Molnár Gabriel

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lelko Jozef, Jurovčák Ondrej, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Balaďová Paulína, Molnár Gabriel

MPK: C01G 51/04

Značky: výroby, oxidů, zmesného, kobaltu, spôsob

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vanko Milan, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Komorová Eva, Bindas Ján

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: spôsob, cyklohexanonu, získavania, vyššievrúcich, podielov, cyklohexanolu

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Bindas Ján, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Komora Ladislav, Komorová Eva, Vanko Milan, Molnár Gabriel

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: vyššievrúcich, vznikajúcich, cyklohexanonu, spracování, získavania, spôsob, podielov, cyklohexanolu, výrobe, hydrolýzou

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Tomčík Kazimír, Banhedyi Erich, Džamba Peter, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Jesenský Ján, Miškovič Tibor, Kováč Pavol, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Košuth Jaroslav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, zariadenie, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Magur Ján, Mihočko Peter, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanón, cyklohexanu, selektivity, zvýšenia, cyklohexanol, spôsob

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Olejník Vincent, Ambrož František, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, kvapalnej, fáze, zariadenie, selektívnu, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Ambrož František, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Jesenský Ján, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, zariadenie, cyklohexanaolu, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zmesí, cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Kováč Pavol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnu, zariadenie, cyklohexanu, oxidáciu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Banhedyi Erich, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu, oxidáciou, cyklohexanu, spôsob

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Ždenyi Mikuláš, Mikula Oldřich, Ambrož František, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnej, zariadenie, cyklohexanu, oxidácie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ambrož František, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, cyklohexanu, cyklohexanón, spôsob, oxidácie

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Host Miroslav, Molnár Gabriel, Olejnak Vincent

MPK: F28F 9/02

Značky: feriticko-perlitických, oceli, dělené, trubkovnice, pláště, prírubou, zejména

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Barňák Štefan, Molnár Gabriel, Gaško Pavol, Lichvár Milan, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: organických, oxidácie, zlúčenín, procesu, absorpcie, odplynov, spôsob, cyklohexanu

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolesár Ján, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Kurajda Pavol, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Ambrož František, Halko Miron, Olejník Vincent, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/00

Značky: produktov, cyklohexanonu, získavania, odpadných, kobaltu, výroby, spôsob

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Dvojpriestorový vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213842

Dátum: 01.05.1984

Autori: Haľko Michal, Fančovič Karol, Molnár Gabriel, Magura Miroslav

Značky: plynov, kondenzovateľných, zmesí, dvojpriestorový, prúdu, vymrazovač, zložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické technológie. Rieši vymrazovanie kondenzovateľných zložek z prúdu zmesí plynov pomocou vymrazovača, ktorého vonkajší plášť je opatrený duplikátorem a k tangenciálne pripojenému potrubiu je pripojená rúrka s poistným ventilom alebo záklopkou na spodnej časti lievikovitého dna je spodná výpusť a v časti čiastočného oddelenia vonkajšieho plášťa vymrazovača valcovitou priehradkou s odvodom...