Švancar Ján

Zapojenie na riadenie zváracieho napätia a podávacej rýchlosti drotu u zváracieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256736

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švancar Ján

MPK: G05B 19/18

Značky: drôtu, riadenie, podávacej, rychlostí, zváracieho, napätia, zdroja, zapojenie

Text:

...veľmi jemné rozdelenie zváracieho rozsahu. V danom prípade len počet hitov určuje jemnost delenie zváracieho rozsahu a niepočet ovládacích prvkov. Tak ist-o obvodo vé riešenie zostáva bez zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je vysoká dlhodobá stabilita nastavených výstupných hodnôt, pričom len okrajová hodnoty sa nastavujú počas zváracieho procesu, a to len raz pre zvolený priemer drôtu, ktorý savpočas prevádzky automatizovaných...

Výplň čalounění s odvzdušňovacími kanály a vyztužovacím jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246743

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B68G 7/054

Značky: výplň, čalounění, kanály, odvzdušňovacími, jádrem, vyztužovacím

Text:

...čalounění změkčeného částí s odvzdušňovacími kanály.Horizontálne vedené kanály nasávají a odvádí vodní páry z hmoty výplně čalounění,vllvem jejich stlačování v průběhu používání čalouněnĺ. Stlačoväní je způsobováno střídavým zatěžováním užitné plochy čalounění pohybem uživatele na čalouněnémvýrobku. Uplatněním odvzdušňovacích kanálů ve výplní čalounění se sníží hmotnost výplně a současně spotřeba výplň-ového materiálu. Zvýšení měkkosti...

Zapojení napěťového regulátoru centrálního zdroje pro napájení odlehlých spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243104

Dátum: 15.10.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: G05F 1/10

Značky: regulátoru, napájení, centrálního, odlehlých, zdroje, zapojení, napěťového, spotřebičů

Text:

...znazornän priklad zapojení podle vynälezu.K výstupuvhlavního regulatoru 2 napětí je pŕipojen regulační obvod l proudu. Druhý vstup 1 hlavního regulatoru 2 napětí je epojen s prvním čidlem 1 B napětí na výstupu centralního zdroje ü napětí. K prvnímu vstupu § hlavního reguldtoru 2 napětí je pripojon výstup obvodu 3 výběru minima, přičemž k prvnímu vstupu J obvodu g výběru minima je připojen řídící obvod IJ zadané hodnoty a k druhému vstupu 1...

Zapojenie generátora riadiacích impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252867

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brázdilová Eva, Lago Miroslav, Švancar Ján

MPK: H02M 1/08

Značky: generátora, zapojenie, riadiacich, impulzov

Text:

...zapojené v ,poradí výstupy a, c, b, a, c, b, kde medzi príslušným výstupom a zelmn-ou svorikou Z sú ~ovbirza~zy združenéoho sieťového napätia UAC, U 05, UBA,UCA, U 30, UAB, wv-edené na obr. 1 v zatvorskáůh. Jednotlivé výstupy V 4 zo sumačnýsch integráitolrov 7 eú zapojené na neinnvertnjúce vstupy komparáwtorov 14 a na ich investujúce vstupy je zapojený výstup z ouviddćtrciełio prvku 15, ,pin-čom výstupy V 5 z jednotlivýoh...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lago Miroslav, Švancar Ján

MPK: H02M 1/08

Značky: napájacieho, impulzov, zapojenie, napätia, změny, generátora, kompenzáciou, riadiacich

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Švancar Ján, Csányi Anton, Vasilev Ljudmil

MPK: G01N 27/02

Značky: vodivosti, elektrolytických, bezkontaktního, kapalin, stanovení, způsob, elektrické

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Zapojenie pre ovládanie krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 240305

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: H02P 8/00

Značky: motora, krokového, ovládanie, zapojenie

Text:

...S výberu je pripojený na druhý vstup obvodu 15 logického súčtu, pričom jeho prvý vstup je zapojený na výstup obvodu 12 zastavenie posuvu pred konečným bodom, ktorý je .zároveň pripojený nahriadtaci a nulovací vstup čítača 13 konštantného počtu impulzov a vstup druhého hradla 14. Hra 240305di-aci vstup druhého lnťadla 14 je pripojený k obvodu 11 povelu rýchleho posuvu. Výstup obvodu 15 l-ogžckého súčtu je pripojený na vstup integrátora 7, do...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia so súčasným obmedzením odoberaného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojenie, výstupného, odoberaného, napätia, stabilizáciu, súčasným, obmedzením, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru slaboprúdovej elektrotechniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného nap(tia so súčasným obmedzením odobraného prúdu hlavne u zváracích zdrojov s riadeným usmerňovačom. Podľa vynálezu regulačný obvod je opatrený prídavným operačným zosilňovačom, pracujúcom ako komparátor požadovanej hodnoty nap(tia a skutočnej hodnoty napätia. Výstup prídavného operačného zosilňovača je cez oddeľovaciu diódu a sumačný odpor...

Pojistný ventil pro tří až pětiokruhový brzdový systém automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245043

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kulifay Štefan, Kováeik Vladimír, Rumanovský Maximilián, Švancar Ján

MPK: B60T 17/04

Značky: automobilů, pojistný, pětiokruhový, brzdový, ventil, systém, tří

Text:

...oüomc OCHOBłíbDZ KoHTypoB, a Taxsxe IIOJIHOG Bupaanxmaxme nannenm Memminmn, npeąue qenq nonasaenmü cxcawuñ 303.11 n yímem qepes Texas noBpexJICHHOPO KoHTypa.Kpome TOPO, nemam nsoópecrenm museum cosnanne ycTpoñcTBa m nepBlrqx-Ioro sanonaexłm ne BCeX KOHTyPOB n oóecnéqeame nepeuana Jzmanemn oTiçpHT 1 m.4 Iľocwomaxme HOTGpH yweqzcm qepes upoccenn npn Ixwxlmm HeMcnpaBHoro KOHTypa, a Tałoxçe SŕlBIICIďI-JOCTL ou noToua cxcawoñ cpeJzu noumnu ÓHTL...

Zařízení k řízení výkonu kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245042

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kováeik Vladimír, Vasilev Ljudmil, Švancar Ján

MPK: A01J 5/04

Značky: kompresoru, zařízení, řízení, výkonu

Text:

...xomupeccopa n. sa ever aworo,Taxxe erq nasou n pacxon sxeprnn.11 mm uaocíperexína HBJLHBTCK cnñzxerme norpeónocrn av znepnm, paóoqen -remneparypu u, reu cenami, nanoca xomnpeccopon Heóommx nemas ycranoaox, paöoranmux 13 nanopnom um Hanop Ho-Banynmou pemmax. 245042Texmmeczcaa aanaqa samnouaewca s TOM, wroóu UpMOIIOCOÓMTL MOULHOCTL Komupeccopa O nanopnoü cTOpOI-IH K IIOCTOHHHO ESMGHKmmencs nowpeónocwn n cxarom noanyxe.B cooraewcwnuu c...