G01N 23/00

Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285659

Dátum: 30.04.2007

Autori: Kůr Boris, Kůr Jan, Bartl Ján, Hain Miroslav

MPK: G01B 11/30, G01N 23/00

Značky: spôsobu, ložiskových, defektov, krúžkov, zariadenie, najmä, vyhľadávania, vykonávanie, spôsob, tohto, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhľadávanie spočíva v tom, že sfokusovaný lúč lasera (1), dopadajúci na vyšetrovaný povrch (8) krúžku, sa pri dopade na defekt rozptyľuje do okolia. Časť rozptýleného zväzku je snímaná fotodetektorom (4). Elektrický signál z fotodetektora (4) sa po spracovaní v elektronických obvodoch vyhodnotí počítačom prostredníctvom špeciálneho softvéru, prípadne špeciálnou elektronickou vyhodnocovacou jednotkou. Pri snímaní dokonalého povrchu sa objavuje...

Manipulátor pre skúšobné zariadenie na nedeštruktívne skúšanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1025

Dátum: 12.05.2004

Autor: Wüstenbecker Michael

MPK: G01N 23/00, G01B 5/00

Značky: skúšanie, zariadenie, nedeštruktívne, materiálů, manipulátor, skúšobné

Text:

...stabilné uskutočnenie. Odpadnutím otoćného pohonu sa pohybujúca sa hmota a zodpovedajúce krútiace momenty zredukujú a dosiahne sa úspora místa. Pretože sa pohybujúca sa hmota rozdeľuje na dva lineárne pohony,sú tieto odľahčené, takže je možné zaobísť sa bez protizávažia, prípadne podporovania zdvihu. Použitím dvochosi lineárnych pohonov môžu klesnúť výrobné náklady.Výhodne je na pohybovanie sa nosiča upravený vždy jeden vodiaci element...

Difraktometer a spôsob difrakčnej analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7633

Dátum: 21.01.2003

Autor: Berti Giovanni

MPK: G01N 23/00

Značky: difraktometer, difrakčnej, analýzy, spôsob

Text:

...os príjmu (10) môžu rotovať, pretože zdroj (7) a detektor (8) sú nesene primárnou Eulerovou kolískou (9).0026 Obr. 4 zobrazuje bočný pohľad na koncovú čast (6), ktorá zahrnuje dve Euierové kolísky a zobrazuje možnú implementáciu klbového mechanizmu primárnej Eulerovej kolísky (9) vzhľadom na sekundárnu Eulerovú kolísku (14). Táto primárna Eulerová kolíska (9) zahrnuje dva ozubené oblúky (21) a (21) vhodne spojené. Zdroj (7) a detektor (8) sa...

Zariadenie na stanovenie koncentrácie kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278005

Dátum: 18.03.1992

Autori: Ráček Jaroslav, Černý Miroslav, Kysela Jan

MPK: G01N 23/00, G01N 23/09

Značky: kyseliny, koncentrácie, stanovenie, zariadenie, boritej

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor (2) neutrónov je umiestnený v meracej kyvete (3), na jej dolnom konci je prípadne pripojený vstupný termostat (5), pričom meracia kyveta (3) je vložená v nádobe (4) s moderátorom, napríklad demineralizovanou vodou a ďalej je v nádobe (4) umiestnený neutrónový zdroj (1).

Spôsob kvantitatívneho stanovenia chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269579

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tölgyessy Juraj, Klas Ján, Lesný Juraj

MPK: G01N 23/00

Značky: látok, chemických, stanovenia, kvantitatívneho, spôsob

Text:

...vzorkám sa pridajú konštantné množstvá rádioaktívne označeného separačného činidle. Vzniklé produkty reakcie se izolujú a meria sa ich rádioaktivita. Produkty izolovaně z prvej série vzoriek majú vo všeobecnosti stúpajúcu rúdioektivitu (AAJ a produkty druhej série majů rovnakú rádioaktivitu (A 23 . Zostrojí sa závialosípodielu aktivít i AO / A 2 odš. Izokonoentračný bod sa stanovi ako priesečník tejto závislosti 1 r (J-) s priamkou i 1,...

Detektor ke stanovení změny koncentrace vodíku v kapalném sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265071

Dátum: 12.09.1989

Autor: Červinka Jiří

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovení, koncentrace, kapalném, sodíku, změny, vodíku, detektor

Text:

...proudění vodíku je prostor, který má rozměry podstatně většĺa nežli je střední volná dráha molekuly vodíku za vakua, při němž příslušná vakuová soustava pracuje. Kanál molekulárního proudění vodíku je kanál,jehož průměr je několikařádově menší než střední volná dráhamolekul vodiku za vekua, při němž príslušná vekuová soustavaDetektor podle vynálezu je podstatné jednoduss nežli byly dosavadní analyzátory se zdvojenýmí součástmi a se...

Vymeniteľné zariadenie manipulátora určené na tesniacich tvaroch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263399

Dátum: 11.04.1989

Autori: Morvay Jozef, Kašpar Peter

MPK: G01N 23/00

Značky: určené, tesniacich, manipulátora, zariadenie, tvaroch, rúrok, vyměnitelné

Text:

...tak vodiacimi kladkami otočne uloženými na prestaviteľných čapoch ako aj hlavnou kladkou otočne uloženou na hriadeli spojenom s hnacou jednotkou a 5 ozubeným kolesom, ktoré je v trvalom zábere s ozubeným segmentom.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje urýchliť a zvýšiť bezpečnost prác pri zhotovovani snímkov zvarov pomocou rádioaktivneho žiariča v ťažko prístupných miestach. Jeho konštrukcia a výroba je jednoduchšia a lacnejšia oproti...

Způsob radioimunochemického stanovení lidského choriového gonadotropinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261783

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macháň Vladimír, Rauch Pavel, Matějka Petr, Marek Miroslav, Galoci Ján

MPK: G01N 23/00

Značky: choriového, gonadotropinů, radioimunochemického, stanovení, způsob, lidského

Text:

...napříkladVýhodou zpúsobu stanovení ohoriogonadotropního hormonu podle vynalezu je především výrazné zkrácení inkubační doby a celkové zjednodušení celeho postupu. Toto zkráoení má velký význam s ohledem na potřebnou rychlost určení hodnoty obsahu tohoto hormonu zejména při screeningovám vyšetrení žen, kdy lze určit gravidní ženy do jedné hodiny. Ľ dalším výhodám způeobu dle vynálesu patří zmenšený počet lahviček obsaženýoh v...

Způsob úpravy kapalných vzorků pro analýzu metodou rentgenové spektroskopie s iontovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246377

Dátum: 01.08.1988

Autori: Slavík František, Krutílek Alois, Repáš Milan Elen Korešpondent Sav A Esav

MPK: G01N 23/00

Značky: kapalných, způsob, rentgenově, vzorků, úpravy, buzením, spektroskopie, metodou, analýzu, iontovým

Text:

...vzorků, včetně archivace, při maximálním přiblížení citlivosti metody rentgenové spektroskopie s iontovým buzením. Analýzu lze provádět24 s 377 v atmosféře, případně - po vysušení - i ve úákuu Dosud praktiku vaná mineralizace vzorků zcela odpadá.Polymerní sorbenty použitelné pro účel vynálezu mohou být různé. Vhodné jsou například polymery a kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu (HEMA), zesítěné méně než 1 procentem sířovadla, například...

Způsob současného měření optických a reologických nebo akustických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243981

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nolan Richard Addison, Mc Candles Harry Edwin

MPK: G01N 23/00, G01D 5/58

Značky: způsob, současného, vlastností, měření, optických, akustických, reologických

Text:

...a optoelektroniky.Způsob podle vynálezu je dále blíže popeán na příkladu provedení.Do polymeračního reaktoru se zavedlo prostřednictvím světlovodu luminiscenční diodou buzenou střídavě generátorem s frekven cí l kHz měřicí optické záření o vlnově délce 0,65 um, jež ee po2439 B 1 interakci s polymerujícím systémem vinylchloridu snímalo opět prostřednictvím světlovodu křemíkovou fotodiodou typu PIN, ze které se elektrický signál vedl do...

Sonda pro akustická a optická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 243980

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dajley Frank, Kielma Ervin

MPK: G01D 5/58, G01N 23/00

Značky: sonda, optická, akustická, měření

Text:

...čidla do sondy podle vynálezu rovněž odpadá i zvláštní teploměrná sonda e oddělená zaváděcí teploměrná jímke do pros-u toru reaktoru. Další závažnou předností sondy podle vynálezu je,že umožňuje současné použití stejné budící e přijímací elektroniky pro ekustická i optickú měření. Jmenovítě to je harmonický generátor a fázově-synchronní mikroveltmetr pro obojí typy měře ní ve frekvenčním prostoru a pulzní generátor spolu se vzorkujícínV 243...

Zapojení provozní diagnostiky filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246720

Dátum: 15.12.1987

Autori: Satorie Miroslav, Novák Václav

MPK: G01N 23/00

Značky: diagnostiky, zapojení, odparky, rotorové, provozní, filmové

Text:

...váhovým členem, k nimž je současně napojen snímač odparkou emitovaného vlněni, umístěný alespoň v jednom místě na povrchu odparky.Základní lopatkovou frekvencí se rozumi součin otáčkové frekvence rotoru a poč 4tu lopatek na rotoru s dvojnásobnou lopatkovou frekvencí pak dvojnásobek zmíněného součinu.Referenční hodnoty odpovídající bezporuchovému provozu odparky se získaji buď na poloprovozním zařízení, nebo měřením při uvádění rotorové odparky...

Zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhýcb palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246452

Dátum: 15.12.1987

Autor: Synovec Vladimír

MPK: G01N 23/00

Značky: tuhýcb, obsahu, palivech, stanovení, zařízení, popelovín, radiometrické

Text:

...impulsů, .nebo jalkýkoliv- signál od nich odvozený. Dakové řešení dov-oluje měřit i při přerušované vrstvě paliva 4 na dopravníku 3.Uspořádání obou zdrojů 1, 2 gama záření a příslušné ndetekční jednotky lze řešit několiika způsoby. VV prvém případě, znázorněném na obr. 2,jsou zdroj 1 gama záření o nízké energií a zdroj 2 gama .záření o střední energií uspořádány souose s detekční jednotkou 5, která je opatřena detektorem 52 s...

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Votava Petr

MPK: G01N 3/34, G01N 23/00, /G01 0/00...

Značky: pevnosti, zařízení, hmotnosti, nedestruktivní, krychelné, stanovení, objemové, dílců, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Způsob zhotovování boritanových perel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246699

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trkal Jioí

MPK: G01N 23/00

Značky: boritanových, způsob, perel, rentgenospektrální, zhotovování, analýzu

Text:

...kelímku vylije na odlěvací platínovau misku, která je mezitím předehřívána v druhé pícce.stávající způsob značné zkvalitñuje postup při zhotovování boritanových perel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do roztavené skloviny se přidá k celkové hmotnosti navážky nejméně 0,18 8 hmot. oxidu jodičného, poté se platinová nádobka vyjme z tavné pícky. uzavte se a tavenina se v ní nechá pozvolna zchladnout.výhody vynâlezu spočívají...

Zařízení na bezkontaktní měření polohy hladiny nepřístupné zrcadlící taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240771

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rajkovie Milan, Rataj Jozef

MPK: G01N 23/00

Značky: polohy, zrcadlící, měření, taveniny, zařízení, hladiny, nepřístupné, bezkontaktní

Text:

...obraz jsou v zorném poli měřicí dalekoehledové lupy. Je účelné, aby těleso mělo tvar válce a bylo zhotoe veno z křemenesTěleso uložené nad hladinou zroadlioi taveniny je zahřívánoL sálánim tak, že se stává zdrojem světla a společně se svým virtu Ž 3 ľ 24 | 1 771álním obrazem)vznikajícím odrazem na hladině zrcadlící taveniny,.vytváří v obrazové rovině objektívu měřicí dalekchledové lupy dvojici reąlných obrazů, jejichž vzdálenost, měřená...

Způsob přípravy vzorků boritanových skel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249346

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krajíčková Marie

MPK: G01N 23/00

Značky: rentgenospektrální, přípravy, vzorků, analýzu, boritanových, způsob

Text:

...prvku, draslíku, do vzorku a s tím spojené problémy s interelementárním ovlivňováním, ztěžující analýzu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob přípravy vzorků boritanových skel pro rentgenospektrální analýzu, při níž se prášková směs zkoumaného vzorku spolu s boritanolithiovým tavidlem taví V platinovém nádobí a podstata.vynálezu spočíva v tom, že do platinové nádobky se k roztavené sklovině přidá oxid jodičný v krystalické podobě v...

Způsob stanovení mikrobiální kontaminace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248402

Dátum: 12.02.1987

Autori: Matucha Miroslav, Heise Karl-heinz, Svoboda Vratislav, Hertle Ute

MPK: G01N 23/00

Značky: mikrobiální, způsob, kontaminace, stanovení

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je, že se zkoumaný vzorek kultivuje v živné půdě obsahující vedle neradioaktivních oligosacharidů a nebo polysacharidů a ostatních potřebných složek živné půdy jen monosacharidy značné uhlíkem 14 o merná aktivitě od 1,8 do 12 TBq/M a touto kultivací vzniklý oxid uhličitý značený 140 se absorbuje v alkalickém roztoku,např. 0,1 M hydroxidu sodnám, jehož celková radioaktivita se mlří radiometrickou metodou, např....

Spôsob stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232101

Dátum: 15.12.1986

Autori: Havránek Emil, Schiller Pavel

MPK: G01N 23/00

Značky: prvkov, chemických, stanovenia, roztokoch, spôsob, suspenziach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia chemických prvkov v roztokoch a suspenziach metódou selektívnej absorpcie nízkoenergetického žiarenia gama a röntgenového žiarenia. Podstata spočíva v spôsobe stanovenia prvkov nedeštruktívne a bezdotykove v transportných potrubiach, zásobníkoch alebo vzorkovacích zariadeniach metódou selektívnej absorpčnej analýzy za použitia rádionuklidových zdrojov, scintilačných detektorov a selektivizačných filtrov v...

Způsob hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234392

Dátum: 15.10.1986

Autori: Balek Vladimír, Doruška Jan

MPK: G01N 23/00

Značky: procesu, dispersních, způsob, materiálů, hodnocení, zhutňování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů je, že se vzorek ponoří na dobu nad 10 minut do roztoku obsahujícího mateřské radionuklidy interních plynů, načež se roztok odpaří a vzorek se vloží do měřicí aparatury, kde se měří rychlost uvolňování radioaktivního plynu za současného působení teploty, tlaku případně mechanických vibrací.

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228866

Dátum: 15.08.1986

Autori: Komínek Antonín, Částek Dalibor

MPK: G01N 23/00

Značky: obsahu, prístroj, stanovení, radiometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody, opatřený detektorem fotonů gama typu Geiger-Muellerovy trubice pokrytým vrstvou materiálu s účinným průřezem pro reakci n-gama, zdrojem rychlých neutronu gama a vyhodnocovací jednotkou, vyznačující se tím, že zdroj fotonů gama (2) je uložen v kolimačním kontejneru (6) a je od detektoru (3) oddělen clonou (9) s proměnnou tloušťkou a alespoň částí dopravní cesty měřeného materiálu, přičemž zdroj...