Molnár Gabriel

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ferenčík Ján, Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Berežný Viktor, Jurovčák Ondrej, Lelko Jozef, Molnár Gabriel

MPK: C01G 51/04

Značky: spôsob, zmesného, oxidů, výroby, kobaltu

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komorová Eva, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Vanko Milan, Molnár Gabriel, Bindas Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: spôsob, získavania, vyššievrúcich, cyklohexanolu, podielov, cyklohexanonu

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Bindas Ján, Komora Ladislav, Komorová Eva, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: získavania, podielov, vznikajúcich, spôsob, výrobe, spracování, cyklohexanonu, hydrolýzou, cyklohexanolu, vyššievrúcich

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košuth Jaroslav, Kováč Pavol, Banhedyi Erich, Kolesár Ján, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Bakoš Ján, Juhás Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Miškovič Tibor, Tomčík Kazimír, Barta Stanislav, Jesenský Ján, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Džamba Peter, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, zmesí, zariadenie, získavanie, cyklohexanonu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mihočko Peter, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Ambrož František, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Magur Ján, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanol, cyklohexanu, selektivity, spôsob, cyklohexanón, zvýšenia

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: fáze, oxidáciu, kvapalnej, zariadenie, cyklohexanu, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu, výroby

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Kolesár Ján, Ambrož František, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Chocholáček Ľudovít, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výrobu, cyklohexanaolu, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu, výroby, zmesí

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Záremba Emanuel, Kováč Pavol, Olejník Vincent, Ambrož František, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciu, cyklohexanu, zariadenie, selektívnu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Banhedyi Erich, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Bakoš Ján, Mikula Oldřich, Ambrož František, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, oxidáciou, spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanu, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Chocholáček Ľudovít, Hronec Milan, Ždenyi Mikuláš, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Ambrož František

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, selektívnej, zariadenie, oxidácie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolesár Ján, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Ambrož František, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: oxidácie, cyklohexanón, cyklohexanu, spôsob, cyklohexanol

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Host Miroslav, Molnár Gabriel, Olejnak Vincent

MPK: F28F 9/02

Značky: prírubou, pláště, dělené, zejména, oceli, feriticko-perlitických, trubkovnice

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barňák Štefan, Gaško Pavol, Ambrož František

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, organických, zlúčenín, odplynov, spôsob, oxidácie, absorpcie, procesu

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ambrož František, Berežný Viktor, Halko Miron, Lichvár Milan, Kurajda Pavol, Molnár Gabriel, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Olejník Vincent, Kolesár Ján

MPK: C01G 51/00

Značky: kobaltu, produktov, cyklohexanonu, výroby, získavania, spôsob, odpadných

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Dvojpriestorový vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213842

Dátum: 01.05.1984

Autori: Haľko Michal, Fančovič Karol, Molnár Gabriel, Magura Miroslav

Značky: dvojpriestorový, vymrazovač, prúdu, plynov, zmesí, zložiek, kondenzovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické technológie. Rieši vymrazovanie kondenzovateľných zložek z prúdu zmesí plynov pomocou vymrazovača, ktorého vonkajší plášť je opatrený duplikátorem a k tangenciálne pripojenému potrubiu je pripojená rúrka s poistným ventilom alebo záklopkou na spodnej časti lievikovitého dna je spodná výpusť a v časti čiastočného oddelenia vonkajšieho plášťa vymrazovača valcovitou priehradkou s odvodom...