H04B 1/00

Filter s funkciami príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6400

Dátum: 01.03.2013

Autori: Boržíková Jana, Piteľ Ján, Mižák Jozef, Židek Kamil

MPK: H04B 15/00, H04B 1/00, G06N 7/00...

Značky: príslušnosti, funkciami, filter

Text:

...v okolí očakávanej hod ll)noty deterrninistického signálu bez rušivých zložiek priradia vyššie váhy a vzdialenejším hodnotám (hodnotám signálu obsahujúcim stochastickú rušivú zložku) priradia nižšie váhy. Tým sa dosiahne to, že ich podielna aritmetickom priemere bude nižší a nepremietne sa vo vyfiltrovanej hodnote ílti). V prípade, že V časo uf vom úseku lt li dôjde k situácii, že hodnoty filtrovaného signálu sa začnú vychyľovať V dôsledku...

Diferenciálny spojitý filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6380

Dátum: 04.02.2013

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: H04B 1/00, H03M 1/00

Značky: diferenciálny, spojitý, filter

Text:

...môžeme potlačiť tak, že k signálu u,(t) pripočítame identický inveitovaný signál stochastickej zložky -u,(t), ktorý získame prechodom pôvodného signálu u,(t) cez vhodne nastavený pásmový priepust a invertor. Ak je stochastický signál u,(t) stacionámy (má konštantné štatistické charakteristiky) a ergodický (má nulový rozptyl štatistických charakteristík), potom pre Výstupný signál u(t) takéhoto filtra platíStochastieká zložka u,(t) signálu...

Sieť elektronických zobrazovacích zariadení s on-line prepojením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4431

Dátum: 06.04.2006

Autor: Haško Peter

MPK: G06F 17/00, H04B 1/00

Značky: sieť, prepojením, zobrazovacích, elektronických, on-line, zariadení

Text:

...tohto mikropočítača je pripojená zobrazovacia jednotka 2, ktorým je v tomto prípade LCD displej.Dáta odoslané z centrálnej riadiacej jednotky 1 sa môžu ukladať na pamäťové médium (pevný disk alebo pamäťová karta) umiestnené v mikropočítači 3, alebo sa môžu rovno prehrávať na LCD displej 2.2. Zapojenie, ktorého schéma je znázomená na výkrese č. 2, používa ako centrálnu riadiacu jednotku osobný počítač (server) 1, ktorý komunikuje so...

Informačný, výstražný a varovný systém doplnený o monitoring

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3558

Dátum: 01.07.2003

Autor: Uličník Bohumil

MPK: G08B 25/14, G08B 23/00, H04B 1/00...

Značky: monitoring, varovný, doplnený, systém, informačný, výstražný

Text:

...obsahuje výhodne modul pre identifikáciu pokynov a overenie prístupového hesla, modul pre overenie správnosti syntaxu pokynu, modul pre dekódovanie pokynu a radenie jednotlivých správ do radu, modul pre postupné vysielanie správ a modul pre záznam údajov o odvysielaných správach.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že systém ďalej obsahuje Subsystém pre monitorovanie prevádzkovej funkčnosti koncových zariadení pripojenej...

Mobilný komunikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3543

Dátum: 01.07.2003

Autori: Gavenda Ivan, Bzincák Pavol, Sameliak Viliam, Murphy Roger, Jadron Kamil

MPK: H04B 7/00, H04B 1/00, H04B 1/38...

Značky: komunikátor, mobilný

Text:

...dáta z čiarových kódov aj na slnečnom svetle alebo pri silnom umelom osvetleni. Globálny polohový systém sleduje vozidlá, naviguje vodičov, lokalizuje miesta činnosti, pomáha pri zabezpečení on-line potvrdenia o dodaní tovaru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje uloženie LCD displeja na nosný rám. Na obr. 2 je znázomená...

Univerzálny komunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2052

Dátum: 11.01.1999

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich

MPK: H04B 1/00, H04B 7/00

Značky: univerzálny, systém, komunikačný

Text:

...potreby do systemu prednoetne vstupovať napriklad vyššie zložky územne - eprávneho riade nia. ochrany obyvateľstva. a to 1 z väčšej vzdialenoeti.Prehľad obrazkov na vkresoohsenia je bližšie rozvedenav ďalšom opiee na niekoľkých príkladoch praktickéhov blokovom znazornení predstavuje ~obr. 1 základnú komunikačnú sohemu medzi staoionárnym odbavovaoím praooviskom a prijímacou častou systému, obr. 2 jepodrobnejšou komunikačnou eohémou medzi...

Spôsob registrácie mobilných komunikačných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 280636

Dátum: 10.08.1994

Autor: Tiedemann Edward

MPK: H04M 11/00, G01S 3/02, H04B 1/00...

Značky: komunikačných, spôsob, registrácie, zariadení, mobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Základná dištančná metóda na registráciu mobilných staníc v bunkovom komunikačnom systéme. Mobilná stanica (10) je pri pohybe do novej bunky (C2), ktorá je väčšia ako pôvodná vzdialenosť z predchádzajúcej bunky (C1), registrovaná. Základné stanice (12) bunky vysielajú zodpovedajúce základné informácie o umiestnení a dištančnej hodnote. Mobilná stanica (10) prijíma základné informácie o umiestnení a vypočítava vzdialenosť (18) z bunky (C1), v...

Zapojení pro přenos číslicové informace s využitím integrovaných vysílačů a přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238973

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H04B 1/00

Značky: vysílačů, prenos, zapojení, integrovaných, informace, využitím, přijímačů, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového přenosu dat. Řeší technický problém blokové synchronizace, zvýšení bezpečnosti přenosu informace, zvýšení spolehlivosti zapojení při využití integrovaných vysílačů a přijímačů. Podstata vynálezu spočívá v prodloužení stop části značky integrovaného vysílače a přijímače o interval odpovídající době přenosu vlastní informační části a střídavém přepínání dvou nezávislých ekvivalentních přijímacích částí integrovaných...