Kopernický Ivan

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: C09D 3/733

Značky: spôsob, hydrofilná, přípravy, ropná, živica

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Hydrofilná ropná živina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260341

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C08L 57/10, C09D 3/733

Značky: ropná, živina, hydrofilná, spôsob, přípravy

Text:

...frakcii a tiež od požadovaných hydrotilných vlastností .finálnej repnej živice, hlavne čo sa týka čísle kyslosli, farebnosti, irozpustnosti v organických rozpúšťadlách a teploty mäknutia.Obvykle sa tieto latky používajú v množstve 2 až 30 0/0 hmot. počitané na množstvo spracovfivanej oleľinickej suroviny. Pritom sa získavajú ropné živice, ktorých číslo kys~ losti je V rnzsalin 10 až 200 mg KOPLt-il živice. Aby sa zlepšila kvalita živice,...

Sposob prípravy ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260324

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hronec Milan, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C08F 2/46

Značky: ropnej, přípravy, živice, spôsob

Text:

...tým, že na závesný čaip telesa krytu je pripojený jeden koniec dv-ojramwennej páky, ktorej druhý koniec je opxatrený zúveažím a ktorej stredná časť je uchytenä Ě 194. .12 .l, š., Ľ. na prvom čape rebra rozvieracieho klinu, i i v a. 10 ~v 11 o»bež 11 e s dvojramennou pákou je uspovaduąna jednoriamenná páka, ktorej jeden koniec je pirlupojený na prídavný závesný čap telesa krytu ia- ktołrej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebna...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Klempa Vladimír, Křižka Pavel, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Šimko Karol, Kopernický Ivan, Fehér Pavol, Bučko Miloš, Lukačovičová Yveta

MPK: C10G 59/06

Značky: benzinu, spôsob, výroby, motorového

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270120

Dátum: 13.06.1990

Autori: Levrinc Otto, Šimko Karol, Pintér Jozef, Kašovic Vratko, Svit, Schmidt Gejza, Kopernický Ivan, Škerlíková Dagmar, Dudaško Ján, Sáraz Jozef

MPK: C08K 5/10, C08L 23/12

Značky: báze, polypropylénu

Text:

...vý sledný granulát mal index toku taveniny podla CSN 64 0861 2,5 9/10 min, ältost podlaCSN 64 3050 odpovedajúcu-štandardu D a index iitosti stanovený na trichromatiokom spektrofotometri podľa ASTM D 1925 13,1 0 hmot. 5 granulátu sa vyrobila poetupnou biaxiálnou orientáciou pri orientaönom stupni do dläky 1 z 5,3 ado äírky 1 s 9,2 jednoducha biaxiálne orientovaná íôlia hrúbky Zopum. zákal fólie meraný podla ASTM D 1003 1,0 |.Polypropylenový...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kopernický Ivan, Brenner Rudolf, Liška Milan, Krb Rastislav, Sáraz Jozef, Kaššovič Vratko, Krkošková Mária, Nedas Jozef, Porubská Mária, Ambrušová Marta, Bučko Miloš

MPK: C08L 95/00

Značky: pásov, hydroizolačných, termoplastická, výrobu, kompozícia

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: B01J 27/08, B01J 27/12, B01J 27/10...

Značky: spôsob, báze, ropných, odstraňovania, katalyzátora, hlinitého, procesu, výroby, chloridů, živíc, fluoridu, boritého

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kopernický Ivan, Tatranský Ivan, Bučko Miloš, Kovaľ Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: produktov, vznikajúcich, fenolů, kuménovým, vedľajších, spôsobom, spôsob, výroby, kuménu, výrobe

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Hejda Ivan, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Holčík Ján, Hronec Milan

MPK: C07D 277/62, C07D 277/64

Značky: 2-benzotiazolsulfénamidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Džamba Peter, Košuth Jaroslav, Ambrož František, Hronec Milan, Sabadoš Július, Kováč Pavol, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Banhedyi Erich, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Tomčík Kazimír, Bakoš Ján, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Miškovič Tibor, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Ambrož František, Hronec Milan, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Magur Ján, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Mihočko Peter, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanol, cyklohexanón, selektivity, spôsob, zvýšenia, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: fáze, oxidáciu, kvapalnej, selektívnu, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Ambrož František, Kolesár Ján, Hronec Milan, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Ambrož František, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, výrobu, cyklohexanaolu, cyklohexanu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, zmesí

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Kováč Pavol, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, zariadenie, oxidáciu, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Bakoš Ján, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, oxidáciou, výroby, cyklohexanu, spôsob

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Ždenyi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Ambrož František, Molnár Gabriel, Jesenský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, selektívnej, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krivulka Ivan, Hatina Slavomír, Chamila Ján, Janek Ladislav, Krempaský Bohdan, Skalák Pavol, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Barta Stanislav

MPK: B01J 21/12, B01J 23/54, C07C 5/02...

Značky: diénov, selektívnu, katalyzátor, acetylénov, hydrogenáciu

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Spôsob výroby motorovej nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263359

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Tesař Ilja, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Šajmír Teodor, Maňák Jiří, Palkovik Milan, Hlinšťák Karel, Jankovič Július

MPK: C10G 7/00, C10G 45/04

Značky: motorovej, výroby, spôsob, nafty

Text:

...spôsobu podľa tohto vynálezu. ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Atmosférickou destilaciou zmesi romaškinskej a ápadosibírskych sírno-parafiniokýchrôp sa získava okrem raíinérskych plynov frakcia 5 t.v. 35 až 180 °C, tvoriaca primárny benzín, v množstve okolo 18 t hmot., dalej s t.v. 180 až 280 °c ako petrolejová frakciav množstve okolo 12 8 hmot., resp. frakcie o t.v. 240 až 360 °C ako frakcie plynového olejav množstve okolo...

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kotek Jiří, Štaňko Nikolaj, Ctacho Dušan, Bučko Miloš, Náter Pavel, Jánošík Štefan, Stuchlík Jiří, Kopernický Ivan, Nádvorník František

MPK: C10N 40/00, C10M 141/00

Značky: motorový, znižujúci, paliva, spotrebu

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stacho Dušan, Štaňko Nikolaj, Jánošík Štefan, Kopernický Ivan, Nádvorník František, Náter Pavel

MPK: C10M 169/04

Značky: přeplňované, motory, naftové

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C08F 4/12, B01J 27/125

Značky: přípravy, hlinitého, spôsob, chloridů, katalyzátora, báze

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Zariadenie na reguláciu spalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260757

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klátik Jaroslav, Nikolov Boris, Prechtl Ján, Dragúň Jozef, Enžl Jiří, Vápeník Jaroslav, Kopernický Ivan

MPK: F23N 5/24

Značky: reguláciu, spaľovania, zariadenie

Text:

...v spaľovacích zariadeniach podľa vyná 4lezu je konštrukčné zjednodušenie prvkov technologickej pece nie je potrebná komínová klapka, pripadne klapky na spalinovom vedení a vedení spaľovacieho vzduchu-j a úspora energie na pohon spualinového a vzduchového ventilátora. Zo skúsenosti s dokonalým spaľovaním palív V spaľovacích zariadeniach Vyplýva, že najlepší priebeh spaľovania sa dosiahne V prípade, ak je obsah kyslíka V spalín-ach V...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: C02F 1/26, C02F 1/04

Značky: spôsob, látok, přípravy, použitých, živice, organických, katalyzátora, ropnej, izolácie, procese

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Olejová zložka pre prípravu impregnačných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259577

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C10M 111/06

Značky: olejov, impregnačných, zložka, přípravu, olejová

Text:

...Obvykle sa ako rozpúštíadlá používajú aromaiické uhlovodiky ako toluén, xylény a pod., ktoré sa s frakciou dobre miešajú a rozpúšťajú tuhé aromatickě uhlovodíky. Polymerizácia nenasýtených uhľovodíkov môže byť katalytická, napríklad v prítomnosti Friedel-Graitsových katalyzátorov .alebo v prítomnosti radikálových ini-ciátorov, prípadne .prebiehal len termlcky pri vyšších teplotách. Ak sapoužíva katalytická polymerizácia, ktorá sa...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Papp Jozef, Štovčíková Irena, Cvengroš Ján, Baxa Jozef, Žedényi Mikuláš, Rendko Tibor, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Macho Vendelín, Lichvár Milan, Ambrož František, Kavala Miroslav

MPK: C10M 109/02

Značky: spôsob, komponentu, mazadla, výroby, syntetického

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257387

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopernický Ivan, Muchová Jana, Kozma Július, Petro Milan, Mašek Ján, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Toman Peter, Valentíny Marian, Hlinšťák Karel, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: spôsob, přípravy, 2-benztiazolsulfénovej, morfolidu, kyseliny

Text:

...volí tak, aby celkové množstvo vody v týchto surovinach bolo maximálne rovné prebytku morfolínu nad stechiometrické množstvoPrcdnostou spzlsobtl prípravy podľa vynálezu je Liskutočnenie reakcie pri vyšších koncentráciách Z-merkaptobenzotiazolu inolárny pomer Z-merkaptobenzotiazol morfs-lín 1 2 až 8, čím sa významne zníži celkové množstvo morfolínu v procese. Dôsledkom tejto skutočnosti je celkové zmenšenie objemu zariadení, ako aj nákladov...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257386

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lúčanský Dušan, Kubečka Tomáš, Kozma Július, Nitschneider Dušan, Riška Miloslav, Zlochová Mária, Holčík Ján, Hlinšťák Karel, Valentíny Marian, Trgiňová Slavomíra, Kopernický Ivan, Kleinová Zuzana, Mašek Ján, Toman Peter

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: přípravy, morfolidu, spôsob, kyseliny, 2-benztiazolsulfénovej

Text:

...V zmesi morfolín - voda peroxidom vodíka v molárnom prebytku 5 až 25 0/0 na celkové látkové množstvo Z-merkaptobenztiazolu pri teplote 5 až 40 °C. Podstata vynálezu spočíva v súčasnom dávkovaní oxidačného čiiíirlla - peroxidu vodíka a 2-merkaptobenztiazolu do predloženého roztoku Z-merkaptobenztiazolu v moriolíne alebo v zmesi moriolin voda, s koncentráCiou Z-merkaptobenztiazolu v tomto roztoku 2,5 až 40 0/0 hmot., čo predstavuje 10,0 až...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopernický Ivan, Halgaš Milan, Ambrušová Marta, Krb Rastislav, Šimko Karol, Sáraz Jozef, Kašovic Vratko, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, napätím, dovoleným, tlakových, rovným, výrobu, hustoty, nízkej, väčším

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Sventek Ján, Huba František, Horváth Jozef, Trubač Karol, Kopernický Ivan, Křižka Pavel

MPK: B01D 17/05

Značky: spôsob, slopových, spracovania, materiálov

Text:

...v závislosti ako od stability slopov, tak .aj dostupnosti vedľajších nízkozhodnocovaných vedľajších produktov. Navyše prímesi zlúčeníu kobaltu a mangánu, prípadne soli aj ďalších prechodných kovov, ktoré se z destilačných zvyškov výroby »dimetyltereftalátu a »kyseliny tereftálovej dostanú do finálneho materiálu, najmä pri jeho aplikácii na palivárske účely, majú katalytický účinok na spaľovanievedľajší produkt - nderstilačné zvyšky z výroby...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sventek Ján, Trubač Karol, Huba František, Horváth Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Kachút Daniel

MPK: B01D 17/05

Značky: spracovania, materiálov, slopových, spôsob

Text:

...lkarboxylových kyselín je hlavne siran amónny, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kaprolaktánu, clalej metyl-metakrylátu cez aceton-kyánhyudvrin,v koksárňaoh ap. spravidla si nevyžaduje rafináciu. Možno ho využiť nielen ako tuhý práškový, .kryštalíckýj, ale tiež vo forme vodného roztoku, suspenzie vo vodnom roztoku, ale tiež v ďalších, hlavne v horlavých organických r-ozpúšťadlách. Dokonce je možno na uvedené účely využiť...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Huba František, Křižka Pavel, Sventek Ján, Horváth Jozef, Baxa Jozef, Trubač Karol, Kopernický Ivan

MPK: B01D 17/05

Značky: slopových, materiálov, spôsob, spracovania

Text:

...-spttacovania slopových materiálov, zvlášť ťažkorozložiteľnjtch slopových emulzií podľa tohto vynálezu je hlboké odvodneíiie slopových emulzií, či slopových materiálov, čo sa do~si.a 1 .nepodarilo žiadnymi deemulgátormi a.ani známymi postupmi -odvodnenia slopov. získaný materiál v podstate zbavený vody,prípadne obsahujúci malé množstvo emulgovanej vody obvykle pod 5 0/0 a navyše obsahujúci časť vedľajšieho produktu, z procesu .katalytickej...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lehotský Ľubomír, Bratrský Daniel, Mihályová Blanka, Bučko Miloš, Mikula Oldřich, Fehér Pavol, Křižka Pavel, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/32

Značky: zážihové, komponent, motory, komplexný, palív

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kopernický Ivan, Kondrková Dagmar, Schmidt Gejza, Pintér Jozef, Kašovic Vratko, Sáraz Jozef, Šimko Karol

MPK: C08K 5/09, C08K 5/11, C08J 5/18...

Značky: propenu, výrobu, fólií, polyméry, aditivované

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...