Koudelka Ladislav

Spôsob spracovania smôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 266261

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Pátek Vladimír, Koudelka Ladislav

MPK: C07D 277/72

Značky: smôl, spracovania, spôsob

Text:

...vo forme sirovodika, v menšejmiere ako nízkomolekulárnych sírnych zlúčenín.Pri pyrolýze za normálneho tlaku prechádza do plynnej podoby len menšia časť smöl,väčšia čast produktov v priebehu pyrolýzy destiluje a získa sa ako kvapalný podiel. Pyro. lýzny zvyšok je čierny a tuhý, krehkej konzistencie.Z týchto dôvodov je možné ako optimálne pracovné podmienky uviesť teploty medzi 350 a 450 OC, tlaky 5 až 20 MPa a reakčný čas 0,3 až 3 hodiny. Za...

Spôsob rafinácie cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266123

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rendko Tibor, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 29/14

Značky: cyklohexanolu, spôsob, rafinácie

Text:

...hmot. Takýto produkt môže už byt vhodný pre niektoré organické syntézy a nevyžadujepreto dodatočné rektifikačné delenie.Oproti používaným spôsobom výroby cyklohexanolu má raiinácis surověho cyklohexanolu 2 výroby cyklohexanônu značné výhody v jednoduchosti realizácie a v skutočnosti, že surovinou je jeden z technologických prudov výroby cyklohexanônu, obsahujúci až relatívne vysoký podiel fináleného výrobku. Technologicky a ekonomicky je...

Spôsob regenerácie butanolu a morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266122

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koudelka Ladislav, Fabian Peter, Píš Juraj

MPK: C07D 277/78, C07D 277/80, C07D 295/22...

Značky: regenerácie, morfolínu, butanolu, spôsob

Text:

...než odpovedajúci binár a delenie vody od morfolínu sa tak mimoriadne uľahčuje. Nízka vzájomná rozpustnostvody a butanolu pritom umožňuje ľahšie rozdelenie heterogénneho azeotropu na vodnú a organickú fázu, ktoré sa už dalej spracujú známym spôsobom alebo sa používajú v procese výroby gumárenských urýchlovačov ako také.Výhodný spdsob spoločného spracovania filtrátov a premývacích roztokov z obidvoch výrob spočíva v tom, že v prvom stupni...

Spôsob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Ján, Hlinšťák Karel, Koudelka Ladislav, Paulech Jozef, Holčík Ján, Fabian Peter

MPK: C07D 295/02

Značky: spôsob, regenerácie, morfolínu

Text:

...a morfolin sa regeueruje tak, že zo spracovávanej zmesi sa najprv oddelí produkt vo forme tuhej fázy a potom sa od organických smolovitých látok oddelí jedno- alebo riacstupňovou destiláciou zl/alebo relçtiiikáciou, s výhodou za zníženého tlaku 5-50 kPa, 2111533 vody a morťolínu, ktorá sa sčasti alebo úplne rozdelĺ na morfolín a vodu, s výhodou. azeotropickou rektifikaciou a sčasti sa vedie späť k opätovnému použitiu bez rozdelenia, pričom...

Sposob prípravy 2,2′-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254947

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Holčík Ján, Koudelka Ladislav, Muntágová Ľubica

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, spôsob, 2,2'-dibenztiazolyldisulfidu

Text:

...výslodnzj realçč~ nej zlrwtxi, neílznikujú pri (tom odpadové norg,1.ii(ktě soli. Ďalšou rýhodou pOSlllLY-,l po dla vyrufloztv je, že n Noty z lýcllüílĺlĺštlvélio 2 movingptobenztitązoli prechádzajú Co jimižitćliri royzpíašłĺzidln, čo umožňuje 13215017 vot Itiolzin ą vysokočistýns Fmeirknplobtvm 2 tiazoioizi, aule aj so surovou alebo ratinovcrvsor lmoninou Z-JĺltžľkřlDÉOlJUIlZUUZOlH. PülhEY.Z)ÍIŠŠEI(ÍJ(J sa může po roąenzrrąlcii oovno...

Sposob oddelovania vody z vodných roztokov morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254480

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dobrota Pavel, Paulechová Mária, Paulech Jozef, Holčík Ján, Guba Gustáv, Koudelka Ladislav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: morfolínu, spôsob, oddeľovania, roztokov, vodných

Text:

...vody zvýšiť. Stane sa tak napr. prídavkom látky tvoriacej s vodou azeotropickú zmes. s min. teplotou varu. Pri homologickej skupine látok ovplyvnenie relatívnej prchavosti vody vzhľadom k morfolínu je tým väčšie, čím pridaná látka /azeotropické médium/ má nižšiu teplotu varu. To má však aj negatívny dôsledok, totiž tým klesá obsah vody v parnej fáze a stúpa Obsah azeotropického média.Ešte viac než teplota varu azeotropického média...

Sposob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254238

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koudelka Ladislav, Matisová Marta, Holčík Ján, Kupec Pavol, Valentíny Marian, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 295/02

Značky: regenerácie, morfolínu, spôsob

Text:

...pri oddelovaní vody a/aleb-o morfo 254línu tzv. vyháňa-č, t. j. látku alebo zmes látok s teplotou varu za normálneho tlaku. nad 150 0 G, s výhodou v rozmedzí 180 až 200 3 G. Teplota varu za normálneho tlaku označujeme ako normalnu teplotu varu. Aj pri práci za vakua majú tieto látky nižšiu tenziu nasýtených pár než voda alebo morfolin, usnadňiljií ich oddelenie a zlepšujú aj tokové vlastnosti zahusteného zvyšku.Oproti doteraz používaným...

Sústava k optickému záznamu rozmerov podzemných vertikálnych dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246026

Dátum: 15.12.1987

Autori: Guba Gustáv, Koudelka Ladislav, Fabian Peter

MPK: E21B 47/08, G01C 7/06

Značky: záznamu, rozmerov, vertikálnych, optickému, sústava, dutin, podzemných

Text:

...v inom neznázornenom prevedení umiestnený nad optickým zariadením 1. Pri prevádzke pretína úzka svetelná rovinla 3 steny 4 dutiny v úzkej svetelnej priesečnici 5, ktorá presne znázorňuje priečny profil a. tým tiež rozmery dutiny. Sú tiež známe zariadenia, ktoré súčasne rozptýleným svetlom osvetľujú steny 4 V širšom pro-hu nad .alebo pod zariadením 1, napr. v úsekoch 4 a, 4 h, 41, 4 d. Tak sa okrem rozmerov ziska tiež pohľadový obraz dutiny...

Sposob izolácie technicky čistého chlorovodíka a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 250776

Dátum: 14.05.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Končková Katarína, Hagara Anton, Richter Ján

MPK: C07C 17/34

Značky: spôsob, izolácie, chlorovodíka, technicky, čistého, zariadenie

Text:

...zo sústavy kondenzátorov pre paralplynnú zmes z des-orpč-nej k-olóny sa slpäjajú .a prív-odom 27 sa privádzajú navrch -desorpčnej kolóny.(Z kondenzátora 13 prí-vodom 31 vstupuje »plynný prúd do tepelného výmennika 12,z ktoréh oodchádza odvodom 29 technicky čistý chl-or-ovodík pri teplote -24 °C, prípadne nižšej a pripája sa .k prúldu chlorovodíka izolovaného z prúdu plynu z kvenČOVĚCE veže 1. Kvapalná zmes chl-or-ovanýlch uhľovodíkov z-ospodu...

Sposob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Kupec Pavol

MPK: C07C 47/04

Značky: výroby, spôsob, metanolu, formaldehydu

Text:

...rektifikačnej kolóny. Po predbežnom ochladení na 100 až 120 °C vstupuje plynná zmeš do sekundárneho chladiča,kde sa nepriamo chladí zmesou čerstvého a regenerovaiíého metanolu, ktorý cirkuluje medzi sekundárnym chladlčom na aparátom, v ktorom sa pripravuje syntézna zmes pre reakciu. Metanol sa zohreje na teplotu 64 až 69 °C podla pracovného tlaku a sčasti sa odparí, čím sa pokryje časť potreby tepla 20 až 3 D 0/0 na prípravu syntéznej...

Sposob prípravy syntéznej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Koudelka Ladislav, Kupoc Pavol, Kováč Jozef

MPK: C07C 47/04

Značky: syntéznej, přípravy, formaldehydu, výrobu, spôsob, zmesí

Text:

...Prítomnosť mierne kyslélío formaldehydu Bell, R. P., McTigue, P. T., j. Chem. soc. 1960, 2983 V pracovnom roztoku 1. stupňa sa priaznivo prejaví pre zachytávanie zilkalických nečistôt, napr. anioniaku, zatial čo vysoká rozpustnosť kyslých plynov v metanole je velmi žiadúca pri odstraňovaní S 02, HzS a C 02 zo vstupného vzduchu. Týmto kombinovaným účinkom sa teda jedno rozpúštadlo môže použit na absorpciu alkalických, ako aj kyslých...

Způsob přípravy monokrystalických struktur tellurid bismutitý – sulfid-tellurid bismutitý Bi2Te3-Bi2Te3-xSx

Načítavanie...

Číslo patentu: 248690

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lošťák Petr, Horák Jaromír, Novotný Radomír, Koudelka Ladislav

MPK: C30B 29/46, C30B 31/06

Značky: sulfid-tellurid, bi2te3-bi2te3-xsx, způsob, tellurid, bismutitý, struktur, přípravy, monokrystalických

Text:

...Bií během u reakce a parní eíry eníäĺuje. v oblasti P-N prechodu dochází k výraznćnu eníłení koncentrace volných noeítelů (m), Jak značí głäe uvedená rovnice, v povrchovo oblasti pak vzniká alon 3 24 a sen čenina Bízľeyxsx e n-typem vodivosti. Oolaet v blízkosti. P-N přechodu má pravdepodobne povahu struktury s proměnnou šířkou zakázaněho pásu.Zařízení pro příprava struktury Bigľeföízľeřšs dífőaí plynnć eíry do p-typu Bi 2 Te 3 je znázorněno...

Způsob přípravy monokrystalických struktur tellurid bismutitý — selenid-tellurid bismutitý Bi2Te3-Bi2Te3-xSex s P-N přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247467

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horák Jaromír, Koudelka Ladislav, Lošťák Petr, Novotný Radomír

MPK: C30B 29/46, C30B 31/06

Značky: přípravy, bi2te3-bi2te3-xsex, selenid-tellurid, způsob, bismutitý, tellurid, struktur, monokrystalických, přechodem

Text:

...ampule selen /4/, přičemž teplota V peci je měřena termočlánky /5/. Ampule je umístěna v keramické peci /6/, jejíž vinutí /7/ se skládá ze dvou sekcí umožňujících nastavení požadovaného teplotního gradientu v peci.Kromě toho je do keramické pece vsazena ocelová trubka /8/ eliminující lokální teplotní gradienty a zajiščující homogenní rozložení teploty V obou částech pece. Aby byla eliminována možnost sublimace selenu na vzorek Bi 2 Te 3, je...

Spôsob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221880

Dátum: 15.06.1985

Autori: Butkovský Ľudovít, Ridarský Andrej, Bodajla Michal, Jančár Štefan, Koudelka Ladislav, Vasiľ Pavol, Kováč Jozef

Značky: výroby, metanolu, formaldehydu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu oxidáciou a dehydrogenáciou metanolu kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom, prípadne za prítomnosti vodnej pary pri zvýšených teplotách. Podstatou vynálezu je vysoké plošné zaťaženie strieborného katalyzátora, ktorého účinok sa prejavuje vo vyššom stupni konverzie metanolu, zvýšenej výťažnosti, zvýšení životnosti katalyzátora, zvýšenej výrobnosti zariadenia a tým aj v priaznivých technicko-ekonomických podmienkach...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221721

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kováč Jozef, Jančár Štefan, Koudelka Ladislav, Ridarský Andrej, Bodajla Michal, Butkovský Ľudovít, Vasiľ Pavol

Značky: formaldehydu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu na striebornom katalyzátore oxidáciou metanolu kyslíkom pri súčasne prebiehajúcej dehydrogenácii metanolu pri zvýšených teplotách a jeho podstatou je vysoké hmotové zaťaženie katalyzátora, ktoré je vyjadrované ako množstvo metanolu privádzané za jednotku času na jednotku katalyzátora. Vychádza sa z poznatku, že výťažok formaldehydu ako hlavného produktu a životnosť katalyzátora sú závislé na potlačení...