Kopernický Ivan

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C09D 3/733

Značky: živica, ropná, spôsob, přípravy, hydrofilná

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Hydrofilná ropná živina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260341

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hronec Milan, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C08L 57/10, C09D 3/733

Značky: živina, přípravy, ropná, spôsob, hydrofilná

Text:

...frakcii a tiež od požadovaných hydrotilných vlastností .finálnej repnej živice, hlavne čo sa týka čísle kyslosli, farebnosti, irozpustnosti v organických rozpúšťadlách a teploty mäknutia.Obvykle sa tieto latky používajú v množstve 2 až 30 0/0 hmot. počitané na množstvo spracovfivanej oleľinickej suroviny. Pritom sa získavajú ropné živice, ktorých číslo kys~ losti je V rnzsalin 10 až 200 mg KOPLt-il živice. Aby sa zlepšila kvalita živice,...

Sposob prípravy ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260324

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C08F 2/46

Značky: ropnej, živice, přípravy, spôsob

Text:

...tým, že na závesný čaip telesa krytu je pripojený jeden koniec dv-ojramwennej páky, ktorej druhý koniec je opxatrený zúveažím a ktorej stredná časť je uchytenä Ě 194. .12 .l, š., Ľ. na prvom čape rebra rozvieracieho klinu, i i v a. 10 ~v 11 o»bež 11 e s dvojramennou pákou je uspovaduąna jednoriamenná páka, ktorej jeden koniec je pirlupojený na prídavný závesný čap telesa krytu ia- ktołrej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebna...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimko Karol, Fehér Pavol, Bučko Miloš, Lukačovičová Yveta, Kopernický Ivan, Braunsteiner Michal, Křižka Pavel, Bratský Daniel, Klempa Vladimír

MPK: C10G 59/06

Značky: motorového, spôsob, benzinu, výroby

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270120

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škerlíková Dagmar, Šimko Karol, Pintér Jozef, Svit, Dudaško Ján, Kašovic Vratko, Levrinc Otto, Schmidt Gejza, Sáraz Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C08K 5/10, C08L 23/12

Značky: polypropylénu, báze

Text:

...vý sledný granulát mal index toku taveniny podla CSN 64 0861 2,5 9/10 min, ältost podlaCSN 64 3050 odpovedajúcu-štandardu D a index iitosti stanovený na trichromatiokom spektrofotometri podľa ASTM D 1925 13,1 0 hmot. 5 granulátu sa vyrobila poetupnou biaxiálnou orientáciou pri orientaönom stupni do dläky 1 z 5,3 ado äírky 1 s 9,2 jednoducha biaxiálne orientovaná íôlia hrúbky Zopum. zákal fólie meraný podla ASTM D 1003 1,0 |.Polypropylenový...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brenner Rudolf, Krkošková Mária, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Kaššovič Vratko, Krb Rastislav, Ambrušová Marta, Porubská Mária, Liška Milan, Nedas Jozef, Sáraz Jozef

MPK: C08L 95/00

Značky: výrobu, kompozícia, pásov, hydroizolačných, termoplastická

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: B01J 27/10, B01J 27/12, B01J 27/08...

Značky: odstraňovania, spôsob, fluoridu, procesu, boritého, ropných, báze, chloridů, hlinitého, výroby, katalyzátora, živíc

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Tatranský Ivan, Kopernický Ivan

MPK: C07C 39/07

Značky: spôsobom, spôsob, kuménu, výrobe, fenolů, vedľajších, výroby, produktov, vznikajúcich, kuménovým

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Holčík Ján, Hronec Milan, Sabadoš Július, Hejda Ivan, Kopernický Ivan

MPK: C07D 277/64, C07D 277/62

Značky: spôsob, přípravy, 2-benzotiazolsulfénamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Košuth Jaroslav, Kováč Pavol, Miškovič Tibor, Sabadoš Július, Tomčík Kazimír, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján, Bakoš Ján, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Ambrož František, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Džamba Peter, Juhás Stanislav, Banhedyi Erich, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Hronec Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, získavanie, cyklohexanonu, zmesí, cyklohexanolu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Mihočko Peter, Barta Stanislav, Magur Ján, Hronec Milan, Olejník Vincent, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidácie, spôsob, cyklohexanón, zvýšenia, cyklohexanol, selektivity, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Ambrož František, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Košuth Jaroslav, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: kvapalnej, selektívnu, cyklohexanu, fáze, zariadenie, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Hronec Milan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Ambrož František, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Chocholáček Ľudovít, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Hronec Milan, Sabadoš Július, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výrobu, cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, výroby, zmesí, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Ambrož František, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Kováč Pavol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciu, selektívnu, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Banhedyi Erich, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, cyklohexanu, oxidáciou, výroby, spôsob

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Hronec Milan, Ambrož František, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ždenyi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, selektívnej, oxidácie, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krempaský Bohdan, Janek Ladislav, Barta Stanislav, Hatina Slavomír, Skalák Pavol, Chamila Ján, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Krivulka Ivan

MPK: B01J 21/12, B01J 23/54, C07C 5/02...

Značky: diénov, selektívnu, hydrogenáciu, katalyzátor, acetylénov

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Spôsob výroby motorovej nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263359

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palkovik Milan, Tesař Ilja, Maňák Jiří, Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Šajmír Teodor, Hlinšťák Karel, Jankovič Július

MPK: C10G 45/04, C10G 7/00

Značky: nafty, spôsob, motorovej, výroby

Text:

...spôsobu podľa tohto vynálezu. ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Atmosférickou destilaciou zmesi romaškinskej a ápadosibírskych sírno-parafiniokýchrôp sa získava okrem raíinérskych plynov frakcia 5 t.v. 35 až 180 °C, tvoriaca primárny benzín, v množstve okolo 18 t hmot., dalej s t.v. 180 až 280 °c ako petrolejová frakciav množstve okolo 12 8 hmot., resp. frakcie o t.v. 240 až 360 °C ako frakcie plynového olejav množstve okolo...

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kotek Jiří, Stuchlík Jiří, Jánošík Štefan, Kopernický Ivan, Nádvorník František, Bučko Miloš, Ctacho Dušan, Náter Pavel, Štaňko Nikolaj

MPK: C10N 40/00, C10M 141/00

Značky: spotrebu, znižujúci, paliva, motorový

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Jánošík Štefan, Náter Pavel, Stacho Dušan, Kopernický Ivan

MPK: C10M 169/04

Značky: motory, naftové, přeplňované

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: B01J 27/125, C08F 4/12

Značky: báze, hlinitého, spôsob, chloridů, přípravy, katalyzátora

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Zariadenie na reguláciu spalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260757

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nikolov Boris, Prechtl Ján, Vápeník Jaroslav, Enžl Jiří, Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav, Dragúň Jozef

MPK: F23N 5/24

Značky: spaľovania, reguláciu, zariadenie

Text:

...v spaľovacích zariadeniach podľa vyná 4lezu je konštrukčné zjednodušenie prvkov technologickej pece nie je potrebná komínová klapka, pripadne klapky na spalinovom vedení a vedení spaľovacieho vzduchu-j a úspora energie na pohon spualinového a vzduchového ventilátora. Zo skúsenosti s dokonalým spaľovaním palív V spaľovacích zariadeniach Vyplýva, že najlepší priebeh spaľovania sa dosiahne V prípade, ak je obsah kyslíka V spalín-ach V...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kizlink Juraj, Kopernický Ivan

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: izolácie, katalyzátora, použitých, živice, ropnej, přípravy, organických, procese, spôsob, látok

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Olejová zložka pre prípravu impregnačných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259577

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C10M 111/06

Značky: zložka, olejov, olejová, impregnačných, přípravu

Text:

...Obvykle sa ako rozpúštíadlá používajú aromaiické uhlovodiky ako toluén, xylény a pod., ktoré sa s frakciou dobre miešajú a rozpúšťajú tuhé aromatickě uhlovodíky. Polymerizácia nenasýtených uhľovodíkov môže byť katalytická, napríklad v prítomnosti Friedel-Graitsových katalyzátorov .alebo v prítomnosti radikálových ini-ciátorov, prípadne .prebiehal len termlcky pri vyšších teplotách. Ak sapoužíva katalytická polymerizácia, ktorá sa...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kavala Miroslav, Kopernický Ivan, Cvengroš Ján, Macho Vendelín, Sabadoš Július, Ambrož František, Rendko Tibor, Papp Jozef, Štovčíková Irena, Baxa Jozef, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C10M 109/02

Značky: spôsob, komponentu, výroby, mazadla, syntetického

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257387

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Muchová Jana, Mašek Ján, Valentíny Marian, Kozma Július, Hlinšťák Karel, Kačáni Stanislav, Toman Peter, Holčík Ján, Petro Milan, Kopernický Ivan

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: přípravy, morfolidu, 2-benztiazolsulfénovej, spôsob, kyseliny

Text:

...volí tak, aby celkové množstvo vody v týchto surovinach bolo maximálne rovné prebytku morfolínu nad stechiometrické množstvoPrcdnostou spzlsobtl prípravy podľa vynálezu je Liskutočnenie reakcie pri vyšších koncentráciách Z-merkaptobenzotiazolu inolárny pomer Z-merkaptobenzotiazol morfs-lín 1 2 až 8, čím sa významne zníži celkové množstvo morfolínu v procese. Dôsledkom tejto skutočnosti je celkové zmenšenie objemu zariadení, ako aj nákladov...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257386

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hlinšťák Karel, Kleinová Zuzana, Nitschneider Dušan, Kopernický Ivan, Kozma Július, Mašek Ján, Trgiňová Slavomíra, Kubečka Tomáš, Zlochová Mária, Holčík Ján, Toman Peter, Riška Miloslav, Lúčanský Dušan, Valentíny Marian

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: spôsob, kyseliny, morfolidu, přípravy, 2-benztiazolsulfénovej

Text:

...V zmesi morfolín - voda peroxidom vodíka v molárnom prebytku 5 až 25 0/0 na celkové látkové množstvo Z-merkaptobenztiazolu pri teplote 5 až 40 °C. Podstata vynálezu spočíva v súčasnom dávkovaní oxidačného čiiíirlla - peroxidu vodíka a 2-merkaptobenztiazolu do predloženého roztoku Z-merkaptobenztiazolu v moriolíne alebo v zmesi moriolin voda, s koncentráCiou Z-merkaptobenztiazolu v tomto roztoku 2,5 až 40 0/0 hmot., čo predstavuje 10,0 až...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krivošík Ivan, Kašovic Vratko, Krb Rastislav, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Halgaš Milan, Sáraz Jozef, Ambrušová Marta

MPK: C08L 23/06

Značky: dovoleným, výrobu, rovným, tlakových, väčším, polyetylen, napätím, hustoty, nízkej

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horváth Jozef, Huba František, Sventek Ján, Křižka Pavel, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Trubač Karol, Kopernický Ivan

MPK: B01D 17/05

Značky: spôsob, slopových, spracovania, materiálov

Text:

...v závislosti ako od stability slopov, tak .aj dostupnosti vedľajších nízkozhodnocovaných vedľajších produktov. Navyše prímesi zlúčeníu kobaltu a mangánu, prípadne soli aj ďalších prechodných kovov, ktoré se z destilačných zvyškov výroby »dimetyltereftalátu a »kyseliny tereftálovej dostanú do finálneho materiálu, najmä pri jeho aplikácii na palivárske účely, majú katalytický účinok na spaľovanievedľajší produkt - nderstilačné zvyšky z výroby...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baxa Jozef, Trubač Karol, Sventek Ján, Horváth Jozef, Huba František, Kopernický Ivan, Kachút Daniel, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01D 17/05

Značky: spracovania, slopových, spôsob, materiálov

Text:

...lkarboxylových kyselín je hlavne siran amónny, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kaprolaktánu, clalej metyl-metakrylátu cez aceton-kyánhyudvrin,v koksárňaoh ap. spravidla si nevyžaduje rafináciu. Možno ho využiť nielen ako tuhý práškový, .kryštalíckýj, ale tiež vo forme vodného roztoku, suspenzie vo vodnom roztoku, ale tiež v ďalších, hlavne v horlavých organických r-ozpúšťadlách. Dokonce je možno na uvedené účely využiť...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horváth Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kopernický Ivan, Sventek Ján, Huba František, Křižka Pavel, Trubač Karol, Baxa Jozef

MPK: B01D 17/05

Značky: materiálov, spracovania, spôsob, slopových

Text:

...-spttacovania slopových materiálov, zvlášť ťažkorozložiteľnjtch slopových emulzií podľa tohto vynálezu je hlboké odvodneíiie slopových emulzií, či slopových materiálov, čo sa do~si.a 1 .nepodarilo žiadnymi deemulgátormi a.ani známymi postupmi -odvodnenia slopov. získaný materiál v podstate zbavený vody,prípadne obsahujúci malé množstvo emulgovanej vody obvykle pod 5 0/0 a navyše obsahujúci časť vedľajšieho produktu, z procesu .katalytickej...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fehér Pavol, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Lehotský Ľubomír, Křižka Pavel, Mihályová Blanka, Bratrský Daniel, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/32

Značky: motory, zážihové, palív, komplexný, komponent

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kondrková Dagmar, Pintér Jozef, Schmidt Gejza, Kopernický Ivan, Kašovic Vratko, Sáraz Jozef, Šimko Karol

MPK: C08K 5/11, C08J 5/18, C08K 5/09...

Značky: aditivované, výrobu, propenu, polyméry, fólií

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...