Sabadoš Július

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Bindas Ján, Lichvár Milan, Kontra Andrej, Žedényi Mikuláš, Roman Jozef, Vafek Oskár, Paľo Ondrej, Čorný Jozef, Sabadoš Július

MPK: C07C 31/24

Značky: úpravy, spôsob, pentaerytritolu, roztokov, reakčných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 277693

Dátum: 14.05.1991

Autori: Tall Andrej, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Horochonič Jozef

MPK: C09D 7/12

Značky: rozpúšťadlo, nátěrových, hmot, riedidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexánu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 % hmotn. cyklohexánu, 10 až 50 % hmotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 % hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 % hmotn. vody.

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabadoš Július, Vondrák Pavel, Matzenauer Tomáš, Gebelová Alžbeta, Kondrát Emanuel, Šimeček Antonín

MPK: C01C 1/02, B01J 23/74, B01J 35/04...

Značky: amoniaku, dusnatý, katalyzátor, oxidáciu

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vondrák Pavel, Miškovič Tibor, Šimeček Antonín, Kontra Andrej, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Kondrát Emanuel, Matzenauer Tomáš

MPK: B01J 23/74, C01B 21/24

Značky: výroby, spôsob, oxidů, dusnatého

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Holčík Ján, Kopernický Ivan, Hejda Ivan, Sabadoš Július

MPK: C07D 277/64, C07D 277/62

Značky: spôsob, 2-benzotiazolsulfénamidov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavol, Hlinšťák Karol, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Mikula Oldřich, Ambrož František, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Miškovič Tibor, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Džamba Peter, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Tomčík Kazimír, Košuth Jaroslav, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, zmesí, cyklohexanolu, získavanie, cyklohexanonu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Mihočko Peter, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Magur Ján, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektivity, cyklohexanol, oxidácie, spôsob, cyklohexanu, zvýšenia, cyklohexanón

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Banhedyi Erich, Ambrož František, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Košuth Jaroslav, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciu, fáze, cyklohexanu, zariadenie, kvapalnej, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Ambrož František, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Hronec Milan, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Jesenský Ján, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výrobu, cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, zmesí, cyklohexanolu, spôsob, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Ambrož František, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Kováč Pavol, Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, oxidáciu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bakoš Ján, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Košuth Jaroslav, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Banhedyi Erich, Ambrož František, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanu, oxidáciou, cyklohexanonu, výroby, spôsob

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hronec Milan, Chocholáček Ľudovít, Záremba Emanuel, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Ždenyi Mikuláš, Jesenský Ján, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, selektívnej, oxidácie, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petro Pavol, Adam Valér, Lichvár Milan, Holčík Ján, Riška Miloslav, Kubečka Tomáš, Hyška Karel, Mašek Ján, Galovič Elemír, Sabadoš Július, Durmis Július, Kukučka Ľubomír

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: zmesí, triarylfosfátov, přípravy, spôsob

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petro Pavol, Kubečka Tomáš, Mašek Ján, Durmis Július, Hyška Karel, Bencková Mária, Kukučka Ľubomír, Lichvár Milan, Holčík Ján, Riška Miloslav, Adam Valér, Galovič Elemír, Sabadoš Július

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: zmesí, bezfarebnej, triarylfosfátov, přípravy, spôsob

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sabadoš Július, Kováč Jozef, Lipka Radislav, Kellner Michal, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: obsahom, zníženým, spôsob, nízkotoxického, lepidla, melaminu, výroby

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sabadoš Július, Rendko Tibor, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Cvengroš Ján, Macho Vendelín, Lichvár Milan, Kavala Miroslav, Štovčíková Irena, Papp Jozef, Baxa Jozef

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, spôsob, komponentu, mazadla, syntetického

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: spôsob, cyklohexanón, cyklohexanol, cyklohexanu, oxidácie

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanol, zmesí, výroby, cyklohexanón, obsahujúcej

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob spracovania vodných roztokov zmesí odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Hrabčák Ján, Zlacký Alojz, Chocholáček Ľudovít

MPK: C02F 1/00, C02F 11/06

Značky: látok, roztokov, spracovania, spôsob, vodných, zmesí, organických, odpadných

Text:

...látky sú exhalované do ovzdušia.Nevýhodou doteraz známych spôsobov je nedostatočné využívanie energetického potenciálu spalín. Ďalšou nevýhodou je velké množstvo aerosólu NaHC 03 a Na 2 C 03 ~ v exhalovaných spalinách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Znižovanie exhalácii je stažené nízkou teplotou kondenzácie vodnej pary z inertov v dôsledku použitia vzduchu na spaľovanie. Nevýhodou je tiež potreba prídavného paliva.Tieto...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: oxidácie, selektívnej, cyklohexanol, cyklohexanu, cyklohexanón, spôsob

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: spôsob, cyklohexanol, cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanu, obsahujúcu

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čollák Mikuláš, Sabadoš Július, Magura Miroslav, Hoľko Michal, Kurajda Pavol, Edgar Kužma

MPK: C01B 25/10

Značky: oxychloridu, výroby, spôsob, fosforečného

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Ambrož František, Tereščák Ignác, Sabadoš Július, Čorný Jozef, Bindas Ján, Host Miroslav, Olejník Vincent

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: pentaerytritolu, výroby, spracovania, spôsob, odpadných, produktov

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob lomového dobývání kamenitých, například pelosideritových nebo pelokarbonátových proplástků o mocnosti 0, 1 až 1, 5 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 240805

Dátum: 01.01.1988

Autori: Švergo Ján, Sabadoš Július

MPK: E21C 41/02

Značky: způsob, pelokarbonátových, mocnosti, kamenitých, pelosideritových, dobývání, proplástků, lomového, například

Text:

...jsou následně nabírány při dobývání té části technologické lávky zeminy pod proplástkem, na které se po rozpojení nachá ZíeK rozpojování tvrdých kamenitých proplástků se použije k-tomu přizpůsobených zvláštních dobývacích orgánů, např. rotačního dobývacího orgánu, který je přídavným zařízením kolesového. rypàdla, takže toto rozpojování probihá technicky-odděleně od dobýváni nadložních nebo meziložnich zemin. Odstraní se tak příčiny poruch...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kováč Jozef, Sabadoš Július, Lipka Radislav, Kellner Michal, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: spôsob, močovinou, polykondenzátov, kondenzátov, výroby, amoniakom

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Šicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 242753

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eoll Ák Mikuláš, Nagy Jozef, Záborský Rudolf, Mucha Juraj, Sabadoš Július, Švergo Ján

MPK: D06M 15/643

Značky: šicí

Text:

...min 1. Nit vykazuje i požadovanou minimálni srážlivost a v závislosti na volbě teplot a reakčnich dob i požadovanou optimální tažnost.V následujících přikladech jsou procenta miněna vždy hmotnostně. Jako katalyzátoru se vždy používá 5 až 25 g/1 dibutylcíndilauiátu nebo epoxyaminu.Polyesterová šící nit, vyrobená ze stříěe bavlnářským způsobem, se naaouká na stlačenou dutinku křížovým návinem a zbobtná se v tlakovém barvicím aparátu uvedením...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Balogh Alojz, Hoľko Michal, Sabadoš Július, Moravec Peter, Čollák Mikuláš, Mašek Ján, Magura Miroslav, Durmis Július, Karvaš Milan, Kukučka Ľubomír

MPK: C07D 211/74

Značky: spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Spôsob prípravy pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237838

Dátum: 15.03.1987

Autori: Komora Ladislav, Lichvár Milan, Macho Vendelín, Sabadoš Július

MPK: C07C 29/14

Značky: spôsob, pentaerytritolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pentaerytritolu v reakčnom stupni podľa vynálezu umožňuje energeticky výhodný sp(sob izolácie pentaerytritolu v separačnom stupni tejto výroby. Pentaerytritol v reakčnom stupni sa pripravuje pri koncentráciach formaldehydu v reakčnej násade vyšších ako 15 % hmotnostných, s výhodou nad 20 % hmotnostných, pri mólových pomeroch formaldehydu k acetaldehydu vyšších ako 5 : 1, s výhodou nad 7,25 : 1 a pri mólovom pomere do reakčného...