G01T 1/00

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 7/00, G01T 3/00...

Značky: riadený, automatický, elektrostatickou, komorou, spektrometer, korelačný

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Automatický Mössbauerov spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 268580

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gröne Rudolf, Lipka Jozef

MPK: G01T 1/00

Značky: spektrometer, automatický, mössbauerov

Text:

...časového intervalu,pomocou zariadenia výmeny absorüátoruv, na meracom mieste vymenia neznáme absorháto ry a standartný absornátor, pricom ľladĺaca jednotka, ktorá riadi cyklickú výmenu absoroátnmv, aicasneS VÝmC 0 U prepne cast pamate mnohokanúlnvćho amplitúdového analyzátora, do ktorej sa ukládajú namerané výsledky tuk, že každému mnrnnćmu ahsorhalnrn je rirndcnñ vždy jemu odpovedajúce cast pamäte. Podla zmeny parametrov štandartného...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: kryostatom, korelačný, riadený, spektrometer, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01J 3/42...

Značky: spektrometer, života, automatický, pozitrónov

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lipka Jozef, Gröne Rudolf, Hucl Milan

MPK: G01T 1/00, G01T 1/29

Značky: riadený, korelačný, automatický, kyslíkovou, komorou, spektrometer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrón-pozitrónovej anihilácie v kyslíkovej alebo inertnej atmosfére v rozsahu tlakov 105 Pa ( 3.105 Pa. Vynález pozostáva z rámu (1), na ktorom je uchytené pevné rameno (2) a pohyblivé rameno (8) s pohybovým zariadením (9), zo scintilačnými detekčnými jednotkami (7, 14) s tieniacimi krytmi (6, 15) a kolimačnými štrbinami (5, 6, 17),...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan, Petržík Petr, Karas Miroslav

MPK: G01T 1/185, G01T 1/00

Značky: automatické, zařízení, kontrolní, stanice, radiometrické, důlní, cejchování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, která obsahuje směrovou detekční jednotku, rudní a nulový etalon. Nosný rám zařízení je upevněn na základovém stojanu a má v horní části vytvořenou vodicí dráhu, ve které jsou na pojezdových kladkách uloženy dva vodorovně přestavitelné nosiče rudního etalonu a nulového etanolu. Každý z přestavitelných nosičů je spojen s ovládacím silovým členem, upraveným v...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Petoík Stanislav, Kahánek Václav

MPK: G01T 7/00, G01T 1/00, G01T 3/00...

Značky: komorou, automatický, magnetickou, riadený, korelačný, spektrometer

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...