Gala Alexander

Ovládací zařízení, zejména pro uzavírací ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262299

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gala Alexander, Lébl Pavel, Král Jan, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 31/16

Značky: zařízení, uzavírací, ventily, zejména, ovládací

Text:

...konce horní pákové dvojice Q jsou otočně uloženy na horním čepu gi upevněném na příčníku gg rámové konstrukce 3 a opačné konce dolní pákové dvojice 3 jsou otočně uloženy na dolním čepu 3 upevněném na horní přírubě il pružné mechanické soustavy 3. Horní páková dvojice 23 svírá s dolní pákovou dvojicí 3 úhel glgg. Horní příruba il je pzopojena5 dolní přírubou 53 pomocí šroubů 35 tak, že jedna z přírub gł, 5 je po šroubech 55 volně posuvná,...

Vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258901

Dátum: 16.09.1988

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Gala Alexander, Lébl Pavel, Řeha Karel, Kerlín Kurt

MPK: F16K 41/10

Značky: ventil, vlnovcový

Text:

...s uspořádáním třmenově víka, vikové vložky a kuželky podle vynálezu, na obr. 2 je alternativní provedení uloženívikovć vložky mezi třmenovým víkem a tělesem.Vlnovcový ventil podlť vynálezu na obr. 1 sestava 2 tělesa l, uvnitř kterého je umístěna kuželka g, dosedajicí na sedlo ll tělesa l, spojená s ovládacím vřetenem 3. K horní částilg tělesa l opatřenć montúžním otvorom lgł pro kuželku 3 a vřeteno Š, je připevněno třmenové víko i, jehož...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257418

Dátum: 16.05.1988

Autori: Král Jan, Gala Alexander, Kerlín Kurt, Lébl Pavel, Harazim Alfons

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...je v rozsahu od 100 do l 60 °. tŘešení podle vynálezu snižuje hydreulioký odbor průtoč- ného kanálu tělesa ventilu a tím hydrauliokélzträty při průtoku dopravované kapaliny. . V . jJ . Á - ePříkled konkrétního provedení teleea ventiluhýodle vyná.ło lezu je eohematioky znázorněn na břipojeněm výhreee představuJíoím podélný řez tělesem ventilu tvaru Z. A o tTěleeo ventilu podle vynálezu má v průtočněmtkanále 1 upravenu komoru g...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257417

Dátum: 16.05.1988

Autori: Král Jan, Lébl Pavel, Gala Alexander, Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...e e ní souosě váloově plochy je zaoblen poloměrem, jehož hodnote je v rozsahu od 0,2 do 0,4 připojovaciho průměruŘešení podle vynálezu snižuje hydraulický odpor průtočného kanálu tělese ventilu s obráběným lomeným kanálem.Příklad konkrětního provedení tělesa vehtilu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese předetevudicim podélný řez tělesemventi 1 u tvaru Z.Těleso ventilu podle vynálezu má.v průtočnäm kaná 1 e 1 zakoněe...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256850

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gala Alexander, Král Jan, Lébl Pavel, Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...v průtočném kanále l zakončeném připojovacím průměrem Q upravenu komoru g váloového tvaru pro uložení neznázorněného uzávěru ventilu navazující svým čelem tvaru komolého kužele Q prostřednictvím.těsnícího sedla A na lomený kanál 2 tvaru dvou navzájom proniklých válcových ploch o kruhověm průřezu, z nichž alespoň jedna válcová plocha je v ohybu lomeného kanálu 2 ukončena částí s ni souosé kuželové plochy É. Hodnota vrcholového úhlu fřkomolého...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251299

Dátum: 11.06.1987

Autori: Roček Jaroslav, Hrdina Stanislav, Král Jan, Kerlín Kurt, Řeha Karel, Gala Alexander

MPK: F16K 1/16

Značky: zpětná, klapka

Text:

...o 5 ° větším než polovina vrcholového úhlu kužele na straně šířky vzdálenější k vrcholu kužele těsnicí plochy, přičemž toto tvarování se provádí až po získání skutečného styku uzavíracího elementu se sedlem po vzájemném opracování.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí zaklíňování talíře v sedle při funkci armatury a tím ke zvýšení její provozní spolehlivosti.Příklad konstrukčního provedení podle vynálezu je...

Pákový převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gala Alexander, Koudela Vladimír, Vavroš František

MPK: F16K 31/52

Značky: pákový, převodový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění radiálních sil na posuvný prvek spojený mechanicky s ramenem páky uložené v bočnicích skříně, mezi nimiž jsou uspořádány dvě příčky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že příčky (15, 16) spojují bočnice (8, 9) v jejich střední části nerozebíratelně v pevný rám (1) skříně, v němž je posuvný prvek (3), spojený kyvně přímo s ramenem (27) páky (2), uložen kyvně.

Motýlová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227272

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gala Alexander, Vavroš František, Vavřínek Josef

Značky: motýlová, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Motýlová klapka, sestávající z tělesa klapky a talíře, uložená v ložiskách tělesa o točně, excentricky prostřednictvím ovládacího hřídele a čepu, vyznačující se tím, že válcové otvory (221) pro ovládací hřídel (4) a čep (5) jsou v závěsných okách (22) talíře (2) vytvořeny tak, že jsou zapuštěny v disku (21) talíře (2) a ukončeny vnitřní radiální čelní plochou (222) pro dosednutí vnitřních radiálních čel (41, 52) ovládacího hřídele (4) a čepu...

Opěrný čep, zejména kulového kohoutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223261

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gala Alexander, Vavřínek Josef, Lares Josef

Značky: kohoutů, čep, kulového, zejména, opěrný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur, zejména do oblasti kulových kohoutů, a řeší provedení a uložení opěrného čepu v náboji kulového uzávěru a náboji tělesa armatury. Zároveň vynález řeší utěsnění tohoto opěrného čepu proti vnikání vody a případných nečistot do prostoru za opěrným čepem. Podstatou vynálezu je, že spodní část opěrného čepu, uložená v dutině náboje tělesa armatury, je uložena na děleném nosném kroužku a je opatřena alespoň jednou...

Motýlová uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220221

Dátum: 15.11.1985

Autori: Gala Alexander, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Vavroš František

Značky: klapka, uzavírací, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti armatur a řeší obousměrnou těsnost motýlové klapky, skládající se z tělesa armatury a talíře uloženého v ložiskách tělesa klapky otočně, excentricky a kolmo na osu průtočného kanálu klapky prostřednictvím ovládací hřídele a opěrného čepu, kde v průtočném kanále tělesa klapky je uloženo axiálně posuvné těsnicí sedlo opatřené na vnitřní ploše kuželovou těsnicí plochou a na svém vnějším obvodě válcovou kluznou plochou s...

Kulový kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 220211

Dátum: 15.11.1985

Autori: Štefek František, Gala Alexander, Rosa Drahomír, Kerlín Kurt

Značky: kohout, kulový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti kulových kohoutů s odjíždějícími sedly, zejména pro dopravu plynných látek, např. zemního plynu. Podstatou vynálezu je, že v průtočné ose odjíždějícího sedla je uložen posuvně prstenec vložený mezi kulový uzávěr a těleso kohoutu.

Motýlová uzávírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225958

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vavřínek Josef, Gala Alexander, Vavroš František

Značky: klapka, motýlová, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Motýlová uzavírací klapka s obousměrným těsnicím účinkem v plném rozsahu diferenčních přetlaků až do jmenovitého tlaku armatury, skládající se z tělesa klapky, v jehož průtočném kanále je excentricky uložen otočný talíř a axiálně posuvné těsnicí sedlo, vyznačující se tím, že těsnicí sedlo (42) se skládá ze sedlového prstence (7) a přítlačného prstence (9), mezi nimiž je uložen tvarový elastický těsnicí kroužek (11), jehož vnější obvodová plocha...

Šoupátko s děleným klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218696

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vašíček Miroslav, Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Gala Alexander

Značky: děleným, klínem, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti šoupátka. Týká se šoupátka s děleným klínem, zejména do potrubí pro dopravu plynů a kapalin, sestávající z tělesa, v jehož vedení je uložen dělený klín s vybráním pro tvarovou hlavu vřetena a jeho podstatou je, že v dělicí rovině klínu jsou kolem jeho podélné osy rozmístěny alespoň tři pružné prvky, dále že vybrání pro tvarovou hlavu vřetena a drážky pro vedeni klínu jsou...

Ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216780

Dátum: 01.07.1984

Autori: Gala Alexander, Lares Josef, Vavřínek Josef

Značky: ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojních součástí a oboru armatur a řeší novou konstrukci ucpávky ovládacího čepu kulového kohoutu. Podstatou vynálezu je, že axiální síla od ovládacího čepu a ucpávkového kroužku je v tělese kohoutu zachycena pomocí děleného kroužku, uloženého v drážce, přičemž v děleném kroužku je uložen vložený kroužek, opatřený těsnicími kroužky. Ovládací čep je mimo axiální a radiální ložiska uložen v přídavném ložisku, umístěném v...