G01N 33/18

Spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania a použitie radónu na rozlíšenie stanovištnej a podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285033

Dátum: 05.04.2006

Autori: Nestler Wolfgang, Treutler Hanns-christian, Dehnert Joerg, Freyer Klaus

MPK: E02D 1/00, G01N 1/14, E21B 47/00...

Značky: určenia, odčerpávania, rozlíšenie, spôsob, podzemnej, optimálnych, použitie, stanovištnej, radonu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania meracích miest podzemnej vody na stanovenie časového bodu na reprezentatívny odber vzorky, pri ktorom sa počas odčerpávania odoberajú v definovanej vzájomnej postupnosti vzorky vody. Z odobratých vzoriek sa meria koncentrácia aktivity radónu, pričom dosiahnutie v podstate konštantne stálej koncentrácie aktivity radónu oznamuje optimálny časový bod na reprezentatívny odber vzorky podzemnej...

Indikátor mastných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267870

Dátum: 12.02.1990

Autor: Beragg Peter

MPK: G01N 33/18

Značky: indikátor, mastných, produktů

Text:

...na druhý vstup g vyhodnocovací skříně lg. Dle obr. 2 je první vstup l napojen na výstup kontrolního obvodu Q. Kontrolním obvodem 2 může být tlačítkový spínač nebo spínač dálkově ovládaný. Vstup kontrolního obvodu 2 je napojen na první indikační vstup vyhodnocovacího267870 2 obvodu 3. Druhý vstup 2 vyhodnocovací skříně łg je napojen na druhý indikační vstup vyhodnocovacího obvodu 5. Výstup vyhodnocovacího obvodu 5 je napojen na druhý vstup...

Stabilní test pro rychlý důkaz a semikvantitativní stanovení kyanidových iontů ve vodě a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268000

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mencl Pavel

MPK: G01N 33/18

Značky: kyanidových, stabilní, rychlý, iontů, semikvantitativní, vodných, stanovení, vodě, důkaz, roztocích

Text:

...CN). V praxi tak odpadá v mnoha případech ředění vzorků.3. K rozboru se epotřabuje jen l kapka roztoku vzorku (asi 0,03 ml).4. Test je možno použít přímo bez předchozí úpravy pH vzorku v širším rozmezí hodnot5. odpadá použití pufru, neboř optimální hodnota pH prostředí při reakci (pH 9 až 10) ve vrstvě papíru indikační zőny teatovacího proužku je zabezpečana kapkou slabé alkalického činidla. i5. K impregnaci indikátorových papírů pro...

Stabilní reagenční proužky ke stanovení dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265012

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sládková Jarmila, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/18

Značky: proužky, reagenční, stabilní, stanovení, dusičnanu

Text:

...způsobu přípravy i Jejich nedostatečná eitlivost a velmi malá stabilita. Další NDR-patentni spis č. 216542 pak popisuje obdob~ né reagenčni papirky, u nichž je však jako reduktoru použito práškové kadmium, nanesené na papír vo formě suspenze vo vodnom roztoku dextranu Griessovo činidlo spolu s potřebnou kyselinou je pak naneseno na výsušený papír Jako druhá impregnaco z metanolověho roztoku. Tyto proužky, jejichž obdoba je v současné...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sychra Václav, Vyskočilová Olga, Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Püschel Petr

MPK: G01N 33/18

Značky: zařízení, elektrotermickém, způsob, atomizátoru, provádění, atomizace, způsobu, tohoto

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schwarzkopf Milan, Marhefka Ján, Kudličková Jana, Bjel Dušan, Pridala Lubomír

MPK: G01N 33/18

Značky: kvapalinách, analyzátor, automatický, koncentrácie, terénny, iónov

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Způsob a stanovení biochemické spotřeby kyslíku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253251

Dátum: 15.10.1987

Autor: Peukert Volkmar

MPK: G01N 33/18

Značky: biochemické, kyslíku, způsobu, provádění, zařízení, spotřeby, způsob, stanovení

Text:

...Ha Kounencaunonnuů nenwouuuň caMonuceu nnn na Bmncnnwenbuym Mamuny.nocne nanennn coepmanua Kncnopona n oquoñ usuepnenoů cpene no ycTaHoBneH- uoñ Ha xouneucauuonuom neHToquoMcaMonucue MHHHManhH 0 ů nennqnm BHOBb anwouawnuecxn axnmqaercn coownercrnvmmnů aapauąounuň Hacoc nocpencrnou xomuywaunoauoro pene nn pene npeuenu qepes naTuHK MHHHMyM-Koumàxra na KoMneHcannoHHoMneHrog~ HOM caMonHcue. Hpu Heoöxonunocrn Moxew ÓNTB nocpencraon...

Způsob stanovení těkavých organických látek ve vodě, například uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243635

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pšeniený Booivoj, Vašátko Eduard

MPK: G01N 33/18

Značky: uhlíku, stanovení, například, těkavých, látek, způsob, organických, vodě

Text:

...metodám je, že snižuje pracnost analýzy,umožňuje vysokou citlivost stanovení, až 0,1 ppb při minimálním objemu vzorku vody 10 ml, a poskytuje možnost plné automatizace procesu při stanovení těkavého organického uhlíku ve vodě.způsob v praktickém provedení bude objasněn pomocí připojeného výkresu, na kterém je znázorněno blokové uspořádání zařízení, určené k popisovanému způsobu.Zařízení pro stanovení těkavých organických látek je...

Zařízení na biologické hodnocení toxicity vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248271

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vasenko Alexandr, Krajňjukova Alla, Rjazanov Anatolij

MPK: G01N 33/18

Značky: zařízení, toxicity, hodnocení, biologické

Text:

...H nnx oőecneueuux nuxanns nponycxamw Hony uepes caou xa 6 pu.VHeKoTopme na Monnmcxos MoryT nçnecwnnevpaannqnux BHYTDGHHHX u nnemnnx aKmopon úepnonúecxn HpKKpHBaTb cnou crsopxn. Onnaxo, xax noxaaumamr nccneoaaHMa,onHoapeMeHHoe sąkpuvne cwsopox Monnmcxauu a Hopuanbnmm ycnonnnx npu ocTaToqHo öonbmom qucne Monnmcxos Mano BGDOHTHO. Tax, HaHpHMep, H 3 ecnTH Monnmcxos, coepmamxcn 5 Hopuaubnmx ycnonuax, onnoBpeMeHHoe 3 aKpu~ THE crnopox...

Snímač pro hodnocení toxicity kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236936

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mackivskij Vladimir Ivanovič, Savenko Dmitrij Vasiljevič, Kopylov Alexandr Nikolajevič, Cacko Petr Zacharovič, Lozanskij Vladimir Romanovič

MPK: G01N 33/18

Značky: snímač, toxicity, hodnocení, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoumání chemických vlastností látek, přesněji rozboru vody metodou biologické indikace, a je určen pro hodnocení jedovatosti odpadních vod. Cílem vynálezu je přesné stanovení celkové jedovatosti kapaliny. Daného cíle se dosahuje navrhovaným snímačem pro hodnocení jedovatosti kapaliny, v jehož spodní části krytu je umístěna komora, ohraničená shora přijímací plochou detekční elektrody a zdola membránou, opatřená...

Způsob extrakce těkavých látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231347

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/26, G01N 33/18

Značky: těkavých, látek, způsob, extrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že se vzorek extrahuje směsí inertního plynu a oxidu uhličitého, oxid uhličitý se absorbuje a zkoncentrované vyextrahované látky spolu s inertním plynem se shromažďují a homogenizují za konstantních stavových podmínek. Způsob je především určen k analýze vody, zejména ložisek podzemní vody, a odpadních povrchových vod.

Způsob stanovení úživnosti a toxicity zejména vody řasovým testem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228764

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lukavský Jaromír

MPK: G01N 33/18

Značky: toxicity, řasovým, způsob, zejména, testem, stanovení, úživnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení úživnosti a toxicity, zejména vody řasovým testem. Měřený vzorek ve vodném roztoku se ztuží rozehřátím s agarem a dávkuje do kultivační nádoby, například do jamek sérologické destičky nebo vzorek se přidá na povrch agarové plotny, načež po ztuhnutí se na povrch takto ztužených vzorků očkuje obří kolonie řasy a provede kultivace, přičemž se měří růstová rychlost kolonie nebo její konečný průměr ve...