Kubečka Tomáš

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Hyška Karel, Sabadoš Július, Petro Pavol, Adam Valér, Galovič Elemír, Kubečka Tomáš, Lichvár Milan, Holčík Ján, Mašek Ján, Riška Miloslav

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: triarylfosfátov, spôsob, přípravy, zmesí

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kukučka Ľubomír, Riška Miloslav, Galovič Elemír, Lichvár Milan, Petro Pavol, Adam Valér, Holčík Ján, Bencková Mária, Kubečka Tomáš, Hyška Karel, Mašek Ján, Sabadoš Július, Durmis Július

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: bezfarebnej, spôsob, přípravy, zmesí, triarylfosfátov

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262463

Dátum: 14.03.1989

Autori: Durmis Július, Liška František, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Dědek Václav, Fikar Jiří, Holčík Ján, Valentíny Marian, Kvapilová Eva

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob, přípravy

Text:

...se čistí destilací nebo kryatalizací.Očinek postupu podle vynálezu spočívá v tom, že oxidecí směsi 2-merkaptobenzothiazolu vzorce II a/nebo bis/2-benzothiazolyl/dieulfidu vzorce III s aminy obecného vzorce IV působsním teroiarního butylhydroperoxidu vznikají snlfenamidy obecného vzorce 1 a jako vedlejší produkt reakce vzniká terciární butylalkohol, ktorý se odstraní destilací.Výhodou postupu podle vynálezu je možnost použití terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262462

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Václav, Fikar Jiří, Durmis Július, Liška František, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Budínová Dana, Holčík Ján, Valentíny Marian

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, přípravy, způsob

Text:

...na chlorid vápenatý, ktoré 10 2 aukčná smłci odotranit v kryatelickć formd nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku I 2 relkčnt mini lze rogonorovot poułltý min dostilncí E 1 rokt 1 f 1 kecLvýhoda postupu podle vynálezu spočívd v tom, le se pri miněné oxidativní kondonzncizískává chlorid sodný, nebo chlorid drsselný nebo chlorid vápenstý v krystnlické formě nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku. chloridy alkalických kovů lze...

Spôsob prípravy 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261450

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubečka Tomáš, Valentíny Marian, Kozma Július

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, spôsob, 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu

Text:

...sa oxídácia uskutočňuje vo vode z regenerácia vodných roztokov aminov. Ako príklady použitých íiiľlĺľlUlV možnouviest Z-propylamín, Z-amínoetanol, 1,1-di metyl-l-etylavmín, cyklohexylalnín, morfolín a ďalšie primárne a sekundárne aminy zo skupín acyklíckých a cyklických uhľovodíkov. Oxidačné činidlo, ktoré môže byť napr. peroxid vodíka, chlórnan sodný alebo kyslík, sa do zmesí 2-merkaptobenzotiazowlamínmv-oda jnridáva v priebehu 2 až 6 hodin....

Sposob prípravy 2,2′-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257843

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nigrovičová Valéria, Riška Miloslav, Kukučka Ľubomír, Liptáková Veronika, Holčík Ján, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 277/78

Značky: spôsob, přípravy, 2,2'-dibenzotiazolyldisulfidu

Text:

...hmotnostný pomer vody a butanolu 51 až 15, 5 výhodou 23 až 13 a získaný produkt sa dalej podrobi rafinácii butanolom pri teplote 20 až 80 OC a po separácií získaný vlhký 2,2-dibenzotiazoly 1 disulfid sa spracuje v spoločnej výrobe s čistým 2,2-dibenzoriazolyldisulfidom.uvedeným spôsobom podľa vynálezu je možné z odpadových látok využiť prítomný 2-merkaptobenzotiazol,.ktorého konverzia na 2,2-dibenzotiazolyldisulŕid prebieha podľa...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfonovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257388

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holčík Ján, Nitschneider Dušan, Kubečka Tomáš, Kozma Július, Toman Peter, Zeman Jiří, Valentíny Marian, Hanuš Milan, Riška Miloslav

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: přípravy, kyseliny, morfolidu, 2-benztiazolsulfonovej, spôsob

Text:

...počas 0,5 hodiny. Teplota reakčnej zmesi sa udržuje v intervale 15 až 20 °C. Po vydävkovaní roztoku oxidačného činidla sa oddestiluje éter. Vylüčený produkt sa odtiltruje, premyje vodou 600 m 1 a vysuší. Získa sa 80,0 g sulfénamidu 79,3 perc. s teplotou topenia 80-82 °C.-dimetyl-l-etanol, pripraveneho zo 64,5 g 2-MBT 0,38 mólu, obsah účinnej látky 97,84 perc., 262,0 g morfolínu 3,00 móly, obsah účinnej látky 99,80 0/0 a 80,0 g...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257387

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozma Július, Toman Peter, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karel, Kačáni Stanislav, Mašek Ján, Petro Milan, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Muchová Jana, Valentíny Marian

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: spôsob, přípravy, 2-benztiazolsulfénovej, morfolidu, kyseliny

Text:

...volí tak, aby celkové množstvo vody v týchto surovinach bolo maximálne rovné prebytku morfolínu nad stechiometrické množstvoPrcdnostou spzlsobtl prípravy podľa vynálezu je Liskutočnenie reakcie pri vyšších koncentráciách Z-merkaptobenzotiazolu inolárny pomer Z-merkaptobenzotiazol morfs-lín 1 2 až 8, čím sa významne zníži celkové množstvo morfolínu v procese. Dôsledkom tejto skutočnosti je celkové zmenšenie objemu zariadení, ako aj nákladov...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257386

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valentíny Marian, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Kleinová Zuzana, Mašek Ján, Riška Miloslav, Kopernický Ivan, Nitschneider Dušan, Toman Peter, Kozma Július, Hlinšťák Karel, Trgiňová Slavomíra, Zlochová Mária, Lúčanský Dušan

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: 2-benztiazolsulfénovej, kyseliny, morfolidu, přípravy, spôsob

Text:

...V zmesi morfolín - voda peroxidom vodíka v molárnom prebytku 5 až 25 0/0 na celkové látkové množstvo Z-merkaptobenztiazolu pri teplote 5 až 40 °C. Podstata vynálezu spočíva v súčasnom dávkovaní oxidačného čiiíirlla - peroxidu vodíka a 2-merkaptobenztiazolu do predloženého roztoku Z-merkaptobenztiazolu v moriolíne alebo v zmesi moriolin voda, s koncentráCiou Z-merkaptobenztiazolu v tomto roztoku 2,5 až 40 0/0 hmot., čo predstavuje 10,0 až...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255199

Dátum: 15.02.1988

Autori: Liška František, Budínová Dana, Valentíny Marian, Roušar Ivo, Holčík Ján, Durmis Július, Kubečka Tomáš, Fikar Jiří, Dědek Václav

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, přípravy, 2-benzothiazolsulfenamidů

Text:

...bylo přilito 200 ml vody, vyloučená krystalická látka byla odíiltrována. Bylo získáno 24,33 g(96,4 ) morfolinu 2-benzothíazolsulfenové kyseliny 0 teplotě tání 72 °C, jehož struk~ tura byla potvrzena NMR spektry. Po rekrystallzaci z ethanolu vykazoval morfolíd teplotu tání 32 °c.2-merkaptobenzothiazol (16,7 9 0,10 mal) byl rozpuštěn při 90 °C V roztoku cyklohexyl amlnu (49,6 q 0,5 mal) a chloroformu (40 ml). Poté byl roztok ochlazen na 30 °C...

Sposob prípravy 2,2′-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254947

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Muntágová Ľubica, Koudelka Ladislav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, 2,2'-dibenztiazolyldisulfidu, spôsob

Text:

...výslodnzj realçč~ nej zlrwtxi, neílznikujú pri (tom odpadové norg,1.ii(ktě soli. Ďalšou rýhodou pOSlllLY-,l po dla vyrufloztv je, že n Noty z lýcllüílĺlĺštlvélio 2 movingptobenztitązoli prechádzajú Co jimižitćliri royzpíašłĺzidln, čo umožňuje 13215017 vot Itiolzin ą vysokočistýns Fmeirknplobtvm 2 tiazoioizi, aule aj so surovou alebo ratinovcrvsor lmoninou Z-JĺltžľkřlDÉOlJUIlZUUZOlH. PülhEY.Z)ÍIŠŠEI(ÍJ(J sa může po roąenzrrąlcii oovno...

Sposob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254238

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valentíny Marian, Kubečka Tomáš, Matisová Marta, Holčík Ján, Koudelka Ladislav, Kupec Pavol

MPK: C07D 295/02

Značky: morfolínu, regenerácie, spôsob

Text:

...pri oddelovaní vody a/aleb-o morfo 254línu tzv. vyháňa-č, t. j. látku alebo zmes látok s teplotou varu za normálneho tlaku. nad 150 0 G, s výhodou v rozmedzí 180 až 200 3 G. Teplota varu za normálneho tlaku označujeme ako normalnu teplotu varu. Aj pri práci za vakua majú tieto látky nižšiu tenziu nasýtených pár než voda alebo morfolin, usnadňiljií ich oddelenie a zlepšujú aj tokové vlastnosti zahusteného zvyšku.Oproti doteraz používaným...

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kubečka Tomáš, Uhlíř Miloš, Holčík Ján, Čollák Mikuláš, Pác Jiří, Švejdová Ema, Karvaš Milan, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Mašek Ján

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holčík Ján, Ďuriš Juraj, Mašek Ján, Kubečka Tomáš, Sabadoš Július, Pappová Mária, Špilda Ivan, Magura Miroslav, Riška Miroslav, Durmis Július, Karvaš Milan, Čollák Mikuláš, Fratrič Ján

Značky: kontinuálnej, spôsob, izolácie, zmesných, triarylfosfátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...