Kubečka Tomáš

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Mašek Ján, Holčík Ján, Sabadoš Július, Durmis Július, Hyška Karel, Kubečka Tomáš, Riška Miloslav, Kukučka Ľubomír, Galovič Elemír, Adam Valér, Petro Pavol

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: přípravy, zmesí, spôsob, triarylfosfátov

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galovič Elemír, Mašek Ján, Petro Pavol, Bencková Mária, Hyška Karel, Sabadoš Július, Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Riška Miloslav, Holčík Ján, Adam Valér, Kubečka Tomáš, Lichvár Milan

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: spôsob, triarylfosfátov, bezfarebnej, přípravy, zmesí

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262463

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valentíny Marian, Durmis Július, Kvapilová Eva, Kubečka Tomáš, Dědek Václav, Liška František, Roušar Ivo, Fikar Jiří, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: přípravy, 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob

Text:

...se čistí destilací nebo kryatalizací.Očinek postupu podle vynálezu spočívá v tom, že oxidecí směsi 2-merkaptobenzothiazolu vzorce II a/nebo bis/2-benzothiazolyl/dieulfidu vzorce III s aminy obecného vzorce IV působsním teroiarního butylhydroperoxidu vznikají snlfenamidy obecného vzorce 1 a jako vedlejší produkt reakce vzniká terciární butylalkohol, ktorý se odstraní destilací.Výhodou postupu podle vynálezu je možnost použití terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262462

Dátum: 14.03.1989

Autori: Liška František, Fikar Jiří, Holčík Ján, Roušar Ivo, Dědek Václav, Durmis Július, Budínová Dana, Kubečka Tomáš, Valentíny Marian

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob, přípravy

Text:

...na chlorid vápenatý, ktoré 10 2 aukčná smłci odotranit v kryatelickć formd nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku I 2 relkčnt mini lze rogonorovot poułltý min dostilncí E 1 rokt 1 f 1 kecLvýhoda postupu podle vynálezu spočívd v tom, le se pri miněné oxidativní kondonzncizískává chlorid sodný, nebo chlorid drsselný nebo chlorid vápenstý v krystnlické formě nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku. chloridy alkalických kovů lze...

Spôsob prípravy 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261450

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valentíny Marian, Kubečka Tomáš, Kozma Július

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, spôsob, 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu

Text:

...sa oxídácia uskutočňuje vo vode z regenerácia vodných roztokov aminov. Ako príklady použitých íiiľlĺľlUlV možnouviest Z-propylamín, Z-amínoetanol, 1,1-di metyl-l-etylavmín, cyklohexylalnín, morfolín a ďalšie primárne a sekundárne aminy zo skupín acyklíckých a cyklických uhľovodíkov. Oxidačné činidlo, ktoré môže byť napr. peroxid vodíka, chlórnan sodný alebo kyslík, sa do zmesí 2-merkaptobenzotiazowlamínmv-oda jnridáva v priebehu 2 až 6 hodin....

Sposob prípravy 2,2′-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257843

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Kukučka Ľubomír, Nigrovičová Valéria, Liptáková Veronika, Riška Miloslav

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, 2,2'-dibenzotiazolyldisulfidu, spôsob

Text:

...hmotnostný pomer vody a butanolu 51 až 15, 5 výhodou 23 až 13 a získaný produkt sa dalej podrobi rafinácii butanolom pri teplote 20 až 80 OC a po separácií získaný vlhký 2,2-dibenzotiazoly 1 disulfid sa spracuje v spoločnej výrobe s čistým 2,2-dibenzoriazolyldisulfidom.uvedeným spôsobom podľa vynálezu je možné z odpadových látok využiť prítomný 2-merkaptobenzotiazol,.ktorého konverzia na 2,2-dibenzotiazolyldisulŕid prebieha podľa...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfonovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257388

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nitschneider Dušan, Hanuš Milan, Holčík Ján, Zeman Jiří, Valentíny Marian, Toman Peter, Riška Miloslav, Kozma Július, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: kyseliny, morfolidu, přípravy, spôsob, 2-benztiazolsulfonovej

Text:

...počas 0,5 hodiny. Teplota reakčnej zmesi sa udržuje v intervale 15 až 20 °C. Po vydävkovaní roztoku oxidačného činidla sa oddestiluje éter. Vylüčený produkt sa odtiltruje, premyje vodou 600 m 1 a vysuší. Získa sa 80,0 g sulfénamidu 79,3 perc. s teplotou topenia 80-82 °C.-dimetyl-l-etanol, pripraveneho zo 64,5 g 2-MBT 0,38 mólu, obsah účinnej látky 97,84 perc., 262,0 g morfolínu 3,00 móly, obsah účinnej látky 99,80 0/0 a 80,0 g...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257387

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopernický Ivan, Kubečka Tomáš, Toman Peter, Holčík Ján, Kozma Július, Petro Milan, Kačáni Stanislav, Hlinšťák Karel, Muchová Jana, Valentíny Marian, Mašek Ján

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: 2-benztiazolsulfénovej, morfolidu, kyseliny, přípravy, spôsob

Text:

...volí tak, aby celkové množstvo vody v týchto surovinach bolo maximálne rovné prebytku morfolínu nad stechiometrické množstvoPrcdnostou spzlsobtl prípravy podľa vynálezu je Liskutočnenie reakcie pri vyšších koncentráciách Z-merkaptobenzotiazolu inolárny pomer Z-merkaptobenzotiazol morfs-lín 1 2 až 8, čím sa významne zníži celkové množstvo morfolínu v procese. Dôsledkom tejto skutočnosti je celkové zmenšenie objemu zariadení, ako aj nákladov...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257386

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kleinová Zuzana, Kozma Július, Nitschneider Dušan, Lúčanský Dušan, Zlochová Mária, Toman Peter, Trgiňová Slavomíra, Hlinšťák Karel, Riška Miloslav, Mašek Ján, Kopernický Ivan, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Valentíny Marian

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: kyseliny, morfolidu, spôsob, 2-benztiazolsulfénovej, přípravy

Text:

...V zmesi morfolín - voda peroxidom vodíka v molárnom prebytku 5 až 25 0/0 na celkové látkové množstvo Z-merkaptobenztiazolu pri teplote 5 až 40 °C. Podstata vynálezu spočíva v súčasnom dávkovaní oxidačného čiiíirlla - peroxidu vodíka a 2-merkaptobenztiazolu do predloženého roztoku Z-merkaptobenztiazolu v moriolíne alebo v zmesi moriolin voda, s koncentráCiou Z-merkaptobenztiazolu v tomto roztoku 2,5 až 40 0/0 hmot., čo predstavuje 10,0 až...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255199

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valentíny Marian, Liška František, Durmis Július, Fikar Jiří, Budínová Dana, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Dědek Václav, Roušar Ivo

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob, přípravy

Text:

...bylo přilito 200 ml vody, vyloučená krystalická látka byla odíiltrována. Bylo získáno 24,33 g(96,4 ) morfolinu 2-benzothíazolsulfenové kyseliny 0 teplotě tání 72 °C, jehož struk~ tura byla potvrzena NMR spektry. Po rekrystallzaci z ethanolu vykazoval morfolíd teplotu tání 32 °c.2-merkaptobenzothiazol (16,7 9 0,10 mal) byl rozpuštěn při 90 °C V roztoku cyklohexyl amlnu (49,6 q 0,5 mal) a chloroformu (40 ml). Poté byl roztok ochlazen na 30 °C...

Sposob prípravy 2,2′-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254947

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Koudelka Ladislav, Muntágová Ľubica, Holčík Ján

MPK: C07D 277/78

Značky: 2,2'-dibenztiazolyldisulfidu, spôsob, přípravy

Text:

...výslodnzj realçč~ nej zlrwtxi, neílznikujú pri (tom odpadové norg,1.ii(ktě soli. Ďalšou rýhodou pOSlllLY-,l po dla vyrufloztv je, že n Noty z lýcllüílĺlĺštlvélio 2 movingptobenztitązoli prechádzajú Co jimižitćliri royzpíašłĺzidln, čo umožňuje 13215017 vot Itiolzin ą vysokočistýns Fmeirknplobtvm 2 tiazoioizi, aule aj so surovou alebo ratinovcrvsor lmoninou Z-JĺltžľkřlDÉOlJUIlZUUZOlH. PülhEY.Z)ÍIŠŠEI(ÍJ(J sa může po roąenzrrąlcii oovno...

Sposob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254238

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Kupec Pavol, Matisová Marta, Valentíny Marian, Koudelka Ladislav

MPK: C07D 295/02

Značky: regenerácie, spôsob, morfolínu

Text:

...pri oddelovaní vody a/aleb-o morfo 254línu tzv. vyháňa-č, t. j. látku alebo zmes látok s teplotou varu za normálneho tlaku. nad 150 0 G, s výhodou v rozmedzí 180 až 200 3 G. Teplota varu za normálneho tlaku označujeme ako normalnu teplotu varu. Aj pri práci za vakua majú tieto látky nižšiu tenziu nasýtených pár než voda alebo morfolin, usnadňiljií ich oddelenie a zlepšujú aj tokové vlastnosti zahusteného zvyšku.Oproti doteraz používaným...

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Magura Miroslav, Pác Jiří, Holčík Ján, Karvaš Milan, Mašek Ján, Sabadoš Július, Švejdová Ema, Čollák Mikuláš, Kubečka Tomáš, Uhlíř Miloš

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Karvaš Milan, Durmis Július, Sabadoš Július, Fratrič Ján, Mašek Ján, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Ďuriš Juraj, Magura Miroslav, Špilda Ivan, Pappová Mária, Riška Miroslav, Čollák Mikuláš

Značky: izolácie, zmesných, kontinuálnej, triarylfosfátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...