G01T 3/00

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 7/00, G01T 3/00...

Značky: riadený, spektrometer, korelačný, komorou, elektrostatickou, automatický

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: riadený, korelačný, kryostatom, automatický, spektrometer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01J 3/42, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: pozitrónov, spektrometer, života, automatický

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Způsob určování souřadnic neutronů s nízkotlakým počítačem v lavinovém režimu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236541

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smykov Lev Pavlovič, Netušil Tomáš, Zaněvskij Jurij Václavovič, Moučka Ladislav, Pešechonov Vladimír Dimitrijevič

MPK: G01T 3/00

Značky: režimu, počítačem, určování, způsobu, souřadnic, tohoto, provádění, lavinovém, neutronů, nízkotlakým, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky plynových souřadnicově citlivých detektorů neutronů a rovinným konvertorem. Vyšší kvality se dosahuje tím způsobem, že do dráhy nabité částice se vřazuje předzesilovací element a souřadnice neutronu se určují jako maximum rozložení náboje v elektronovém oblaku za tímto elementem. Zařízení je řešeno paralelním uspořádáním konvertoru 1, předzesilovacího elementu (a) s intenzitou elektrického pole 101-104 Vm-1Pa-1 a...

Zařízení pro měření hustoty toku neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rosenkranz Jindřich, Boráková Alena, Jakeš Dušan, Pittermann Pavel, Kott Josef

MPK: G01T 3/08, G01T 3/00

Značky: měření, hustoty, zařízení, neutronů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stanovení hustoty toku neutronů je založeno na měření diference teploty mezi jedním kompaktním skloněným tělískem (2), které obklopuje spoj termočlánku (1) a obsahuje látku citlivou na neutrony, například bor B-10, uran U-235 a lithium Li-6 a podobným skleněným tělískem (4), které není citlivé na neutrony a obklopuje spoj termočlánku (3). Zařízení je opatřeno pouzdrem (6)z kovu, který není citlivý na neutrony s prostor mezi tělísky...

Termické vnitroreaktorové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231418

Dátum: 15.06.1986

Autori: Černý Karel, Jiroušek Vítězslav, Hógel Jozef

MPK: G01T 3/00

Značky: vnitroreaktorové, termické, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Termické vnitroreaktorové čidlo je určeno pro měření záření v aktivních zónách jaderných reaktorů. Detekční tělísko termického vnitroreaktorového čidla je tvořeno směsí štěpitelných a neštěpitelných izotopů aktinidů. Množství štěpitelného a neštěpitelného nuklidu jsou přímo úměrná poměru spektrálně závislých účinných průřezů pro absorbci neutronů v neštěpitelném nuklidu k účinnému průřezu pro štěpení štěpitelného nuklidu.

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G21K 1/08, G01T 3/00, G01T 3/02...

Značky: středních, komůrka, neutronů, měření, energií, proporcionální, spektra, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: spektrometer, automatický, komorou, magnetickou, korelačný, riadený

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...