Hauskrecht Peter

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Leška Štefan, Hauskrecht Peter, Argaláš Peter

MPK: C08K 5/47, C07D 277/72

Značky: 2-merkaptobenztiazolu, spôsob, výroby, modifikovaného

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrózofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270521

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lacko Juraj, Hauskrecht Peter, Kovačič Henrich, Zervan Ivan

MPK: C07C 81/05

Značky: spôsob, výroby, 3-metyl-4-nitrózofenolu

Text:

...postupu podľa vynálezu je, že pri výrobe 3-metyl-4-nitrőzofeno 1 u sa netvorie inkrusty na stenách reskčnoj apsratůre, ktoré zhoräovali prestup teple, čím mohlo nastať miestne prehriatief Po ukončení výroby J-metyl-at-nitrőzotenolu sa museli inkruety odstranit, čo. bolo podstatné a epasobovelo časové a materiálne stráty. Tenzid zabezpečuje lepší styk orgenickej i anorsanickej časti kvapalnej fázy a reakcia môže prebiehať...

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Svitek Imrich, Jakubček Eduard

MPK: C01C 1/12

Značky: zachytávania, amoniaku, spôsob, využitia

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267764

Dátum: 12.02.1990

Autori: Željazkov Vladimír, Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, minerálnych, znečištěných, kyselin, neutralizácie

Text:

...kyseliny zneutralizujús hydroxido vbpenatýa. Pri neutrelizácii sa vyzrhłejú 2 nineràlnej kyseliny nečistoty,ktore sa po noutrelizovani oddelia 2 reakčnej znení vo forue kelu. vyzràłene látky sa to najnä 2 enorgenických látok hydroxidy želozitý, hlinitý, horečnatý, zinočnatý. výho~ dou Je, že V minerálnej kyseline sa podstatne zniže obsah zinku, ktorý je toxický a sposobuje řežkosti pri vypúšřani do vodných tokov. Z organických látok sa...

Spôsob neutralizácie minerálnych znečistených kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267903

Dátum: 12.02.1990

Autori: Željazkov Vladimír, Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, minerálnych, neutralizácie, znečištěných, kyselin

Text:

...sodný a iné nečistoty. Pri reakcii sa vyzrážajú nečistoty ako celulóza, sulfid zinočnatý, sira, ktoré sa oddelía z reakčnej zmesi sedimentáciou vo forme kalu. Po doneutralízovaní s hydroxidom vápenatým nám vo forme kalu vysedimentujú hydroxidy zinočnatý,železltý, hlinitý, horečnatý. Po zneutralizovaní minerálnych kyselín a znećisteného hydroxidu sodného sa pri vypustení do vodného toku dostane menej znečisťujúcich látok, ako keby sa...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267902

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: znečištěných, neutralizácie, minerálnych, spôsob, kyselin

Text:

...so suspenziou hydruxidu vápenatého na hodnotu pH S až B, s výhodou 6,5 až 7,5. Donoutrnlizúcia sa rnhí v prítomnosti polyelnktrolylu. Vyzrážané nečistoty, predovšeikým anorganickć hydroxidy ako Fe(CH)3, Mg(0 H)2, Zn(0 H)2, Al(0 H)3 sa z reakćnej zmesi oddelia s výhodou sedimentáciou.Výhodou podľa vynálezu je, že sa na predneutralizáciu odpadných minerálnych kyselín používajú odpadne alkalické vody. Vzájomnou reakciou odpadných...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267901

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Žaljazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: kyselin, znečištěných, spôsob, neutralizácie, minerálnych

Text:

...a odpadných alkalickýeh vôd vznikajú menej znećistené odadné vody ako pri neutralizácii odpndných minurálnyuh kynnlín inu 5 hydrnxidum vápenalým n nuulrnlizácinu odnadnýnh alkaiiukýuh vnd 5 minuľúlnymi k innmi. ľunlunm odľn vynáinzu, vzhľadom k tomu, že dôjdek vyzľážunĺu u uddnluniu Čüalĺ nučiulůt z rcnkćnej zmesi vo forme kalu, do vodného tokusa dostane menej nečistút ako keby sa vypúšťali odpadne minerálne kyseliny a odpadne alkalické vody...

Sposob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266960

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C01B 7/07

Značky: úpravy, spôsob, chlorovodíkovej, kyseliny, odpadnej

Text:

...sa robi, ak je požiadavky, aby výsledná hodnota pH bola v blizkosti 7 alebo nad hodnotou 7. Hodnotu pH po doneutralizovani určujú pri vypúštani do vodných tokov príslušné Vodohospodárska orgány. Niekedy sa hodnote pH po doneutralizovaní určí z toho, do akej miery sa majú z odpadnej kyseliny chlorovodlkovej odstánił znečisćujúce látky, napriklad kationy Fe, Mg, zn a pod. Výhodne je možné predneutralizáciu odpadnej kyseliny ohlorovodikovej robiť...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Markusek Július, Svitek Imrich, Bratislava, Poór Robert, Hauskrecht Peter

MPK: A01N 31/00

Značky: spôsob, výroby, herbicídneho, přípravků, kombinovaného

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Spôsob prípravy dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262625

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, dimetylamínovej, přípravy, kyseliny, spôsob

Text:

...BO hmot. fenoxyoctových kyselín, pričom zvyšok do 100 3 hmot. tvorí prevažne matečný roztok minerálnych kyselín s koncentráciou 0,2 až 2 hmot. minerálnej kyseliny. Koncentrácie minerálnych kyselín v matečnom roztoku sa v uvedenom rozmedzí udržiava z toho dôvodu, že suspenzia 2-metyl-4-chlőrfenoxyootovej kyseliny je v tomto rozmedzí dobre filtrovatelná. Premývanie filtračného koláča sa nerobí z toho dôvodu,že 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctová...

Spôsob čistenia vinného destilátu a dokvapovej frakcie vinného destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260760

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čapla Igor, Hauskrecht Peter, Valachovič Michal

MPK: A23L 2/30, G01N 30/48

Značky: vinného, čistenia, frakcie, spôsob, dokvapovej, destilátů

Text:

...výrobe. Doteraz sa väč 4 šinou dokvapová .frakcie vínnych destilátov používala na priemyselné účely. Adsorpcia nečistôt z dokvapovej frakcie vínneho destilátu najlepšie prebieha pri koncentrácii 20 až 40 0/0 obj. etalnolu na dá sa dobre sle dovat tým, že sa adsorpciou odstráni biely zákal.Dokvapová frakcia vínneho destilátu s obsahom. 32 0/0 obj. etanolu, 0,28 0/0 hmot. enantového oleja, 00012 hmot. medi, 0,08 hmot. vyšších alkoholov, 112...

Spôsob balenia nízkoalkoholického vína štiav

Načítavanie...

Číslo patentu: 260759

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Valachovič Michal, Čapla Igor

MPK: A23L 2/00

Značky: vína, nízkoalkoholického, spôsob, štiav, balenia

Text:

...objem vína a nastáva jeho expanzia, pričom môže fľaša s vínom pnasknúť. Vyššie uvedené vplyvy na kvalitu vína pri fľaškovaní popisuje j. Frkaš, Technológia a biochémia vína, Alfa Bratislava 1973.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom balenia nizkoalkoholického vína-a štiav, podstata ktorého spočíva v tom, že nízkoalkoholické víno alebo šťavy zbavené Inikroorganizmov, napríklad ultrafiltráciou,sa vyhrejú nia teplotu 30 - 75 °C...

Sposob likvidácie odpadných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258229

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Ružička Karol

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, minerálnych, kyselin, odpadných, likvidácie

Text:

...solí sa neutralizáciou vyzrážajú hydroxidy a/alebo sulfidy železitý, horečnatý, hlinitý, ktoré sa z reakčnej zmesi oddelia vo forme kalu.Vzhladom na nižšiu rozpustnost sulfidov železitého, hlinitého, horečnatého sa tieto z reakčnej zmesi prednostne vyzrážajú oproti hydroxidom železitým, hlinitým, horečnatým,hlavne pri hodnote pH nad 7.Výhodou podla vynálezu je, že sa na doneutralizáciu používajú odpadne vodné roztoky sulfidu a hydrogénsulfidu...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Poór Robert, Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Hauskrecht Peter, Leška Štefan, Markusek Július, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Zařízení pro zastavení prstencového skacího nebo dopřádacího stroje na konci navíjecího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244784

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Demovie Stanislav, Cipová Marta

MPK: D01H 1/36

Značky: prstencového, zastavení, zařízení, stroje, skacího, dopřádacího, navíjecího, konci, procesu

Text:

...matice Ž a natáčí tříramennou snímací páku 1. Tím se mění úhel mezi tříramennou snímací pákou 1 a ovládací pákou g.Touto změnou úhlu se docílí postupného zdvihu prstencové laviceaž do maximální polohy plného návinu na cívce při vytváření kopsového návinu. ąMatici Q pohybového šroubu Q je přiřazen snímač 11 horní koncové polohy neznázorněné prstenoové lavice a snímač lg dolníkoncové polohy prstencové lavice.Na srdcovité vačce 3 jsou u...

Kontejner na prevoz smolovitých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256168

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ružička Karol, Poór Alexander, Hauskrecht Peter, Leška Štefan

MPK: B65D 88/72, B65D 88/74

Značky: smolovitých, látok, převoz, kontejner

Text:

...vhodný na prevoz smolovitých odpadov na skládky chemického odpadu. V prípade ak nie je na závadu obsah vody v smolovitých látkach, môže sa použit na vyhrievanie obsahu priamy ohrev s parou. Abs-orpčná kolonka sa používa ak odplyn obsahuje zapächajúce látky, napr. amíny, ktoré sa absorbujú v absorpčnej náplní. Ak smolovité látky obsahujú ľahko horľavé látky, môže sa Inanipulovať s nimi v prostredi inertného plynu. Potrubia pre manipuláciu sú...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert, Markusek Július, Svitek Imrich

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, dimetylamínovej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, výroby

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Rotační rozrušovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242697

Dátum: 01.04.1988

Autori: Marchalan Miroslav, Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter, Gerža Jozef, Cipová Marta

MPK: B02C 23/00

Značky: rotační, rozrušovač

Text:

...na svém konci osou, jejíž čepy jsou otočně uloženy v ložiskách rámu rozrušovače, přičemž rám rozrušovače je opatřen podložkami, na nichž spočívsjí kyvná ramena. Podle vynálezu má hřídel rozrušovače průřez ve tvaru rovnoběžnostěnu,k jehož rovnoběžným stěnám jsou připevněny dvojice paralelních hrablových tyčí hrsblovou tyč tvoří kovové jádro,opatřené na svém povrchu navulkanizovanou vrstvou pryže.Rotační rozrušovač podle vynálezu oproti...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Vrba Dušan, Demovie Stanislav, Iurjš Juraj, Žatkovje Juraj

MPK: G05B 19/18

Značky: řízení, programovatelné, číslicové, zapojení, pracovních, jednotek, bezkontaktní

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255350

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, výroby, dimetylamínovej, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...je rozpustná vo vode 2 až 10 g/l (podla teploty), čo» môže zapríčiniť straty produktu. Pri neutralizácii filtračného koláča neutralízačné čínldlo. okrem neutralizácie 2-metyl-4-chlórfenoxvoctovej kyseliny neutralizuje prednostne minerálne kyseliny, čím sa zapríčiňuje jeho strata. Toto je nevýhodné hlavne pri použití drahších neutralizačných činidiel - dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylaminovej soli...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svitek Imrich, Markúsek Július Tech, Vavrinec Ferdinand, Hauskrecht Peter, Poór Robert, Mravec Ján

MPK: C07D 251/50

Značky: technického, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy, spôsob

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Výztuha trubkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240849

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Vyletelka Anton, Taraba Oldoich

MPK: B62K 11/02

Značky: trubkového, rámu, výztuha

Text:

...vzpěry mezi horní a přední částí rámu, ale žádné dosud známé pevné vzpěry neřeší omezení přenosu vibrací z motoru k hlavě rámu a dále potom na řídítka. Přenášené vibrace poškozují přístroje a především pak zdraví jezdce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výztuhou trubkového rámu motocyklů podle vynálezu, jehož podstatou je, že výztuha je sestavena z tuhé části, tlumící části a upevñovacích koncovek,přičemž tlumicí část je tvořena...

Emulze k vázání prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kumieík Alojz, Hauskrecht Peter, Kopál Pavel, Holeeko Peter

MPK: C09K 3/22

Značky: vázání, prachu, emulze

Text:

...smáčedlo v objemové koncentraci 0,1 až 0,8 , změkčovadlo v objemové koncentraci S až 49 a vodu v objemové koncentraci 40 až 42 LBnulze může dále obsahovat vodní sklo v objemové koncentraci do 3 , výhodně sodné vodní sklo.Emulze k vázání prachu podle vynálezu je účinnější než dříve známé prostředky. Emulzí podle vynálezu je možno i při trvajícím teplém počasí a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách dosáhnout vázání jemných...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svitek Imrich, Markusek Július, Poór Robert, Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, výroby

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svitek Imrich, Poór Robert, Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Markusek Július, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavrinec Ferdinand, Poó Róbert, Leška Štefan, Svitek Imrich, Mravec Ján, Hauskrecht Peter, Markusek Július

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, technického, výroby

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pohanka Josef, Weissová Vira, Husár Štefan, Faneovie Karol, Hauskrecht Peter, Violová Anna, Šlegr Josef

MPK: C12N 11/02

Značky: způsob, antibiotik, beta.-laktamových, přeměnu, zpevňování, stabilizace, enzýmovou, biokatalyzátoru, částic

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Izolace zdiva tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244457

Dátum: 15.09.1987

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter, Kollár Alojz

MPK: F27D 1/04

Značky: zdiva, agregátu, izolace, tepelných

Text:

...bloků.využitím tohoto řelení dochází ke zmsnäení objemu stavebních prací při generalních opravdch rozsdhlýchltspelných egregltů a současnĺ umožňuje u klenbových panelu snadnou kontrolu zdiva s přípsdnou možnost čiätłní klenby.Příkladná provedení izolace klenby tepelného agregdtu podle vynálezu je schemeticlq zobrazeno na výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje v ŕezu izolací klenby tepelného sgregátu,obr. 2 uvádí pŕíčrxý řez tepelně izolačním...

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cipová Marta, Demovie Stanislav, Marchalan Miroslav, Bocán František, Czajlík Mikuláš, Vávra Blažej, Hauskrecht Peter

MPK: D04B 35/18

Značky: jehel, zařízení, hlídání, jazýčků

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fančovič Karol, Hauskrecht Peter, Štibrányi Ladislav, Červenka Zdeněk

MPK: C01B 17/02

Značky: odpadnej, tohto, čistenia, síry, spôsobu, spôsob, zariadenie, vykonávanie

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 240092

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bocko Jozef, Hauskrecht Peter

MPK: F16B 2/14

Značky: spona

Text:

...a navzájem rovnoběžné plechy se sešíkmenými olemovanými okraji. Za tato olemování jsou zaklesnuta olemování upínacího plechu, které při zasouvání přitlačují střední část upínacího plechu na upínanou trubku. Tento mechanismus je však vhodný pouze pro upínání trubek malých průměru.z němeekého zveřejňovacího spisu č 28 37 404 je znám klinový zavěr dvou plechových dílů, který spojuje oba plechové díly natupo. Okraje obou spojovaných plechových...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šottnak Peter, Eambál Emil, Holka Vojtech, Marchalín Miroslav, Hauskrecht Peter, Cárta Jozef, Vávra Blažej

MPK: G01M 7/00

Značky: turbiny, diagnostiky, vibrační, plynové, zapojení, turbosoustrojí, systému, prepravu, plynů

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovie Stanislav

MPK: C07C 43/205, A61K 31/09

Značky: 4-acetamidofenoxy, výroby, etherů, způsob, ethyl, beta

Text:

...reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Jan, Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu z vodného roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla. 3-metyl-4-nitrofenol sa získa z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, vyzrážaním s minerálnou kyselinou na hodnotu pH 1 až 6. Vyzrážaný 3-metyl-4-nitrofenol sa od nečistôt...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, sodného, 3-metyl-4-nitrofenolátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Sposob výroby 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250034

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Argaláš Peter, Leška Štefan

MPK: C07D 277/62, C08K 5/47

Značky: 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu, výroby, spôsob

Text:

...forsme hemihydrátu.Po ukončení oxidácie kaptaxu na altax sa prebytoíčná kyselina sírová zneutralizuje s uhličitanom vápenatým. Molárny .pomer uhličitanu vápenatého ku »kyselina sírovej je 0,01 1 až 101. Pri m-olárnom pomere väčšom alko 11 obsahuje 2,2-di~be~nztiazolyltdisulfid i nezreagovaný uhličitan väpenatý.Po- ukon-čení oxiudácie kaptaxu na .altax sa preebytočna kyselina sírová -neutralizuje s hydroxidom alebo kynsličxníkom...