F23G 7/06

Spôsob spaľovania druhoradého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18617

Dátum: 28.03.2013

Autor: Ekman Tomas

MPK: F23G 7/06

Značky: druhoradého, spaľovania, spôsob, paliva

Text:

...jeden privádzací otvor pre palivoa privádzací otvor pre okysličovadlo.Okysličovadlom môže byť vzduch, avšak sa uprednostňuje to, že podiely kyslíka vokysličovadle sú vyššie, ako sú podiely kyslíka vo vzduchu. A preto podľa výhodněho uskutočnenia okysličovadlo obsahuje aspoň 50 hmotnostných percent kyslíka, výhodnejšieaspoň 85 hmotnostných percent kyslíka. Ešte výhodnejšie okysličovadlo obsahuje aspoň 95kyslíka, napr. priemyslovo čistý kyslík....

Spôsob spaľovania podradného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20741

Dátum: 28.01.2011

Autori: Ritzen Ola, Lugnet Anders, Ekman Tomas

MPK: F23G 7/06

Značky: spôsob, podradného, paliva, spaľovania

Text:

...typických obsahov rôznych zložiek medzi na jednej strane stredne kvalitným palivom, ako je koksárenský plyn a na druhej strane podradným palivom, ako je kychtový plyn z vysokej pece, ako aj odplyn z konvertora. Všetky hodnoty sú uvádzané akoTabuľka 2 je porovnanie hodnôt nižšej výhrevnosti (Lower Heating Values LHV) pre koksárenský plyn, kychtový plyn z vysokej pece a konvertorový odplyn.Koksárenský plyn WW WWWWMT 7,9 j 8,2 W VWWPodľa...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/68, B01D 53/78, B01D 53/46...

Značky: zariadenie, plynov, výrobných, čistenie, toxických, procesov

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Spôsob a zariadenie na úpravu odpadových plynov obsahujúcich organokremičité zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2293

Dátum: 07.12.2004

Autori: Carlowitz Otto, Rüskamp Bernd, Kriebisch Frank, Neese Olaf

MPK: B01D 53/70, B01D 53/81, F23G 7/06...

Značky: organokremičité, obsahujúcich, spôsob, úpravu, zariadenie, zlúčeniny, odpadových, plynov

Text:

...lávu a podobné materiály, ktoré vykazujú rovnaký účinok ako vyššie uvedené materiály. V jednom uskutočnení môže akumulačná hmota pozostávať len zo sypkého materiálu. V inom uskutočnení obsahuje akumulačná hmota podiel sypkého materiálu v miere minimálne 20 ,napríklad 30 , 40 alebo 50 , ako 60 , 70 , 80 alebo 90 .Krok odberu, čistenia a opätovného privádzania sa pritom môže uskutočňovať automaticky alebo poloautomaticky. Výhodnejšie...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: vypúšťané, zvlášť, látok, splyňovací, tuhých, odpadové, slámy, hořlavých, kotol, optimálnymi, balíkov, plyny, hodnotami, spaľovanie

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kaiser Sybille, Rauche Ekkehard

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: výroby, spôsob, telies, tepla, akumulátorov

Text:

...dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp....

Zariadenie na čistenie odpadového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1956

Dátum: 14.11.2002

Autori: Rieder Erhard, König Bernd, Hummel Bertram, Bhatnagar Satpal

MPK: F23G 7/06

Značky: čistenie, odpadového, vzduchu, zariadenie

Text:

...by bola tepelne akumulačnákapacita tepelne akumulačnej hmoty lepšie využitá.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa nároku 1.Ak nie je vstupný otvor rovinný, rozumie sa podplošnou normálou vstupného otvoru stredná plošná normálaPod prierezom úseku vstupnej komory sa rozumie prierezbraný kolmo na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnouTým, že pri zariadení podľa vynálezu nie je plošná normála vstupného otvoru orientovaná rovnobežne, ale...

Spôsob katalytického spaľovania spáliteľných látok vo vypúšťaných plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278916

Dátum: 14.10.1992

Autor: Schoubye Peter

MPK: F23G 7/06

Značky: spaľovania, katalytického, spôsob, spalitelných, vypúšťaných, látok, plynoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminovania spáliteľných látok obsiahnutých vo vypúšťaných a/alebo odpadových plynoch katalytickým spaľovaním, pri ktorom sa spracovávaný plyn najprv stláča v kompresore, potom sa zahrieva na teplotu nutnú na nasledujúce katalytické spaľovanie, pričom potom nasleduje spaľovanie a eliminovanie týchto škodlivých látok v spracovávanom plyne na katalyzátore obsiahnutom v spaľovacej komore a expandovanie tohto spracovávaného plynu na...

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Csegezy Miklós, Lövey József, Nagy Zoltán, Kovács Attila, Hupka György, Bán Ferenc

MPK: F23G 7/06

Značky: přeměny, látek, kontinuální, kapalných, způsob, odpadních, tepelně, plynných

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Hořák pro spalování práškového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 255630

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F23D 21/00, F23G 7/06, F23D 1/00...

Značky: spalování, paliva, horák, práškového

Text:

...rozvodného kanálu napojeny na přívod lg fluoru, zatímco spodnímí konci jsou zaústěny do mezikruhové štěrbiny 5, vymezené výstupní tryskou 5 tělesa hořáku a könicky se zužující přechodovou částí g komory hořáku.S horní částí tělesa hořáku je pomocí příruby gg bezprostředně spojen dávkovač lg práškového paliva, jehož tryska ll zasahuje do nálevkovité se rozšiřující horní části středového otvoru lg tělesahořáku a zde vymezuje mezikruhový prostor...

Zařízení ke spalování exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254641

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav, Skála Oldřich, Košvanec Josef

MPK: F23G 7/06

Značky: exhalací, zařízení, spalování

Text:

...provedení zařízení ke spalování exhalací podle vynálezu,která budou zobruzena na obr. 1 až 4, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez plamencem plamencožárotrubného kotle se zařízením ke spalování exhalací, obr. 2 pohled na plynový hořák s přívcdy plynu a směsi vzduchu a exhalací ve směru šípky P z obr, 1, obr. 3 znázorňuje detail řezu blokem ohnivzdorného materiálu s podružnými otvory uspořádanými na trychtýřovité ploše a obr. 4 částečný...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mitera Jiří, Focht Miroslav, Nedvěd Lubomír, Svoboda Jan, Chrudimský Petr, Hammerbauer František, Novák Jaromír, Partyngal Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: F23G 7/06

Značky: tepelně, spalovaného, zvýšení, energie, plamene, paliva, způsob, přenosu

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...