G01N 27/48

Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Polakovič Jozef, Polakovičová Jozefína

MPK: G01N 27/48, G01N 27/00

Značky: vlastností, spôsob, stanovenia, zloženia, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že do vzorky meranej kvapaliny sa ponorí kapilára s dlhým časom života ortuťovej kvapky, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu a kontinuálne sa meria závislosť nabíjacieho prúdu in a čas života ortuťovej kvapky tau. Zloženie a vlastnosti kvapaliny sa stanovia z časovej závislosti nabíjacieho prúdu in = f(t).

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novotný František, Mattausch Pavel, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: potenciálové, řízeného, zapojení, rampy, přenosného, polarografu, programové

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/48

Značky: výroby, kyslíkového, způsob, čidla

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Způsob analytického stanovení 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266174

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jančik Fedir, Vejdělek Zdeněk

MPK: G01N 27/48

Značky: analytického, způsob, 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů, stanovení

Text:

...přehytkem alkylaminu a ten pak po proběhlé konverzi zcela odstranit, jsou pro tento účel nejvhodnějši nižší alkylaminy jako napŕikald methylamin nebo ethylamin, jejichžroztoky v niževroucích organických rozpouštědlech jako například v methanolu, ethanolunebo benzenu lze pak snadno odpařit.Jako nejvhodnějši způsob řešení daného problému se ukázal způsob dle vynálezu, podleněhož se látky obecného vzorcepřevádějí působením přebytku methylaminu...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: roztocích, způsob, dialyzačních, vápníku, stanovení, koncentrace

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Panoch Miroslav, Novák Vladimír

MPK: G01N 27/48

Značky: barya, pevných, kapalných, mazivech, stanovení, koncentrace, způsob

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Způsob stanovení pyrokatechinu ve vinylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254886

Dátum: 15.02.1988

Autor: Černý Vratislav

MPK: G01N 27/48

Značky: pyrokatechinu, způsob, vinylpyridinů, stanovení

Text:

...stanovit jedometricky - retitrací přebytku 12 pomocí Na 2 S 203. Pro neselektivnost nelze tuto metodu použít při stanovení pyrokatechinu ve směsích. (Analytická příručka - zýka a kol. - SNTL 1974). Stannvení pyrokatechinu je možné také kombinací jodometrie a bromometrie s mmmxdmi instrumentálními metodami. Tato metnña ale není salektivní. (Analyst 1984, 109 (6.Tyto nedostatky odstraňuje způsob přímého voltametrického stanovení pyrokatechinu...

Zařízení ke zpracování tokového signálu v diferenciální impulzní polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254109

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zlatev Rumen

MPK: G01N 27/48

Značky: diferenciální, tokového, impulzní, zařízení, polarografii, signálu, zpracování

Text:

...CSMYWŤnonąpnoçwn, aHa amxone nuhepwopa 3 -swy caMym amnnnwyny u oñparnýú nonap~jÁ modra s~orHomeHnn nxonoro cnrHanaC 7 MoMeHraII no MOMEHT 12,-cornacno ®HŤ.m.ľype 2, Hnwerpnpyewca cnrHan,noaaaeMHñÍc auxoą nenmxenx 2 K nxony ananoáťf roaorn nnrerpawopa 6, npuqeu Ha swonpeMx sanuxaercnaHanóronuä 4 nepexnmúa~y ŕenh 4. C Mouenwa 13 no 14.nHmerpnpyercn cnrnąn, nonaaaemmň c auxona Hnnép-§ ĺrapa 3, npuqeu na swow-nnrepaan BpeMen.saMxaercâ...

Spôsob súčasného stanovenia voľného kyanovodíka a acetónu v acetónkyanhydríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242288

Dátum: 15.09.1987

Autori: Otýpka Jioa, Wangler Jan

MPK: G01N 27/48

Značky: volného, súčasného, kyanovodíka, acetónu, spôsob, acetónkyanhydríne, stanovenia

Text:

...medzi druhou vlnou hydrazónu acetónu tiež dostat-očne velký na ich rozlíšenie pri derivačnom zapojení registracie prúdu.Pre overenie tejto možnosti sa pripravia modelové roztoky. Štandardný roztok kyanidu sa pripraví rozpustenim 0,241 g kyanidu draselného v asi 60 ml 0,1 M rozt-oku hydroxidu draselného a doplní sa roztokom toho istého hydroxidu na 100 ml. Standardný roztok acetónu sa pripraví rozpustenim 1,27 ml acetónu kvality p. a. a...

Peristaltický pulsátor k vytváření pulsujícího proudu kapaliny při voltametrických měřeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 246171

Dátum: 15.09.1987

Autor: Herman Karel

MPK: G01N 27/48

Značky: voltametrických, pulsujícího, peristaltický, vytváření, proudu, měřeních, kapaliny, pulsátor

Text:

...vyplněná kapalinou,přičemž nad pružnou hadičkou je upraven zdroj mechanických kmitů kolmých na podélnou osu pružné hadičky, a mezi pružnou hadičkou a zdrojem mechanických kmitů je situován tlačný člen, jehož jeden konec je připevněn k základní desce.Výhodou peristaltického pulsátoru podle vynálezu je, že nemá žádný mrtvý prostor a nedochází v něm k nežádoucí zádrži roztoku stanovované látky a zkreslehí jejího koncentračního profilu.Na...

Přívod analyzovaného roztoku ke rtuťové kapkové elektrodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240212

Dátum: 15.06.1987

Autor: Akežev Muchamed Anuarovie

MPK: G01N 27/48

Značky: analyzovaného, roztoku, přívod, rtuťové, elektrodě, kapkové

Text:

...a je opatřen u ústí vodicí, dosedaci ploškou v rovine kolme k ose kapilár rtuťové kapkové elektrody jejíž čelní plocha ústí je v trvalém plošném sty ku s dosedací ploškou na kapiláře přivoduanalyzovaného roztoku, vybroušenou v délce rovné nejvýše polovině vnějšího průměru kaplláry rtutové kapkové elektrody. .Hlavní výhodou uspořádání podle vynalezu prívodu analyzovaného roztoku ke rtutove kapkové elektrodě je stála a reprodukovatelně...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Herout Martin, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: změn, skokových, obvodů, zařízení, registraci, vodivosti, adsorptivní, polarografickém, akumulaci

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Způsob elektroanalytického stanovení elektrochemicky aktivních látek v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250076

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: aktivních, roztocích, látek, elektrochemický, stanovení, elektroanalytického, způsob

Text:

...anodickým pikem proudu. současně dojde k rozpuštění kavdmia a k regeneraci povrchu pulsujíci kapky. Ke stejně regeneraci dojde i v případě, že se potenciál pulsující kapky změní skokem z hodnoty -1,3 V na -0,1 V SKE. Tento jev umožňuje, že s pulsující kapkou lze měřit několik hodin, V příznlvém přípa-dě i několik dní, aniž by došlo k pasivaci jejího povrchu. Tvorba anodickěho rozpouštěcího píku při použití rtuťové kapkové elektrody...

Způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lakomý Jaroslav, Kubias Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, stanovení, sloučenin, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzen-diazoniových sloučenin, jehož podstata spočívá v tom, že se stanovovaný diazoniový kationt zkopuluje přebytkem pasivní komponenty, například acetoacetanilidu při pH 8 až 9 na azosloučeninu a nezreagovaný přebytek pasivní komponenty se stanoví roztokem diazoniové soli aminolátky, přičemž se bod ekvivalence určí kapkovou zkouškou na výtok s pasivní komponentou, nebo...

Termoelektricky riadená ortuťová elektróda s visiacou kvapkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236813

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kalavská Dagmar, Kalavský Svetozár

MPK: G01N 27/48

Značky: kvapkou, riadená, termoelektricky, visiacou, elektroda, ortuťová

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektricky riadená ortuťová elektróda s visiacou kvapkou v celosklenenom prevedení pozostáva z telesa elektródy, na ktorého hornom konci je zásobník ortuti, okolo ktorého je umiestnené vinutie pre vyhrievanie s dvojicou prívodov a zatmelený perličkový termistor s dvojicou vývodov. Zásobník ortuti pokračuje cez zatavený kontakt kapilárou, končiacou kvapkou, pričom teleso elektródy je obalené skleneným plášťom, ktorý je v mieste zábrusu na...

Způsob stanovení methotrexatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234403

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrdý Otakar, Beyrodtová Helena

MPK: G01N 27/48

Značky: stanovení, methotrexatu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek obsahující methotrexat se nanese na tenkou vrstvu silikagelu, oddělí chromatografií a po eluaci stanoví diferenční pulsní polarografií.

Zariadenie pre inverznú polarografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235563

Dátum: 15.02.1987

Autor: Švec Anton

MPK: G01N 27/48

Značky: inverznú, polarografiu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre polarografiu. Jeho podstata je v tom, že na spodnej časti elektrolýznej nádobky je umiestnený kužeľovitý nástavec opatrený v hornej časti otvorom a v dolnej časti rúrkou pre prívod analyzovaného roztoku a nad kužeľovým nástavcom je v elektrolýznej nádobke umiestnená ortuťová pracovná elektróda s prívodom elektrického prúdu a rúrkou odpadu analyzovaného roztoku a v priestore kužeľovitého nástavca je...

Kompaktní polarografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231860

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gajda Vladislav, Rosol Jaroslav, Poláček Bohdan, Kočmíd Václav, Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 27/48

Značky: analyzátor, kompaktní, polarografický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompaktního polarografického analyzátoru, zahrnujícího měřicí přístroj a čidlo - statickou rtuťovou kapkovou elektrodu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jeho zapojení je řídicí blok, obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM, ROM, spojen s blokem generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu a potenciostatu, blokem analogových pamětí a zesilovači pro elektromagnety ventilu na rtuť a mechanický odtrhovač...

Způsob stanovení dietylstilbestrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235436

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kubeš Jiří, Volke Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, dietylstilbestrolu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek obsahující dietylstilbestrol se ozařuje ultrafialovým zářením a produkt ozařování se pak stanoví polarografickou metodou.