Malčovský Eugen

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Malčovský Eugen, Manduľák Ján

MPK: B32B 15/08, C04B 14/02, C08K 3/08...

Značky: vyvažovacie, těleso

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...

Spôsob výroby alkydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267182

Dátum: 12.02.1990

Autori: Haspra Jozef, Rendko Tibor, Malčovský Eugen, Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Suran Pavol

MPK: C08G 63/52

Značky: alkydov, výroby, spôsob

Text:

...kyselín alebo ich anhydridov sa počíta na hmotnosť ich sušiny tiež sušina koncentrátu, čím sa rozumie koncentrát po odpočítaní vody. Avšak prakticky sa aplikuje i s primesami vody. Toto množstvo navyše pridanej s koncentrátom, okrem vznikajúcej reakčnej vody treba však zohľadniť v množstve pridaného vynášača.Spôsob výroby sa najčastejšie uskotčňuje pretržite, ale môže sa uskutočňovať aj polo pretržite a kontinálne.Ďalšie údaje o...

Spôsob prípravy suroviny na výrobu uhlíkových a/alebo grafitových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267081

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kmeť Vladimír, Kavala Miroslav, Richter Ján, Macho Vendelín Korešpondent Sav, Foltán Stanislav, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Hagara Anton, Malčovský Eugen, Borišek Igor, Novotná Vlasta, Talián Igor

MPK: C01B 31/02

Značky: výrobu, uhlíkových, grafitových, suroviny, materiálov, spôsob, přípravy

Text:

...odparovanie, kde pri talku 5 až 50 kPa a teplote 170 až 220 °C sa oddelia predné ľahšie podiely z ťažkého rafinovaného pyrooleja a zvyšok sa upravuje za zníženého tlaku pri teplote 250 až 460 OC počas 5 min až 24 h za súčasného odstraňovanie produktov termického krakovania a získaná izotrôpna a/alebo anizotrôpnamasa sa po filtrácii vedie do procesu tvarovania a/alebo sa granuluje.Výhodou spôsobu prípravy suroviny na výrobu uhlikových...

Spôsob prípravy hmoty na báze polyuretánov na hermetizáciu kabelových prechodek a armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263554

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malčovský Eugen, Pšeničný Bořivoj, Nestrašil Stanislav, Hlavatý Peter, Švajdová Marie, Mokrý Jozef

MPK: H01B 3/18, H02G 15/04

Značky: báze, polyuretánov, armatur, kabelových, prechodek, přípravy, hermetizáciu, spôsob, hmoty

Text:

...výhodné je také množstvo freúnu-ll,aby vzniknutá pena mala .objemová hmotnost 40 až 100 kg m 4. Zvýšenie požiarnc-bezpečnostných parametrov peny možno dosiahnut prídavkom retarderov horenia,napríklad trisgł-chlóretyljíosfátu, tris 2,3-clíchlórpropyljfosfátu, tris 2,3-dibrómpropyljfosfátu v množstve 10 až 20 hmot. na polyol.Z izokyanátov prichádza do úvahy výhradne surový 4,4-metóndifenyldiizokyainát, obchodné značky Systanat B, Tedinom 31,...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef, Jindra, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/28

Značky: spôsob, polyuretánov, polyuretán-izokyanurátov, výroby

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...

Sposob výroby izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254680

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrjánoš Luděk, Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Koroešpondent Sav

MPK: C08G 18/42

Značky: izokyanurátov, spôsob, výroby

Text:

...polyizokyanáty sú kvapalné produkty reakcií diizokyenátov a polyhydroxyzlúčenín alebo p-olyamínov. Okrem toho môžu sa použit polyizoti-okyanáty alebo zmesi polyizokyanátov. Podobne sa môžu použit technické nečistené alebo surové polyizokyanáty, napr. surová zmes metylén-bis- ďenylizokyanátu .vhodne ako izokyanátový komponent použit predpolymér, produkt po čiastočnom zreagovani po-lywterpolyolu alebo jeho zmesí s di~ izokyanátmi....

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mokrý Jozef, Názler Petr, Sitta Štěpán, Jílek František, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: polyuretanová, výroby, brusná, spôsob, hmota

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malčovský Eugen, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 63/12

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějovský Vladimír Ing, Baxa Jozef, Čollák Mikuláš, Štěpina Václav, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Malčovský Eugen

MPK: C10M 109/02

Značky: spôsob, komponentu, výroby, mazadla, syntetického

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Modifikujúca zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231528

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mikel Miroslav, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Šubert Jiří, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikujúca, zložka, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia rozvetvených polyester-polyólov na báze vyšších tereftalových esterov pripravených z aromatických kyselín a/alebo ich metylesterov z časti alebo úplne vo forme zvyškov výroby dimetyltereftalátu a/alebo kyseliny zo skupiny ftalovej a jej derivátov, adipovej, jantárovej, glutarovej, hydroxykaprónovej a zmesi polyfunkčných alkoholov ako modifikujúcej zložky nadúvadla na báze...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233472

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín, Malčovský Eugen, Paličková Jindra, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: polyuretánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyuretánov reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu, ktorý sa uskutočňuje tak, že použitý polyol pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky, tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexanónu a alkoholickej zložky na báze...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín

MPK: C08G 18/42

Značky: spôsob, polyuretánových, tvrdých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánove pieny sa pripravujú reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva z polyesterpolyolu pripraveného esterifikácíou, polyesterifikáciou alebo reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky na báze alifatických di- až tetraolov.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánizokyanurátových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Malčovský Eugen

MPK: C08G 18/42

Značky: výroby, spôsob, polyuretánizokyanurátových, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánizokyanurátové pieny sa vyrobí reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky.

Dezodoračná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 227916

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Procházka Bohumil, Malčovský Eugen, Zeman Svatopluk

Značky: prísada, dezodoračná

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie uretánov, s výhodou difenylmetán-4,4´-diizopropylkarbamátu, butyl-N-fenylkarbamátu, izopropyl-N-fenylkarbamátu alebo ich zmesí, ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229429

Dátum: 15.04.1986

Autori: Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef, Antošík Jozef, Sabadoš Július, Malčovský Eugen

Značky: výroby, spôsob, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou za prítomnosti kyselín a esterov s látkami obsahujúcimi v molekule 2 až 4 hydroxylové skupiny, vyznačujúci sa tým, že vedľajšie produkty a/alebo destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexánu, s výhodou po predčistení, sa esterifikujú a/alebo transesterifikujú s látkami obsahujúcimi 2 až 4 hydroxylové skupiny v množstve 80 až 180 %,...

Spôsob výroby polyuretánmočoviny a)alebo polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216421

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef

Značky: polyuretánmočoviny, a)alebo, spôsob, polyuretánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby práškovej termoplastickej polyuretánmočoviny a/alebo polyuretánu s nastaviteľnou teplotou prechodu do plastického stavu. Požadovanú teplotu prechodu polyméru do plastického stavu v rozmedzí 130 až 230 °C sa dosiahne násadou východzích surovín polyolu a diizokyanátu v takom mólovom pomere, aby obsah voľných -NCO skupín predpolyméru bol v rozmedzí 0,5 až 6 % hmot. s výhodou 1,2 až 3,5 % hmot. Mimo tento rozsah sa...

Spôsob výroby modifikovanej izokyanurátovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219168

Dátum: 01.06.1985

Autori: Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

Značky: výroby, izokyanurátovej, spôsob, modifikovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu modifikovanej izokyanurátovej peny s obsahom uretánových a karbodiimidových väzieb, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči horeniu, tepelnou stabilitou i zníženou drobivosťou.Pena sa pripravuje reakciou polyéterpolyolu s koncentráciou OH skupín 250 až 500 mg KOH/g a/alebo polyesterpolyolu s koncentráciou OH skupín 200 až 600 mg KOH/g s polyizokyanátom, pričom molárny pomer NCO : OH = 1,05 až 10 : 1, za prítomnosti...