F24F 12/00

Klimatizačná jednotka s rekuperáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7033

Dátum: 03.02.2015

Autori: Ferianc Martin, Ferianc Ján

MPK: F24F 3/147, F24F 12/00, F25B 21/02...

Značky: rekuperáciou, jednotka, klimatizačná

Text:

...vyfukovaného čerstvého vzduchu do interiéru podľa požiadaviek prevádzkovateľa s minimálnymi nákladmi na energiu. Ďalšou výhodouje skutočnosť, že ide len o vzdušné rekuperácie bez prítomnosti kvapalinového pracovného teplovýmenného média. Ďalšia výhoda tejto klimatizačnej jed 10notky s rekuperáciou je V tom, že je možné vzduch ohrievať alebo ochladzovať len zámenou polarity napájania Peltierových článkov v aktívnom doskovom...

Prístroj a spôsob na reguláciu prostredia v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20744

Dátum: 18.07.2011

Autor: Pinchuk Omer

MPK: F24F 11/00, F24F 12/00, A01G 9/24...

Značky: prostredia, skleníků, spôsob, prístroj, reguláciu

Text:

...vzduchu na obsiahnutie vody a relatívna vlhkosť sa zníži. Relatívna vlhkosť privedeného vzduchu, i keď je na 100 (t.j. relatívna vlhkosť, pri ktorej sa voda začne zrážať zo vzduchu), môže byť podstatne znížená zvýšením teploty vzduchu. Napríklad, relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu pri teplote 18 °C a100 relatívnej vlhkosti je ohriatim na teplotu 25 °C znížená na relatívnu vlhkosť 50.0007 Zatiaľ čo súčasný konvenčný spôsob...

Vetrací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19764

Dátum: 29.06.2011

Autor: Braunegg Christof

MPK: F24F 3/16, F24F 12/00, F24F 13/14...

Značky: větrací, prístroj

Text:

...privádzaného vzduchu sklapkou privádzaného vzduchu, prívod odpadového vzduchu s klapkou odpadového vzduchu, rovnako ako prípoj odvetrávaného vzduchu s klapkou odvetrávaného vzduchu, pričom vnútri vetracieho prístroja je navrhnutá jednotka privádzaného vzduchu, ktorá je usporiadaná pozdĺž prúdovej cesty nasatého vzduchu medzi prípojom vonkajšieho vzduchu a prípojom privádzaného vzduchu, rovnako ako jednotka odpadového vzduchu,ktorá je...

Zariadenie na vetranie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19403

Dátum: 23.08.2010

Autor: Ulrich Stieler

MPK: E06B 7/02, E06B 7/10, F24F 12/00...

Značky: vetranie, budov, zariadenie

Text:

...tohto vynálezu bol navrhnutý vetrací systém, ktorý umožňuje účinné vetranie miestností alebo budov bez nutnostivyklápania alebo otvárania okien či dverí.0008 Okrem toho vetrací systém podľa tohto vynálezu umožňuje spätné získávanie tepla zo vzduchu z miestnosti,ktorý je odvádzaný von, pričom spätne získávané teplo môže byť súčasne využívané na predohrievanie studeného vonkajšieho vzduchu, ktorý je privádzaný do miestnosti alebo do...

Rekuperačný klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17195

Dátum: 20.04.2006

Autori: Hoogendoorn Peter, Veltkamp Wessel Bart

MPK: F24F 12/00, F24F 3/147

Značky: rekuperačný, klimatizačný, systém

Text:

...média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníka z klimatizovanej oblasti,a kondenzátor v prúde média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníku z vonkajšku.Podľa tohto vynálezu, pri ohrievaní oblasti, je výparník výhodne umiestnený v prúde média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníku zvonkajšku, a kondenzátor v prúde média, ktorý opúšťa tepelný výmenník do klimatizovanej oblasti.0006 Výparník s chladením a kondenzátor s ohrevom môže byť rovnaký...

Univerzálna vzduchotechnická jednotka so skratovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4317

Dátum: 03.11.2005

Autor: Morávek Petr

MPK: F24F 12/00, F24F 13/04

Značky: vzduchotechnická, jednotka, skratovým, obvodom, univerzálna

Text:

...porovnaní s doposial požívanými vzduchotechnickýmiíjednotkamí prináša technicke riešenie výrazné skráteníe d žky aj celkového obstavaného priestoru jednotiek, zároveň aj zníženie výrobnej prácnosti, pretože oba ventilátory vrátane elektroprislušenstva sú upevnené na spoločnej osadzovacej fréme a do jednotky sa vkladajú ako kompaktnýPrehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú znázomené príklady uskutočnenia univerzálnej...

Vetrací systém na vetranie miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1351

Dátum: 12.12.2003

Autori: Rohde Christoph, Sadkowski Manfred, Baumeister Gregor, Sefker Thomas

MPK: F24F 1/00, F24F 11/04, F24F 12/00...

Značky: větrací, miestnosti, systém, vetranie

Text:

...podľa obr. 6 s tiažovo ovládaným uzatváracím zariadením uzatvárajúcim ďalší prívod vzduchu obr. 9 predmet podľa obr. 8 s výmennikom tepla a obr. 10 pôdorys ďalšieho príkladu uskutočnenia vetracieho systému podľa vynálezu, navrhnuteho ako0020 Na všetkých obrázkoch sú pre súčiastky rovnaké alebo rovnakého typu, použité zhodne vzťahové značky.0021 Na obr. 1 je znázornená použitie vetracíeho systému podla vynálezu ako podpodlahového...

Dvojstupňový regenerátor odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260272

Dátum: 15.12.1998

Autor: Miček Dušan

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerátor, tepla, odpadového, dvojstupňový

Text:

...pričom dno a obvodový plášť rotora tvorí akumulačná hmota z lamiel pre prechod privádzaného a odvádzaného vzduchu.Výhodou navrhovaného zariadenia je dvojstupňový system regenerácie vzduchu,ktorý umožňuje zvýšiť účinnosť doteraz používaných zariadení a znížiť celkové nákla-dy na jednotkový výkon rekuperácie. Malá hĺbka akumulačnej hmoty umožňuje úspešné čistenie regeneračného systému, na čo sú zvlášť náročné znečistené a prašné...

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 272409

Dátum: 15.01.1991

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: výměník, regenerační, tepla

Nástrešný fóliový rekuperátor pre halové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 12/00

Značky: halové, nástrešný, priestory, rekuperátor, fóliový

Text:

...sú vo dvojiciach vzájomne spojené distančnýml spojkenl.Rozdelenie teplosnennej plochy do menšieho počtu velkoploäných útvarov nízkej hmotnosti pri ich súčasnom spristupnení spojeniu vnútorného priestoru rekuperátora s priestoron haly dovoluje uskutočnit operotivnu výmenu znečistenej teplosnennej fôlie.Príklad nástrešného fôlioveho rekuperútora pre halové priestory je znázornený napripojených výkresoch, kde na obr 1 je zobrazený pozdlžny...

Reversační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267879

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rubín Zdeněk, Morávek Petr, Matuška Bohuslav

MPK: F24F 12/00

Značky: reversační, regeneraci, tepla, jednotka, větrací

Text:

...pro trvalý přívod venkovního filtrovaného vzduchu,nebo odtah odpamüho vzduchu z prostoru pod střecnou. Konstrukčním řešením umožňuje jednotka jak nástřešní instalaci 5 vertikální polohou potrubí, tak nástěnnou instalaci v horizontální poloze potrubí při alternativním řešení výměníku z paralelních desek.Na připojených výkresech je znázorněn príklad provedení reverzačni jednotky S regenerací tepla, kde na obr. 1 je uvedeno schéma nástřešní...

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263426

Dátum: 11.04.1989

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerační, tepla, výměník

Text:

...se snižuje potřebný příkon, který je jinak nutný pro pohon uvedených mechanísmů.V letním období lze použít regeneračního výměníkunle vynálezu jako běžného ventilátoru pro rovnotlakou ventilaci. Dosáhne se toho zafixováním regeneračního výměníku v jedné trvalé poloze.Na výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněn předmět výnálezu, kde na obr. l je regenerační výměník tepla v nárysu, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. l, na němž...

Kontinuálně reverzační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262395

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matuška Bohuslav, Morávek Petr, Rubín Zdeněk

MPK: F24F 12/00

Značky: větrací, jednotka, regeneraci, tepla, kontinuálně, reverzační

Text:

...řez A-A, ale při periodě nastavení klapky pro prívod vzduchu. Na obr. 4 je zndzorněno půdorysné schéma nástŕešní jednotky v alternativním provedení akumulačního výměníku ve tvaru mnohoúhslníku. Na obr. 5 je uveden svislý řez B-B této jednotky v pracovní psríodě nastavení klapky pro prívod vzduchu.Podle obr. 1 až 3 radiální ventilátor l s přímým náhonem pro střídavý přívod čerstvého vzduchu A a odtah odpadního vzduchu g je osazen uvnitř...

Systém bytového větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259741

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matuška Bohuslav, Horák Jiří, Pfeifer Rudolf, Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, systém, budov, bytového, vícepodlažních, větrání, rekuperací

Text:

...upředsíně a na obr. 4 je uveden svislý řez touto klwapkou. šípkami jsou znázorněny směry pnoudění čerstvého předehřátého a odpadního vzduchu.Decentrální systém bytového Větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla sestává z nástřešní rekuperačni jednotky 1 z desek plastických hmot osazené nad každou centrální instalační šacht-ou 2, případně s požárnímiuzávěry, dohřívače vzduchu 3,na který je připojeno centrální přívodní potrubí 4, z...

Zařízení k výměně vzduchu s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258166

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hejný Vladimír

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperací, zařízení, tepla, výměně, vzduchu

Text:

...vzduchu je ve všech sacích otvorech opatřena vložkovými filtry.Výhodou takto uspořádaného zařízení k výměně vzduchu s rekuperací tepla je podstatné zmenšení vnitřního zastavěného prostoru nebo venkovní nástavby zasunutím deskcvého protiproudého rekuperátoru jeho delším rozměrem skrz obvodovou zeä větraného objektu tak, že ven z objektu vysunutá část zaústěná do hlavice osazené vložkovýmí filtry zajištuje sání čerstvého ą výdech odváděného...

Nástřešní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256855

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grofčík Ján, Boleslawský Bedřich, Grega Štefan, Šimánek Václav

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, rekuperací, větrací, nástřešní, jednotka

Text:

...vodorovné přepážka lg na straně výtlaku a vodorovná přepážka lg na straně sání.Deskový rekuperační výměník g přiléhá svojí přední boční stěnou na plášť skříně 2 a zadní boční stěnou na svislou příčnou přepážku lg. Mezi pláštěm skříně g a svislou příčnou přepážkou lg a spodní svislou podélnou přepážkou lg je klapková přepážka lg, ve které je upevněna obtoková klapka § a recirkulační klapka 1.V plášti skříně g je vestavěna klapka Q sání...

Rekuperační deskový výměník s převážně protiproudým uspořádáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256531

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hejný Vladimír

MPK: F28F 3/00, F24F 12/00

Značky: uspořádaním, protiproudým, výměník, převážně, deskový, rekuperační

Text:

...druhého proudu plynu k přídavnému vstupu.Výhoda deskověho výměníku podle vynálezu spočíva v tom, že umožňujevyšší využití teplosměnné plochy obdélníkových desek výměníku s protiproudým-typem proudění a spojuje konstrukčně technologické výhody výměníku s křížovýmtypem proudění s příznivějšími poměry pro přestup tepla protipronldého výměníku. Přídavný vstup druhého proudu plynu proti bočnímu výstupu druhého prouduplynu zajištuje využití rohu...

Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254722

Dátum: 15.01.1988

Autor: Balcar Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: hlavice, rekuperační, vzduchotechnická, zařízení

Text:

...deskový výměník tepla, aobr. 7 představuje lomený řez rekuperační hlavicí V rovině B-B z obr. 6.Rekuperační hlavice podle obr. 1 se skládá z pláště 2hrdlem É. Na plášti Ä je provedeno rozšíření Ž. Jak je patrno z obr. 2, rozšíření 3 má pravoúhlý prüřez. V jeho kratšich svislých stěnách Q jsou provedeny otvory 1. K otvorüm1 přiléhá z vnitřní strany vždy jeden deskový výměník § tepla, který je V nich utěsněn.Na vnitřní horní hranu 2...

Systém větrání a teplovzdušného vytápění halových objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241651

Dátum: 15.09.1987

Autor: Findeisen Kurt

MPK: F24F 12/00, F24F 7/007

Značky: větrání, objektu, vytápění, systém, teplovzdušného, halových

Text:

...vzduchu shora a oblast technologických zařízení je Větrana až sekundárne. Ohřatý a znečištěný vzduch se odvádí z této oblasti přímo ke stropu haly k větracím rekuperačním jednotkám. Obě oblasti prostoru jsou vymezeny dosahy primárních proudů pouze s využitím rozdílu tlaku bez nutného použití pevných zástěn V hraničních oblastech. Z hygienického hlediska se výrazně zkvalitňuje mikroklima pracovní zóny při výloučení líontaminace přiváděného...

Nástřešní vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252231

Dátum: 13.08.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: jednotka, tepla, získáváním, nástřešní, zpětným, vzduchotechnická

Text:

...způsobem vyjmout bloky slepených rekuperačních desek k výměně nebo k čištění a vsadit dělicí stěnu místo rekuperační vložky a tím jednotku provozovat pouze jako větrací s vylcučením přídavnýchNa připojených výkresech je znázorněn příklad provedení nástřešní jednotky se zpětným získáváním tepla kde na obr. l je uvedeno axonometrické schéma funkce jednotky v topném období při provozním režimu rovnotlakého Větrání s rekuperací, na obr. 2 je...

Vertikální větrací jednotka pro rovnotlaké a přetlakové větrání stájových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251338

Dátum: 11.06.1987

Autor: Melnikov Jiří

MPK: F24F 7/06, F24F 12/00

Značky: rovnotlaké, větrání, stájových, přetlakové, jednotka, vertikální, větrací, prostoru

Text:

...se vlivem směrování chladného nenasyceného vzduchu do prostoru stropní konstrukce snižují tepelne ztáty prostupem touto konstrukcí 2 zabraňuje se vzniku kondenzace na jejím povrchu. Při přetlakovém Větrání v letním období pak intenzivní proudění přiváděného vzduchu v hornín prostoru atáje snižuje tepelnou zátěž sálánín stropní konstrukce. Dalšími výhodami navrženého řešení je funkční spolehlivost kyvného závěsu, který v důsledku mininální...

Zařízení k energeticky úspornému ohřevu a sušení pomocí tepelných čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251301

Dátum: 11.06.1987

Autori: Smělý Zdeněk, Blaha Antonín, Kolomazník Karel

MPK: F24F 12/00

Značky: ohřevu, pomocí, úspornému, tepelných, zařízení, sušení, čerpadel, energeticky

Text:

...Vysuše ný vzduch popřípadě plyn se ohřeje V tepelném výměníku tepelného čerpadla na vyšší teplotu pro opětný vstup do sušárny.Tento systém představuje sice podstatné zhospodárnění tepelného sušicího procesu oproti dřívějšímu stavu, avšak neumožňuje využití veškeré tepelné energie plynné fáze vystupující ze sušicího prostoru včetně kondenzačního tepla složek schopných kondenzace za podmínek výměny tepla, například vodní páry. Rovněž v...

Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251277

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rubín Zdeněk, Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: větrací, jednotka, rekuperací, tepla, podstropní

Text:

...Z výrobního hlediska vykazuje nízkou pracnost, velmi nízkou hmotnost a minimální výrobní energetickou náročnost zvlášť ve variantě V celoplastovém provedení, kdy je také výhodné použitelná v prostředí s vysokou relativní vlhkostí, případně i agresivitou, kde dosud známé jednotky jsou nepoužitelné.Tím umožňuje prakticky univerzální použití ve všech větraných prostorách. Přepínací klapky zajištuje jednoduchou změnu funkce a režimu...

Střešní větrací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav

MPK: F24F 7/02, F24F 12/00

Značky: větrací, jednotka, střešní

Text:

...ho automaticky řídit termostatem, umístärxým v praccvním pásmu.Listy klepek jsou v krajních polohách těaněny, aby množství vzduchu pronikajícího mezi občme prcudy bylo co nejmenší. Klapková část m je po straně opatřena první uzavíratslnou klapkou ,LL a druhou uzavíratelnou klapkou lg, ručné nebo automaticky otevíratelnými, kteą tymi je přiváděn a odvaděn vzduch přímo, bez využívaní akumulačních vložek, pro zajiětě ní letního Větrání .První...

Zařízení pro větrání uzavřených prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238056

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klazar Luděk, Dajbych Oldřich

MPK: F24F 12/00

Značky: prostoru, zařízení, větrání, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro větrání uzavřených prostorů s využitím odpadního tepla přenášeného kapalinovým okruhem s nuceným oběhem teplonosné kapaliny, zvláště výrobních prostorů průmyslových závodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze dvou vzduchovodů navzajem propojených přeřazovací klapkou ovládanou řízeným servopohonem a opatřenou vnější výustkou do vnějšího prostoru a vnitřní výustkou do větraného prostoru, a to...

Zařízení k větrání s omezením tepelných ztrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 249059

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čmejla Vladimír, Karst Vavřinec

MPK: F24F 12/00, F24F 13/18

Značky: omezením, tepelných, větrání, zařízení, ztrát

Text:

...rámu, tak i vstup a výstup horní části rámu, umožňuje snadnou ragulaci množství proudícího vzduchu do místností. Ěokud není třeba větrat, je možno úplným uzavřením uzavíračů získat okno s odpovídajícím efektem trojsklého okna. Celkový zásadní přínos zařízení podle vynálezu se pro 249 (159jeví snížením tepelných ztrát oproti stávajícím cknům trojvrstvým stejné velikosti o 10 až 30 podle situace místnosti.Příklad provedení zařízení pro...