G01R 15/00

Spôsob mapovania vybranej zložky vlastného magnetického poľa kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287557

Dátum: 10.01.2011

Autori: Ušák Pavol, Mozola Pavol, Polák Milan

MPK: G01R 33/00, G01R 15/00

Značky: poľa, magnetického, vlastného, spôsob, kábla, vybranej, mapovania, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vybraná zložka magnetického poľa, volená pokiaľ možno kolmo na dominantnú zložku externého poľa, mapuje v dvoch na seba kolmých dráhach dvojicami Hallových sond, orientovanými vzájomne kolmo, a to tak, že po pootočení sond o 90° vzhľadom na os kábla sa zachová meranie tej istej vybranej zložky magnetického poľa (ale druhou dvojicou Hallových sond). Napríklad prvá dvojica bude mapovať vertikálne vľavo a...

Multimeter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8607

Dátum: 26.09.2006

Autori: Fischer Günter, Koops Dietmar

MPK: G01R 15/00, G01R 1/04

Značky: multimeter

Text:

...vybranie vždy Livoľňuje prijímací kanál vstupnejprípojky vytvorenej ako zdierka, ktorej je priradená meraná veličinanastavená prepínačom rozsahu merania.Ďalej je z japonského užitného vzoru SHO 62-39333 známy skúšobný prístroj so znakmi predvýznaku nároku l, u ktorého je blokovacie zariadenie vytvorené ako lineárne šupátko, ktore sa jednou koncovou oblasťou dotýka kulisy prepínača rozsahu merania a svojim druhým koncom vždy podľa posunutej...

Merací prúdový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281886

Dátum: 02.07.2001

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/00, G01R 15/18

Značky: merací, převodník, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prúdový prevodník pozostáva z jadra (J) z magneticky mäkkého materiálu, na ktorom je navinuté primárne vinutie (P), sekundárne vinutie (S) a nulové vinutie (N). Nulové vinutie (N) je zapojené medzi invertujúci vstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a prvý uzol (U1). Sekundárne vinutie (S) je zapojené medzi výstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a invertujúci vstup druhého operačného zosilňovača (OZ2). Prvý rezistor (R1) je...

Kapacitný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1036

Dátum: 03.12.1995

Autori: Sághy Jozef, Krasula Luboš, Čičmanec Pavol

MPK: G01R 15/00, H01B 11/18

Značky: senzor, kapacitný

Text:

...neuzemnených predmetov V snímanom priestore a v obtiažnostiUvedené nedostatky odstraňuje použitie koaxiálneho káb la ako kapacitného senzora v zabezpečovacej technike.Kapacitný senzor na báze koaxiálneho kábla má pomerne vysokú odolnosť proti vonkajším vplyvom. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou, pomerne jednoduchou montážou a možnos ťou použitia v interiéroch i V exteriéroch.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obr.1 je v reze...

Převodník pro dálkové měření střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267899

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nálevka Zdeněk, Bik Arnošt

MPK: G01R 15/00

Značky: střídavého, měření, převodník, dálkově, proudu

Text:

...další významnou výhodu, nebot umožňuje dosáhnout nejvyšší úroveň jiskrové bezpečnosti výstupu převodníku proti výbuchu v plynujícím prostředí (Exia).Pevné spojení proudoveho transformátoru s paralelním převodním odporom, konstrukćne upravené jako mechanicky nerozebíratelný blok, zabraňuje vzniku nebezpečných napětových špiřek na stykových svorkách při jakékoliv manipuläci a vede dále ke zvýšení celkové bezpečnosti převodníku. Spojení...

Číslicový měřící přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265902

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horský Pavel

MPK: G01R 15/00, G01R 15/12

Značky: měřicí, prístroj, číslicový

Text:

...obvod É, jehož řídící vstup je připojen k prvnímu výstupu řídicího obvodu 1. Výstup komparátoru Q je spojen s druhým vstupem řídicího obvodu 1, jehož první vstup je připojen k výstupu druhého spínacího obvodu Q, kterého společný vývod je spojen se společnou svorkou g. Druhý výstup řídicího obvodu 1 je propojen s prvním vstupem třetího spínacího obvodu g, jehož výstup je spojen se vstupem číslicového měřiče lg časového intervalu, kterého...

Proudová sonda, zejména pro měření impulsních proudů osciloskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259720

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novotný Jiří

MPK: G01R 19/00, G01R 15/00

Značky: zejména, proudová, měření, proudu, impulsních, osciloskopem, sonda

Text:

...ovlivněno opotřebením jejich jednotlivých součástí, což je umožne 4no především pružným uložením obou částí děleného jadra a úohytných třmenů.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na přikladu provedení, ve spojení s výkresovou částí.Na připojeněm výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněn příklad Iprovedení proudové sondy podle vynálezu v nárysněm pohledu, na obr. Z je schematicky znázorněn detail čelistí této proudové sondy ve...

Zapojenie nesymetrickej ochrany meracieho prístroja proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240355

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eierník Ján

MPK: G01R 15/00

Značky: preťaženiu, meracieho, nesymetrickej, ochrany, prístroja, zapojenie, proti

Text:

...kladnú vstupnú svorku 1 je tiež pripojený jeden koniec druhého oddeľovacieho odporu 9, ktorého druhý koniec je pripojený na bázu druhého pnp tranzistora 10.Činnost nesymetrickej ochrany meracieho pľĺstľüjü podľa obr. 1 je nasledujúcaMedzi kladnú vstupnú svorku 1 a zápornú vstupnú svorku 2 je privedené merené napätie. Prúd tečúci obvodom vytvorí na prvom odpore 3 a druhom odpore 4 úbyto-k napätia a vychýli rúčku meracieho prístroja 13. Pri...

Zapojení zdroje konstantního elektrického stejnosměrného proudu s operačními zesilovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249844

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zouzal Václav

MPK: G01R 15/00

Značky: zdroje, elektrického, operačními, zapojení, proudu, stejnosměrného, zesilovací, konstantního

Text:

...gg je připojen na invertujíoi vstup roz~dílového zesilovače gig, přičemž rozdilový zesilovač gg jevytvořen známým zepojenim z operečního zesilovače rozdilového 249844 ł| vstupního odporu invertující větvetl, příčného odporu neinvertující větve § a zpětnovazebního odporu invertující větve gg. Výstup rozdílového zesilovače ll je připojen na invertujíoí vstup zesilovače odchylky ggg, ktorý pracuje jako rozdílový zesilovač s velkým zesílením....

Zapojení izolačního převodníku napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234135

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kubala Pavel

MPK: G01R 19/00, H02H 7/00, G01R 15/00...

Značky: napětí, převodníku, izolačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do měřicí a regulační techniky a jeho účelem je zvýšení přesnosti a rozsahu izolačního převodníku napětí sestávajícího ze zdroje střídavého napětí zapojeného prostřednictvím diod na dělené primární vinutí oddělovacího transformátoru, jehož střední vývod je napojen prostřednictvím řízeného odporu na neinvertující vstup operačního zesilovače, jehož výstup je zapojen na ovládací vstup řízeného odporu. Uvedeného účelu se dosahuje tím,...

Jednotka pre pripojenie pneumatických signálov k meracej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 230051

Dátum: 01.04.1986

Autori: Škobla Jozef, Valenta Daniel

MPK: G01R 15/00

Značky: pripojenie, jednotka, ústřední, pneumatických, signálov, meracej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši pripojenia pneumatických signálov k meracej ústredni. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na viacmiestny pneumatický prepínač je pripojený blok tranzistorových spínačov, klopný obvod je pripojený na vstup číslicového voltmetre cez relé a výstup viacmiestneho pneumatického prepínača je pripojený na vstup pneumatického prevodníka. Na klopný obvod je pripojené tlačítko. Takáto jednotka spolu s meracou ústrednou predstavuje merací...