Molnár Gabriel

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Molnár Gabriel, Lelko Jozef, Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Jurovčák Ondrej, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/04

Značky: zmesného, oxidů, výroby, kobaltu, spôsob

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lichvár Milan, Vanko Milan, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Komorová Eva, Komora Ladislav, Olejník Vincent, Bindas Ján

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: vyššievrúcich, spôsob, podielov, cyklohexanolu, získavania, cyklohexanonu

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Vanko Milan, Komora Ladislav, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Komorová Eva, Bindas Ján

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanonu, spracování, spôsob, podielov, cyklohexanolu, vyššievrúcich, získavania, hydrolýzou, výrobe, vznikajúcich

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavol, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Ambrož František, Hronec Milan, Džamba Peter, Jesenský Ján, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Tomčík Kazimír, Futrikanič Jozef, Miškovič Tibor, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Bakoš Ján, Hlinšťák Karol, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zmesí, cyklohexanolu, cyklohexanonu, zariadenie, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Magur Ján, Kolesár Ján, Hronec Milan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Mihočko Peter, Mikula Oldřich, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, selektivity, cyklohexanón, zvýšenia, cyklohexanu, spôsob, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Banhedyi Erich, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Ambrož František, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Košuth Jaroslav, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnu, kvapalnej, zariadenie, oxidáciu, fáze, cyklohexanu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Ambrož František, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Ambrož František, Jesenský Ján, Olejník Vincent, Hronec Milan, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, výrobu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Ambrož František, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, zmesí, výroby, spôsob

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Ambrož František, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Kováč Pavol, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnu, cyklohexanu, zariadenie, oxidáciu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Bakoš Ján, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciou, výroby, spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanu, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Ždenyi Mikuláš, Kopernický Ivan, Jesenský Ján, Molnár Gabriel, Ambrož František, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Hronec Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnej, zariadenie, cyklohexanu, oxidácie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Ambrož František, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: oxidácie, cyklohexanol, cyklohexanón, cyklohexanu, spôsob

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Host Miroslav, Olejnak Vincent, Molnár Gabriel

MPK: F28F 9/02

Značky: feriticko-perlitických, zejména, prírubou, trubkovnice, dělené, pláště, oceli

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Gaško Pavol, Barňák Štefan, Olejník Vincent, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: zlúčenín, absorpcie, cyklohexanu, oxidácie, procesu, odplynov, spôsob, organických

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lelko Jozef, Ambrož František, Halko Miron, Kurajda Pavol, Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C01G 51/00

Značky: spôsob, získavania, kobaltu, výroby, produktov, odpadných, cyklohexanonu

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Dvojpriestorový vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213842

Dátum: 01.05.1984

Autori: Haľko Michal, Fančovič Karol, Molnár Gabriel, Magura Miroslav

Značky: prúdu, dvojpriestorový, kondenzovateľných, plynov, zmesí, zložiek, vymrazovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické technológie. Rieši vymrazovanie kondenzovateľných zložek z prúdu zmesí plynov pomocou vymrazovača, ktorého vonkajší plášť je opatrený duplikátorem a k tangenciálne pripojenému potrubiu je pripojená rúrka s poistným ventilom alebo záklopkou na spodnej časti lievikovitého dna je spodná výpusť a v časti čiastočného oddelenia vonkajšieho plášťa vymrazovača valcovitou priehradkou s odvodom...