Sabadoš Július

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Čorný Jozef, Vafek Oskár, Žedényi Mikuláš, Roman Jozef, Paľo Ondrej, Lichvár Milan, Kontra Andrej, Bindas Ján, Sabadoš Július

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, úpravy, spôsob, pentaerytritolu, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 277693

Dátum: 14.05.1991

Autori: Horochonič Jozef, Sabadoš Július, Tall Andrej, Lichvár Milan

MPK: C09D 7/12

Značky: rozpúšťadlo, nátěrových, riedidlo, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexánu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 % hmotn. cyklohexánu, 10 až 50 % hmotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 % hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 % hmotn. vody.

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gebelová Alžbeta, Šimeček Antonín, Kondrát Emanuel, Matzenauer Tomáš, Sabadoš Július, Vondrák Pavel

MPK: C01C 1/02, B01J 35/04, B01J 23/74...

Značky: katalyzátor, oxidáciu, dusnatý, amoniaku

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vondrák Pavel, Šimeček Antonín, Kondrát Emanuel, Matzenauer Tomáš, Miškovič Tibor, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július, Kontra Andrej

MPK: C01B 21/24, B01J 23/74

Značky: dusnatého, výroby, oxidů, spôsob

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Holčík Ján, Hejda Ivan, Sabadoš Július, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: C07D 277/64, C07D 277/62

Značky: 2-benzotiazolsulfénamidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Tomčík Kazimír, Džamba Peter, Hronec Milan, Jesenský Ján, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Kováč Pavol, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Mikula Oldřich, Miškovič Tibor, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, zariadenie, získavanie, cyklohexanonu, zmesí

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Ambrož František, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Mihočko Peter, Magur Ján, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, oxidácie, spôsob, zvýšenia, selektivity, cyklohexanón, cyklohexanol

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Ambrož František, Olejník Vincent, Banhedyi Erich, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Bakoš Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, zariadenie, kvapalnej, fáze, selektívnu, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, spôsob, výroby, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Ambrož František, Jesenský Ján, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, zariadenie, výrobu, cyklohexanaolu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zmesí, výroby, spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Záremba Emanuel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, spôsob, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Kováč Pavol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, selektívnu, zariadenie, oxidáciu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Ambrož František, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Banhedyi Erich, Kopernický Ivan, Bakoš Ján, Hlinšťák Karol, Košuth Jaroslav, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, oxidáciou, spôsob, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Jesenský Ján, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Ždenyi Mikuláš, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanu, selektívnej, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hyška Karel, Kubečka Tomáš, Galovič Elemír, Riška Miloslav, Petro Pavol, Sabadoš Július, Durmis Július, Kukučka Ľubomír, Lichvár Milan, Holčík Ján, Adam Valér, Mašek Ján

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: spôsob, triarylfosfátov, zmesí, přípravy

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Bencková Mária, Holčík Ján, Petro Pavol, Durmis Július, Riška Miloslav, Mašek Ján, Galovič Elemír, Kubečka Tomáš, Hyška Karel, Kukučka Ľubomír, Adam Valér, Lichvár Milan

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: bezfarebnej, triarylfosfátov, spôsob, přípravy, zmesí

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sabadoš Július, Lipka Radislav, Kováč Jozef, Kellner Michal, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: lepidla, výroby, melaminu, zníženým, spôsob, obsahom, nízkotoxického

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Papp Jozef, Baxa Jozef, Kavala Miroslav, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Ambrož František, Rendko Tibor, Cvengroš Ján, Sabadoš Július, Macho Vendelín, Štovčíková Irena

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, spôsob, mazadla, výroby, syntetického

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, spôsob, oxidácie, cyklohexanol, cyklohexanón

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: zmesí, spôsob, výroby, obsahujúcej, cyklohexanol, cyklohexanón

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob spracovania vodných roztokov zmesí odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlacký Alojz, Chocholáček Ľudovít, Hrabčák Ján, Sabadoš Július

MPK: C02F 11/06, C02F 1/00

Značky: zmesí, roztokov, látok, spôsob, organických, odpadných, vodných, spracovania

Text:

...látky sú exhalované do ovzdušia.Nevýhodou doteraz známych spôsobov je nedostatočné využívanie energetického potenciálu spalín. Ďalšou nevýhodou je velké množstvo aerosólu NaHC 03 a Na 2 C 03 ~ v exhalovaných spalinách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Znižovanie exhalácii je stažené nízkou teplotou kondenzácie vodnej pary z inertov v dôsledku použitia vzduchu na spaľovanie. Nevýhodou je tiež potreba prídavného paliva.Tieto...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: spôsob, cyklohexanol, oxidácie, cyklohexanón, cyklohexanu, selektívnej

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Ambrož František, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanu, cyklohexanol, obsahujúcu, spôsob

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Hoľko Michal, Kurajda Pavol, Edgar Kužma

MPK: C01B 25/10

Značky: výroby, oxychloridu, fosforečného, spôsob

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sabadoš Július, Host Miroslav, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Čorný Jozef, Lichvár Milan, Bindas Ján, Tereščák Ignác, Ambrož František

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: odpadných, spôsob, pentaerytritolu, produktov, výroby, spracovania

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob lomového dobývání kamenitých, například pelosideritových nebo pelokarbonátových proplástků o mocnosti 0, 1 až 1, 5 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 240805

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sabadoš Július, Švergo Ján

MPK: E21C 41/02

Značky: pelokarbonátových, způsob, například, kamenitých, mocnosti, proplástků, pelosideritových, dobývání, lomového

Text:

...jsou následně nabírány při dobývání té části technologické lávky zeminy pod proplástkem, na které se po rozpojení nachá ZíeK rozpojování tvrdých kamenitých proplástků se použije k-tomu přizpůsobených zvláštních dobývacích orgánů, např. rotačního dobývacího orgánu, který je přídavným zařízením kolesového. rypàdla, takže toto rozpojování probihá technicky-odděleně od dobýváni nadložních nebo meziložnich zemin. Odstraní se tak příčiny poruch...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Kováč Jozef, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/16

Značky: kondenzátov, polykondenzátov, amoniakom, výroby, spôsob, močovinou

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Šicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 242753

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švergo Ján, Mucha Juraj, Eoll Ák Mikuláš, Záborský Rudolf, Nagy Jozef, Sabadoš Július

MPK: D06M 15/643

Značky: šicí

Text:

...min 1. Nit vykazuje i požadovanou minimálni srážlivost a v závislosti na volbě teplot a reakčnich dob i požadovanou optimální tažnost.V následujících přikladech jsou procenta miněna vždy hmotnostně. Jako katalyzátoru se vždy používá 5 až 25 g/1 dibutylcíndilauiátu nebo epoxyaminu.Polyesterová šící nit, vyrobená ze stříěe bavlnářským způsobem, se naaouká na stlačenou dutinku křížovým návinem a zbobtná se v tlakovém barvicím aparátu uvedením...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Moravec Peter, Durmis Július, Čollák Mikuláš, Karvaš Milan, Sabadoš Július, Kukučka Ľubomír, Hoľko Michal, Balogh Alojz, Mašek Ján, Magura Miroslav

MPK: C07D 211/74

Značky: výroby, spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Spôsob prípravy pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237838

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: C07C 29/14

Značky: spôsob, přípravy, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pentaerytritolu v reakčnom stupni podľa vynálezu umožňuje energeticky výhodný sp(sob izolácie pentaerytritolu v separačnom stupni tejto výroby. Pentaerytritol v reakčnom stupni sa pripravuje pri koncentráciach formaldehydu v reakčnej násade vyšších ako 15 % hmotnostných, s výhodou nad 20 % hmotnostných, pri mólových pomeroch formaldehydu k acetaldehydu vyšších ako 5 : 1, s výhodou nad 7,25 : 1 a pri mólovom pomere do reakčného...