Němeček Petr

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Filouš Jiří, Marek Stanislav, Němeček Petr, Voit Karel, Hopjan Josef

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: podobných, zařízení, cementářského, tohoto, způsobu, způsob, slínku, výpalu, provádění

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří, Podmolík Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnému, jemné, zpracování, zařízení, zrnité, suroviny, práškové

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Filouš Jiří, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, slínku, zařízení, cementářského

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Fluidní rošt sestavení z fluidizačních trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265557

Dátum: 13.10.1989

Autori: Němeček Petr, Filouš Jiří, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav

MPK: F27B 15/14

Značky: trubic, fluidní, rošt, sestavení, fluidizačních

Text:

...úkol roštem sestaveným z fluidisačních trubic procházejících napříč nístějí fluidního topeniště tak, že podélné osy vždy dvou sousedních trubic svírají mezi sebou úhel, jehož poloviční hodnota se rovná odklonu osy fluidisační trubice od hladiny fluidní vrstvy, přičemž tento odklon je ve směru proudění fluidisační tekutiny vždy dolua jeho minimální hodnota se rovná 1,2 násobku u větší, proti menší výšce. Mezera mezi dvěmasousedními...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: méněhodnotného, paliva, slínku, cementářského, výpalu, způsob, využitím

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, soustavou, zapalovací, rošt

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Patrový fluidní rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 255952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F23C 11/02

Značky: patrový, rošt, fluidní

Text:

...napojení na rozvod fluhüzaäü tekutiny a toku paliva.Fluidní topeniště je tvořeno šachtou l se svislou osou a s vnitřním povrchem upraveným podle charakteru spalovaného materiálu.Rošt je tvořen roštovými trubkami 3 uloženými vedle sebe ve vodorovných vrstvách a kolmo ke svislé ose šachty l. Tyto se dělí střidavě na liohé trubky ga pro vedení fhñdizúhú tekutiny a s výtokovými otvory ga pro vedení fluidizačni tekutiny směřující směrem dolu a na...

Způsob tepelného zpracování práškovitých jemnozrnných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255401

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kašpar Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27B 15/00, F27D 13/00

Značky: zpracování, jemnozrnných, práškovitých, tohoto, provádění, zařízení, tepelného, materiálů, způsob, způsobu

Text:

...horní hladinou fluidující jemnozrnné hmoty 1 a zaústěným kanálem g. Nad ústím potrubí se nachází alespoň jeden tangenciálně zaústěný přívodní kanál g sekundárního vzduchu, dodávaného neznázorněnýmSpodní část nístěje l má tvar kužele, jehož boční vástup je opatřen řízeným výhrabem lg, propojeným s regulátorem lg a čidly lg, lg tlaku, umístěnými bočně v nístěji ł v rovínách fluídních trubic 3 a kanálu Ě.Funkce zařízení je pak následující...

Zařízení pro rozvod vzduchu do fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253036

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F23C 11/02

Značky: roštů, fluidního, zařízení, rozvod, vzduchu

Text:

...umožňuje realizeci fluidního roštu zrubkové konstrukce,vyvinutého pro cementářské technologické zařízení, u něhož je zaručen mimo rovnoměrný výtok fluidizočního vzduchu z roštových trysek a tím dosažení homogenní mimovrstvové rychlosti v celém průřezu nístěje fluidního lože, i způsob odstraňování used z fluidàčních trubic o vnitřních prostor rozvodnćho vzduchového systćlu. Navrłenć kon strukční řešení vyhovuje jak požadavku pro montáž...

Zařízení na vytápění kalcinační komory pevnými palivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252652

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kunka Miloš, Hopjan Josef, Němeček Petr, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: vytápění, komory, palivy, kalcinační, zařízení, pevnými

Text:

...na její velikosti. V bočním pohledu v řezeoh Q-5, §-g, Q-Q, Q-Q je znázorněno výškové rozmístění hořákú v jednotlivých rovinách.Symbolem Q je označen maximální světlý průměr kalcinační komory, od kterého jsou odvozeny poměrně vzdálenosti 35 E a 175 E průměru Q. Dále značí l - zařízení na vytápění kalcinační komory, 3 - šachtový disperzní předehřívač práškovitých substrátú, 3 - kalcinační komoru, 1 ~ rouru z kalcinační komory do rotační pece,...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Plšek Josef, Filouš Jiří, Krůček Zdeněk, Němeček Petr, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, kalcinaci, zařízení, jemné, předehřev, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plšek Josef, Němeček Petr, Kučera Antonín, Krůčková Jitka, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří

Značky: práškové, způsob, zpracování, tepelného, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Němeček Petr, Kunka Miloš, Filouš Jiří, Hopjan Josef, Plšek Josef, Kučera Antonín

Značky: jemné, kalcinaci, zařízení, práškových, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...