Šebor Václav

Kondenzační sušič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276780

Dátum: 12.08.1992

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: sušič, vzduchu, kondenzační

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: kapalných, plynů, separátor, cyklónový, kombinovaný, nečistot, tuhých

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Kombinovaný odlučovač kapek z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270028

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: kombinovaný, odlučovač, plynů, kapek

Text:

...aglomeračními prvky.V dolní části stoJaté nádoby 1 Je k JeJímu dnu upevněne vstupní trubka ž, do které Je proveden vstup plynu g. Na hornín konci trubky i Je umístěna upínaoí ploche 1, ke které Je upevnên aglomerační prvek 1. V horní částistoJaté nádoby 1 Je k JeJímu víku g upevněn sběrač 1, v jehož dolní části Je mniatěna vrstve 6 náplně. vrstve. § náplně Je propustná ve svislén směru. Pod vrstvou 6 náplně Je umístěn sběrač lg kapaliny v...

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šebor Václav, Beránek František

MPK: B01D 46/00

Značky: kapek, vrstvou, separační, odlučovač

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Vertikální odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268244

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: plynů, vertikální, odlučovač, kapaliny

Text:

...výhoda vertikálního odlučovače kapaliny podle tohoto vynálezu spočívá v tou, že před vstupom do agloneračních prvků prochází plyn impakčním separačním arvkem,ve kterém se podstatné sníží koncentrace kapaliny a tuhých nečistot. ľím se snižuje kapalinová zátěž aglooeračních prvků a zpomaluje se zanášení aglomeračních vrstev tuhýni nečistotamí. To vede ke snížení tlakové ztráty aglomeračních prvků a k prodloužení jejich životnosti. Ve...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268243

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: tuhých, dvoustupňový, odlučovač, nečistot, plynů, kapalných

Text:

...dolní í horní základnou, která jsou uoíatäny souose nad sobou tak, žs disk největšího průnäru je dole A nad ní jsou postupně disky uaněího průměru. Vrěak rozdělovačs je ukončan kužolovýn diskom ve tvaru plná kužalovó plochy, ktorý ná menší průněr nał nojnoněí konolý kužslový disk. Všechny dloky jsou od seba nsvzijsn oddčlany nazaramí.Hlavní výhoda dvoustupñového odlučovača kapalných a tuhých načíatot z plynu podla tohoto vynálazu spočíva v...

Impakční separační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268242

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šebor Václav, Beránek František

MPK: B01D 3/20

Značky: impakční, prvek, separační

Text:

...výhoda inpskčniho eeperočniho prvku podle tohoto vynllezu epočlvd v ton, že rychlost plynu vyntupujiciho z ůsti vstupu se plynulo enižujo v kuželovitó štürbinł oszi nástsvce- s ispektoren. Tim vzniká difuzor, kterým se snižuje tlskovâ ztráta vstupu až o 30. Snížení výstupní rychlosti plynu so dále dosahuje sniženi nopfiznivých vlivů viřeni n tedy zvýšení neporsčni účinnosti.Další sniženi tlakové ztráty inpokčniho eeporsčniho prvku je možno...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: pevných, plynů, odlučovač, kapalných, nečistot

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janda Ladislav, Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: F28D 5/00

Značky: teplonosného, cirkulací, media, chladič, přirozenou

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264365

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: separátor, filtrační

Text:

...prvek. Filtračni prvky, umístěné u vstupního kaná lu, mohou být na svém konci u nosných trubek opatřeny manže tami.uspořádání filtračního separàtoru podle vynálezu umožnu je expanzi plynu vstupujícího do nádoby. Mezi filtrační prvkyvstupuje plyn s podstatné sníženou rychlosti, čímž jsou chráněny před poškozením. Tento účinek dále zvyšuji manžety, které chrání textílie před prudkým proudem plynu.Na výkrese je znàzorněn příklad...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: plynů, zařízení, kapaliny, odlučování

Text:

...je znázroněn príklad provedení zařízení pro odlučování kapaliny z plynu podle vynálezu, kde na obr. 1 s 2 je svislý řez a na obr. 3 je vodorovný řez. Ve svislé nadobě je príčně uložena vodorovné separační vrstva 3 s náplní nebo výplní. Náplň může být tvořena Rasohlgovými krouäky. drátěným üpletem a podobně, výplň obvykle sestava ze systému separačních lamel. K horní straně separační vrstvy 3 je připojen usměrñovacíz ~ člen g v podobě...

Odlučovač nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263503

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, nečistot, odlučovač

Text:

...nutnost odpojování potrubí odhrdla pro vstup a výstup plynu.Na výkresech jsou znázorněny příklady provedení odlučovače nečistot z plynu podle vynálezu, na obr. l a 2 ve svíslém řezu a na obr. 3 ve vodorovném řezu.Na obr. l je v horní části nádoby l asymetricky vytvořen vstupní prostor §,vymezený svislou přepážkou 2, dnem 1, částí pláště nádoby L, ve které je provedeno hrdlo 5 pro vstup plynu a víkem §)upevněným k hornímu dnu nádoby l. Ve...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263502

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaiserová Dana, Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: kapaliny, odlučování, zařízení, plynů

Text:

...Na obr.1 s přívodem plynu shore, na obr.2 s přívodem plynu zdola a na obr.3, 4, 5, 6 a 7 jsou další možné varianty predloženého řešení. íZąřízení sestává z vertikální nádoby 1 s hrdly 3, 2 pro vstup a výstup plynu a výpustí g kapaliny. V nádobě 1 jsou nad sebou umístěny dva separační stupně, přičemž první separační stupeň 3 je pod druhým separačním stupněm g s inerční náplní. Přívod plynu je na obr.1 proveden shore, takže potrubí pro vstup...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263241

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, zařízení, odlučování, částic, tuhých

Text:

...postor náatavoe s vnitřním prostorem filtračníhopvku. V místě nad přírubovým spojem je nádoba opatřena hrdlem263 241 pro výstup plynu. Filtrační prvek je ve tvaru válce, jehoždno je zaslepeno a plášť váloe tvoří filtrační přepážka. Filtrační pvek může být připevněn k přírubovému spoji oentrálním šroubem s matioí.Výhody zařízení pro odlučování tuhých částio z plynů podle vynálezu spočívají v zjednodušení výroby a snížení materiálové...

Odlučovač tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262956

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: plynů, tuhých, odlučovač, částic

Text:

...13 vymezený hornim dnem lg nádoby 1, prstencem 3 ačelem li s otvory 3, ve kterém je upevněn fíttrační prvek 3,tvořený dvěma souosýmí fíltračnímí vrstvamí, vnější fittrační vrstvou 1 a vnitřní filtrační vrstvou Q. Mezíprostor lg vymezený těmíto vrstvami je na dotní straně uzavřen a v horní částí je propojen s výstupním prostorem lg pomocí výstupních otvorů ll a otvorů 3 v čete li. Hrdlo lg pro vstup pLy~ nu je v horní částí nádoby z...

Ležatý filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262955

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: ležatý, filtrační, separátor

Text:

...Ž je opatřen v horní částí hrdlem 3 pro vstup plynu a v dolní částí hrdlem 11 pro výpust kapaliny. čelo nádoby 1 je opatřeno snímatelným víkem lg. V separačním prostoru 3 je umístěn separační prvek 1 sestávající z vrstvy náplně. Separační prvek 1 svírá s osou nádoby 1 úhel 45 °. Plocha mezi obvodem separačního prvku 1 a stěnou nádoby 1 je zaslepena těsnicí přepážkou Q. V horní části separačniho prostoru 3 je hrdlo lg pro výstup plynu a v...

Kulový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262203

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír, Janda Ladislav, Janus Ján

MPK: F16K 5/06

Značky: ventil, kulový

Text:

...naxíálně a oba jejích konce v-yúsťují -na vnější povrch uzavíracího členu ve tvaru koule a jejichž jeden konec je při poloze uzavíracího členu ve tvaru koule zavřenď vyústěn do po.trubí a druhý do propojovacích kanálů v tělese ventilu.Výhoda provedení kulovéh-o ventilu podle vynálezu spočívá v utom, že při poloze uzavírlací koule otevřeno není olbtokové potrubí spojeno s p-otrubím před kuluovým ventilem a za ním takže je možné lprovádět...

Výměník tepla, zejména pro chlazení stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259690

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: F28D 21/00

Značky: zejména, tepla, plynů, chlazení, stlačených, výměník

Text:

...Shora je nádoba 1 uzavřena víkem li. V sestupném kanálu 5 je umistěn studený registr g,do kterého je zaveden nástřík chladiva, například kapalnéhofreonu. Ve vzestupném kanálu Á je umístçn teplý registr 5, dokterého je zaveden přívod teplého stlačeného vzduchu.Teplý registr 2 /obraz/ je odkloněn od vodorovné rovíny-3 0 ostrý úhel W a studený registr 3 je odkloněn od vodorovné rovíny o úhell . Teplý a studený registr 2, 3 jsou propustné....

Odlučovač kapaliny z plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 258320

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šebor Václav, Míča Pavel

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, kapaliny, plynů

Text:

...prostor tělesa 1 odlučovače je rozdělen dolni příč 258320nou přepážkou g s horní příčnou přepážkou 2 na vstupní prostor 1, střední prostor 5 a výstupní prostor §. Do vstupního prostoru 4 Je zavedeno tangenciälně vstupní hrdlo lg tak, že vstupní prostor 5 společně s výstupní trubkou 1 tvoří vírník. Do 1 níčást vetupního prostoru 1 je opatřena výpustí 11 kapaliny. Výstupní hrdlo 1 ústí do středního prostoru 5, kde je ukončeno usměrňovacím...

Dvoustupňový odlučovač oleje ze stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258318

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: dvoustupňový, oleje, plynů, odlučovač, stlačených

Text:

...vestavba, složená ze separačního prvku a sorpčního prv ku. Separační prvektvoří dolní část vestavby a sestává z pro ípuatné vnitřní stěny lgpa dvou eouosých separačních vrstev 1propuetných v radiálním eměru. Sorpční prvek je vytvořen ze eorpční vrstvy A propustné v radiálním směru a z nepropuatné vnitřní stěny Q, která je od sorpční vrstvy A oddělena mezerou 1. Horní část eorpčního prvku je opatřena horním víčkem g, ve kterém jsou otvory...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drahoš Jioí, Veselý Václav, Mrština Václav, Domas Josef, Šebor Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, přiváděcí, bezvřetenové, spřádací, zařízení

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Zařízení pro ochranu filtračních prvků odlučovače při zpětném proudění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257160

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: ochranu, odlučovače, plynů, zařízení, proudění, filtračních, zpětném, prvků

Text:

...působící na trubkovnioí vlivem tlakové ztráty, způsobené filtračními prvky.V případě havárie na potrubí před odlučovačem poklesne tlak nad trubkovnicí filtračního koše, a tak dojde ke zpětnému proudění plynu. Vyšší tlak pod trubkovnicí tuto odtlači od opěrného kruhu a vzníklou mezerou proudí plyn i mimo filtrační prvky, ktoré jsou takto odlehčeny a nehrozí jim tak velké nebezpečí poškození jako v případě zpětného proudění při plném...

Zařízení ne regeneraci filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255475

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 35/16

Značky: regeneraci, zařízení, filtru

Text:

...prostoru 35. V horní části pracovního prostoru 3 je provedeno přepadové hrdlo gg, které ústí do zásobníku lg, a výfuk ll. V dolní části pracovního prostoru 3 je výpust ll prací kapaliny.Na obvodu pláště l je umístěna soustava tangenciálních trysek gl, které jsou navzájem spojenyrozvaděčem gg, který je napojen na prívod Q prací kapaliny. Pracovní prostor 3 je opatřen odklápěcím víkem 33. Do rozdělovače ústí přívod g sušicího vzduchu, opatřený...

Vírník s lopatkovým věncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254838

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/18

Značky: vírnik, věncem, lopatkovým

Text:

...řezu příklad provedení vírníku podla tohoto vynálezu a na obr. 2 je vodorovný řez vstupní komorou.Do svislého válcového těleea 1 je shora zapuštěna horní část výstupní trubky z, která přechází v rozšířeou dolní část výstupní trubky 1, na které je v mezikruhové mezeře podél stěny těleaa 1 upevněn lopatkový vänec 1 se ěikmými lopatkamí, případně s lopatkami ve tvaru šroubovice. Do vstupní komory 2, která takto vzniká nad lopatkovým věncem,...

Injektorové sprchovací zařízení s přídavnými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242407

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: E03C 1/084

Značky: přídavnými, zařízení, sprchovací, prvky, injektorové

Text:

...sprchovacího zařízení podle vynálezu je snížené spotřeba vody při sprchování, kde menší množství vody vytéká ze sprchy zvýšenou rychlostí. Tímto uspořádáním je využí.váno tlaku přiváděné vody k vytváření potřebného smáčecího účin ku přů sprchování. Další výhodou je zde možnost měnit účinek sprchovacího zařízení použitím dalších přídavných prvků jako je přestavitelná objímka, snímatelný prstenec s rozptylovaci přepážkou,případně...

Způsob přípravy polyamidových žíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244048

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tobola Milan, Hrdina Miloslav, Šebor Václav, Svoboda Jioí

MPK: D02J 1/22, D01D 10/02

Značky: žíní, přípravy, polyamidových, způsob

Text:

...značné masíwní, aby odolalo vzniklému napětí.Výše uvedené nedostatky při výrobě polyamidových žíní z polyamidu 612 §joou odstruněny použitím způsobu na jejich prípravu podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom, že se na vydloužené monofily s polyamidu 612 působí proudioím vzduohem o rychlosti 5 až 25 m s 1 při teplotě 150 až 210 °C po dobu 0,5 až 4 sekundy, přičemž monotily mají mo 2 noat.se amrštit o 5 až 15 vzhledem k původní délce...

Žárupevná ocel pro pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241735

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Hrstka Pavel, Javůrek Vladimír, Eervinka Jan, Biedermann Hynek, Šperka Pavol, Martinu Ludvík, Šebor Václav, Bureš Zdenik, Trmal Vladimír, Bi?ák Jaroslav

MPK: C22C 38/40

Značky: pyrolýzní, žárupevná

Text:

...hliníku. Přesto při některých tavbách s vysokým obsahem křemíku a hliníku byla zjištěna snížená svařitelnost na úkor vytvoření trhlin za tepla. Cílem vynálezu je zlepšení svařitelnosti při současnem zvýšení žárupevnosti popsané oceli.Tohoto cíle je dosaženo žárupevnou ocelí pro pyrolýzní pece podle vynálezu vytvořenou na základě železa, obsahující uhlík, křemík, chrom, nikl, niob, hliník, jejíž podstata spočíva v tom, že navíc...

Liečivý prípravok obsahujúci mexiletín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kindl Jaroslav, Hrbáe Antonín, Šebor Václav

MPK: A61K 47/00, A61K 31/13

Značky: přípravy, prípravok, spôsob, mexiletín, obsahujúci, liečivý

Text:

...metylhydroxj/.propylcelulóza v kombinácii.V ďalšom je predmetvynálezu objasnený na štyroch príkladoch bez toho, že by sa. na tieto výlučne obmedzoval.suchá lalkoyá subst. 0,040000 g stearan válpenatý 04005000 g Zloženie filmového obalu etylcelulóza 0005378 g hydroxypnopylmetylceluloza 0001912 g polyetylénglykol 00007265 g stearan horečnatý 001021236 gDve tretiny násady mexiletínu a časť mastenca sa upravia cez vhodné sitá a zhomogenizujú sa....

Spôsob delenia pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bálek Bohumír, Šebor Václav, Slezák Jioí, Šeda František, Slezák Stanislav, Holub Leo, Šoufl Pavel

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: plynů, pyrolýzneho, delenia, spôsob

Text:

...zmesi vodíka,oxidu uih-o-lnatého a metántt alko spätného plynu a zmesi acetyľlénu a oxidu uhličitého,odvädzanej .na ďalšie delenie pomocou selektívne absorpcie acetylénu v dimetylf-ormamine. Vynález sa týka najmä spôsobu delenia-pyrolýznych pily-nov z .vysokoteplotnejpylroilýzy benzínu s bodom varu 30 °C až 130 °C .a/-ailebo ropných frakcií s bodom varu 130 C až 450 °C a/alebo benzínu s bodom varu od 30 °C »do 130 °C s prídavkom .metanu...

Filtrační stupeň separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238176

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/02

Značky: stupeň, separátoru, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační stupeň separátoru podle vynálezu umožňuje zjednodušení filtračních prvků a jejich spojení s upínacími prvky. Zároveň se dosahuje spolehlivější utěsnění filtračních prvků. Filtrační stupeň obsahuje jeden nebo více filtračních prvků, sestavených z filtrační vrstvy a výztužné trubky tak, že filtrační vrstva přesahuje alespoň na jedné straně výztužnou trubku nejméně o 20 mm. Touto přesahující částí filtrační vrstvy je filtrační prvek...

Zařízení pro odvod kapaliny a nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 234431

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: nečistot, odvod, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění odvodu odloučené kapaliny a nečistot z více odlučovacích prostorů s různými tlaky do jednoho sběrného prostoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň jedno přívodní potrubí odloučené kapaliny a nečistot z odlučovacího prostoru je ve sběrném prostoru ukončeno v blízkosti horní stěny sběrné nádoby a alespoň jedno přívodní potrubí je protaženo ve sběrném prostoru pod minimální hladinu kapaliny, nebo je na dolním...

Dvoustupňový odlučovač kapaliny s aglomeračním a separačním stupněm

Načítavanie...

Číslo patentu: 234348

Dátum: 01.03.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: aglomeračním, odlučovač, separačním, dvoustupňový, kapaliny, stupněm

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení měrného výkonu odlučovače. Uvedeného účelu se dosahuje uspořádáním vzájemné polohy aglomeračního stupně a separačního stupně a výhodným uspořádáním tvaru separačního stupně. Plyn, obsahující kapalný aerosol, vstupuje do prostoru aglomeračního stupně a prochází aglomeračními prvky do dutiny separační vrstvy. Stěnou separační vrstvy prochází plyn kolmo k jejímu povrchu a odloučená kapalina stéká ve vrstvě nebo po jejím...

Sifonový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232793

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: E03C 1/28

Značky: uzáver, sifonový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká sifonového uzávěru pro polopropustné oddělení dvou prostorů uvnitř libovolného zařízení pro zpracování nebo úpravu plynů, například uvnitř odlučovače kapaliny z plynu. Účelem vynálezu je zamezení propustnosti sifonového uzávěru v době, kdy není naplněn kapalinou. Tohoto účelu se dosahuje úpravou sifonové trubky. Tato trubka je opatřena uzavíracím orgánem, který samočinně uzavírá ústí trubky v případě, že sifon není dostatečně...

Nastavitelný závěs víka ležaté nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233107

Dátum: 01.01.1987

Autori: Babinský Milan, Hykyš Jaroslav, Bochníček Karel, Šebor Václav

MPK: F17C 13/08

Značky: víka, nastavitelný, ležaté, nádoby, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavitelný závěs je určen pro zavěšení víka ležaté nádoby zejména v těch případech, kdy je nutno dodržet s velkou přesností správnou polohu víka při jeho zavírání. Stavitelný závěs sestává z ramene, uloženého otáčivé na svislém čepu upevněném asymetricky na nádobě. Svislé táhlo je zavěšeno na volném konci ramene pomocí horní podložky, posuvné ve směru osy ramene, a matice, našroubované na závitu na horním konci svislého táhla. Víko je na...

Objímkový rychlouzávěr se svislou těsnicí rovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233087

Dátum: 01.01.1987

Autori: Spejchal Zbyněk, Babinský Milan, Bochníček Karel, Šebor Václav

MPK: F16L 23/00

Značky: rovinou, rychlouzávěr, objímkový, těsnicí, svislou

Zhrnutie / Anotácia:

Objímkový rychlouzávěr je určen pro uzavírání ležatých nádob nebo hrdel s vodorovnou osou a svislou těsnicí rovinou, které je nutno často nebo rychle otevírat a zavírat. Sestává z víka, nádoby a dvoudílné objímky. Každý díl objímky je zavěšen na nádobě pomocí dvojitého závěsu, který má na straně objímky i na straně nádoby jedno ložisko. Ložisko na straně nádoby je zavěšeno na stavitelném čepu a ložisko na straně objímky je zavěšeno na svislém...

Dvoustupňový odlučovač kapalných nebo smíšených nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233074

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/12

Značky: dvoustupňový, odlučovač, plynů, kapalných, nečistot, smíšených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení měrného výkonu dvoustupňového odlučovače, který sestává z aglomeračního stupně a separačního stupně, které jsou umístěny v ležaté nádobě a jsou od sebe odděleny příčnou přepážkou. Aglomerační stupeň obsahuje alespoň jeden aglomerační prvek. Dvoustupňový odlučovač podle tohoto vynálezu se uplatní zejména pro vysoce účinné čistění zemního plynu na dálkových plynovodech, a to buď na sání nebo/a na výtlaku kompresorů,...

Dvoustupňový odlučovač nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233059

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: dvoustupňový, plynů, odlučovač, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový odlučovač je určen pro separaci hrubších kapalných a tuhých nečistot z plynu. Účelem vynálezu je prodloužení životnosti vestavby, snížení nároků na údržbu a zvýšení odlučivosti. Tohoto účelu se dosahuje úpravou usazovací komory, do které je vestavěna šikmá propustná stěna, která je s výhodou provedena jako soustava usměrňovacích desek. Odlučovač podle vynálezu je možno použít pro předčištění libovolného plynu, zejména při velké...

Způsob čištění 2-oxo 1 pyrolidinacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vrba Vladimír, Nimec Jioí, Šebor Václav, Halamka Petr, Stránský Milan, Kubata Milan

MPK: C07D 207/27

Značky: způsob, čištění, 2-oxo, pyrolidinacetamidu

Text:

...M 3 o 6 peTeHMm cocToMT B o 6 pa 6 oTke couepmamen kMcnoTHvm nDMMecb cy 6 cTaHuMM nMDaueTaMa B öeaaonHoM MeTaHonoaoM cpene cneuManbI-Io oôpaöoraHuon MoHHoo 6 MeHHoM cMonoM, conepmamen kaaTepHepHue aMMOHMeB 0 ľMHDOkCMDbHNe M kearepHepHMe aMMoHMeBo×nopMnHMe rpvnnm. nocne oMnbTpMpooaHMn MoHMTa M ycTpaHeHMq oacTBopMTenn, HHCTMHHO oqMmeHHMM npouykT.neDekpMcTannM 3 MpyeTcM M 3 H-övranona. üanee, cvmHocTb MeToua cornacuo M 3 o 6 oeTeHMm...

Stroj k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239318

Dátum: 15.11.1986

Autori: Eihák Josef, Kopoiva Jaroslav, Šebor Václav, Honzátko Vladimír, Sonek Jindoich, Zá?ura František

MPK: B21C 47/02, B21D 9/00

Značky: ohýbání, trubek, stroj

Text:

...ycrauomenm na uzavrieme 14. ľlzrarzýopma 14 cBasaHa c upuemm yorpoücrnou 8 ma námóaemnc mpyć qepea oóunñ peaepounuuñ upne 1211113291491 » HM o Beamuuuoü uonau uo coornomenun Sl 2 . rue S 2 - BQJIIWKHB uepeuemeum upuemuoro yorpo crna ua uruóaenm rpyd, R 1 u B 2 - uazcomamunjł u uuananmmpaunycu uomaemx dym. L 1 -mmaa uonomta no oueąvrmem pOJMKa. L 2 -mmna uommca .no yoraaoąaueuuoro-ua nou orpaauqurem uepeuemenuu mdoqaom panna.00 m upne I 5...