H04B 14/04

Vazební obvod mezi mikropočítačem a signálním traktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262276

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lhoták Jiří, Staněk Jaroslav

MPK: G06F 13/00, H04B 14/04

Značky: signálním, obvod, traktem, mikropočítačem, vazební

Text:

...sběrnice 55 mikropočítaěe. První a druhá paměč 3 a gg jsou připojeny na společnou adresovou sběrnici 52, která je připojena na sběrnici gg mikropočítače a na generátor § 53 přijímací adresy, na jehož vstup Ep je připojen zdroj taktu zápisu. Na vysílací straně je sběrnice gm mikropočítaěe připojena na první vstup gg třetí paměti gg, jejíž výstup 51 je připojen na signalizační trakt a jejíž adresová sběrnice 51 je připojena na výstup prepínače...

Zapojení distribučních obvodů přijímače přenosového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259841

Dátum: 15.11.1988

Autori: Palikán Zdeněk, Novotný Vladislav

MPK: H04B 14/04

Značky: obvodů, distribučních, přenosového, prijímače, zařízení, zapojení

Text:

...distrihučních obvodů podle vynalezu je jednodušší než dosud známá zapo 4jení. Má nižší příkon. Odpadají oddčlovací transformátory, zmenšuje se náchylnost k vzájemnému rušení, spínač nezavádí stejnosměrnou slložku. zesilovače jsou kmitočtově nezávislé, počet pasivních součástek je minimaliznován.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Výstup dekodéru 1 je připojen na vstup distribučnílío zesilovače 2. Výstup distrtbučního...

Zapojení taktovací cesty v opakovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 259436

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: cesty, taktovací, opakovači, zapojení

Text:

...svorky 1, 1. Stejnosměrné předpětí na obou vstupech prvního hradla H 1 je voleno tak, aby signál na výstupu prvního hradla. H 1 měl tvar kladných impulsů o šířce Ti, kde platí T/2 §T 1 T, 4kde T je interval jednoho impulsního místa. U systémů s PCM prvního řádu je T 4 B 8 ns. Tímto impulsním sledem je buzen rezonanční laděný obvod tvorený prvním a druhým kondenzátorem C 1 .a C 2 a indukčností L. Druhý kondenzátor C 2 je jediný...

Způsob dálkového zajišťování odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259061

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: opakovačů, odolností, rušení, zajišťování, způsob, dálkového, proti

Text:

...kde ruäioí kmitočet fm působí po celou dobu T zjištování odolnostiJako přídavné rušení. Vnitřními obvody opakovuče Je vyhodooesvA npřítommoetrušicího kmitočtu fm e Je dán povel k modulaei výstup ního signálu prvního jednosmerného Opakovače ve smeru zpět .í Tím Je současně rušen první Jednosmärný opekovsö ve smöru ton o a přijímací opakovaö linkového mekončení ve směru zpět. TokJe prověřen první opakovaoí úsek.3 V případě, že úroveň...

Zapojení přijímače lokalizačních povelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258198

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petrášek Josef, Jiránek Miloš, Vojta Lubomír

MPK: H04B 14/04

Značky: povelů, zapojení, prijímače, lokalizačních

Text:

...odporu52 je přes čtvrtý předpětový odpor 325 uzemněn a připojen na druhý Vstup třetího komparátoru ggg jehož výstup je přes čtvrtý kondenzátor 95 uzemněn a připojen na vstup druhého zpoždovacího členu 23. výstup druhého zpoždovacího členu gg je připojen na první vstup pátého kompa~ rátoru § 25, jehož výstup je připojen na třetí výstupní svorku Q.Přenášený CM signál přichází do místa rozhodnutí na vstupní svorky ł, 3. První a druhou...

Zapojení pro zpracování lokalizačních povelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258197

Dátum: 15.07.1988

Autor: Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: zapojení, povelů, zpracování, lokalizačních

Text:

...jako taktovací signál pro připojenéobvody. Příjem prvního povelu se projeví na druhém výstupu g změnou původní logické úrovně H na úroveň L. Příjem druhého povelu se projeví rovněž na druhém výstupu g změnou původní logické úrovně H na úroveň L a současně na třetím výstupu 5 změnou původní logické úrovně H na úroveň L.Při přijetí prvního povelu se úroveň L objeví na nulovacích vstupech prvního a druhého čítače gł, gg a umožní jejich...

Zapojení pro frekvenční a fázové vyrovnání signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256532

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lhoták Jiří, Staněk Jaroslav

MPK: H04B 14/04

Značky: zapojení, frekvenční, signálu, vyrovnání, fázové

Text:

...místní časové základný mggje přípojen vstup generátoru Qgš adresy čtení, jehož první výstup je připojen na adresové vstupy gšł a âšg čtení první a druhé paě měti El a gg a jeho druný výstup je připojen na signálový vstuppřepínače gg čtení. První výstup přepínače gg čtení je připojeg na první vstup Včl výběru čtení první paměti El, druhý výstup jepřipojen na první vstup gšg výběru čtení druhé paměti gg a řídící vstup je připojen no druhý...

Zapojení pro uzavření smyčky v přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254433

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojta Lubomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H04B 14/04

Značky: přenosu, smyčky, zapojení, uzavření

Text:

...na bázi druhého tranzistoru T 2. Společný bod prvního odporu R 1 a druhého kondenzátoru C 2 přes paralelní kombinací druhého odporu R 2 a prvního kondenzátoru C 1 uzemněn.druhého tranzistoru T 2 je uzemněna přes druhý předpěľový odpor Rp 2 a připojena .ke kladné svorcc U zdroje přes první předpčťový odpor Rpl. Kolektor druhého tranzistoru T 2 je připojen ke kladné svoree U zdroje a jeho emitor je připojen na vstup automatického korektoru B...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253933

Dátum: 17.12.1987

Autor: Zigmund Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: stupně, koncového, zapojení

Text:

...K druhé vstupní svorce 2 je připojen vstup druhého klopného obvodu (02. Taktovací vstupy o lžíbou klopných »obvodů K 01, (02 a vstup hradla H jsou pripojeny ke zdroji T taktovacího signálu. Výstup hradla H je připojen na emítor třetího tranzistoru T 3, jehož báze je přes první odpor R 1 pripojene ke zdroji U stejnosměrného napětí. K výstupu prvního klopného obvodu (01 je při-pojem emitor prvního tranzistoru T 1. K výstupu druneho .klopneho...

Způsob dálkové lokalizace vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253682

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: lokalizace, opakovače, způsob, dálkově, vadného

Text:

...zařízení modulován signálom o kmitočtu fm 15,055 kHz. Vyslaný sled impulsů s amplitudou 3 V je přerušován V rytmu modulačního kmitočtu fm po dobu poloviny periody, tj. 66,42 gos. V druhé polovině periody zůstává přenášený signál nezměněn. Príjem modulovaného signálu současně ve všech oboueměrných opakovečícä linkového traktu vyvolá připojení signálu z výstupu jednosmerného Opakovače ve směru tam na vstup jednosměrného opekovače ve směru...

Zapojení rozhodovacího obvodu digitálního přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sycev Maxim Maximovie, Romankov Petr Grigorjevie

MPK: H04B 14/04

Značky: systému, digitálního, rozhodovacího, obvodů, přenosového, zapojení

Text:

...tvoří vstup zapojení se vstupními svorkami l. 3. K prvnímu konci sekundárního vinutí transformátoru 25 je připojen první vstup prvního diferenciálního zesilovače pzl. K druhému konci sekundárního vinutí transformátoru E 5 je připojen první vstup druhého diferenciálniho zesilovače 253. Střed sekundárního vinutí je uzemněn.K prvnímu vstupu prvního diferenciláního zesilovače ggl je přes první kondenzátor gl připojena báze tranzistoru Q, která...