Jureček Ľudovít

Spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288040

Dátum: 04.02.2013

Autori: Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Komora Ladislav, Grolmus Peter, Kavala Miroslav, Halmo František, Peterková Júlia

MPK: C07C 231/00, C07C 231/02, C07C 233/00...

Značky: spôsob, výroby, beta-hydroxyalkylamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov reakciou alkylesteru karboxylovej kyseliny s beta-aminoalkoholom za prítomnosti alkalického katalyzátora. Reakcia prebieha pri teplote nižšej, ako je teplota varu, reakciou vznikajúceho alkoholu, s konverziou minimálne 50 % prípadne za prítomnosti rozpúšťadla, ktoré sa následne z reakčnej zmesi odstraňuje.

Spôsob prípravy prevažne kopolymérnej až multikomponentnej kopolymérnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287610

Dátum: 17.03.2011

Autori: Michálek Jaroslav, Štubňa Michal, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Vavro Ján, Olšovský Milan

MPK: C01B 17/00

Značky: přípravy, kopolymérnej, multikomponentnej, spôsob, síry, převážně

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kopolymérnej až multikomponentnej kopolymérnej síry na použitie ako vulkanizačné činidlo nenasýtených kaučukov alebo ich zmesí s nasýtenými kaučukmi, reakciou elementárnej alebo polymérnej síry s najmenej jednou nenasýtenou organickou zlúčeninou, pri teplote 120 až 185 stupňov Celzia a tlaku 0,05 až 2 MPa počas 1až 5 hodín v prítomnosti 0,02 až 5 % hmotnostných najmenej jedného aktivátora vybraného spomedzi prvkov II. skupiny...

Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287552

Dátum: 31.12.2010

Autori: Komora Ladislav, Kupec Pavol, Matisová Marta, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Grolmus Peter, Peterková Júlia

MPK: C07D 211/00

Značky: spôsob, přípravy, tienených, piperidínového, amínov, nitroxylových, radikálov, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 50 až 90 °C. Ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka.

Spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286400

Dátum: 18.08.2008

Autori: Niederland Kamil, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: C07C 243/00

Značky: spôsob, 2-hydroxyetylhydrazínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu reakciou etylénoxidu s prebytkom hydrazínhydrátu väščím ako 4 móly hydrazínhydrátu na 1 mól etylénoxidu. Etylénoxid sa dávkuje do hydrozínhydrátu alebo vodného roztoku hydrazínhydrátu s rýchlosťou 0,01 až 1,00 hmotn. dielov/h etylénoxidu na 1 hmotn. diel hydrazínhydrátu. Pri stúpnutí teploty reakčnej zmesi na 80 °C sa rýchlosť dávkovania etylénoxidu zníži a pri poklese teploty pod 40 °C sa zvýši....

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283885

Dátum: 03.03.2004

Autori: Vojdášová Viera, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Komora Ladislav, Kavala Miroslav

MPK: C01B 17/02

Značky: rozpustnej, olejom, síry, nerozpustnou, uhlovodíkovým, spôsob, nerozpustnej, výroby, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovými olejmi s využitím oxidačno-redukčných reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry (H2S, COS, RSH), parciálnym spaľovaním a kyslokatalyzovanou redukciou oxidu siričitého sírovodíkom na elementárnu až cyklooktamérnu rozpustnú síru v Claussovom alebo v Novoclaussovom procese, sa uskutočňuje tak, že buď bezprostredne so stupňom parciálneho...

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Čamaj Vladimír, Mandúch Milan, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 17/07, C07B 39/00

Značky: hydrobromácie, spôsob, zlúčenín, selektívnej, olefinicky, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Sekera Miroslav, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Runa Alfréd, Guba Gustáv, Glevitzký Edmund, Masaryková Margita, Macho Vendelín

MPK: C07B 43/04, C08K 5/20, C07B 43/06...

Značky: výrobkov, bitúmenov, prísada, přípravy, asfaltových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Komora Ladislav, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Macho Vendelín

MPK: C07C 45/69

Značky: spôsob, ketónov, alifatických, cykloalifatických, výroby, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Macho Vendelín, Komorová Eva, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Dérer Tibor, Jurečeková Emília

MPK: B01J 23/00, B01J 21/00

Značky: heterogénny, reakcií, katalyzátor, kyselinami, chemickotechnologických, procesov, katalyzovaných

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Rendko Tibor, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília

MPK: B03D 1/00, B03D 1/006, B03D 1/008...

Značky: uhlia, flotácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 941

Dátum: 14.09.1995

Autori: Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: C08L 95/00, C07C 231/02, C08L 91/06...

Značky: hydrofobizačno-konzervačný, prostriedok

Text:

...alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a...

Spôsob výroby 1-bróm-3-chlórpropánu a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279360

Dátum: 08.03.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: C07C 17/087

Značky: spôsob, výroby, zariadenie, uskutočnenie, 1-bróm-3-chlórpropánu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1-bróm-3-chlórpropánu sa uskutočňuje "antimarkovnikovovskou" hydrobromáciou alylchloridu pri teplote - 10 až + 50 °C pri mólovom pomere alylchlorid : bromovodík 1 : 0,1 až 5 v kvapalnom bezvodom prostredí, za prítomnosti kyslíka alebo zmesi kyslíka s organickým peroxidom a/alebo hydroperoxidom, v množstve 0,05 až 10 % hmotn., počítané na hmotnosť alylchloridu. Hlavný produkt sa oddelí destiláciou a/alebo rektifikáciou. Výrobu možno...

Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 280789

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Jurečeková Emília, Kavala Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C07B 35/08, B01J 21/20, B01J 21/04...

Značky: olefinicky, zlúčenín, izomerizácie, spôsob, skeletovej, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn.,...

Spôsob výroby N-alkyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu alebo N-cyklohexyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Uhlár Ján

MPK: C07C 211/51, C07C 209/38, C07C 209/36...

Značky: výroby, spôsob, n-alkyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, n-cyklohexyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkylovú skupinu s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo cyklohexyl, na báze aspoň jedného primárneho medziproduktu vybraného zo skupiny 4-nitrodifenylamínu, 4-nitrózodifenylamínu, solí 4-nitrózodifenylamínu, ktorý sa redukuje na 4-aminodifenylamín a tam sa redukčne alkyluje karbonylovými zlúčeninami s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo kondenzačne alkyluje alifatickým alkoholom...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Rendko Tibor

MPK: B03D 1/02, B03D 1/008

Značky: uhlia, činidlo, flotáciu, flotačně

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Spôsob výroby benzimidazolónu a/alebo jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278346

Dátum: 15.04.1992

Autori: Vojček Lorant, Jureček Ľudovít, Schmidtová Mária, Macho Vendelín

MPK: C07D 235/26

Značky: výroby, benzimidazolónu, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzimidazolónu (o-fenylénmočoviny) a jeho derivátov sa uskutočňuje katalytickou karbonyláciou 2-nitroanilínu alebo jeho derivátov oxidom uhoľnatým pri teplote 80 až 250 °C a tlaku 1 až 30 MPa, najvýhodnejšie za prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Karbonyláciu katalyzuje trojzložkový katalytický systém, pozostávajúci z 1 až 20 hmotn. % síry alebo zlúčenín síry, počítané na 2-nitroanilín alebo jeho deriváty, ďalej z 0,1 až 15...

Spôsob prípravy katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 270530

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Morávek Štefan

MPK: B01J 27/053, B01J 27/02, B01J 37/02...

Značky: přípravy, katalyzátora, spôsob

Text:

...dsnzáciou se uvoľňuje tiež oxid uholnstý a oxid uhličitý. V procese polykondenzácie mononérov (ftalanhydridu, ealeinanhydridu ap.) prebieha eiełovanie polynernych reťazcov a časticaei ich deštrukoia . Produkty datrukcia , tvorená nizkonolekulárnyni i polymérnyai fragesntaei as obvykle oddeľujů e použijú v čalčich ayntezach polynérov ako rsoykel. Tieto polyeéry nsnesené na teplostabilne nosiče sa dalej využijú ako matrioe pre vytvorenie...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lichvár Milan, Kolesár Ján, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Olejník Vincent, Ambrož František, Jurečeková Emília

MPK: C07C 67/08

Značky: monoacylesterov, spôsob, výroby, hexaacylesterov

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261074

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kraus Miloš, Uhlár Ladislav, Jureček Ľudovít, Polievka Milan, Kára Peter, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Setínek Karel, Tihelka Jiří

MPK: C07C 47/06

Značky: výrobu, acetaldehydu, zariadenie

Text:

...výmenník tepla 11 do sýtiča 7, kde sa súčasne pomocou turbodúchadla B prúdom 39 privádza predčlstený vzduch vo filtračnorn zariadení 5. Mólový pomer etanol/vzduch 1 1. V sýtiči 7 dochádza k odpareniu kvapalného podielu. Zmes pár etanolu, vody a vzduchu sa prúdom 9 po predohriatí na 140 C vo výmenuku 8 vedie do reaktora 1 D, V ktorom je uložený katalyzátor - elektrolvtické kryštalické striebro o zrnení 0,4 až 2 mm, uložené podľa vel-kosti...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolesár Ján, Macho Vendelín, Ambrož František, Rendko Tibor, Olejník Vincent, Jureček Ľudovít, Lichvár Milan, Jurečeková Emília, Střešinka Jozef

MPK: A23K 3/03

Značky: konzervačného, prostriedku, silážneho, výroby, spôsob

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hlinšťák Karol, Kavala Miroslav, Schwarz František, Guba Gustáv, Strečko Július, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mikula Oldřich, Adam Valér

MPK: C07C 33/24

Značky: alkylfenolu, spôsob, arylalkylácie, fenolů

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Uhlár Ladislav, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav

MPK: C09K 3/00, B01D 19/02

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 238506

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Ivanko Ivan, Kliment Jozef

MPK: C09K 5/00, F28F 23/00

Značky: kvapalina, stabilizovaná, termicky, termooxidačne

Zhrnutie / Anotácia:

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina, zvlášť vhodná ako teplonosné médium kvapaliny so zvýšenou teplotou vznietenia, na báze uhľovodíkov, ale aj ich derivátov, obsahu 1 až 50 % aspoň jedného organického stabilizátora, ktorý výrazne zvyšuje teplotu vznietenia. K takým stabilizátorom patria aromatické amíny a ich deriváty /difenylamín, N-fenyl-N'-izopropil-p-fenyléndiamín, destilačné zvyšky z jeho výroby a medziprodukty, naftylamín,...

Spôsob výroby alfa-metylstyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252726

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 15/46

Značky: alfa-metylstyrenu, výroby, spôsob

Text:

...titaničitý, oxid molybdénový, oxid fosforečný na nosičoch, kyseliny polyfosforečné na nosičoch a pod. Ďalej sulfonované homopolyméry a kopolyméry, ako sulf-onovanä kopolymérira styrěndivinylbenzénovä živice, sulfonovaný polyfenylén, resp. polyfenylénoxid a pod.Pri výrobe je treba dbať, aby katalytickým,resp. termokatalytickým štlepením dimérov oe-metylstyrénu alebo kumylfenolov sa vytvorený a-metylstyrén čo najskôr odviedol zo styku s...

Sposob výroby arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251959

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adam Valér, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Košalko Rudolf

MPK: C07C 33/22

Značky: výroby, spôsob, arylalkylačného, činidla

Text:

...na kontinuálnu arylalkyláciu, uskutočňovanú na fosfov rečnanovom katalyzátore na kremeline ako nosiči guľôčky o priemere 5 mm, s obsahom 22,6 hmot. fosforu a čísle kyslosti 298 mg KOH/g), V prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 3.Získava sa arylalkylát tohto zloženia v perc. hmot. acetofenón 46,2 dinietylfenylkarbino - 0,4 teno r. 4,6 a kumylfe» noly 32. Po oddelení kumvlfenolov cez kumylfenoláty sodné...

Sposob prípravy arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251952

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adam Valér, Košalko Rudolf, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 33/22

Značky: činidla, spôsob, arylalkylačného, přípravy

Text:

...5 milimetrov, s obsahom 22,6 hmot. fostoru a čísla kyslosti 298 mg KOH/gL v prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 0.h 1. Získava sa arylalkylát tohto zloženia v 0/0 hmot. acetofenón 46,2 dimetylfenylkarbinol z 0,4.tenol 4,6 a kumylfenoly 32. Po oddelení kumylfenolov cez kumylfenoláty sodné oddestilovaitá acctoľenónova frakcie obsahuje 72 0/0 hmot. acotofonónu a zvyšok tvoria ,Ilvedené a ďalšie presnejšie...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239194

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Voda Mirko, Suran Pavol, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 31/08

Značky: prostriedku, impregnačného, prostriedok, komponent, impregnačný

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnačný prostriedok a/alebo jeho prísada s antimikrobiálnym a antimykotickým účinkom, prípadne s prísadami pomocných látok sa pripravuje tak, že sa do východiskového oleja, alebo východiskovej náterovej látky jednorázove alebo po častiach pridá 0,1 až 40 % hmot. aspoň jednej z týchto zložiek: 2-kumylfenol, 4-kumylfenol, izoméry dikumylfenolu, 1-fenyl-1-(2-hydroxyfeny1) etán, 1-fenyl-1 (4-hydroxyfenyl)etán, dibenzylmetylfenoly a fenoxyfenol...

Sposob arylalkylácie fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250861

Dátum: 14.05.1987

Autori: Brezuľa Ľudovít, Abramova Galina, Pavlov Genadij, Macho Vendelín, Hlinšťák Karol, Jureček Ľudovít, Polievka Milan, Černych Sergej

MPK: C07C 37/11

Značky: alkylfenolu, spôsob, arylalkylácie, fenolů

Text:

...metylfenylkanbinol so istyrénoim, ktorý môže pochádzať .ako neslkounvertowaaný .podiel z arylallkylátu fenolu,resp. .alikylfenolu alebo ako vedľajší produkt z Idehydratácie metylienyvlkiarbivnolu na .etyren ap.Dimery a-metyllstyrénu môžu pochádzať z reaikčnêho .produktu epoxidácie proopánu kuménhyudrioper-oxidoim podobne, ako .aj o-metyistyrén a dimetylfenylkarbinol, najmä však z Idestilaňných zvyškov výroby fen-olu a .acetönu, ~tzv....

Spôsob výroby terc-butylovaného arylalkylfenolu alebo zmesi terc-butylovaných arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238938

Dátum: 16.03.1987

Autori: Poór Robert, Macho Vendelín, Nosko Vladimír, Guba Gustáv, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 39/06

Značky: terc-butylovaných, spôsob, arylalkylfenolu, výroby, arylalkylfenolov, zmesí, terc-butylovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Arylalkylfenol alebo zmes arylalkylfenolov obecného vzorca C6H5C/RR'/C6H4OH, v ktorom R a R' sú rovnaké alebo rozdielne a môžu byt H alebo CH3, s výhodou benzylfenol alebo kumylfenol sa terc-butyluje izobutylénom v mólovom pomere k arylalkylfenolu alebo k arylalkylfenolom 0,5 až 5 :1 pri teplote 20 až 250 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín alebo ansolvokyselín, prípadne tiež za prítomnosti rozpúšťadla alebo rozpúšťadiel tak,...

Spôsob terc-butylácie fenolu a/alebo alkylfenolu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238917

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kavala Miroslav, Matušková Mária, Mihály František, Jureček Ľudovít, Nosko Vladimír, Krútel Vojtech, Macho Vendelín

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolů, spôsob, terc-butylácie, spôsobu, alkylfenolu, tohoto, uskutočňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je závislé na čs. autorskom osvedčení 202 607, pričom alkylácia fenolu a/alebo alkylfenolu, zvlášť terc-butylácia p-krezolu metyl-terc-butyléterom alebo zmesou s 2-metylpropénom sa uskutočňuje v kvapalnej fáze za katalytického účinku minerálnych kyselín /CH2SO4/. Do reakcie vnášame a/alebo reakciou vytvorená voda a/alebo metanol sa s účinnosťou 10 až 100 °C z prostredia rozkladu a sučasne z terc-butylácie in situ vytváraným...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248993

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Voda Mirko, Suran Pavol

MPK: C09D 5/14

Značky: prostriedok, prostriedku, komponent, impregnačný, impregnačného

Text:

...a Vonné latky, toxitropné prísady ap.Ďalšie podrobnosti použitia a prednosti sú zrejmé z príkladov.Baktericídna a fungicídna účinnost sa stanovuje ako .rnivnimálna inhibičná koncentrácia MIC v ,zig účinnej látky na 1 cm 3 média vo forme vcdorozpustného seponátn ako roztokov -o koncentrácii 1, 2,5 a 5 ltinot, ťenyllçarbiúolu, či destilačrtého zvyšku z ľenolových smôl, t, j. frakcie s teplotou varu nad 165 °C/2,67 kPza. Tak sa stanovuje...

Sposob prípravy 1,1,3-trimetyl-3-fenylindánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248936

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 13/465

Značky: 1,1,3-trimetyl-3-fenylindánu, přípravy, spôsob

Text:

...spôsob výroby fenolu/.K homogenným katalyzátorom patria hlavne silné minerálne kyseliny, ako kyselina sírová,kyselina fluórovodiková, kyselina trihydrogénfosforečná, kyselina chloristá ap., ďalej organické sulfokyseliny, ako kyselina benzénsulfönová, p-toluénsulfonová, kyseliny nafténsulfonové ap.Ďalej katalytické komplexy vytvorené z Lewisovskýoh kyselín /AlCl 3, BF 3 a 1./ a protönických anorganických i organických kyselín, ďalej s...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tomčík Kazimír, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Richter Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Schwarz František, Jureček Ľudovít, Adam Valér, Hagara Anton, Guba Gustáv, Masarovič František, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Kovaľ Ján

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: spôsobu, spôsob, vedľajších, tohto, komplexného, acetónu, spracovania, zariadenie, fenolů, produktov, uskutočňovanie, výroby

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob alkylácie arylalkylfenolu alebo zmesi arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236019

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kavala Miroslav, Šingliar Michal, Komora Ladislav, Matušková Mária, Guba Gustáv, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 39/12

Značky: alkylácie, arylalkylfenolov, spôsob, zmesí, arylalkylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia arylalkylfenolov obecného vzorca C6H 5 C (R R´) C6 H4 0H, kde R a Ŕ sú H alebo Me (benzylfenol, kumylfenol) sa robí katalyticky v parnej alebo kvapalnej fáze pôsobením alkylačného činidla v mol. pomere k arylalkylfenoiu 0,5 až 5 : 1 pri teplote 30 až 260 °C. Alkylačným činidlom ja dvoj- až desaťkomponentná zmes uhľovodíkov C2 až Cl8 s obsahom alkénov a prípadne tiež diénov 20 až 100 % a/alebo aspoň jedna zlúčenina obecného vzorca...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Polievka Milan, Ilavský Ján, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Paulovič Milan

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...

Dezinfekčný prostriedok a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 234079

Dátum: 01.10.1986

Autori: Košalko Rudolf, Macho Vendelín, Novák Ladislav, Komora Ladislav, Mašek Ján, Jureček Ľudovít, Šipoš Ján

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, dezinfekčný, komponent

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent je na báze fenolov alebo obecného vzorca C6 H 5 CH/CH3 /C6H4OM v ktorom M = H, Na, K, NH4, pričom poloha arylalkylskupiny na fenole alebo fenoláte je v polohe 2 alebo 4. Má výrazne vyšší dezinfekčný účinok ako krezol (krezoláty) a pritom prakticky nezapácha. Účinnú látku možno pripraviť napríklad arylalkyláciou fenolu styrénom a je používaným organickým medziproduktom.