Kacina Roman

Spôsob čistenia 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278115

Dátum: 17.06.1992

Autori: Nevydal Jozef, Polák Jozef, Košťál Ladislav, Mandúch Milan, Gömöry Juraj, Kacina Roman

MPK: C07D 473/06, C07D 473/10

Značky: 3-metyl-7-alkylxantínov, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

3-Metyl-7-alkylxantín sa prevedie na draselnú soľ vzorca II, kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 20 až 60°C. Draselná soľ vzorca II sa izoluje kryštalizáciou pri teplote -20 až 10°C, rozpustí sa vo vode a okyslením na pH 4 až 6 sa vyzráža 3-metyl-7-alkylxantín.

Spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278897

Dátum: 13.05.1992

Autori: Tegza Marian, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Mandúch Milan, Nevydal Jozef, Polák Jozef, Šmahovský Vendelín, Košťál Ladislav

MPK: C07D 473/10

Značky: výroby, spôsob, 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1h-purínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu reakciou 3-metyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1,7H-purínu alebo jeho soli s dimetylkarbonátom v reakčnom prostredí, tvorenom rozpúšťadlom, ktorým môže byť prebytok dimetylkarbonátu alebo iné vhodné organické rozpúšťadlo, výhodne dimetylformamid, pri teplote 50 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla. Reakcia prebieha v prítomnosti, resp. bez prítomnosti vhodného...

Spôsob prípravy etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 270532

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kacina Roman, Šmahovský Vendel, Gömöry Juraj, Nižnanský Jozef

MPK: A61K 31/445, C07D 211/08

Značky: 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, přípravy, etylesteru, kyseliny, spôsob

Text:

...podla tohto vvhdlezu. ktordho podetata |poa 1 vav gon, že N-matyldaia aa prevddza formaldehydon a kyaelinou mravüou v poldrnyoh organických rozpúütadlech eko napr. motylalkohol. etylelkohol alebo ich zneei e vodou. pri teplote BO °c až teplote varu použitáho rozpúäfodla.Reakcie prebieha praktioky kvantitetivne bez vedlajäioh produktov a v etylalkohole pri teplote varu rozpúätadla trvá 4 hodiny.V äeläen je poetup podla...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 269558

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš

MPK: C07C 47/225

Značky: přípravy, 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1, spôsob

Text:

...na C 14 -aldehyd v prítomnosti vodno-elkoholickóho roztoku hydroxidu dreeelneho alebo eodnàho.Predmet vynálazu je v aelšoe objaenený na príkladoch prevedenie bez toho, že by sa na ne obaadzovel.Príklad 1 Do 1500 el banky opatrenej Iieěadloa. taploeeroe e epštnýn chladičon sa predloží200 ml dichlőrnetánu, 74 nl diuetyleulfidu e 94 nl dieetyleulfátu. Reekčná zeee ee eieäe 2 hodiny tak, aby teplote neprekroćile 32 °c. Do banky ea potom pridá...

Spôsob výroby 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267313

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kmetty Gejza, Kacina Roman, Tegza Marian, Hesek Dušan, Šmahovský Vendel, Gömöry Juraj

MPK: C07D 473/08

Značky: výroby, spôsob, 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Text:

...jodidov alkalicwch kovov.Hlavnou výhodou uvedeného postupu podĺa vynílezu oproti. dopoaiaĺ popísanýu, je vznik len 7-/2-hydronety 1/-teory 1 ínu bez aprievodnej prínosy jeho izonerneho derivátu 9-/2-hydrowety 1/-teory 1 ínu vzorce IIo E 30 -n/čĺm 0 x 3 0820820 /u/, ktorýrnie je aožní dokonale odstranit bežnou čistiacou operíciou. napr. krydtalizáciou, čo ná za následok zníženie kvality subetancie pre farmaceutické využitie. Ďalšie...

Spôsob prípravy acetátov 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-/1/-yl/-nonatrién-/2,4,7/- diolu-1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 266125

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gömöry Juraj, Kacinová Viera, Šmahovský Vendelín, Kacina Roman

MPK: A61K 31/07

Značky: diolu-1,6, přípravy, acetátov, spôsob

Text:

...alebo hydroxid sodný.Reakcia prebieha pri teplote 20 °C až teplote varu rozpúštadla. Koniec reakcie je detegovaný neprítomnostou 3,1-dimetyl-9-/2,6,5-trimetylcyklohexén-/1/yl/-nonatrién-/2,4,7/-diolu-1,6 stanoveného metódou TLC. Potrebný reakčný čas je takto možné spoľahlivo zistit za rôznych makrokinetickýoh podmienok rôznych reaktorov. Produktom reakcie je roztok acetátov...

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gömöry Juraj, Šturdík Ernest, Augustín Jozef, Pápayová Iveta, Stanek Stanislav, Rosenberg Michal, Kacina Roman

MPK: C12P 7/58

Značky: spôsob, glukonovej, výroby, kyseliny, solí

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gömöry Juraj, Šturdík Ernest, Škárka Bohumil, Stanek Stanislav, Rosenberg Michal, Kacina Roman

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, 80045, niger, aspergillus

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Spôsob prípravy nitrilu kyseliny N-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258646

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bošanský Miloš, Nižnanský Jozef, Kacina Roman, Chrápková Mária, Zlatinský Emil, Gömöry Juraj

MPK: C07D 211/64

Značky: n-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej, nitrilu, spôsob, kyseliny, přípravy

Text:

...zistit za rôznych makrokinetických podmienok rôznych reaktorov, pričom sa tým zabraňuje rozkladu vznikajúceho produktu a použitého katalyzátora.V ďalšom je postup podľa vynálezu ilustrovaný nasledovným príkladom.Do 250 l AKV reaktora sa predloží 22 kgtalýzy v prostredi koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu sodného a. trietylbenzylamónium chloridu podľa reakčnej schémy A a, kilogramu 0,0057 kmolu trletylbenzylamó f nium chloridu na začiatok...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gömöry Juraj, Kacina Roman, Major Milan, Antalová Silvia

MPK: C07C 59/105

Značky: kyseliny, výroby, spôsob, laktónu, alfa-d-glukoheptónovej

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gömöry Juraj, Valašík Tibor, Kacina Roman, Cvíčela Ladislav, Karabinoš Jozef, Hanák Stanislav, Bošanský Miloš, Hanke Stanislav

MPK: G01N 30/02

Značky: ekvimolárneho, indikácie, zlúčeniny, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, reakčných, komponent, grignardovej, poměru, spôsob, přípravě

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254032

Dátum: 17.12.1987

Autori: Štyráková Lýdia Ing, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš, Kacina Roman

MPK: C07D 303/04

Značky: přípravy, spôsob, r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Text:

...vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lomjanský Jozef, Hruban Konstantin, Šauša Igor, Kvapil Jan, Kvasnička Jan, Karabinoš Jozef, Morvic Ján, Kacina Roman, Úradníček Dušan, Gattnar Ondrej, Valašík Tibor, Stanek Stanislav, Gömöry Juraj

MPK: C07C 33/048, C07C 29/17, C07C 33/14...

Značky: selektivizácie, katalyzátora, lindlarovho, spôsob

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...

Sposob prípravy 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-cyklohexén-[(1)yl]-nonadién-(2,7)-ín- (4)-diolu-(1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 248210

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gömöry Juraj, Kacinová Viera, Candrák Eugen, Kacina Roman

MPK: C07C 33/14

Značky: 4)-diolu-(1,6, přípravy, 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-cyklohexén-[(1)yl]-nonadién-(2,7)-ín, spôsob

Text:

...s 3-mety 1 pentén-/2/-in-/4/-o 1 om-/1/ a reprodukovatelnosi reavkci-e.Podstatou vynálezu je spôsob prípravy 3,7-dim-etyul-9- 2,ELG-trimetylcyklohexén-/ 1/ -yljnonadién-i 2,7-ín-4-diolu-1,61 v prostredí bezvodého éteru za prítomnosti bromidu horečwnatého generovaného in situ priamo v reakčnom prostredí z horčíkových hoblín a LZ-diibrómetánu. Potom prebiehareakcia horčíka s akylhalogenidom. Do vzníknutého roztoku...

Spôsob kontinuálnej prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu a zariadenie k tomuto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222899

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Tomlein Pavol

Značky: zariadenie, přípravy, spôsob, 1-fenyl-pentán-1-olu, tomuto, kontinuálnej, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši syntézu 1-fenyl-pentán-1-olu z butylbromidu a benzaldehydu substancie, ktorá má uplatnenie v humánnej medicíne ako choleretikum. Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na kontinuálny spôsob prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu. Na pripojenom výkrese je toto zariadenie schematicky znázornené. Podľa vynálezu sa v reakčnej kolóne opatrenej spätným chladičom necháva reagovať kontinuálne roztok 1-brombutánu a benzaldehydu v suchom éteri na...

Spôsob čistenia paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222920

Dátum: 01.03.1984

Autori: Karabinoš Josef, Tomlein Pavol, Šnupárek Vladislav, Kacina Roman, Gömöry Juraj

Značky: čistenia, paládia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia paládia pri jeho regenerácii hlavne z použitých katalyzátorov nanesených na nosičoch rozpustných aj nerozpustných v kyseline chlorovodíkovej a bromovodíkovej, s využitím silne bázického anexu v Cl a Br forme na základe eluácie delených kovov roztokmi kyseliny chlorovodíkovej, bromovodíkovej, dusičnej a amoniaku. Uvedený spôsob je aplikovateľný pri získavaní paládia hlavne z použitých katalyzátorov a iných znečistených foriem...