G21F 9/04

Adsorpcia rádionuklidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9691

Dátum: 21.08.2008

Autori: Brings Burkhard, Klipper Reinhold

MPK: G21F 9/12, G21F 9/04

Značky: rádionuklidov, adsorpcia

Text:

...odpojené, pričom personál jeokrem iného vystavený žiareniu pri práci na čerpadlách, rozvodoch apodobných zariadeniach okruhu reaktorovej vody mimo jadrový reaktor. Základ pre to spočíva vtom, že rádioaktívne korózne produkty sa ukladajú na povrchu časti systému mimo vlastné jadro. 6 °Co je zodpovedný za absolútne najväčšiu časť rádioaktívneho žiarenia, ktoré vychádza ztýchto koróznych produktov. Co má ďalej polčas rozpadu 5,3 rokov, čo...

Zariadenie na vykonanie totálnej likvidácie rádioaktívnych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4012

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kladov Anatoliy

MPK: G21F 9/04

Značky: likvidácie, zariadenie, vykonanie, totálnej, rádioaktívnych, odpadov

Text:

...každej pracovnej komore V rozpätí 0,05 až 5,0 s.V dôsledku uvedeného spracovania sa j adrá rádioaktívnych izotopov trhajú na časti, aktivita ktorých je značne nižšia ako aktivita pôvodnej látky. Prebieha ohrev kvapaliny do 150 až 200 °C na úkor energie, ktorá sa vytvára pri trhaní rádioaktívnych jadier, ktorá sa používa na vyparenie roztoku. Kvapalina smeruje do separátora, kde prebieha oddelenie pary od kvapaliny. Kvapalina sa spolu s...

Dekontaminačný roztok na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277791

Dátum: 15.07.1992

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/28, G21F 9/04

Značky: odstraňovanie, kontaminácie, dekontaminačný, slabofixovanej, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zloženie dekontaminačného roztoku na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení zamorených únikom, spádom alebo prenesením rádioaktívnych častíc. Roztok je zložený z glycerínu, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, hydrazínu alebo peroxidu vodíka a vody.

Spôsob zhutňovania tekutých rádioaktívnych odpadiv v uzavretom postupe

Načítavanie...

Číslo patentu: 270523

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kolařík Stanislav, Strapec Ján, Jelemenský Karol, Kocian Jarolim

MPK: G21F 9/04

Značky: zhutňovania, postupe, spôsob, rádioaktívnych, tekutých, uzavretom, odpadiv

Text:

...varu danej látky pri príslušnom tlaku a nechá odparcvat na hustotu 600 až 700 gramov na jeden liter základnej zmesi respektíve na 2300 až 2500 gramov na jeden liter zmesi obohatsnej výplňovým materiálom za súčasného odvádzania brýdových par do kondenzátora, na čo taktoodparendzahustená zmes sa homogsnizuje pri krátkodobo prgdkom zvýäení tapelnčho zaťaženia po dobu l až 60 minút, vyvolávajú rozdielny teplotný spád po výške v rozmedzí 10-40 °c a...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kokojan Vladimír, Kučera František, Urbančík Libor, Kouřil Jiří, Kábela Josef

MPK: G21F 9/04

Značky: kapalných, roztoku, radioaktivity, snižování, kapalin, radioaktivních, zařízení, dekontaminační

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Způsob získávání v atomových elektrárnách opětovně použitelných roztoků kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268821

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tilky Péter, Zsirai István, Kubó Sándor, Bornemissza Endre, László Klára, Kis Éva

MPK: G21F 9/04

Značky: získavání, způsob, použitelných, elektrárnách, kyseliny, roztoku, borité, atomových, opětovné

Text:

...obrloono oaaozy. Vynlloz ja zalołon na poznatkn to oo v tosto oonotíckćl zafízoo ní poułíva naobrany. ktora aolí alkalíokýoh íonto a íonto tlžkýoh kovà. ktoré Joou nooítalí radíoaktívítya zadržujo aloopoñ z 80 5. zatínco hodnota zadržovonf kyoolíny boríto ja najvýio 30 S. V toato otupní ao oddłlí volki čaat radíoaktívních a ínektívních oolí Jakozto znoőíltinín kyoolína boríto a odvddljí oo do tak zvanoho konoontrttuo Moobráuou...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Karel, Gála Jan, Dřízal Zdeněk

MPK: G21F 9/04

Značky: prostředků, rozpadové, kapalných, radionuklidu, pracích, způsob, radioaktivních, odpadů, obsahem, čištění, řady

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Mišák Jozef, Grimová Jaroslava, Široký Jaroslav, Brůnová Bohumila

MPK: G21F 9/04

Značky: rmutu, způsob, odpadního, sorpci, zpracování

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem oracích prostředků za pomoci hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242652

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mjartan Viliam, Kotyza Radomír, Synek Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: způsob, radioaktivních, obsahem, pomocí, prostředků, hydroxidů, oracích, vápenatého, zneškodňování, odpadů, kapalných

Text:

...zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížen obsah radioaktivity o dve až tři řády 9 také je v nich současně o jeden řád snížen obsah aktivní složky precích prostředků. Radiosktivite je zkoncentrováne do malého objemu, což je výhodné pro její likvidecí. Velkou předností také je, že zařízení sloužící k provádění způsobu je jednoduché.Způsob zneškodňování kepelných redioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků je...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242352

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ježek Miroslav, Novák Petr, Otíhel Miroslav

MPK: G21F 9/04

Značky: obsahem, prostředků, pracích, způsob, radioaktivních, zneškodňování, kapalných, odpadů

Text:

...vápenatým na hodnotu pH vyšší než 10,5 a vznikla sraženina se odstraní. VZpůsob zneškodňovaní kapalných radíoaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků podle vynálezu není energeticky náročný a jeho použitím se dosáhne významné úspory energie. Přispívá rovněž značnou měrou ke zlepšení životního prostředí zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížena radioaktivita o jeden až dva řády Bq/1 a je v nich současně snížen obsah...

Nosič dialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241891

Dátum: 01.12.1987

Autori: Havlíeek Miroslav, Musil Jioí, Cichra Vladimír

MPK: G21F 9/04

Značky: nosič, dialyzéru

Text:

...jednotky.Na přiloženych výkresoch je schenaticky znázorněno příkladnć uspořádání nosiče dialyzeru podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn boční pohled na nosič ve sklopená pracovní poloze,na obr. 2 je v těle poloze nosiče nárysny pohled, na obr. 3 boční pohled s nosičem v montážní poloze a na obr. 4 opět v těže poloze nosiče nárysny pohled.Dialyzační jednotka sestává z množiny dialyzačních prvků - nenbrán, rozvádčcích bloků, elektrod a...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Polanský Milan, Zubček Ladislav, Novák Luboš, Bernát Vincent

MPK: G21F 9/04

Značky: kapalných, odstraňování, kovů, způsob, těžkých, odpadů, dezaktivace, radioaktivních

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250441

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nápravník Jiří, Škába Václav, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/04

Značky: způsobu, provádění, odpadů, tohoto, zpracování, radioaktivních, způsob, zařízení

Text:

...12 s vodorovnou osou,v jehož tělese 13 tvaru dutého válce, vytápěném elektrickýmí odporovými prstenci 14,se otáčí míchací a transportní rotor 15 s 12 šikmými listy, spojený s pohonnou jednotkou 16 s nastavitelnýrni otáčkami pomocí variátoru v rozsahu od 150 do 450 ot/min. Těleso 13 míchaného reaktoru má vnitřní průměr 350 mm a délku vytápěné části 1 700 milimetrů. Příkon elektrického topení je 80 kilowatů max. Teplota vystupujícího sypkého...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233902

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Luboš, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Přibáň Václav

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, průmyslu, odpadních, čištění, způsob, uranového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na radioaktivní důlní vody s obsahem suspendovaných pevných částic se působí kyselými zasolenými roztoky z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud, zejména uranových, kyselinou sírovou, obsahujícími do 100 kg.m-3 rozpuštěných látek, z toho do 50 kg.m-3 volné kyseliny sírové, do 5 kg.m-3 Al3+ a do 80 kg.m-3 S042-,...

Frita pro vitrifikaci kapalných radioaktivních odpadů obsahujících chrom v rozpuštěné i pevné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247737

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vojtěch Otakar, Süssmilch Josef

MPK: C03C 3/14, G21F 9/16, G21F 9/04...

Značky: kapalných, radioaktivních, chróm, rozpuštěné, pevně, formě, vitrifikací, frita, obsahujících, odpadů

Text:

...jsjoxu vyvinuty a je známa řada sklzntvuorných směsi pro tyto účely. Běžné nadheaktivní odpady lze pomocí těchto směsi bez oxbtĺží vítrifikłovat. Potíže vzniknowu tehdy,jestliže se v radioaktivním odpadu vyskytne prvek, který vytváří skla jen Inenclmotně a jen v nllalé konoentraci. Takovým pľvkem je např. chrom. estliže vzniknou kapalné radio-aktivní odpady, jejichž Iněnná radiozaktivita je tlaknovâ, že je nutno je vítrifiklouvat...

Způsob oddělování nerozpustných látek, obsahujících radioaktivní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230761

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel, Nápravník Jiří

MPK: G21F 9/04

Značky: obsahujících, způsob, rádioaktivní, nerozpustných, látek, prvky, oddělování

Text:

...ž nPůeobením elektrického pole a elektrolytickýchplyndgvzni-.kajících při vnoření aítových elektrod uapoŕádaných v těená blízkosti u sebe do odpadních vod a kald,dochazí k flokulaoi a flotaci tuhé fáze vdzající na sebe aktivitu. Tuhá fáze ee hromadí u hladiny a je například hrablem či jiným vynaäecím úatrojím oddělována od čiré kapaliny. Odatranění radioaktivních látek má za näeledek podetatný pokles aktivity odváděněho roztoku i jeho...