Slanička Štefan

Hmota na povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1019

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 16/02, C04B 18/18, C04B 18/20...

Značky: povrchové, úpravy, hmota

Text:

...riešenia sa môže doplniť, vztiahnuté na 100 hmot. dielov brúsneho prachu, pridaním 1 až 1000 hmot. dielov anorganického plniva. Ako anorganické plnivo môže byť použitý napriklad plavený kaolín, mletý vápenec, alebo vápenný hydrát.Zloženie hmoty na povrchové úpravy podľa technického riešenia sa môže účelne doplniť pridaním konzervačných a protipliesňových prostriedkov, ako sú napriklad organocíničité zlúčeniny,ďalej prostriedkov na...

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slanička Štefan, Křenek František, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 14/04, C04B 14/26, E21D 1/10...

Značky: podzemných, sucha, stavieb, najmä, horninového, rychle, vlastností, zlepšenie, inžinierskych, masivů, silikátová

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/06

Značky: cementových, zmesí, spôsob, přísady, výroby

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264724

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 24/20, C04B 24/12

Značky: stavebná, hmota

Text:

...uvedeného V tab. 1Uvedený cement mal merný povrch podľa Blaina (ČSN 72 2114) 382 m 1 kg 1, a obsah CJA výpočtompodľa Bogua (ČSN 72 2125) 11,65 8. Jeho normové pevnosti podľa ČSN 72 2117 sú uvedené v tab.2.Z uvedeného cementu boli postupom podľa ČSN 72 2117 vyrobené skúšobná maltové vzorky. Na rozdiel od ČSN 72 2117 však nebol dodržiavaný konštantný vodný súčiniteľ 0,5, ale konštantné spracovatelnost 160 Í 5 mm, meranú ako plasticitu podľa...

Cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 259280

Dátum: 17.10.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 7/36, C04B 14/04

Značky: cementová

Text:

...kremičitý úlet, pričom sa pri jeho mletí taktiež môžu. pridávať známe modiiikujúce prísady, načo sa obvyklým spôsobom pridá jedna zo zložiek pri výrobe suchých omietkových zmesí, alebo na stavbách vyrábaných mált. betónov a podobne. Granuiovaný kremičitý úlet je potom treba zomliet .na takú jemnosť, aby pri použitej dávke jeho zmes s cementom mala merný povrch najmenej 180 m 7.lg 1.M-odifikujúce prísady sa v prípade potreby môžu...

Cementová zmes s úrychleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/14

Značky: nárastom, pevnosti, cementová, urýchleným

Text:

...známe prísady je možné napríklad použiť- plastifikačné prísady, ako sú kondenzačné produkty kyseliny ý-naftalénsulfonovej s formaldehydom, alebo soli kyseliny lignosulfonov-ej- prevzdušňujúce prísady, ako sú soli kyseliny abietovej alebo sulfonované či sulfatované mastné alkoholy- retenčné prísady, ako sú vo vode rozpnstné deriváty celulózy- protizmrazovacie prísady, ako je napríklad mravčan vápenatý a dusičnan sodný alebo močovina-...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256189

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 14/04

Značky: hmota, stavebná

Text:

...vysušením sulfitových výpalkov vznikajúcich pri výrobe celulózy suliitovým spôsobom, dodávaného s komerčným označením Lígraso, 0,009 kg práškového hliníka, dodávanéhos komerčným označením Albo 100, 7,799 kg portlandského cementu triedy PC 400bolo vyrobených 10 kg prísady do injekčných a tampoiíážnych zmesí.90 dielov cementu,10 dielov hore uvedenej prísady,42 dielov vodybola vyrobená injekčná zmes podľa vynálezu, označená A.Na porovnanie...

Polymersilikátová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255378

Dátum: 15.03.1988

Autori: Slanička Štefan, Hireš Jaroslav, Janotka Ivan, Kincl Jaromír

MPK: C04B 24/28

Značky: směs, polymersilikátová

Text:

...železa na beton, k zďévání velmi namáhaných podlahových spár, k impregnaci, resp. jako vrchní vrstva betonových podkladů, starých i čerstvých betonü, nátěrů, omítek a podobne, např. betonových vozovek, průInyslových či údržbářských hal, výškových a podzcmních garáži. Tyto polymersilikátové směsi jsou dále použitelná jako ochrana proti škodám zpüsobeným mrazem, posypovou soli na vozovkách, odstavných pásech,rozjezdových letištních a...

Sposob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254248

Dátum: 15.01.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: B28C 5/08

Značky: výroby, stavebnej, hmoty, spôsob

Text:

...vody a pripadne plniva a/alebo modifikujúcich prísad a/alebo prímesí a/alebo vlákien, s hmotnostným pomerom cementu a zložky na báze amorfného oxidu kremičitého 10021 až 100 100, sa mechanicky aktivuje pri obvodovej rýchlosti miešadla najmenej 4 m. s 1.Ako» vhodné produkty na báze amorfného oxidu kremičitého je možný napríklad amorfný oxid kremičitý s komerčným označením Siloxid, ktorý vzniká pri výrobe sódy, alebo odupadové kremičité úlety,...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/08, C04B 22/06

Značky: zmesí, prísada, cementových, pevnosti, urýchlenie, nárastu

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Anorganická stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239206

Dátum: 01.08.1987

Autori: Slanička Štefan, Špaček Antonín

MPK: C04B 18/14, E04B 1/64

Značky: anorganická, stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ochrany anorganických stavebných materiálov proti korózii. Vynález rieši ochranu anorganických stavebných materiálov z betónu a železobetónu proti vonkajšiemu agresívnemu prostrediu pevnému, kvapalnému alebo plynnému najmä kyslej povahy. Podstatou vynálezu je pridávanie železného práškového odpadu vzniklého opracovaním (napr. brúsením, rezaním, otryskávaním) do spojivových zmesí a to samotného alebo v zmesi so železným...

Kompozitná cementová zmes zvýšenej chemickej odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 250768

Dátum: 14.05.1987

Autori: Očadlík Peter, Janotka Ivan, Špaček Antonín, Slanička Štefan

MPK: C04B 14/48, C04B 14/34

Značky: zvýšenej, cementová, odolností, kompozitná, chemickej

Text:

...drvín a/alebo liatinových a ocelových odpadov.Preulkázonle ochranných vlastnosti kompozitnej cementovej zmesi podla vynálezu a možnosti jej použitia ukazujú nasledujúce príklady použitia.Pre preukázanie prvotikorózných ú-činkov zmesi podľa vynálezu sa použila liatinová drva podľa ČSN 42 9823 tohto granulometrického zloženiaVelkost sita mm Z-vyšky na site.Obsah lkovłového železa Fe v liatin-ovej drve činil 99,0 hmot. Za použitia tejto...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232092

Dátum: 01.04.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 13/20

Značky: urýchlenie, prísada, cementových, tuhnutia, zmesí, tvrdnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá prísadou na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia zmesí z cementov na báze portlandského cementu. Jej podstatou je, že pozostáva, uvedené v dieloch hmotnostných, z 20 až 100 dielov hlinitanového cementu, 10 až 50 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, a 10 až 100 dielov normálneno a/alebo kyslého uhličitanu alkalického. Prísada podľa vynálezu umožňuje zníženie dávok hlinitanového cementu a alkalického uhličitanu, čo má...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238909

Dátum: 16.03.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 24/02

Značky: hydraulická, zlepšenými, reologickými, vlastnosťami, rýchlotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes podľa vynálezu okrem 100 dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 0,1 až 5 dielov regulátora tuhnutia, pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny, ako je napríklad kyselina etyléndiamíntetraoctová, a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu, ako je napríklad síran meďnatý a/alebo z anionaktívnej sulfonovanej organickej zlúčeniny, ako je napríklad...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249224

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 38/08

Značky: změs, obalov, najmä, rýchlotvrdnúca, hydraulická, plnenie

Text:

...je zmes zabalené. Obaly z nepriepustných fólií je potrebné prepichnúť, najlepšie zaostrenou trubkouvs privodom tlak-ovej vody obaly z tkanín,ktoré dobre prepúšťajú vodu, stačí polievať vodou.Výhody vynálezu ukazujú nasledujúca príklady použitia15 kg portlawdąského cementu triedy PC 4000,9 kg neúplne kalcinovaného síranu hli nitého 10 kg normoveho ,piesku hrubého PGFH podľa ČSN 72 120817,5 kvg tvápencovej drvy frakcie 3/5 mm 12,5 ikg...

Rýchlotvrdnúca stavebná zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249223

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 38/08

Značky: změs, stavebná, rýchlotvrdnúca, najmä, obalov, plnenie

Text:

...1511 Kamenivo ,pro stavební účely. Základné ustanovenia, ako sú napríklad ťažene riečne Kamenivo, drvené karbonátové alebo silikátové .kameniva, ako je napríklad kameniva, ktoré vznikne pri udrvení odpadu z výroby lahčených plynosili-kátových tvárnic.Môžu sa však použiť aj iné druhy lahčených silikátových umelých kamenív, napríklad tagloporit, vznikajúci pri spekaní a žihani konglomerátov alebo výliskov z elektrárenského popolčeka. je však...

Cementová zmes so zvýšeným nárastom pevnosti, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie ako 0°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235584

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hanzová Patrícia, Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 7/00

Značky: teploty, cementová, zvýšeným, nižšie, pevnosti, tvrdnutia, najmä, nárastom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou so zvýšeným nárastom pevností, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie, ako 0 °C. Jej podstatou je, že popri cemente na báze portlandského slinku a prípadne vode a/alebo plnive obsahuje 0,3 až 15 % z hmotnosti cementu zmesi rozpustnej soli kyseliny mravčej, napríklad mravenčanu vápenatého, pričom pomer mravenčanu a dusičnanu je od 5 : 100 do 100 : 5 dielov hmotnostných. Cementová zmes podľa vynálezu sa môže...

Cementová zmes s rýchlym tuhnutím a nárastom pevnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234984

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lenz Kajetán, Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 13/20

Značky: pevnosti, nárastom, cementová, rychlým, tuhnutím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou s rýchlym tuhnutím a nárastom pevností, v ktorej je ako spojivo použitý cement na báze portlandského slinku. Cementová zmes podľa vynálezu môže obsahovať popri cemente prípadne plnivo a/alebo známe prímesi ako je popolček alebo mletá vysokopecná troska a/alebo vodu. Vyznačuje sa tým, že obsahuje, vztiahnuté na hmotnosť cementu, 0,6 až 10 % síranu hlinitého, 0,4 - až 5 % normálneho alebo kyslého alkalického...

Spôsob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232328

Dátum: 15.07.1986

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 15/00

Značky: výroby, hmoty, stavebnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty, pozostávajúcej z anorganického spojiva, vody a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru. Pri výrobe stavebnej hmoty spôsobom podľa vynálezu sa po zmiešaní jednotlivých zložek so zámesovou vodou stavebná hmota nechá najprv zatvrdnúť pri bežnej teplote tvrdnutia, načo sa podrobí tepelnému ošetrovaniu pri teplote najmenej 50 °C, s výhodou 100 °C. Zloženie stavebnej hmoty, vyrábanej spôsobom...

Stavební hmota k zlepšení vlastnosti horninového masívu a podzemních inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230906

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slanička Štefan, Lenz Kajetán

Značky: podzemních, horninového, zlepšení, masivů, inženýrských, staveb, vlastností, hmota, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavební hmoty k zlepšení vlastností horninového masívu a podzemních staveb. Podstata stavební hmoty podla vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 30 až 45 % hmotnosti cementu a 55 až 70 % hmotnosti drceného karbonátového kameniva, přičemž směs cementu a karbonátového drceného kameniva obsahuje alespoň 30 % hmotnosti částic menších než 0,063 mm, alespoň 37 % hmotnosti částic menších než 0,25 mm a celkově alespoň 45 % hmotnosti...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 222863

Dátum: 15.03.1986

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

Značky: rýchlotvrdnúca, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlotvrdnúca hydraulická zmes, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo 100 hmot. dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápenca s obsahom najmenej 50 % hmotnostných častíc menších ako 45 ?m, 0,1 až 5 hmot. dielov regulátora tuhnutia pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu,...

Stavebná hmota s urýchleným tvrdnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 221789

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slanička Štefan

Značky: stavebná, tvrdnutím, hmota, urýchleným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka urýchlenia tvrdnutia stavebných hmôt, v ktorých je ako spojivo použitý cement na báze portlandského slínku. Tvrdnutie hmôt pozostávajúcich z portlandského, troskoportlandského alebo puzolánového portlandského cementu, vody a prípadne plniva sa urýchľuje prídavkom 0,5 až 12 dielov hmotnostných kysličníka a/alebo hydroxidu hlinitého s obsahom najmenej 50 percent hmotnostných častíc menších ako 90 ?m, počítané na 100 dielov...

Betón s vysokou koróznou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214137

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slanička Štefan

Značky: koróznou, odolnosťou, betón, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Betón s vysokou koróznou odolnosťou, pozostávajúci z portlandského, alebo treoskoportlandského cementu, vyznačujúci sa tým, že obsahuje vyjadrené, v % hmotnostných z cementu - 3 až 20 % amorfného kysličníka kremičitého s obsahom najmenej 30 % častíc menších ako 3 (m a najmenej 50 % častíc menších ako 20 (m. - 0,5 až 1 % dispergátora s výhodou vodorostpustnej soli sulfonovanej melamínformaldehydovej živice, alebo libnosulfonana vápenatého, alebo...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214626

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slanička Štefan

Značky: stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná hmota pozostávajúca z cementu vody a prípadne plniva, vyznačujúca sa tým, že obsahuje vztiahnuté na hmotnosť cementu - 0,3 až 6 % rozpustnej soli železa alebo hliníka - 1 až 20 % amorfného kysličníka kremičitého - 0,05 až 1 % dispergátora, s výhodou vodorozpustnej melamínformaldehydovej živice, alebo kondenzačného produktu kyseliny naftalénsulfonovej a formaldehydom a/alebo soli kyseliny lignosulfonovej zloženie stavebnej hmoty m(že...

Cementová zmes s urýchleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 223134

Dátum: 01.04.1984

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

Značky: urýchleným, nárastom, pevnosti, cementová

Zhrnutie / Anotácia:

Cementová zmes podľa vynálezu má urýchlený nárast počiatočných pevností. Ďalšia modifikácia jej vlastností sa dosiahne, ak obsahuje niektorá zo známych prísad prímesí, prípadne vo vhodnej kombinácii podľa účelu použitia. Pri zmiešaní všetkých zložiek cementovej zmesi s výjimkou zámesovej vody sa móžu pripraviť suché prefabrikované zmesi. Cementová zmes podľa vynálezu sa móže s výhodou použiť všade tam, kde je potrebný urýchlený nárast pevností,...