F23D 14/02

Zariadenie na výrobu tepelnej a elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3053

Dátum: 22.06.2006

Autori: Heckmann Jens, Hesse Wolfgang, Lorenz Christian

MPK: H01M 8/04, F23D 14/02, F23D 14/46...

Značky: výrobu, elektrickej, tepelnej, energie, zariadenie

Text:

...a/alebo v palivovom článku usporiadané so zbemým zásobníkom procesnej vodyspojené odlučovače kondenzátu na procesnú vodu.Na zásobovanie palivového článku vzduchom bohatým na kyslík je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia v prvej komore usporiadané nastrane katódy s palivovým článkom spojená odvádzacia prípojka na vzduch.Aby sa vpriebehu nábehu a dojazdu zariadenia optimálne využili vznikajúce zložky reformátovacieho plynu, je medzi...

Pyrolýzna pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12888

Dátum: 17.11.2004

Autori: Ponzi Peter Robert, Chapman Paul, Mccarthy Frank, Gartside Robert John, Platvoet Erwin

MPK: C10G 9/20, B01J 19/00, F23D 14/02...

Značky: pyrolýzna

Text:

...vo vnútri tohto zvislého toku plynov spaľovanie, je žiaduce udržiavať horiace plyny alebo plamene proti stene a dokončit spaľovanie skôr než dosiahne homú hranicu recirkulačného pásma. Tým sa zabráni prevráteniu plameňa, pri ktorom sa plameň obracia dovnútra smerom k zväzku pyrolýznych rúrok umiestnenćmu vertikálne a centrálne pre prietok reakčnej zmesi tekutín. Plameň je deñnovaný ako tok plynov, u ktorých stále prebiehajúspaľovacie...

Plynový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11031

Dátum: 25.02.2003

Autor: Boyes Michael

MPK: F23D 14/58, F23D 14/02

Značky: horák, plynový

Text:

...sú axiálne zarovnané s medzerami vymedzenými medzi výčnelkami druhej krajnej časti avýčnelky každej krajnej časti presahujú aspoň čiastočne cez druhú krajnú časť v oblasti spoja.0018 Stena môže byť vytvorená z dvoch v podstate poI-valcových stenových dielov,pričom spoj sa vytvára medzi krajnou časťou jedného stenového dielu a krajnou časťou druhého stenového dielu. V takomto prípade je vytvorený podobný spoj medziďalšími krajnými časťami...

Spaľovací valec ventilátorového horáka s predchádzajúcim zmiešavaním pre plynové vykurovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278762

Dátum: 06.10.1993

Autor: Heeb Adolf

MPK: F23D 14/02

Značky: spalovací, horáka, vykurovacie, plynové, zariadenia, predchádzajúcim, ventilátorového, válec, zmiešavaním

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací valec ventilátorového horáka s predchádzajúcim zmiešavaním do plynových vykurovacích zariadení pozostáva z pripojovacej príruby tvoriacej na jednom konci spaľovacieho valca jeho čelnú stenu a obsahujúcej vstupný otvor spaľovacieho valca na zmes spaľovaného plynu a vzduchu, pričom druhá čelná stena spaľovacieho valca je tvorená uzavretým vekom, medzi ktorým a pripojovacou prírubou je usporiadaný vonkajší valec na udržiavanie plameňa,...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 275781

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fík Miroslav

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, plynový

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256626

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fialka Pavel

MPK: F23D 14/02

Značky: plynový, horák

Text:

...je dosažení optimálního sněäování plynu se vzduehen l při snížené výkonu hořáku s velkého rozsahu regulovetelnosti výkonu hořáku.Na obr. 1 je v řezu znázorněn příklad provedení hořáku podle tohoto vynálezu.V tělese hořáku l, které má hrdlo g přívodu vzduchu,je přírubou g upevnäns trubka i přívodu plynu, na jejímž konci je plynová trysks j V plynové trysee 2 jsou otvory g,jejichž osy 1 svírsçjí se sněren plemene g úhel g. Na tůleso hořáku 2 L...

Plynový hořák se zapalovacím a pozorovacím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256302

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: otvorem, pozorovacím, horák, plynový, zapalovacím

Text:

...otvoru v provozu. Další výhodou je kompaktní konstrukce kovového pláště keramického spalovacího a zapalovacího otvoru, která umožňuje při plynofikaci a modernizaci starých pecí, které nemají zapálovací a pow zorovací otvory, jednoduchou instalaci pylnového hořáku tak, že odpadá nutnost vrtání zapalovecíoh a pozorovacích otvorů do stěny pece.Provedení zapalovacího a pozorovacího otvoru plynových hořákůVs keramickým spalovacím...

Hořák sálavé trouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255507

Dátum: 15.03.1988

Autori: Smolkov Anatolij, Krejnin Jefim, Golych Vladimir, Iljin Valentin

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, sálavě, trouby

Text:

...pa nąuuoanoň rpyöu MeHbme 0,8 cKopocTh pacnpocrpanenna nnanenn Bmme CKODOCTHHpu BunonHeHHu yKa 3 aHHoro oruomeunz öonbme 0,95 ropeune Haqnnaercs c owpuBoM or oöeqaňxu l.HH PČPYHHPOBBHHHCO 0 THOm 8 HHH MBXHY HBDBHHHHM H BTODHHHHM BOSRYXOM BDEycmorpena cneunanhnas Konuuecxaa Hacaxa 10, yCTaHOBHeHHaH c Bo 3 MomHocTbwnpoonbnoro HGPGMGMBHHH, yaennunnaa HHH YMGHBNBH HDOXOĽHÓB CÉHGHME BTOPHHHoMy Bosyxy. . TaKHM oöpasom, npenaraeuoe nmnonuenue...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: injektorový, plamene, plynový, horák, regulaci, délky

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Tryskový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253153

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, tryskový

Text:

...partiích uvedených průmyslových tepelných agregátů.. Uvedené nedostatky dosud známých řešení hořáků pro spalování plynu a topných olejů a pracujících se zvýšenou výstupní rychlostí spalín zcela odstraňuje tryskový hořák podle n vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jedna tryska je dimenzována na minlmální a ostatní trysky na maximální tepelný příkon nebo dílčí tepelná příkony.Výhodou předmětného hořáku je především zachování plného...

Radiační hořák pro režimy práce s různými palivy a s radiálně se rozšiřujícím plochým plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245490

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlík Pavol, Trojan Miroslav, Grega Ján, Mazan Pavol, Bielek Jozef, Teren Ján, Kobzová Darina, Plávka Ján, Ivica Peter

MPK: F23D 14/02

Značky: radiační, palivy, plamenem, rozšiřujícím, práce, různými, horák, plochým, radiálně, režimy

Text:

...DPO ĽGĚTH 563 HSIEOPâ POFDĚBPO P 858.Horonna R pasnnunun ycxgnnnu paóowu, xax pacnoxaraeuua naaxenne aoanyxa EAH cropanna nan reuneparypa aoanyxa Aan cropauna, nocrn PRBTOH nauenezzxiynm AKQMGTPOB H ynxon ornepcmä 11.115 HOÄBOIIR EOSĽVĚÉB Haaecrnne rexnnqecxne pemenxx conepxar 3 uenou cxenymmne 39500734 xx 1. Orcyrcxnne aoauoxnocrn noaronmn n paexxqnsu ycJvxsu paňcru y axcnnyarannonnxxa nas coóxpgexnz naxusz napeueTpon ropcąow2 HOBOÄBHHÓ...

Sálavý ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251227

Dátum: 11.06.1987

Autori: Krejnin Jefim, Jemeljanov Petr, Sorokin Jurij

MPK: F23D 14/02

Značky: sálavý, ohřívač

Text:

...16. 3 KCHepHMeHTanbH 0 ycTaHoBneHo, WTO npn OTHOmeHHH nnomaneň nonepeqnmx ceqeá naň HapyxHoroH cpennero Kananos 8 H 9 coowaewcrseuuo B sone Buxouoro nunuun pnqecxoro yuacTKa ueurpąnbnoü Tpyőu 6, cocTaBnammeM (l 0 ~ 15) H npu oraomeuuu ĺcyMMapHoñ nnomann ceqeauň nepnàepuůnmx oTgepcTHñ 4 nonepeunoň neperoponxu 3 Kceqennm ee uenrpanbnoro owaepcrns 5, cocranngmmem (0,5 ~ 2,0) oTMeuaeTçg awwexmnanoe cxnranne c Mnnnmanbnuu KQ 3 mnuneuToM...