Krejčí Petr

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Skopal Jaromír, Krejčí Petr, Macůrek Ivan

MPK: C04B 7/00, F27D 15/00

Značky: roštový, chladič, materiálů, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Žajdlík Josef

MPK: B01J 6/00, C04B 7/00, F27B 7/00...

Značky: výpal, linka, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Znížený výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285579

Dátum: 14.03.2007

Autori: Pospíšil Jaroslav, Zajklik Jozef, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk

MPK: F28F 21/00, F27B 7/20, F28F 23/00...

Značky: výmenník, znížený, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Znížený výmeník tepla je tvorený sústavou cyklónov na predhriatie a následné odlúčenie prachovej suroviny pred jej ďalším tepelným spracovaním, ktorá je rozdelená na dve časti, vysokoteplotnú časť (1) a nízkoteplotnú časť (2), vzájomne spojené prepojovacím potrubím (4) horúceho plynu. Najnižším a vo vzťahu k smeru prúdenia horúcich plynov vstupným členom nízkoteplotnej časti (2) je podľa vynálezu šachtový protiprúdový výmenník (20), ktorého...

Kalcinačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285296

Dátum: 18.09.2006

Autori: Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Krejčí Petr

MPK: C04B 2/00

Značky: kalcinačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kalcinačné zariadenie na predkalcináciu práškových materiálov pred ich výpalom v slinovacom zariadení, ktoré je vložené medzi predposledný cyklón (72) súvisiaceho cyklónového výmenníka (7) tepla a zmiešavací kanál (2), upravený nad vstupnou komorou (31) súvisiacej rotačnej pece (3) a pripojený na vstup do posledného cyklónu (71) cyklónového výmenníka (7) tepla. Kalcinačné zariadenie je tvorené kalcinačnou komorou (1), ktorá má tri časti -...

Protiprúdový teplovýmenný stupeň roštového chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284605

Dátum: 22.06.2005

Autori: Krejčí Petr, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Macůrek Ivan, Pospíšil Jaroslav

MPK: F23H 11/00

Značky: roštového, stupeň, chladiča, protiprúdový, teplovýmenný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je výhodnejšou konštrukciou protiprúdového teplovýmenného stupňa roštového chladiča, napríklad chladiča na chladenie cementárenského slinku vzduchom po jeho výpale v rotačnej peci. Vstupná časť dolného roštu (2) je doplnená aspoň jednou sústavou prídavných roštníc (23), ktoré sú prepojené s nezávislým prívodom (230) chladiaceho plynu. Prídavné roštnice (23) sú výhodne uložené na ráme (220) pohyblivých roštníc (22). Vo výhodnom...

Sirup pre prípravu iónového nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277684

Dátum: 09.03.1994

Autori: Krejčí Petr, Čechová Mária

MPK: A23L 2/38

Značky: iónového, přípravu, sirup, nápoja

Zhrnutie / Anotácia:

Sirup na prípravu iónového nápoja pozostáva zo 45 až 65 hmotnostných % sacharózy, 1,5 až 3,5 hmotnostných % kyseliny citrónovej, 1 až 10 hmotnostných % aromatických zložiek, 0,01 až 0,8 hmotnostných % kyseliny askorbovej a z minerálnych solí, obsahujúcich 210 až 400 mmol sodíkových iónov, 42 až 55 mmol draslíkových iónov a 5,0 až 6,6 mmol horečnatých iónov na 1 kg sirupu.

Sirup na prípravu iontového nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 117

Dátum: 07.07.1993

Autori: Krejčí Petr, Čechová Marie

MPK: A23L 1/09

Značky: přípravu, sirup, iontového, nápoja

Text:

...do značné míry odstraňuje technickéřešení, kterým je sirup pro přípravu iontového nápoje, obsa hující sacharózu a ionty sodíku, draslíku, hořčíku a aroma tické složky, a jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze45 až 65 hmotnostních .sacharó 2 y, 1,5 až 4.5 hmotnostnich kyseliny citronové, í až 10 hmotnostních Z aromatickych složek, 0,01 až 1 hmotnostních kyseliny askorbové a 2 mine rálních solí, obsahujících í 0 O až 500 mmol sodíkových...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois

MPK: B04C 5/04

Značky: odlučovač, cyklónový

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sehnálek Alois, Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, zařízení, materiálů, postupnou, práškových

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, kalcinaci, zařízení, suroviny, předehřev

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Zařízení pro rekonstrukci pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255484

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: linky, zařízení, pecní, rekonstrukci

Text:

...u stávajícího výměníkového systému 3 šachtový, cyklonový,kombinovaný nebo jiný typ výměníku. surovina je přiváděna do výměníkové větve lg pomocí přívodu lg suroviny. Odpadní plyny z výměníková větve lg jsou odváděny kanálem gł.Předehřátá surovina je z výměníkové větve lg zavedena výpadem łl suroviny do nově přistavené kalcinační komory Q.Pro zajištění požadovaného stupně kalcinaoe suroviny je V kalcinační komoře É nejméně jeden kalcinační...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253321

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, tepelně, suroviny, zařízení, práškové

Text:

...obrázku.Zařízení sloužící k tepelnému zpracování práškové suroviny zahrnuje v sobě rotační pec l,pecní větev 3 předehřívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační větev 3 předehřívače, chladič A slínku, potrubí § vzduchu z chladiče 4do kalcinační komory É kalcinační větve Q. Horníčást 1 pecní větve g předehřívače je tvořena kombinaci cyklonových-stupňů g a cyklonovýchstupňů 2, a horní část ll kalcinační větve 3 předehřívače kombinací...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Křístek Ladislav, Žajdlík Josef, Klusák Karel, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřev, kalcinaci, suroviny, práškové

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Zařízení pro předehřev práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252670

Dátum: 17.09.1987

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřev, práškových, zařízení

Text:

...protiproudá šachta Ž je ve své spodní části propojena spojovacím potrubím Q plynů s předřazeným cyklonovým stupněm 1 vybaveným přívodním potrubím g plynů. Ve své horní části je protiproudá šachta § propojena svým výstupním potrubím 1 plynu se spodním cyklonovým stupněm g a dále prostřednictvím potrubí 3 plynů s horním cyklonovým stupněm 5, který je opatřenvvýstupními hrdly gg plynu.Ve spodní části potrubí 3 plynů jsou umístěny přívody 2...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252653

Dátum: 17.09.1987

Autori: Běhal Vítězslav, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, suroviny, zařízení, tepelnou, přípravu

Text:

...výměníku lg tepla. Výstupní potrubí ll suroviny z výměníku lg je zaústěno do šikmého potrubí 3. Výstupní potrubí lg suroviny z horkého cyklonu g je zaústěno do patního kusu 3. Přívod 5 paliva do šikmého potrubí 1 je proveden hořákem.Vírová hlava É je ve spodní části napojena na svislé kruhové potrubí § a opatřena deflektorem lg. Horní část vírové hlavy É je tvořena válcovou klenbou li. Válcová klenba lg přechází ve svislou stěnu lg, přičemž...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250164

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, práškové, suroviny, zpracování, zařízení

Text:

...kde se vyrovnávají rozdíly v tepelná zpracování jednotlivých proudd suroviny, eurovinová moučka je shonogenizována a tepelná päiprsvens pro kelcinaci. Příkladná provedení zeüzsní podle vynálezu je schematicky v náryau znázorněno na obrázku.zsłízení sloułící k tepelnenu zpracování prálkové surovirw zahrnuje v sob rotační psc L, pecní vltev g předehłf-ívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační včtev 1 předehříveče, chladič i slínku e potrubí...

Podlaha stájových objektů pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 232557

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krejčí Petr, Sudík Stanislav, Hrubý Václav, Bím Karel

MPK: E04F 15/18

Značky: zvířata, stájových, podlaha, hospodářská, objektu

Zhrnutie / Anotácia:

Podlaha podle vynálezu řeší náhradu nákladných a studených betonových podlah ve stájových objektech levnou, dobře isolující podlahou z nasákového, uválcovaného elektrárenského nebo teplárenského popílku, kombinovaného na povrchu a nastlaným klasickým stelivem nebo popílkem.

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Aušková Marie, Krejčí Petr, Král Josef, Pospíšil Arnošt, Křepelka Jiří, Chlebounová Jana, Beran Miloš, Černý Antonín, Řežábek Karel, Krajíček Alois, Černý Jaroslav, Spáčil Jiří, Rašková Helena, Šeda Miroslav

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48, C07D 457/04...

Značky: hospodářských, říje, zvířat, prostředek, vyvolávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Způsob k vytváření a zahušťování disperzí sypkých práškovitých látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221453

Dátum: 15.02.1986

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Sehnálek Alois

Značky: látek, provádění, způsob, disperzí, zařízení, zahušťování, způsobu, práškovitých, sypkých, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytváření dvou teplovýměnných stupňů v jediné komoře a současné zmenšení spotřeby tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdálenost potrubí (6, 7) pro přívod suroviny do osy šachtového výměníku od roviny otvoru (5) pro odvod plynů ze šachty (1) činí nejméně jednu čtvrtinu poloměru otvoru (5).

Způsob výroby tuhého hnojiva z kejdy a popílku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217188

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sudík Stanislav, Krejčí Petr

Značky: popílku, kejdy, výroby, tuhého, hnojiva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tuhého hnojiva z kejdy a popílku. Vynález řeší zužitkování exkrementů hospodářských zvířat z velkochovů a balastních popílků na jakostní statkové hnojivo. Tím se odstraňuje dosavadní zamořování životního prostředí oběma komponentami. Podstatou vynálezu je mísení kejdy a popílku v otevřené jímce v určitém poměru, homogenizace a případné odpařování směsi před opětným sycením kejdou.