Vybíhal Jaromír

Způsob přípravy hydrorafinačního extrudovaného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264792

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Václav Csc, Vybíhal Jaromír, Janáček Leoš, Jonáš Josef, Grosser Vojtěch, Círová Alena

MPK: B01J 37/03

Značky: extrudovaného, hydrorafinačního, katalyzátoru, způsob, přípravy

Text:

...25 až 60 OC, výhodně 30 až 40 °C po dobu 0,5 až 4 hodiny, načež se vznikla plastická hmota extruduje matricí s otvory 1 až 2 mm vhodného tvaru např. válečku, torjlístku, čtyřlístku apod.vzniklé extrudáty se bud ještě kraji, nebo přímo suší a lámou a tepelně zpracují. sušení se provádí při 105 až 120 °C, případně ještě při 170 až 200 °C, načež se třídí a žíhají při teplotě 450 až 550 OC. Dodrženi všech těchto uvedených parametrů má velký...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Janáček Leoš, Novák Václav, Vybíhal Jaromír, Urban Ivan

MPK: C10G 45/08

Značky: ropných, destilátů, kvality, zlepšení

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Hanika Jiří, Sporka Karel, Círová Alena, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Novák Václav

MPK: C10G 45/08, B01J 27/051

Značky: způsob, přípravy, katalyzátoru, kobalt-molybdenového, nosičového

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vitvar Milan, Kratochvílová Jitka, Staněk Vladimír, Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaromír, Novák Václav

MPK: C10G 45/08

Značky: uhlovodíku, způsob, směsi, katalytické, hydrogenerační, rafinace

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob přípravy nikl-molybden-aluminových a kobalt-molybden-aluminových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261039

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Kraus Miloš, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 23/88, C10G 45/04, B01J 21/04...

Značky: přípravy, nikl-molybden-aluminových, způsob, katalyzátoru, kobalt-molybden-aluminových

Text:

...3, NHAF, H 2 SiF 6 a podobné přímo do suspenze nebo ve formě NH 4 F nebo HF při peptizaci při přípravě hmoty pro extrudacisytici roztok se připraví např. rozpuštěním heptamolybdenanu amonného s obsahem cca B 0 Mo 03, který se rozpustí v horkém kondenzátu a k nerozpuštěnému zbytku se přidá odměřené množství kyseliny ortofosforečné tak, až se všechno rozpustí. Pak se přidá práškový dusičnan nikelnatý nebo kobaltnatý za míchání, aby se všechno...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Vybíhal Jaromír, Kratochvílová Jitka, Novák Václav, Smrž Zdeněk, Oháňka Vlastimil, Vitvar Milan, Srb František

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: frakcí, destilátových, úpravy, ropných, celsia, vroucích, způsob, stupňů, rozmezí

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Svoboda Dalibor

MPK: G01N 21/01

Značky: zapojení, vyhodnocovací, prašnosti, ovzduší, částí, měřiče

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Způsob přípravy katalyzátoru pro zpracování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Václav Novák, Círová Alena, Antkowitz Erich

MPK: B01J 37/00, B01J 23/88

Značky: způsob, katalyzátoru, zpracování, přípravy, uhlovodíku

Text:

...spočivá podle vynálezu V tom, že pH vzniklé suspenze v závislosti na koncentraci výchozich vzájemné sráženýchroztoků, jejich průtokové rychlosti a teplotě se pohybuje v rozme 249 59 | 1zi 6,0 až 6,9, výhodně 6,7 až 6,8, načež se suspenze bud přimo,nebo až po přidavku aktivátorů filtruje, promývá, suši. formuje a tepelně zpracuje na katalyzátor. Katalytická hmota se může aktivovats 1 oučeninami fluoru, fosforu a křemiku v množstvi 0,1 až...

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219798

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: butenu-1, frakce, přípravy, butan-butenové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce nebo/a ze zbytkové butan-butenové frakce odpadající z výroby methylterc.butyletheru (MTBE), obsahující více než 0,5 % hmot. isobutylenu, 0,01 až 2,5 procenta butadienu a acetylenů a 0,1 až 10 procent hmot. methanolu, přičemž se butan-butenová frakce, z níž bylo více než 50 % isobutylenu odstraněno etherifikací s methanolem a obsahující více než 40 % hmot. butenu-1 a více než 0,2 % hmot....

Hydrogenační způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219739

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vybíhal Jaromír, Smrž Zdeněk

Značky: uhlovodíku, úpravy, hydrogenační, způsob, suroviny, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy suroviny pro pyrolýzu uhlovodíků selektivní hydrogenační nebo hydrogenačně štěpnou rafinací obsažených aromátů a sirných a dusíkatých sloučenin za použití katalyzátoru, který obsahuje jako aktivní složky 20 až 50 % hmot. WO3 a 5 až 25 % hmot. NiO na alumině nebo aluminosilikátu. Dosáhne se selektivnější hydrogenace za mírnějších podmínek.

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219725

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: butenu-1, způsob, přípravy, frakce, butan-butenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká destilační izolace butenu-1 ze zbytkové C4-frakce odpadající z výroby metyl-terc.butyléteru po její hydrogenační dorafinaci za použití katalyzátoru na bázi aluminy nebo aluminosilikátu s kovy VIII. a VI. skupiny periodické soustavy. Získá se buten-1 v čistotě vhodné pro kopolymerační účely.

Způsob přípravy syntetického mordenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217824

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: způsob, syntetického, mordenitu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy syntetického mordenitu hydrotermickým zpracováním reakční směsi obsahující SiO2, Al2O3 a alkálie, při němž se tekutá suspenze připravená vysrážením aluminátu sodného silikasolem nebo vodním sklem sodným za přídavku kyseliny podrobí krystalizaci při teplotách 100 až 220 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa, případně za přídavku krystalického mordenitu z předchozí šarže, načež se krystalický mordenit oddělí a dále zpracuje....

Zapojení pro měření doby volnoběžných otáček Dieslova motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241154

Dátum: 25.03.1983

Autori: Grosser Vojtich, Smrž Zdenik, Zapletal Jaromír, Vybíhal Jaromír, Antkowitz Erich, Štmandl Ludik

MPK: G01P 3/484

Značky: otáček, volnoběžných, dieslova, zapojení, měření, motorů

Text:

...2 je pátou svorkou E připojen na minus pól baterie. První vývod 8 cívky 7 prvního relé 5 je propojen vypínačom 13 přes diodu s elektrickým obvodem počítadla 1 a elektrickým obvodom elektropneumatického ventilu 2.Druhý vývod 9 cívky 7 prvního relé 5 je dále propojen s prvním blokovacím kontaktem 14 druhého relé 4, které je dále opatřeno druhým blokovacím kontaktem 15, napojený/m na druhou svorku B dynama a první svorkuu A na minus pól...