E01C 9/00

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: E01C 9/00, B65D 90/24, B60S 5/02...

Značky: manipulačná, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7028

Dátum: 03.02.2015

Autor: Rakowski Zikmund

MPK: E01C 15/00, E01C 13/00, E01C 9/00...

Značky: zatravňovací, komunikácií, nízkozáťažových

Text:

...ani korene prítomných travín. Narastenú trávu je možné pritom kosiť bežnými kosačkami. Sneh je možné odstraňovať plastovými lopatami alebo mechanickými frézami. Nakoľko zatrávňovací kryt pozostáva z jedného alebo z niekoľkých pásov s dĺžkou až niekoľkých metrov, nie je pri jeho pokladaní problém s klávesovaním, ktorý sa vyskytuje pri pokladaní roštových panelov. Ďalšou výhodou zatrávňovacieho krytu podľa tohto technického riešenia je, že...

Kvapalinotesná podlahová krytina a spôsob jej vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286144

Dátum: 25.03.2008

Autor: Bachmann Werner

MPK: E01C 9/00

Značky: krytina, vyhotovenia, spôsob, podlahová, kvapalinotesná

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalinotesná podlahová krytina (11'), najmä pre doplňovacie stanice tankovacích zariadení a plniace stanice kvapalín ohrozujúcich životné prostredie, má s nosným podkladom (17) mechanicky spojenú, proti agresívnym látkam odolnú kvapalinotesnú izolačnú fóliu (23) a na ňu nanesený, mechanicky s fóliou (23) spojený krycí nános (15'). Fóliou (23) je dvojzložková striekacia fólia z polymočoviny. Krycí nános (15') má hlavne elektricky vodivý nános...

Zádlažba koľajového roštu a prejazdná podkladnica na uloženie pojazdovej a doplnkovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4531

Dátum: 03.08.2006

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00, E01B 3/00, E01B 9/00...

Značky: pojazdovej, uloženie, zádlažba, doplnkovej, koľajového, podkladnica, roštů, kolajnice, prejazdná

Text:

...ďalšie upravenie šírky žliabku 19 pre okolesník kolesa železničného vozidla. Podložky 15, 17 a 18 však nemusia byť použité vôbec, alebo môže byt použitá len jedna alebo dve z nich.Podľa jedného výhodného uskutočnenia sú pojazdové koľajnice 2 k prejazdovým podkladniciam 6 pripevnené pružným upevnením 8, ktoré je prekryté prekrývacím prvkom 11 najčastejšie vyrobeným z plastických hmôt. V neznázomenom príklade uskutočnenia je pružné upevnenie 8...

Úrovňový koľajový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5044

Dátum: 02.02.2006

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01B 3/00, E01C 9/00

Značky: úrovňový, koľajový, prejazd

Text:

...priečnych spojok, sú ulahčené stavebné práce pri stavbe koľajového prejazdu vytvoreného podľa vynálezu,aje jednoduchým spôsobom zabezpečená stabilita stopy koľaje voblasti koľajového prejazdu, pričom tieto priečne spojky ďalej zaisťujú, že veľká časťsíl, prenášaných z krycich prvkov na kolaj, je stále prenášaná z oboch nosných trámov na lôžko, a to aj vpripade, že sa počas prechádzania koľajového prejazdu vozidlami značná časť prenášanej...

Železničný prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3357

Dátum: 30.08.2005

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00, E01F 9/04

Značky: prejazd, železničný

Text:

...plôch, jednako je možné, v pripade plôch cestných komunikácii,križujúcich železničné koľaje šikmo k smeru koľají, prostredníctvom vhodného vzájomného presadenia prvkov zádlažby koľají, ktoré nesú Iuminiscenčné značkové plochy, dosiahnut to, že vzájomne približne Iícujú kratšie stranytrojuholníka resp. strany kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, ktorésú usporiadané jedna za druhou pozdĺž bočného okraja cestnej komunikácie.0005 V...

Železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7273

Dátum: 19.08.2005

Autori: Bartolomä Johannes, Stäudner Reinhard, Treyer Isidor, Vollrath Bernd, Gruber Walter, Fritsch Martin, Dehner Jürgen, Höke Matthias, Herder Andreas, Hendlmayr Rainer, Sinzinger Manfred, Mörtl Andreas, Vo Van Binh

MPK: E01C 9/00

Značky: priecestie, železničné

Text:

...Toto má za následok, že najmenej v rôznych úsekoch medzi jednotlivými, bezprostredne vzájomne susediacimi platňami nosnej konštrukcie priecestia sa vytvoria medzipriestory. Tieto medzipriestory môžu byt väčšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vonkajšom úseku zákruty a môžu byť menšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vnútornom úseku zákruty. Existencia takýchto medzipriestorov je však...

Priečne podperné usporiadanie pre železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7104

Dátum: 19.08.2005

Autori: Treyer Isidor, Vo Van Binh, Herder Andreas, Hendlmayr Rainer, Fritsch Martin, Sinzinger Manfred, Dehner Jürgen, Mörtl Andreas, Stäudner Reinhard, Bartolomä Johannes, Gruber Walter, Vollrath Bernd, Höke Matthias

MPK: E01C 9/00

Značky: železničné, usporiadanie, priečne, podpěrné, priecestie

Text:

...povrchmi koľajníc, ako aj pojazdnými plochami koľajníc, navrhuje sa, aby prinajmenšom jedna, výhodne všetky platne nosnej konštrukcie priecestia medzi svojim prvým koncovým úsekom a svojim druhým koncovým úsekom mali vybranie na prichytenie pražcov. Takto nadobúdajú úseky platní nosnej konštrukcie priecestia zasahujúce medzi dva pražce, ako do tzv. priestorov medzi pražcami,elementárny význam na zabezpečenie vysokej zaťažiteľnosti.0021 Veľmi...

Spevnenie cestných banketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7477

Dátum: 17.07.2004

Autor: Rausch Peter

MPK: E01C 11/00, E01C 19/00, E01C 19/22...

Značky: spevnenie, cestných, banketov

Text:

...je možné obmedzene jazdiť, avšak nehodia sa pre ťažkú prevádzku napríklad nákladných automobilov cestnej správy a nie sú s to aby súvisle a plne podporovali okraj vozovky. Chodníkový obrubník zo spisu WO 94/25679 (Bender) zodpovedá v svojejkoncepcii skôr záhradnému prvku a nenesie zo sebou znakypotrebné na spevnenie cestných banketov. Chýba mu napríklad priechod s prierezom prispôsobeným smerovému stĺpiku avytvorenie hornej strany...

Mriežková platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 453

Dátum: 31.07.2003

Autor: Landgraf Rainer

MPK: E01C 9/00, E01C 5/00

Značky: mriežková, plátna

Text:

...rozetovú komôrku 2 advanásťrohú hviezdicovú komôrku 3, ktoré tvoria vrovine spodnej časti arovine jazdy otvorenú štruktúru komôrok. Stena 4 uzlovejkomôrky 1 je súčasťou steny 5 rozetových komôrok 2 ahviezdicových komôrok 3. Stenarozetových komôrok 2 a hviezdícových komôrok 3 pozostáva okrem toho z oblúkovitých častí stien, ktoré vich priesečnikoch SP, vyčnievajúcich vždy do vnútrajška rozetových komôrok 2 tvoria kolmo prebiehajúce...

Krytina koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: E 308

Dátum: 09.07.2003

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00

Značky: krytina, koľaji

Text:

...smerom dole. Ďalšia výhodná forma uskutočnenia, pri ktorej sa pre výstužné tyče môže vystačit s pomerne nepatrnými materiálovými nákladmi, sa vyznačuje tým. že je krycia vrstva na svojej dolnej strane vytvarovaná vo forme vyklenutia a výstuž má nekorodujúce alebo proti korózii chránené profilové tyče, ktoré su na vzájomne protilahlých stranách takéhoto vyklenutia zapustené do krycej vrstvy a volne prebiehajú pod0006 Vzhľadom na čo...

Dočasná dvojvrstvová rýchlo rozložiteľná podlahová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1835

Dátum: 10.10.2002

Autor: Deschamps Georges-paul

MPK: E01C 9/00

Značky: rýchlo, dočasná, konštrukcia, podlahová, rozložiteľná, dvojvrstvová

Text:

...alebo priečnymi osami platní.0004 Obrázky 1 a 2 schematicky znázorňujú prvé uskutočnenie vynálezu.0006 Obrázok 1 znázorňuje zloženú polohu konštrukcie a obrázok 2 polohu kedy je konštrukcia rozloženà na zemi.0007 Platne 1 až 6 sú spojené ohybnou páskou B postupne upevnenou k polovici povrchu každej platne a s výhodou po jej celej dĺžke.0008 Medzi dvoma po sebe idúcimi platñami, definuje páska B tvarovanú spojovaciu zónu L vytvárajúcu...

Spevňujúca podlahová rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 282005

Dátum: 03.08.2001

Autor: Werner Otto

MPK: E01C 13/04, E01C 5/20, E01C 13/08...

Značky: rohož, spevňujúca, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová spevňujúca rohož v tvare dosky vytvorená z elastického materiálu, opatrená na jednej strane telesa rohože (12) viacero, vo vzájomne pravidelných odstupoch usporiadaných výstupkov (30) a na druhej strane telesa rohože (12) miskovitými vyhĺbeniami (28). Na tejto strane telesa rohože (12), kde sú vytvorené miskovité vyhĺbenia (28) sú rovnako upravené výstupky (16a, 16b), ktoré majú vzhľadom k povrchu telesa rohože (12) rôznu výšku a sú...

Kĺbový nosník železničných priecestných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2497

Dátum: 12.06.2000

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00

Značky: priecestných, nosník, dielcov, železničných, kĺbový

Text:

...materiálu.Technické riešenie odstraňuje niektoré nedostatky konštrukcií kĺbových nosičovželezničných priecestných dielcov, najmä zvyšuje celkovú Životnosť konštrukcie, zlepšuje jej rozoberateľnosť pri zaisťovaní údržby aopráv koľajového roštu, zaisťuje elektroizolačnú stálosť a trvalú hybnosť klbového spoja. i Výhodou technického riešenia je zvýšená záruka elektrickej nevodivosti počas životnosti nosníkov a znížená pracnosť výroby kĺbového...

Kombinovaný povrch polního letiště se zpevněným půdním obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256527

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janošek Bohumil, Císař Zdeněk

MPK: E01C 9/00

Značky: polního, letiště, půdním, kombinovaný, povrch, zpevněným, obvodem

Text:

...povrch polního letiště se zpevněñým půdnim obvodem minimalizuje nezbytne nutnou pevnou letištní plochu nastojánku a pás, na který navazuje zpevněný půdní obvod, čímž je vytvořena integrovaná plocha využitelná v každém místě pro pojezd,start či přistání zemědělských a/nebo jiných letadel a pozemní 1 techniky. Rovněž se pokosí a zužitkuje tráva, která touto plochou prorůstá. Další výhodu znamená snadňá rekultivace půdy po stažení syntetické...

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Elbel Jiří, Studený Jaroslav, Žalský Vítězslav, Švec František, Honsa Jan

MPK: E01C 9/00

Značky: cementobetonové, plochy, zkušebního, překrytí, ochranné, stanovište, letadel, tryskových

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Zkušební dráha dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248279

Dátum: 12.02.1987

Autori: Chačatrjan Levan, Sardarjan Razmik, Sirekanjan Rafik, Arutjunjan Vačik, Gajcgori Michail, Buzulukov Igor, Lobko Pavel, Oganesjan Genrich, Gluzman Ilja, Ilinič Igor, Zajac Jakov

MPK: E01C 9/00

Značky: dopravních, prostředků, zkušební, dráha

Text:

...OypbeŠ(w)- JŘ(1)cosw ldĺ, rue 0- qacwowa, I/M. Hpu onpenenenun cnyqaünoü nocnenonarenbsocrn nennqun Hep 0 BHOCTeŘ H-H(1) na BUBM onn MOPyT 5 HTb paccunranu, Hanpmuep, no saaucnuocrn(l,2,3,.L., Š. - Ko 3 ®mHuueHTu) t m . L m A 1 ~N 47 ĺAÍ~i il,2,3,,N A N - Konnqecwao rouex e - ocnonanne HaTypàňbHOP 0 nOľaDH®Ma. Hpn neoöxomuocru TpeK Momew HMeTb ae napannennuue nonocu (npanan Hnenan Konen) c pasnuqnmun nan onuuaxonbmn...