G01N 21/35

Diagnostický systém na kontrolu vnútorných chýb lepených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7373

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Pivarčiová Elena

MPK: G01N 21/35

Značky: chýb, kontrolu, lepených, materiálov, systém, vnútorných, diagnostický

Text:

...na teplotu ľudského tela (stačí teplota do 36 °C). Tepelná diferencia je potrebná na vytvorenie interferenčných prúžkov pred skončením a po skončení ohrevu.Chyby v zlepených vrstvových štruktúrach spôsobené následkom rozdielnych teplotných gradientov sa prejavia v lokálnych deformáciách. Chyba vnútri materiálu sa prejaví náhlou lokálnou zmenou tvaru interferenčných prúžkov, resp. zmenou vzoru, príp. vznikom ďalšieho vzoru...

Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní v jednom vytlačenom dokumente

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7215

Dátum: 04.08.2015

Autori: Uváčková Alena, Dvonka Vladimír, Jabconová Adriána, Belovičová Michaela, Čeppan Michal, Šimonová Simona, Reháková Milena, Belányiová Eva, Gál Lukáš

MPK: G01N 21/35, G01J 3/42

Značky: tlačiarní, použitia, rozlíšenia, spôsob, jednom, dokumente, vytlačenom, viacerých

Text:

...spektier je možné použiť ľubovoľný reflexný spektrometer určený na meranie spektier v uvedených oblastiach.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 sú znázornené FTIR-ATR spektrá tlače na troch miestach skúmaného dokumentu s laserovými výtlačkami (miesto A - čierna, miesto B - stredne sivá, miesto C - bledosivá, Im je relatívna jednotka odrazivosti).Na obrázku 2 je znázornený rozptylový diagram komponentového skóre FTIR-ATR spektier...

Spôsob párového rozlíšenia medzi najmenej dvoma druhmi hárkov papierových nosičov informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7212

Dátum: 04.08.2015

Autori: Provazníková Jana, Vizárová Katarína, Jablonský Michal, Sabo Miroslav, Kirschnerová Soňa

MPK: G01N 33/34, G01N 21/35

Značky: párového, najmenej, papierových, informácií, hárkov, druhmi, rozlíšenia, dvoma, nosičov, spôsob, medzi

Text:

...nosičov informácií s použitím infračervenej spektroskopie v oblasti spektra od 1215 do 1562 cm 1, stanovení absorbancie papierových nosičov informácií v uvedenej oblasti spektra s určením výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií. Zhodnosť/odlišnost druhu papierových nosičov informácií sa určí na základe porovnania výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií....

Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20673

Dátum: 30.05.2013

Autori: Kalwa Norbert, Denk Andre

MPK: D06M 10/00, B29C 70/50, B44C 5/04...

Značky: nosnej, vlhkosti, vrstvy, obsahu, živicovej, určenie, doske, postup

Text:

...Vlhkosť dreva je definovaná ako pomer hmotnosti vody obsiahnutej V dreve k hmotnosti absolútne suchého dreva (hmotnosť sušiny). Vlhkosť dreva je podľa toho pomer medzi hmotnosťou zamokra a hmotnosťou v suchom0008 Pri použití vzorky sušiny by sa na drevotrieskovej doske potiahnutej kvapalnou krycouvrstvou neurčovala len vlhkosť nanesenej kvapalnej krycej vrstvy, ale aj vlhkosťdrevotrieskového materiálu, takže by sme získali len hodnoty...

Zariadenie pre farmaceutickú výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15126

Dátum: 09.06.2005

Autori: Clarke Allan, Tainsh David, Fiesser Frederick, Wagner David, Doughty David George, Rudd David

MPK: B05C 11/10, A61J 3/00, A61J 3/10...

Značky: farmaceutickú, zariadenie, výrobu

Text:

...produktov.0022 Tieto a ďalšie ciele a výhody predloženého vynálezu sú poskytované pomocou zariadenia, nárokovaného pre výrobu farmaceutického produktu, ktorý zahrnuje nosný substrát a dávku API. Zariadenie zahmuje dávkovaci modul, ktorý dávkuje príslušnú dávku API do každého z nosných substrátov.0023 Predkladaný vynález poskytuje zariadenie alebo stroj na výrobu farmaceutického výrobku, ktorý vykazuje nosný substrát a dávku...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Ploss Hans-joachim, Christiansen Christian-peter, Mertens Richard, Prinz Heino

MPK: B07C 5/342, G01N 21/35, A61B 5/00...

Značky: zariadenie, spôsob, kvantitatívnu, analýzu, blízkej, roztokov, oblastí, pomocou, disperziu, spektroskopie, infračervenej

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurčová Oľga, Diačiková Anna, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, G01N 21/35, C08J 3/20...

Značky: pigmentov, organických, farbenie, výběru, dispergátorov, polypropylénu, spôsob

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Spôsob stanovenia síry viazanej vo forme sulfoskupin v sulfonovanom polyfenylenoxide

Načítavanie...

Číslo patentu: 269567

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pechočová Mária, Ďurčová Oľga, Vnenčáková Jana

MPK: C08G 65/48, G01N 21/35, C08G 65/44...

Značky: polyfenylenoxide, síry, spôsob, sulfonovanom, formě, stanovenia, viazanej, sulfoskupin

Text:

...pásov siry pri 561 a 663 cm 1 a absorpčného pásu vnútorného štandardu polytenyienoxidu pri 1610 cm 1. Pre stanovenie obsahu siry sa použije vzťahv ktorom A 1 561, Ai 663 a Ai lsln sú integrovaná absorbancie pásov pri vlnočtoch 561,663 a 1610 cm I, a empiricke konštanty A a B sa vopred stanovia kalibrácíou spektrálnychmeraní a analytfckáho spůsobu stanovenia síry.Výhodou stanovenia siry podľa tohoto vynálezu je značné urýchlenie doteraz...

Zářízení na průběžné určování prachových částic v proudících plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245942

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kononinko Vasilij Nikolajevie, Tkae Lev Nikolajevie

MPK: G01N 21/35

Značky: určování, zařízení, průběžné, plynech, proudících, částic, prachových

Text:

...tlakové diference před e za filtrom. Toto väak neřeěí průnik částic poškozeným filtrem e nebezpečí zsnesení těmito částicemi následného zařízení za filtrom.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na průběžné určování množství prachových částic v proudících plynech podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že v potrubí jsou proti sobě umístěny vysílač a přijímač infračerveného záření. při čemž přijímač infračerveného záření je připojen na...

Infračervený analyzátor plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251232

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vereščagin Viktor, Zacharič Michail

MPK: G01N 21/35

Značky: infračervený, plynů, analyzátor

Text:

...Moynsropa 9.coBnana 3ew c oömeñ BMCOTOŘ KOHYCOB H nexnr B onnoü nnocxqcrn c onTnwecKnMu ocamn naroxos nepnennxynapno npononhnoü ocu onrnqecxoň uacrn ycTpoňcT 5 a.Yron nyľH~OCHOBaHHH 220 ° suöpan nna TOTO, uwoöm B onpenenennme npouemywxn BDGMEHH Ha npnemunx 7 He nonanano Ksnyqenúe or ucroqnnxa I. 370 Heoöxonuo nan 4 H 0 DMaHbH 0 ä pa 6 oTm Bmöpannóü 9 neKTpoHHoů cxewm oöpaöorxu (Ha qepTexe.He yxašáĺĺ na). B sanucmmocru or npnnnworo...

Zařízení pro průběžné určování množství prachových částic nebo granulí v proudících plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247545

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kholl Jaroslav, Podhola Vladimír

MPK: G01N 21/35

Značky: plynech, určování, prachových, průběžné, granulí, množství, částic, zařízení, proudících

Text:

...na zem E 5, jednak rezistor zpětné vazby âł, který je nana opačném konci připojen na výstup prvního operačního zesilovače âä.Scučasně je mezi tento Výstup a zem gâ připojen regulátor vstupního napětí komparátoru 23. Komparátor A přímo navazuje u vstupní zesilovač Š. Komparátor A tvoří druhý operační zesilovačA§ a související rezistory. Stabilizátor 23 je napájen přes pracovní rezistorMezi stabilizátor 35 a pracovní rezistor stabilizátoru Ag...