Mikulec Jozef

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C09D 3/733

Značky: spôsob, ropná, přípravy, hydrofilná, živica

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Hydrofilná ropná živina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260341

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C08L 57/10, C09D 3/733

Značky: přípravy, spôsob, živina, ropná, hydrofilná

Text:

...frakcii a tiež od požadovaných hydrotilných vlastností .finálnej repnej živice, hlavne čo sa týka čísle kyslosli, farebnosti, irozpustnosti v organických rozpúšťadlách a teploty mäknutia.Obvykle sa tieto latky používajú v množstve 2 až 30 0/0 hmot. počitané na množstvo spracovfivanej oleľinickej suroviny. Pritom sa získavajú ropné živice, ktorých číslo kys~ losti je V rnzsalin 10 až 200 mg KOPLt-il živice. Aby sa zlepšila kvalita živice,...

Sposob prípravy ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260324

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C08F 2/46

Značky: živice, ropnej, spôsob, přípravy

Text:

...tým, že na závesný čaip telesa krytu je pripojený jeden koniec dv-ojramwennej páky, ktorej druhý koniec je opxatrený zúveažím a ktorej stredná časť je uchytenä Ě 194. .12 .l, š., Ľ. na prvom čape rebra rozvieracieho klinu, i i v a. 10 ~v 11 o»bež 11 e s dvojramennou pákou je uspovaduąna jednoriamenná páka, ktorej jeden koniec je pirlupojený na prídavný závesný čap telesa krytu ia- ktołrej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebna...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: B01J 27/08, B01J 27/12, B01J 27/10...

Značky: chloridů, báze, živíc, procesu, boritého, ropných, spôsob, katalyzátora, fluoridu, odstraňovania, hlinitého, výroby

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C08F 4/12, B01J 27/125

Značky: báze, chloridů, hlinitého, přípravy, spôsob, katalyzátora

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Kizlink Juraj, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: živice, použitých, procese, spôsob, izolácie, ropnej, přípravy, organických, katalyzátora, látok

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Olejová zložka pre prípravu impregnačných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259577

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C10M 111/06

Značky: impregnačných, olejová, zložka, přípravu, olejov

Text:

...Obvykle sa ako rozpúštíadlá používajú aromaiické uhlovodiky ako toluén, xylény a pod., ktoré sa s frakciou dobre miešajú a rozpúšťajú tuhé aromatickě uhlovodíky. Polymerizácia nenasýtených uhľovodíkov môže byť katalytická, napríklad v prítomnosti Friedel-Graitsových katalyzátorov .alebo v prítomnosti radikálových ini-ciátorov, prípadne .prebiehal len termlcky pri vyšších teplotách. Ak sapoužíva katalytická polymerizácia, ktorá sa...

Zapojení diodového omezovače napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245633

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bueko Miloš, Mikulec Jozef

MPK: H02H 7/08

Značky: zapojení, omezovače, napětí, diodového

Text:

...že v diodovém omezovači napětí je zapojen regulační odporový prvek V sérii s kontaktm od relé a tento obvod je připojen paralelné ke stávajíoímu odporovému prvku, přičemž toto zapojení je provedeno u všech diodových omezovačñ napětí.Výhoda předmětného zapojení je v tm, že v případě zapůsobení některé z ochran,jak 0 je ochrana maximálního kotevního proudu, minimálního budicího proudu nebo odstředivého vypínače, dojde k sepnutí relé s...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241732

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikulec Jozef

MPK: B02C 23/02

Značky: podávací, zařízení

Text:

...vynálezu splňuje požadavky na plynulé podávání různorodé a chaoticky uspořádané dřevní hmoty a její pevné drženi po dobu seku.Na přiložených výkresecli je schematickyznázoruěno příkladné provedení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu, obr. 2 v půdorysu, obr. 3 vertikální formovací válec v nárysu, obr. 4 hřeben, obr. 5 přítlačný valec v nárysu a obr. 6 V bokorysu.Zařízení sestává z dopravního pásu 4, který je opatřen...

Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mikulec Jozef, Prokeš Jozef

MPK: H02K 11/00, G01B 7/04

Značky: motory, snímač, krokové, zejména, polohy

Text:

...poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo...

Zariadenie na vytvarovanie kartónovej krabice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239566

Dátum: 15.06.1987

Autori: Baea Miloš, Mikulec Jozef, Šuran Karol

MPK: B65D 5/02, B65D 1/22

Značky: zariadenie, vytvarovanie, krabice, kartónovej

Text:

...prácnost a namáhavost práce,zmenšuje potrebu pracovných síl a obmedzuje vznik úrazov.Na pripojených obrázkoch je schematicky znázornené zariadenie podľa vynálezu,kde obr. 1 znázorňuje priečny rez zariadením v nárysnom pohľade a obr. 2 pôdorys zariadenia v reze vedenom zčasti nad a zčasti pod stláčadlovou doskou. Na oboch obrazoch je v ľavej časti zariadenia znázornený bodkočiarkovane vložený prírez a v pravej časti vytvarovaná kartónová...

Zapojení systému jednotné časové a frekvenční informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242740

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Ilavský Ján

MPK: G08C 19/12

Značky: frekvenční, jednotné, systému, informace, časově, zapojení

Text:

...koordinaci funkce regulačních soustav řízených počítači, ale i pro méně náročná řízení podružtwch časových indikátord, synchronních motorku zapisovačů spod.Navíc, při použitivřízených sekundárních generátor-ü časové informace, umožní systém jednotné časová a frekvenční informace dle vynálozu reprodukovat o požadovnaou přesností časové stupnice na velkém území v dosahu signálu řídící stanice.Príklad zapojení systému jednotné časová a...

Otáčkový regulátor polovodičového pohonu stejnosměrným elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242715

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Jozef, Almássy Stanislav, Kopernický Ivan

MPK: H02P 7/06

Značky: otáčkový, polovodičového, elektromotorem, stejnosměrným, pohonů, regulátor

Text:

...je spojen s prvním výstupom g nelineárního funkčního meniče 52.Třetí vstup a pro řízení dolní meze omezení výstupního napětí obvodu 39, pro omezení výstupního napětí je epojen s druhým vstupom 5,1 nelineárního funkčního meniče m, jehož vstup LL je spojen s drulmým vstupom ,LZ operačního zesilovače u.Třetí vstup L 1 operačního zesilovače ,m je spojen s výstupom Ľ obvodu Q řízení zesílení, jehož řídící vstup 1, je spojen s výstupem g obvodu...

Impregnačná látka na ochranu dreva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229428

Dátum: 15.04.1986

Autori: Antošík Jozef, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Vodová Drahomíra, Suran Pavol

MPK: B27K 3/34, C09D 5/14

Značky: ochranu, látka, výroby, spôsob, dřeva, impregnačná

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnačná látka na ochranu dreva s prídavkom fungicídneho prostriedku, organického farbiva alebo anorganického pigmentu, dechtových olejov alebo aromatických alebo aromatickoalifatických uhľovodíkov, alkydových, akrylových, fenolových alebo polyesterových živíc modifikovaných alkydmi alebo tukmi, vyznačená tým, že obsahuje 11 až 99 % hmotnostných pyrolýznej uhľovodíkovej frakcie vrúcej pri teplotách od 170 °C do 390 °C polymerizovanej s...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223393

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veselý Václav, Révus Miloš, Štěpina Václav, Těšitel Jaroslav, Mikulec Jozef

Značky: syntetický, zážehových, motorů, dvoudobých, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně i plně syntetických olejů pro mazání dvoudobých zážehových motorů s klasickým způsobem mazání, připravených na bázi tzv. polypropylenového oleje, buď samotného (plně syntetický olej), nebo jeho směsi s vhodným ropným rafinátem nebo s extraktem ze selekční rafinace olejů (částečně syntetický olej). Takové oleje tvoří suchý, lehký a snadno vynesitelný karbonizační zbytek, mají lepší mazivost a mohou být proto použity v menším...

Spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222625

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopernický Ivan, Vilím Rostislav, Révus Miloš, Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Hronec Milan

Značky: výroby, spôsob, polymérnych, olejov, nasýtených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických respektíve rafinérskych technológií. Rieši spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov katalyzovanou hydrogenáciou nenasýtených polyolefinických látok pripravených oligomerizačnými, polymerizačnými, kopolymerizačnými, respektíve degradačnými postupmi. Hydrogenácia sa uskutočňuje na niklových katalyzátoroch, ktoré sa pripravujú kombinovanou redukciou kovového niklu, alebo zlúčenín niklu nanesených na...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Kaszonyi Alexander, Mikulec Jozef, Révus Miloš, Bučko Miloš

Značky: živica, ropná, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.

Spôsob výroby papierenského glejidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220254

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Ilavský Ján, Komorová Katarína, Kopernický Ivan, Révus Miloš

Značky: papierenského, spôsob, glejidla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru papierenskej technológie. Rieši spôsob výroby papierenského glejidla vyznačený tým, že nenasýtené pyrolýzne frakcie a rezy v rozsahu b. v. od 25 °C do 250 °C sa kopolymerizujú s maleinanhydridom za katalytického účinku Lewisových kyselín v kyselinách v prítomnosti alkénov, izoalkénov alebo ich zmesí, ktoré v reťazci obsahujú viacej ako 12 uhlíkových atómov a ďalej sa kopolyméry emulgujú vo vode v množstve, aby výsledné...

Papierenské glejidlo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226224

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Hronec Milan, Komorová Katarína, Révus Miloš, Kopernický Ivan

Značky: spôsob, papierenské, glejidlo, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Papierenské glejidlo vo vode emulgovateľné, vyznačené tým, že pozostáva z 1 až 55 dielov produktu kopolymerizácie nenasýtených uhľovodíkových frakcií vrúcich v rozsahu bodov varu 25 až 280°C s obsahom 66 až 75 % hmotnostných aromatických uhľovodíkov s adičnými produktami maleinanhydridu s diénmi do 100 dielov doplnených vodou.

Spôsob prípravy lineárných alkénov a alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219595

Dátum: 30.09.1985

Autori: Mikulec Jozef, Čiha Miloslav, Révus Miloš

Značky: spôsob, lineárných, alkánov, alkénov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy lineárnych alkénov zo zberových a odpadových surovín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termickému rozkladu podrobí výhradne alebo sčasti, prípadne pri nepretržitom postupe striedavo, odpadný a zberový polyetylén, pigmentovaný s kysličníkom titaničitým, pri teplote 400 až 460 °C za tlaku rovného alebo blízkeho atmosferickému, v prúde inertného plynu, pričom sa prúd plynu a pár pred predlohou ochladí len nad...

Dvousložkový mísič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239258

Dátum: 15.05.1985

Autori: Révus Miloš, Blažek Boetislav, Mikulec Jozef

MPK: B01F 7/22

Značky: mísič, dvousložkový

Text:

...je svěrkou 2 přichycena nátoková trubice 1, která zasahuje do dutiny rozprašovacího kotouče É. Ústí nátokové trubice A je nejvýše položenou částí nátokové trubice 4.Na nátokové trubici A pod üstím Zvje s vůlí navlečen rozváděcí prstenec Ě přišroubovaný k rozprašovacímu kotouči Q. Ke spodní části tělesa ł mísiče je připevněn usměrñovač 3 toku,Ďehüž Průměr je větší než průměr Spodní části tělesa ł mísiče.V mezikruhovém prostoru mezi spodní...

Částečně syntetické multigrádové automobilové převodové oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222943

Dátum: 01.03.1984

Autori: Urban Karel, Mikulec Jozef, Veselý Václav, Revús Miloš Ing, Štěpina Václav

Značky: oleje, multigrádové, převodové, automobilové, částečně, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně syntetických multigrádových automobilových převodových olejů viskozitní třídy SAE 75W90, resp. 80W90, obsahujících jako základní olej směs vhodného ropného rafinátu, s výhodou vysokotlakého hydrogenátu, a tzv.polypropylénového oleje, tj. směs silně rozvětvených uhlovodíků C6 až C9, modifikátor viskozity /VI/ polyolefinového typu, s výhodou polyisobutylen nebo ataktický polypropylen nebo kopolymer styrenu-dienu nebo jejich směs,...