Směták Vincenc

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Směták Vincenc, Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: odměřovače, konce, vodičem, rotačního, vlákna, tkacího, dutým, fluidnímu, tryskového, zařízení, stroje, volného, navádění, textilního

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Mundl Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/38

Značky: prohozních, zavádění, trysek, postupnému, zařízení, tkacího, útkových, nití, stroje

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263784

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchových, strojích, vzduchu, rozvodu, tkacích, tlakového, zapojení

Text:

...je umístěn polohový snímač gł, který je polohovým vedením gg pŕipojen do řídioího a vyhodnocovaoího zařízení ga, do kterého je dále rychlostním vedením 31 připojen rychloltní snímač lg. Tryskový redukční ventil li je opatien tryskovým nastavovacím zařízením gg, ktoré je propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením 33. Přifukovací redukční ventil gg je opatłen přifukovacím nsstavcvacím zařízením gg, které je take propojeno s řídicím a...

Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, vzduchových, cyklické, tkacích, strojích, zařízení, odvíjení

Text:

...tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, tryskového, délky, útku, stroje, tkacího, odměřování

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: zásobníku, tkacích, strojů, zařízení, útkové, zejména, uvolňování, vzduchových

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: tryskovém, prohozní, způsob, stroji, útku, délky, tkacím, odměřování

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Zařízení k přívodu tlakového vzduchu na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255771

Dátum: 15.03.1988

Autori: Plička Ladislav, Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 51/12, D03D 47/30

Značky: přívodů, strojích, tkacích, vzduchu, bezčlunkových, tlakového, zařízení

Text:

...zařízení, u něhož je vyhodno~ covací obvod l spojen svým prvním výstupem se vstupem hlavního ovladače 3 a svými dalšími jednotlivými výstupy sevstupy jednotlivých vedlejších ovladačů 3. Hlàvuí ovladač gje svým výstupem spojen s ovládacím vstupem hlavního škrticího Ěstrojí Q, které je spojene svým hlavním vstupem přes hlavní ventil js výstupem hlavního zásobníku Q a svým výstupem se vstupem hlavní trysky 1, do níž je zaveden ůtek §....

Zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 254576

Dátum: 15.01.1988

Autori: Směták Vincenc, Pícha Petr, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 51/12

Značky: rychlostí, stahu, pohybu, zařízení, odvíječe, měření, útku

Text:

...kdy útek neustále oprašuje činné plochy světelných zdrojů a světelných snímačů.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe podle vynálezu.Na výkrese je znázorněn odvíječ l, který je otočně upevněn v rámu 3 stroje a na němž je navinut daný počet ovinů útku 3. Souose s odvíječem l je mezi odvíječem A a...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Směták Vincenc, Bartoš Ervín, Fňukal František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: krycího, podélnému, zařízení, víceprošlupního, polohování, tkacího, stroje, pásu

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252585

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 51/12

Značky: odvíječe, stahu, útku, zařízení, měření, pohybu

Text:

...obvodu vyhodnocení polohy útku je připojen výstup snímače polohy útku, přičemž snímač polohy útku je uspořádán u plochy vytvářené odvíjeným útkem mezi bubnem odvíječe a prohozní tryskou při odvíjení útku z bubnu odvíječe.Výhody zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe útku podle vynálezu spočívají zejména v tom, že snímač polohy útku je uspořádán na nepohyblivé části strojepřičemž jediný snímač polohy útku snímá okamžitou...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Směták Vincenc, Klimeš Stanislav, Vašíček Vladimír, Kalina Jaroslav, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: rozvod, vzduchovém, útku, stroji, tkacím, ústrojím, ovládajících, útky, ústrojí, pohonů, mísicím

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Dávkovací ústrojí útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248602

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dodrijan František, Směták Vincenc, Požár Vojmír, Nespěšný Zbyněk, Gryc Václav, Malášek Jaromír

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, víceprošlupní, stroj, dávkovací, tkací, ústrojí

Text:

...útku pro víoeprošlupní tkecí stroj. tvořeněho tělesem s dvojici rovnoběłně uspoŕádaných svislých vodicích čepü. na nichž je suvně uložene soukací hlavice. přičemž dávkovací ústrojí je opatřeno vodičem a vodicím očkem pro navedenĺ začátku útku na oívku sonašeče útku do vlnováho prošlupu, podle vynalezu. jehož podstatou je, že vodič je připevněn k jednomu vodicímu če pu.Vyhodou dávkovaoího ústrojí podle vynelezu je naprosto spolehlivá zavedení...

Způsob ovládání střídavě zanášených útků u tryskového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247727

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoněk Antonín, Směták Vincenc, Plička Ladislav, Vašíček Vladimír, Kalina Jaroslav, Vykydal František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: zanášených, zařízení, tohoto, ovládání, stroje, střídavé, způsob, útku, způsobu, tryskového, tkacího, provádění

Text:

...například elektricky, pneumatický,hydraulický nebo mechanicky. Vrchol 29 pevné čelistí 19 je s Výhodou skosen ve směru k prohozní trysce 7, přičemž nejvýhodnější je úhel a 0 ° až 75 °. S výhodou je možno umístit osy octáčení čepů 27 do prodloužeuné roviny protilehlých ploch 21 A,218, klínlovité čelisti 2 U. Na obr. 4 je znázorněno ovládací ústrojí 6 dříve popsané, k jehož tělesu 15 je pomocí čtvrtých šroubů 30 upevněn zaváděcí element 31....

Zařízení pro napínání útkových nití v prošlupu bezčlunkového tkacího stroje s mísicím zařízením útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav, Chalupa Pavel, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacího, zařízení, napínání, mísicím, nití, útkových, stroje, bezčlunkového, prošlupu, zařízením

Text:

...do prošlupu mísicím zařízením ve střídě 1 1. Další vačka 6, znázornená na obr. 3, je op-atřena dvěma prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 120 a je určena pro napínání útkových nití 15,16 zanesených ve střídě 1 2. Vačkía 6 na obr. 4 je pak opatřena třemi prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 90 ° a je určena pro napínání útkových nití 15, 16 za.nesených ve střídě 1 3. Hloubka prohlubní 23 a...

Zařízení pro zanášení po sobě jdoucích různých útků v tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Směták Vincenc, Plička Ladislav, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: tkacím, tryskovém, zanášení, zařízení, útku, jdoucích, stroji, různých, sobě

Text:

...vloženy trysky 7, 7. K tělesu 5 trysek 7, 7 jsou připojeny přívody 8, 8 zanášecího média pro trysky 7, 7. Dolní strana tělesa 5 trysek 7, 7 přechází do ramene 28, v jehož doliní části je Vytvořeno oko pro ložisko 9. Těleso 5 trysek 7, 7 je přes rameno 28 a ložisko 9 spojene prostřednictvím třetího čepu 1 D s jedním koncern horní páky 11, jejíž druhý konec je kyvně spojen prostřednictvím čtvrtého. čepu 13 s rámem 12 neznázorněnêľro tkacího...

Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247641

Dátum: 15.01.1987

Autori: Požár Vojmír, Bartoš Ervín, Fňukal František, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, tkacího, víceprošlupního, krycí

Text:

...prodřením.Výše uvedená nevýhody odstraňuje krycí pás podle vynálezu, jehož podstatou je, že krycí pás je vytvořen jako dutinný pás jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmě k podělné ose dolního vedení zanašečů.Takto zhotovený krycí pás má výrazně vyšší životnost než původní krycí pás. současně se snížily náklady na výrobu krycího pásu a to zejména snížením počtu výrobních operací. Výrobu krycího pásu je možno pak realizovat ve...