E01C 9/00

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B60S 5/02, E01C 9/00, B65D 90/24...

Značky: plocha, manipulačná

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7028

Dátum: 03.02.2015

Autor: Rakowski Zikmund

MPK: E01C 9/00, E01C 13/00, E01C 15/00...

Značky: komunikácií, zatravňovací, nízkozáťažových

Text:

...ani korene prítomných travín. Narastenú trávu je možné pritom kosiť bežnými kosačkami. Sneh je možné odstraňovať plastovými lopatami alebo mechanickými frézami. Nakoľko zatrávňovací kryt pozostáva z jedného alebo z niekoľkých pásov s dĺžkou až niekoľkých metrov, nie je pri jeho pokladaní problém s klávesovaním, ktorý sa vyskytuje pri pokladaní roštových panelov. Ďalšou výhodou zatrávňovacieho krytu podľa tohto technického riešenia je, že...

Kvapalinotesná podlahová krytina a spôsob jej vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286144

Dátum: 25.03.2008

Autor: Bachmann Werner

MPK: E01C 9/00

Značky: krytina, vyhotovenia, podlahová, kvapalinotesná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalinotesná podlahová krytina (11'), najmä pre doplňovacie stanice tankovacích zariadení a plniace stanice kvapalín ohrozujúcich životné prostredie, má s nosným podkladom (17) mechanicky spojenú, proti agresívnym látkam odolnú kvapalinotesnú izolačnú fóliu (23) a na ňu nanesený, mechanicky s fóliou (23) spojený krycí nános (15'). Fóliou (23) je dvojzložková striekacia fólia z polymočoviny. Krycí nános (15') má hlavne elektricky vodivý nános...

Zádlažba koľajového roštu a prejazdná podkladnica na uloženie pojazdovej a doplnkovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4531

Dátum: 03.08.2006

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00, E01B 9/00, E01B 3/00...

Značky: roštů, podkladnica, kolajnice, koľajového, zádlažba, doplnkovej, pojazdovej, uloženie, prejazdná

Text:

...ďalšie upravenie šírky žliabku 19 pre okolesník kolesa železničného vozidla. Podložky 15, 17 a 18 však nemusia byť použité vôbec, alebo môže byt použitá len jedna alebo dve z nich.Podľa jedného výhodného uskutočnenia sú pojazdové koľajnice 2 k prejazdovým podkladniciam 6 pripevnené pružným upevnením 8, ktoré je prekryté prekrývacím prvkom 11 najčastejšie vyrobeným z plastických hmôt. V neznázomenom príklade uskutočnenia je pružné upevnenie 8...

Úrovňový koľajový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5044

Dátum: 02.02.2006

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01B 3/00, E01C 9/00

Značky: prejazd, koľajový, úrovňový

Text:

...priečnych spojok, sú ulahčené stavebné práce pri stavbe koľajového prejazdu vytvoreného podľa vynálezu,aje jednoduchým spôsobom zabezpečená stabilita stopy koľaje voblasti koľajového prejazdu, pričom tieto priečne spojky ďalej zaisťujú, že veľká časťsíl, prenášaných z krycich prvkov na kolaj, je stále prenášaná z oboch nosných trámov na lôžko, a to aj vpripade, že sa počas prechádzania koľajového prejazdu vozidlami značná časť prenášanej...

Železničný prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3357

Dátum: 30.08.2005

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01F 9/04, E01C 9/00

Značky: prejazd, železničný

Text:

...plôch, jednako je možné, v pripade plôch cestných komunikácii,križujúcich železničné koľaje šikmo k smeru koľají, prostredníctvom vhodného vzájomného presadenia prvkov zádlažby koľají, ktoré nesú Iuminiscenčné značkové plochy, dosiahnut to, že vzájomne približne Iícujú kratšie stranytrojuholníka resp. strany kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, ktorésú usporiadané jedna za druhou pozdĺž bočného okraja cestnej komunikácie.0005 V...

Železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7273

Dátum: 19.08.2005

Autori: Sinzinger Manfred, Mörtl Andreas, Treyer Isidor, Dehner Jürgen, Vollrath Bernd, Bartolomä Johannes, Höke Matthias, Vo Van Binh, Herder Andreas, Hendlmayr Rainer, Stäudner Reinhard, Fritsch Martin, Gruber Walter

MPK: E01C 9/00

Značky: železničné, priecestie

Text:

...Toto má za následok, že najmenej v rôznych úsekoch medzi jednotlivými, bezprostredne vzájomne susediacimi platňami nosnej konštrukcie priecestia sa vytvoria medzipriestory. Tieto medzipriestory môžu byt väčšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vonkajšom úseku zákruty a môžu byť menšie tam, kde platne nosnej konštrukcie priecestia ležia vo vnútornom úseku zákruty. Existencia takýchto medzipriestorov je však...

Priečne podperné usporiadanie pre železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7104

Dátum: 19.08.2005

Autori: Vo Van Binh, Herder Andreas, Fritsch Martin, Höke Matthias, Sinzinger Manfred, Bartolomä Johannes, Vollrath Bernd, Hendlmayr Rainer, Stäudner Reinhard, Gruber Walter, Treyer Isidor, Mörtl Andreas, Dehner Jürgen

MPK: E01C 9/00

Značky: priecestie, usporiadanie, podpěrné, priečne, železničné

Text:

...povrchmi koľajníc, ako aj pojazdnými plochami koľajníc, navrhuje sa, aby prinajmenšom jedna, výhodne všetky platne nosnej konštrukcie priecestia medzi svojim prvým koncovým úsekom a svojim druhým koncovým úsekom mali vybranie na prichytenie pražcov. Takto nadobúdajú úseky platní nosnej konštrukcie priecestia zasahujúce medzi dva pražce, ako do tzv. priestorov medzi pražcami,elementárny význam na zabezpečenie vysokej zaťažiteľnosti.0021 Veľmi...

Spevnenie cestných banketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7477

Dátum: 17.07.2004

Autor: Rausch Peter

MPK: E01C 11/00, E01C 19/00, E01C 19/22...

Značky: cestných, spevnenie, banketov

Text:

...je možné obmedzene jazdiť, avšak nehodia sa pre ťažkú prevádzku napríklad nákladných automobilov cestnej správy a nie sú s to aby súvisle a plne podporovali okraj vozovky. Chodníkový obrubník zo spisu WO 94/25679 (Bender) zodpovedá v svojejkoncepcii skôr záhradnému prvku a nenesie zo sebou znakypotrebné na spevnenie cestných banketov. Chýba mu napríklad priechod s prierezom prispôsobeným smerovému stĺpiku avytvorenie hornej strany...

Mriežková platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 453

Dátum: 31.07.2003

Autor: Landgraf Rainer

MPK: E01C 5/00, E01C 9/00

Značky: mriežková, plátna

Text:

...rozetovú komôrku 2 advanásťrohú hviezdicovú komôrku 3, ktoré tvoria vrovine spodnej časti arovine jazdy otvorenú štruktúru komôrok. Stena 4 uzlovejkomôrky 1 je súčasťou steny 5 rozetových komôrok 2 ahviezdicových komôrok 3. Stenarozetových komôrok 2 a hviezdícových komôrok 3 pozostáva okrem toho z oblúkovitých častí stien, ktoré vich priesečnikoch SP, vyčnievajúcich vždy do vnútrajška rozetových komôrok 2 tvoria kolmo prebiehajúce...

Krytina koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: E 308

Dátum: 09.07.2003

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00

Značky: koľaji, krytina

Text:

...smerom dole. Ďalšia výhodná forma uskutočnenia, pri ktorej sa pre výstužné tyče môže vystačit s pomerne nepatrnými materiálovými nákladmi, sa vyznačuje tým. že je krycia vrstva na svojej dolnej strane vytvarovaná vo forme vyklenutia a výstuž má nekorodujúce alebo proti korózii chránené profilové tyče, ktoré su na vzájomne protilahlých stranách takéhoto vyklenutia zapustené do krycej vrstvy a volne prebiehajú pod0006 Vzhľadom na čo...

Dočasná dvojvrstvová rýchlo rozložiteľná podlahová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1835

Dátum: 10.10.2002

Autor: Deschamps Georges-paul

MPK: E01C 9/00

Značky: dvojvrstvová, dočasná, konštrukcia, rozložiteľná, podlahová, rýchlo

Text:

...alebo priečnymi osami platní.0004 Obrázky 1 a 2 schematicky znázorňujú prvé uskutočnenie vynálezu.0006 Obrázok 1 znázorňuje zloženú polohu konštrukcie a obrázok 2 polohu kedy je konštrukcia rozloženà na zemi.0007 Platne 1 až 6 sú spojené ohybnou páskou B postupne upevnenou k polovici povrchu každej platne a s výhodou po jej celej dĺžke.0008 Medzi dvoma po sebe idúcimi platñami, definuje páska B tvarovanú spojovaciu zónu L vytvárajúcu...

Spevňujúca podlahová rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 282005

Dátum: 03.08.2001

Autor: Werner Otto

MPK: E01C 5/20, E01C 13/04, E01C 13/08...

Značky: spevňujúca, rohož, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová spevňujúca rohož v tvare dosky vytvorená z elastického materiálu, opatrená na jednej strane telesa rohože (12) viacero, vo vzájomne pravidelných odstupoch usporiadaných výstupkov (30) a na druhej strane telesa rohože (12) miskovitými vyhĺbeniami (28). Na tejto strane telesa rohože (12), kde sú vytvorené miskovité vyhĺbenia (28) sú rovnako upravené výstupky (16a, 16b), ktoré majú vzhľadom k povrchu telesa rohože (12) rôznu výšku a sú...

Kĺbový nosník železničných priecestných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2497

Dátum: 12.06.2000

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00

Značky: kĺbový, nosník, priecestných, dielcov, železničných

Text:

...materiálu.Technické riešenie odstraňuje niektoré nedostatky konštrukcií kĺbových nosičovželezničných priecestných dielcov, najmä zvyšuje celkovú Životnosť konštrukcie, zlepšuje jej rozoberateľnosť pri zaisťovaní údržby aopráv koľajového roštu, zaisťuje elektroizolačnú stálosť a trvalú hybnosť klbového spoja. i Výhodou technického riešenia je zvýšená záruka elektrickej nevodivosti počas životnosti nosníkov a znížená pracnosť výroby kĺbového...

Kombinovaný povrch polního letiště se zpevněným půdním obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256527

Dátum: 15.04.1988

Autori: Císař Zdeněk, Janošek Bohumil

MPK: E01C 9/00

Značky: polního, povrch, kombinovaný, půdním, letiště, zpevněným, obvodem

Text:

...povrch polního letiště se zpevněñým půdnim obvodem minimalizuje nezbytne nutnou pevnou letištní plochu nastojánku a pás, na který navazuje zpevněný půdní obvod, čímž je vytvořena integrovaná plocha využitelná v každém místě pro pojezd,start či přistání zemědělských a/nebo jiných letadel a pozemní 1 techniky. Rovněž se pokosí a zužitkuje tráva, která touto plochou prorůstá. Další výhodu znamená snadňá rekultivace půdy po stažení syntetické...

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Elbel Jiří, Honsa Jan, Žalský Vítězslav, Studený Jaroslav, Švec František

MPK: E01C 9/00

Značky: tryskových, letadel, ochranné, cementobetonové, překrytí, zkušebního, plochy, stanovište

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Zkušební dráha dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248279

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ilinič Igor, Gluzman Ilja, Chačatrjan Levan, Oganesjan Genrich, Zajac Jakov, Buzulukov Igor, Sirekanjan Rafik, Sardarjan Razmik, Lobko Pavel, Gajcgori Michail, Arutjunjan Vačik

MPK: E01C 9/00

Značky: dráha, zkušební, prostředků, dopravních

Text:

...OypbeŠ(w)- JŘ(1)cosw ldĺ, rue 0- qacwowa, I/M. Hpu onpenenenun cnyqaünoü nocnenonarenbsocrn nennqun Hep 0 BHOCTeŘ H-H(1) na BUBM onn MOPyT 5 HTb paccunranu, Hanpmuep, no saaucnuocrn(l,2,3,.L., Š. - Ko 3 ®mHuueHTu) t m . L m A 1 ~N 47 ĺAÍ~i il,2,3,,N A N - Konnqecwao rouex e - ocnonanne HaTypàňbHOP 0 nOľaDH®Ma. Hpn neoöxomuocru TpeK Momew HMeTb ae napannennuue nonocu (npanan Hnenan Konen) c pasnuqnmun nan onuuaxonbmn...