto jevu prispivá i snížená výměna kapaliny mezi profilovaný mi kotouči mezi které je vložen kompaktnivneprofilovaný kotouč. Pokud jsou disky sestavovány, s to jak celé, tak i ze segmentů,do klecové nosné konstrukce, stává se rotační diskový reaktor opět výrobně značně komplikovaným nehledč...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grau Petr, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, znečištění, odstraňování, současném, aktivačním, odpadních, fosforečnanu, organického, látek, dusíkatých, způsob, procesem

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rak Miloš, Žák Jiří, Hlavicová Marie, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: látek, čištění, odpadních, dusíkatých, organických, obsahem, způsob

Text:

...a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým...

Způsob potlačení vláknitého bytnění aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253103

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: vláknitého, aktivovaného, způsob, bytnění, potlačení

Text:

...polyfosfátů v buňce. V obou případech se tak omezuje podíl substrátu, který mohou využívat vláknité mikroorganismy v následujĺcím aerobním prostředí. Nedostatkem substrátu je limitován růst těchto vláknítých mikroorganismů, čímž se snižuje jejich po~Přednost způsobu potlačení vláknitého hytněnĺ aktivovaného kalu podle vynálezu spočivá v rychlosti odezvy prevedeného zásahu na hodnoty kalového indexu při uspořádání aktivačnĺhoprocesu...

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237081

Dátum: 01.10.1987

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr, Šamal Oldřich

MPK: C02F 3/04

Značky: chemicko-biologické, odpadních, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod podle vynálezu představuje typ malé chemicko-biologické čistírny a jeho podstata spočívá v tom, že v bloku, který je rozdělen přepážkami, je vytvořeno několik hydraulicky oddělených částí, čímž je vytvořena nádrž na surovou vodu, aktivační prostor, chemický blok, usazovací a desinfekční nádrže. Usazovací nádrž je šikmo uložena, aktivační nádrž je vybavena aeračními prvky a potrubím pro...

Způsob biologické eliminace organického znečištění a anorganických forem dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251022

Dátum: 11.06.1987

Autori: Grau Petr, Wanner Jiří, Čech Svätopluk

MPK: C02F 3/00

Značky: biologické, eliminace, dusíku, odpadních, organického, znečištění, způsob, anorganických, forem

Text:

...které jsou udržovány ve vznosu tlakovým vzduchem, použitým jako zdroj kyslíku pro funkční polykulturu, a ktoré vytvéřejí anoxické prostředí pro souběžnou denitrifikaci.Přednost způsobu biologické eliminace orgsnického zneöištění a anorganických forem dusíku z odpedních vod podle vynélezu spočívá v tom, že procesy esimilace orgnického znečišténí, biologieké nitrifikace a denitritikaoe probíhají souběžně v jednom reaktoru, čímž odpadá...

Způsob čištění splaškových odpadních vod kombinovaným biologickým a chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249171

Dátum: 12.03.1987

Autori: Grau Petr, Šamal Oldřich, Wanner Jiří

MPK: C02F 9/00

Značky: odpadních, biologickým, chemickým, čištění, splaškových, procesem, způsob, kombinovaným

Text:

...odpadnich vod podle vynálezu vychází ze skutečnosti, že v průběhu zspracování aktivačního procesu vzniká velký podíl špatné ueaditelných nebo neuaaditelných a přitom-biologicky velmi aktivních mikrovloček bio-. masy, které rychle asimilují znečistující látky z odpadní vodyo Při postupu podle vynálezu se větší část těchto vloček cddělí- 3 249 171 eedimentaoí v dosezovací nádrži e jako biologický kol .A vrací do procesu biologického...

Rotační biofilmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248891

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grau Petr, Kos Miroslav, Křižanovič František, Wanner Jiří, Miklenda Jiří, Koníček Zdeněk, Veselý Dobromil

MPK: C02F 3/00

Značky: reaktor, biofilmový, rotační

Text:

...čepy, jež jsou ctočně uloženy v rameneoh nosné konstrukce, a je spojen nejméně s jedním tímto ramenem aretačním šroubem, přičemž nejméně v jedné hraně podélné štěrhiny aeračníhožlabu jsou vytvořena vybrání.Výhodou rotačního biofilmového reaktoru podle vynálezu je dostatočný príjem vzdušnáho ą suspendcvanou v jeho nádrži,kyslíku jak pro biomasu pŕisedlou na nosiči, tak pro bioma kde stŕídavým plněním aeračních žlabů vodou nebo vzduchem a...