Kossaczky Elemír

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261068

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kossaczky Elemír, Kvašňák František, Kráľ Bohumil, Nemčok Peter, Kordík Jozef, Bobok Daniel, Kúdola Vladimír

MPK: C02F 1/62

Značky: ortuti, roztokov, odpadných, spôsob, odstraňovania

Text:

...ortuti vo vyčistenom roztoku na maximálnu hodnotu 0,2 mg/l. Transport tuhých fáz v systéme sa môže ralizovať čistenými odpadnými roztokmi hydrodynamicky. Medzi hlavné prednosti postupu podľa vynálezu je potrebné zaradit komplexnost riešenia,ked sedimentáciou sa oddelia spolu s tuhými podielmi aj väčšie čiastočky kov. ortuti a jemne disperg-jované čiasíočky sa po prevedení na ortutnaté zlúčeniny zachytia adsorpciou. Teda v porovnani s...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251466

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kúdola Vladimír, Kvašňák František, Škvarenina Stanislav, Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňovania, roztokov, odpadných, ortuti, spôsob

Text:

...karbidov po suchej destilácii kaučukových odpadov, alebo ich aktívovaných produktov,ako adsorbentov na zachytávanie ortuti z odpadových vôd sa LlVádZa v jap. platenie č. 75 116386. V práci Rosenzweig M. D., Chem. Eng. 62, 2, 60 1975 sa v súvislosti s opisom procesu BMS uvádza, že ako adsorbent na zachytávanie ortuti sa používa aktívne uhlie impregnované sirnymi zlúčeninami. Pred adsorpciou sa pH odpadovej vody upravuje na hodnotu 45...

Zapojenie časovoprogramovateľného prepínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 235400

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bobok Daniel, Petriska Štefan, Kossaczky Elemír

MPK: H03K 17/296

Značky: zapojenie, časovoprogramovateľného, prepínača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši zapojenie časovoprogramovateľného prepínača. Jeho podstata je v tom, že jedna svorka bloku oscilátora a deliča kmitočtu je pripojená na vstup bloku automatického alebo ručného vytvárania hodinového signálu, výstup ktorého je pripojený na druhý vstup nastavovacio-prevádzkového bloku, ktorého prvý výstup je pripojený na prvý vstup bloku pomocného čítača s indikáciou poctu prebehnutých časových...

Spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235364

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kossaczky Elemír, Novák Ladislav, Kvašňák František, Schlosser Štefan, Bobok Daniel

MPK: B01D 15/00

Značky: roztokov, ortuti, kvapalných, zachytávania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru technológií spracovávajúcich odpady z chemických výrob. Rieši spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov, vznikajúcich pri vypieraní reakčných plynov z procesov katalyzovaných chloridom a z roztokov vznikajúcich pri výrobe hydroxidu sodného elektrolýzou. Postupuje sa tak, že ióny ortuti sa zachytávajú z kvapalného roztoku na pórovitých častiach z polymérov alebo silikátov, alebo aktívneho uhlia s minimálnym merným...

Spôsob delenia roztokov pertrakciou a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235362

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bobok Daniel, Schlosser Štefan, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 13/00

Značky: realizáciu, pertrakciou, spôsob, roztokov, delenia, zariadenie, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru konštrukcie chemicko-technologických zariadení. Rieši spôsob a zariadenie na delenie roztokov pertrakciou. Postupuje sa tak, že na rotujúcich plochách sa vytvára film z nástreku a rozpúšťadla permeantov, ktorý prechádza membránovou fázou navrstvenou nad, respektíve pod nástrekom, pričom nástrek a rozpúšťadlo permeantov sú oddelené. Zariadenie pozostáva z horizontálnej alebo šikmej hriadele s vertikálnymi alebo šikmými...

Spôsob odstraňovania zvyškových monomérov z latexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234956

Dátum: 15.01.1987

Autori: Langfelder Ivan, Kossaczky Elemír, Jarošek Karol, Nemčok Peter, Bobula Stanislav, Schlosser Štefan, Novák Ladislav, Radosa Metód, Bobok Daniel

MPK: C08F 6/16

Značky: spôsob, monomérov, odstraňovania, zvyškových, latexov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zasahuje do odboru chémie a týka sa výroby plastov emulznou polymerizáciou. Vynález rieši zníženie obsahu zvyškových monomérov v latexoch, vyrábaných emulznou polymerizáciou. Podľa predmetného vynálezu sa latex s nízkym obsahom zvyškových monomérov vyrába vedením latexu po naklonenej ploche vo vrstve tenkého filmu, pôsobením gravitačnej sily, s výhodou po zvislej ploche, pričom uvedená plocha je temperovaná na teplotu 20 až 100 °C. Na...

Spôsob zachytávania sublimátu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kossaczky Elemír, Bobok Daniel, Mikula Oldřich

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, dimetyltereftalátu, sublimátu, zachytávania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zachytávania dimetyltereftalátu zo vzduchu odpadajúceho z výroby dimetyltereftalátu. Sublimát dimetyltereftalátu obsiahnutý v prúde vzduchu sa absorbuje prúdom metylalkoholu a oddelí sa hustá suspenzia s obsahom 10 až 400 kilogramov dimetyltereftalátu na m3 metanolu od metanolu s obsahom menej ako 0,8 perc. hmot. rozpusteného dimetyltereftalátu, ktorý vracia do absorpcie tak, že sa pridáva k čerstvému metanolu. Metanol...

Spôsob očistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218194

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kossaczky Elemír, Bobok Daniel

Značky: odpadových, roztokov, očistenia, kyseliny, spôsob, sírovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka, od rozpustených organických nečistôt extrakciou vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej extrahujú benzénom alebo toluénom alebo chloridom uhličitým alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou frakciou s teplotou...

Kombinovaný sposob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224752

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

Značky: organických, roztokov, čištění, kyseliny, nečistot, sírovej, kombinovaný, odpadových, spôsob, extrakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný spôsob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistôt, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej najprv oddeľujú extrakciou benzénom, alebo toluénom, alebo chloridom uhličitým, alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou...

Elektroizolačné oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213552

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kossaczky Elemír, Mataš Ján, Bobok Daniel, Schlosser Štefan

Značky: elektroizolačné, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroizolačné oleje vyznačujúce sa tím, že pozostávajú zo zvyšku po rektitikácii produktu alkylácie benzénu individuálnymi chlórovanými n-alkánmi s 8 až 25 uhlíkmi v molekule alebo ich zmesou, pričom alkylácia prebieha za katalytického účinku AlCl3 pri teplote 40 až 110°C, získaného oddelením nezreagovaného benzénu, chlorovaných n-alkánov a frakcie monoalkylbenzénov z alkylačného produktu prípadne rafinovaného s 0,5 a 10% hm bieliacej hlinky...