Macko Jozef

Polypropylénová kompozícia so zvýšenou homogenitou úžitkových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 278592

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kišš Mikuláš, Kopinič Vladimír, Macko Jozef, Jahnátek Ľubomír, Žák Karol, Gábiková Katarína

MPK: C08L 23/14, C08L 23/12

Značky: homogenitou, vlastností, zvýšenou, užitkových, polypropylénová, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová kompozícia na báze polymérov propylénu a mikromletého mastenca s dobrou homogenizáciou polymérov propylénu s rôznymi molekulovými hmotnosťami za súčasnej modifikácie jeho úžitkových vlastností. Kompozícia je vhodná na spracovanie vysokotekutých polymérov v plastikárskom priemysle, ako aj zužitkovanie polymérneho odpadu z vláknarenských výrob.

Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 805

Dátum: 10.05.1995

Autori: Staňová Aurélia, Mrva Bohumír, Macko Jozef, Frajšták Pavol, Gahér Stanislav

MPK: A01N 37/06, A01N 25/30

Značky: zvyšovanie, účinnosti, herbicídov, emulzný, prostriedok

Text:

...mastných kyselín tvoriacich repkový olej Pozostáva z 50 až 65 hmotnostných dielov metylesteru kyseliny olejovej (kyselina cis-9-oktadecánová). 15 až 25 hmotnost ných dielov metylesteru kyseliny linolejovej (kyselina cis-9, cis-l 2-oktadekadiénova) a 5 až 15 hmotnoetných dielov metylesterov kyseliny linolenovej (kyselina cis-9, cis-12, cis-l 5-oktadekatriénová) a kyseliny palmitovej (kyselina hexadekánova) a pripraví sa esteriíikáciou...

Flokulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 270179

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jurčíková Zdena, Kopinič Vladimír, Vančo Dušan, Macko Jozef, Nováček Peter

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: flokulant

Text:

...tlokulante a hliníka od 0,15 do 0,65, u železa od 0,1 do 0,25. u horčíka od 0,1 do 0,2 a u vápnika od 0,1 do 0,5, pričom nokulsnt obsahuje v sušine 0,01 až 5 95 koloidnáho oxidu kremičitého. -Tieto kyslá roztoky solí po soparácii tuhých častíc aluminosilikátov je možná použit pri rlokuláoii odpadových vod s priemyselnej a živočíšnej výroby ako aj pri zrážaní emulzií olejovitých látok, neutralinícii alkalioky reagujúoich odpadových vod,...

Spôsob výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267193

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopinič Vladimír, Macko Jozef, Žáková Ľubomíra

MPK: C07F 9/18

Značky: výroby, spôsob, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu

Text:

...samotného polárneho,alebo nepolárneho rozpúštadla nedá dosiahnuť. Použité zmesné rozpúštadlo urýchľuje reakciu,zvyšuje čístotu, výťažky a znižuje reakčnú teplotu, čím sa dosahuje obdobný účinok, ako pri katalyzovaných reakciách. Tento účinok je nový, v literatúre doposiaľ nepopisaný jav, ktorý sa vo výrobnej praxi zatiaľ nevyužíva.Kombinácia polárneho a nepolárneho rozpúšťadla umožňuje súčasne zachovat homogenitu kvapalnej fázy aj za...

Sposob výroby 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/fosforotionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266988

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svitek Imrich, Macko Jozef, Černý Peter, Kopinič Vladimír, Pavlík Jozef

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, spôsob

Text:

...tak, že na jeden mol sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa ponechá 0,2 až 2,0 molu vody a použije sa také množstvo rozpúštadiel, aby sa po ukončení reakcie získal roztok obsahujúci v 100 hmot. dieloch najmenej 15 hmotnostných dielov 0,0-dimetyl-0 ~/3-metyl-4-nitrofeny 1/fosforotioátu /fenitrotionu/.Regulovaný obsah vody v reakčnom prostredí je dôležitým faktorom, ktorý vplýva V značnej miere na priebeh a výsledok reakcie. zistili sme, že v...

Spôsob výroby 0-/2-dietylamíno-6-metylpyrimidin-4-yl/-0, 0-dimetylfosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264735

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kopinič Vladimír, Macko Jozef, Žáková Ľubomíra

MPK: A01N 57/16

Značky: 0-dimetylfosforotioátu, výroby, spôsob

Text:

...takže tvorí pravý roztok.To umožňuje znížiť potrebná množstvo zmesného rozpúšćadla na minimum, čím sa dosiahne niekoľkonásobne vyšší špecifický výkon výrobného zariadenia, než pri doposial známych postupoch.Ďalšou významnou výhodou navrhnutého postupu prípravy pirimifos-metylu je možnosť efektívne využíť rczpúštacie teplo prípravy alkalickej soli 2-dietylamíno-6-mety 1-4-hydroxypyri 3 264735midínu a hlavne reakčné teplo vlastnej...

Spôsob výroby komplexu manganatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej so zinečnatou solou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261052

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frajšták Pavol, Mrva Bohumír, Ďulák Karol, Macko Jozef

MPK: C07C 155/06, C07F 13/00, A01N 59/16...

Značky: spôsob, etylénbisditiokarbamidovej, kyseliny, manganatej, komplexu, výroby, zinečnatou, solou

Text:

...(Ve-ného vodného roztoku amónnej soli kysrxtiny etylénbisditiokzarhamidovej. K suspeozii sa pridal 1 g heptahydrátu eíranvi zinočnatełio v- 10 ml vody a po 3 min. nur-šetria sa pro dukt odfiltroval, premyi a znat rczsttspendoval vo vode. Susponzĺäintel horatórnom mlyne tak. aby 80 hnzot. L. c bolo menších ako 2 mikrometrov. K suspenzii sa pridal ešte roztok 3,6 g heptahydrátu síranu zinočnatého. Po zamiešaní sa suspenzia sušila na rotačnom...

Spôsob výroby manganovej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261051

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ďulák Karol, Macko Jozef, Frajšták Pavol, Mrva Bohumír

MPK: C07F 13/00, A01N 59/16, C07C 155/06...

Značky: výroby, spôsob, etylénbisditiokarbamidovej, kyseliny, manganovej

Text:

...je prekvapujúci a nebolo ho možné predpokladať, pretože autori uvedených patentov a v literatúre všeobecne sa uvádza, že pri vyšších teplotách vznikajú pri príprave manebu rôzne splodiny rozkladu, ktoré znižujú čistotu získa-iného produktu Pri tejto príležitosti ako vznikajúce nečistota sa uvádza najčastejšie etyléntiomovčovina ETU).Dalšia výhoda spočíva v tom, že pri sušení produktov s vyššou teplotou rozkladu sa umožní práca pri vyšších...

Sposob prípravy 0-0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253920

Dátum: 17.12.1987

Autori: Truchlik Štefan, Mojík Ivan, Ďulák Karol, Paldan Milan, Macko Jozef

MPK: C07F 9/17, C07D 209/48

Značky: spôsob, 0-0-dimetyl-s-ftalimidometylditiofosfátu, přípravy

Text:

...predmet vynálezu.metylftalimidú (0,5 mólu v 560 C 1113 toluénu sa pridalo 257,2 g 38,53 O/o-ného vodného roztoku sodnej soli 0,0-dimetylditiofosforečnej kyseliny 0,55 mólu a zmes sa potom intenzívne miešala pri 50 až 53 C v priebehu 3,5 h. Po dvoch hodinách miešania sa pH reakčnej zmesi upravilo na hodnotu 6,5 až 7 pridaním 1 g hydrogénuhličitanu sodného. Potom sa zastavilo miešanie, oddelilo sa 197 g spodnej vodnej vrstvy s obsahom...

Sposob prípravy emulzného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249930

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macko Jozef, Šabík Koloman

MPK: A01N 25/02

Značky: přípravy, koncentrátů, spôsob, emulzného

Text:

...Toto sa prejaví v úspore investičných a energetických nákladov spojených s nákupom a prevádzkou sušiaceho zariadenia. Taktiež odpadá riziko intoxlkâ 4cie pri výrobe, pretože je vylúčený styk obsluhy s účinnou látkou a do značnej miery sú eliminované aj problémy ekologické,súvisiacej s jeho zápachom.Ďalšou - vzhľadom na ľahkú hydrolyzo vatelnost fosmetu v polárnom prostredidost neočakávanou ~ výhodou je dobrá stabilita produktu.Uvedené...

Sposob prípravy N-chlórmetylftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248250

Dátum: 12.02.1987

Autori: Paldan Milan, Bystrický Ľubor, Macko Jozef, Handlovský Andrej, Mojík Ivan, Truchlik Štefan, Ďulák Karol

MPK: C07D 209/48

Značky: přípravy, spôsob, n-chlórmetylftalimidu

Text:

...ako benzén, t-oluěn, xylěn, ich zmesi, ale môžu sa použit aj LZ-dlchlóretán, tetrachlórmetán a pod.Sýtenie realšnčnej zmesi plynným Chlorevodíkom sa môže vykonávať v teplotu-om rozmedzí od 20 do 80 °C. Dôležité je, aby sa reakčná zmes po nasýtení lplynným chlorovodíkom vyhriala na teplotu 50 .až 70 C na d~oreag~ovanie a jasné oddelenie organickej vrstvy s N-chlórmetylftalimidom od kyselinovej vrstvy.je výhod-né, ,ak sa po...

Spôsob prípravy 2-chlórbenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233447

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselá Zlatica, Macko Jozef, Truchlik Štefan

MPK: C07D 275/04

Značky: přípravy, spôsob, 2-chlórbenztiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 2-chlórbenzotiazolu reakciou 2-merkaptobenztiazolu s plynným fosgénom v inertnom rozpúšťadle pri 0 °C, s nasledujúcim tepelným odbúraním vzniknutého aduktu, za použitia dimetylformamidu ako katalyzátora. Katalyzátor sa do reakčnej zmesi pridáva až tesne pred tepelným odbúraním vzniknutej adičnej zlúčeniny 2-merkaptobenztiazolu s fosgénom. Uvedená zlúčenina slúži ako medziprodukt pri príprave pesticídov.

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218084

Dátum: 15.06.1984

Autori: Frajšták Pavol, Hutár Eduard, Macko Jozef, Viskup Ján, Vaňo Juraj

Značky: komplexnej, výroby, manganatozinočnatej, spôsob, etylénbisditiokarbamidovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s vysokou stabilitou reakciou amónnej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s manganatými a zinočnatými soľami anorganických kyselín vo vodnom prostredí. Reakcia prebieha pri teplotách 20 až 50 °C za postupného zmiešavania jednotlivých reakčných komponentov v časovom intervale prevyšujúcom 30 minút a vzniknutý produkt, ktorého viac ako 50 % tvoria častice...

Zařízení na odlučování kapalné fáze z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216096

Dátum: 15.05.1984

Autori: Štorch Otakar, Macko Jozef, Bocko Jozef, Violová Anna

Značky: nosného, kapalné, zařízení, plynů, odlučování, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

K odloučení kapalné fáze z nosného plynu na výstupu ventilátoru zařazeného za odlučovačem kapek mokrého odlučovače je provedena ve spodní části přechodového kusu, spojující ventilátor s výstupním potrubím vyčištěného plynu, štěrbina. Touto štěrbinou spojenou s prostorem o nižším tlaku se odsává kapalná fáze vystupující s nosným plynem z ventilátoru a pohybující se podél spodní stěny přechodového kusu. K účinnějšímu odloučení napomáhá náběhový...