Ďurinda Ján

N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277989

Dátum: 14.09.1995

Autori: Račanská Eva, Kráľová Katarína, Ďurinda Ján, Gregáň Fridrich

MPK: C07C 271/32

Značky: n,n-dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3, ylmetylamóniumchloridy

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 3 a 5 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-dietylaminometyl-2-bornanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahrňujúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 3 a 5 až 8 v heptáne, v prítomnosti trietylamínu ako...

[(5-Substituované 4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277933

Dátum: 09.08.1995

Autori: Čižmáriková Ružena, Ďurinda Ján, Mišíková Eva

MPK: C07D 309/40, C07D 309/38

Značky: 4-oxo-4h-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty, spôsob, přípravy, 5-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Substituované 4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty všeobecného vzorca I, kde R je hydroxy a metoxy skupina, sa pripravujú reakciou 5-substituovaných-2-hydroxymetyl-4-pyrónov s chlóracetylchloridom a bezvodom xyléne pri teplote varu reakčnej zmesi počas 9 hodín. Uvedené látky môžu byť medziproduktami na prípravu látok s biologickou aktivitou.

2-Alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278236

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kráľová Katarína, Ďurinda Ján, Gregáň Fridrich, Račanská Eva

MPK: C07C 271/38, C07D 453/02

Značky: 2-alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-chinuklidinolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahŕňajúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 8 v toluéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 12 hodín. Zlúčeniny vykazujú lokálno-anestetickú aktivitu.

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269048

Dátum: 11.04.1990

Autori: Romanov Andrej, Ďurinda Ján, Obložinský Anton, Florián Štefan, Klokočník Tomáš, Lath Dieter

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, tavné, lepidlo

Text:

...polypropylénu v jeho oligoméroch má veImi plochý priebeh (Florián ŠUvedená nevýhody nemá nizkoteplotné tevné lepidlo, ktoreho podstata spočiva v tom, že obsahuje 20 až 80 hmot, etaktickáho polypropylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 3,0 až 15.104 e 20 až 80 hmot. x minerálneho oleje o viekozite 200 až 3 000 nPe.s pri teplote 20 °c.K tevnámu lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelno-evetelná...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265997

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ďurinda Ján, Štefancová Marie, Král Zbyněk, Melecký Jaromír

MPK: B32B 29/08

Značky: lepenka, pätvrstvová, obaly, vlnitá, najmä, prepravné

Text:

...lepeným spojomv ktorej celková plošná hmotnost v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 800 g/m 2 až1 100 g/m 2, ktorej podstatou je, že pomer celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých rovinných papierových vrstiev k celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 0,620 až 0,720 a súčasne pomer hmotnosti sekundárnych papierenských vláken vytvárajúcich v nej obsiahnuté papierové vrstvy k celkovej hmotnosti...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly určené na balenie obsahu so zvýšenou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265780

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fodor Gabriel, Štolc Milan, Ďurinda Ján, Križanová Vlasta, Faltysová Renáta, Mojžita Alexander, Zuzula Ján, Pokorná Anna, Hruboň Anton, Klimek Viliam, Menyhart Ladislav

MPK: B32B 29/08

Značky: hmotnosťou, obaly, balenie, zvýšenou, lepenka, obsahu, najmä, prepravné, vlnitá, pätvrstvová, určené

Text:

...vrstiev.Vyššie popísané v súčasnosti uznávané názory na mechanizmus pevnosti vlnitej lepenkysa týkajú len pevnosti vlnitej lepenky v tlaku na hranu, zatiaľ čo pevnost vlnitej lepenky sa hodnotí prostredníctvom radu dalších vlastností.Je taktiež skutočnosťou, že vyššie popísané názory respektíve vztahy majú len zásadný,neexaktný, stochastický charakter. Ich platnosť je podmienená radom iných faktorov do tej miery, že sa v jednotlivých prípadoch...

Oddeľovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262773

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ďurinda Ján, Majling Ján, Žáčková Marianna

MPK: B32B 7/06

Značky: materiál, oddeľovací

Text:

...v oddevľovacích materiáloch podľa vynálezu natieracím materiálom, ktorá je dôsledkom vyšších hodnôt kritického pUVľChOVéhO napätia uvedených oletiniclcých polymérov než je hodnota. kriticlreho povrchového napätia silikónovych polymérov, Táto znamená. zníženie miery výskytu vzhľaclových chýb v povrchu výslednej umelej může a zvýšenie možnosti vytvárania dezénu umelej kože kopírovaním rnžhv, spravidla negatívnej, oddeľovacioho mñtíàľiâlll....

Pokovená polyolefinická fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260793

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmidt Gejza, Benko Martin, Ďurinda Ján

MPK: C23C 14/02

Značky: polyolefinická, fólia, pokovená

Text:

...jedného identického kc-polymerizovaneho komonoméru v interpolymér-och tvoriacich termoplastický plastomerny polymérny nanes obsiah.nutý v pokovenej polyolefiniclcej fólii podla vynálezu sa v dôsledku viac alebo menej úplnej vzájomnej fúzie v nich obsiahnutých identických kopolymerizovaných komonomérov zabezpečí dostatočné kohézia termoplastického plaastomérneho polymérneho nánosu, respektive dostatočné vzájomná adhêzia v tomto nánose,...

Teplom zvarovateľný viacvrstvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259264

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benko Martin, Schmidt Gejza, Ďurinda Ján

MPK: B32B 7/02, B32B 7/00

Značky: teplom, viacvrstvový, zvarovateľný, materiál

Text:

...povrchu uvedeného nánosu majúce za následok narušenie kovovej vrstvy. Ďalšou nevýhodou teplom zvarovatelueho riacvrstvového materialu popísaného v uvedenom autorskom osvedčení je skutočnosť, že v ňom ząbsiahnutý uvedený nános je vytvorený nanesením zmesi interpolymérov tvoriacich uvedený nános, čo s ohladom na vhodnosti vytvorenia zón so zvý 255264šenou, respektive izuiženou lzoocentrzĺtciou karboxylových skupín v uvedenom nánosu vytvára...

Tavné na tlak citlivé lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 258215

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ďurinda Ján, Šimáček Miroslav, Černý Karel, Petrán Václav, Giczei Ladislav

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, tavné, citlivé

Text:

...lepkavosti ku termoplastickému kaučuku číni 05 až 3,0, sa zabepeči jednak možnost dosiahnutia rôznych kombinácií funkčných vlastnosti tavných na tlak citlivých lepidiel podľa vynalezu, jednak ich nenáročnosť na suroviny.Tým, že pre vzájomný vztah hmotnostného pomeru Y zmäkčovadla ku termoplastickému kaučuku a hmotnostného pomeru X živice na zvýšenie lepkavosti ku termoplastickému kaučuku plati v pripade tavných na tlak citlivých lepidiel...

(1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253447

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tůmová Ingrid, Ďurinda Ján, Gregáň Fridrich, Borovanský Alois

MPK: C07C 125/065

Značky: 1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy, přípravy, spôsob

Text:

...látky a štandardu. Index lokálne ane~ stetickej aktivity pri povrchovej aplikácii sa zisťoval na rohovke králika, štandard kokaíniumchlorid, c 10 mól. dm a index lokálne anestetickej aktivity pri lnfiltračnej aplikácii sa zistoval na koži chrbta morčiat, štandard prokaíniumchlorid c 2.10 mó 1.dm 5. Akútna toxiclta LDso v mg . kg 1 sa stanovila na myšíach pri subkutánnej aplikácii. Podstata spôsobu prípravy...

1-(dimetylaminometylcyklohexyl)-2-alkoxykarbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253446

Dátum: 12.11.1987

Autori: Heger Jozef, Gregáň Fridrich, Ďurinda Ján, Novomeský Pavol

MPK: C07C 125/065

Značky: spôsob, 1-(dimetylaminometylcyklohexyl)-2-alkoxykarbaniláty, přípravy

Text:

...sú východiskové látky k príprave solí, najčastejšie s kyselinou chlorovodíkovou,ktorá sa vyznačuje lokálne anestetickými a v niektorých prípadoch aj antiarytmickými účinkami. Príklady ilustrujú, ale neobmedzujú použitie metódy prípravy zlúčenín podľa vynálezu a charakterizujú ich vlastnosti. Okrem výťažkov, výsledkov elementárnej a~ nalýzy, R hodnôt Silufol, sústava cyklohexán benzén dietylamín 45 11 3, detekcia pod UF žiarením sú...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nichta Jozef, Ember Karol, Chamko Dušan, Hudák Pavol, Šňupárek Jaromír, Ďurinda Ján, Bárta Jozef, Kováč Gabriel, Pánek Antonín

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, disperzné, syntetické, univerzálne

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Hlboko razené tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 252873

Dátum: 15.10.1987

Autori: Adamec Jan, Bíziková Jozefa, Dolníková Alena, Ďurinda Ján

MPK: B32B 29/06, D21H 1/04, B32B 29/02...

Značky: hlboko, tapety, řazené

Text:

...90 až 160 g/In 3, pričom ofseatový bezdrevý papier je -na strane laminátubližšej k .potlači, ~s~a~ v dôsledku belosti a hladkoeti ofestového bezdreveho pajpiera do siahne vyššia p-rijímaetellnost tlačových f-arieb .a lepší vzhľad hlboko razený-ch malpiet pri zníženej miere potreby úpravy podložky na báze papiere vrstvou na báze pigmentov a/a~lebo~ pojiv.V dôsledłku vysokého obsahu sekundár.nych vlákien V papieri s obsahom sellounIdárnych...

Plošný vláknitý na tlak citlivý systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 252004

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Karel, Šantora Vladimír, Molda Emil, Ďurinda Ján, Oravec Eduard, Hudák Pavol, Ember Karol

MPK: C09J 7/02

Značky: systém, vláknitý, citlivý, plošný

Text:

...obsiahnutý vo vrstve na tlak citlivého lepidla obsiahnutej v plošnom vláknitom na tlak citlivom systéme podla vynálezu je tvorený kopolymérom alkylakrylátn poskytujúceho elastomér s etylěnicky nenasýteným monomérom poskytujúcim plastomér kopolymerizovatelným s uvedeným alkylakrylatom v. pomeroch zabezpečujúcich lepkavost vrstvy na tlak citlivého lepidla, sa zabezpečia predpoklady pre dosiahnutie rôznych kombinácií funkčných vlastností, a to...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chamko Dušan, Ďurinda Ján, Klugar Jindřich, Šňupárek Jaromír, Juračka František, Kováč Gabriel, Pivoňková Alena, Pánek Antonín, Nichta Jozef

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, syntetické, univerzálne, disperzné

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Na tlak citlivý zvukovo izolačný plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248205

Dátum: 12.02.1987

Autori: Molda Emil, Hudák Pavel, Gažík Andrej, Suchoba Ján, Waradzin Walter, Ďurinda Ján, Ember Karol, Svorčík Pavel

MPK: D06N 7/02, B60R 13/08

Značky: izolačný, zvukovo, plošný, materiál, citlivý

Text:

...ester kyseliny akrylovej »s neterciárnym alkoholom s ,počtom atóm-ov uhlíka v alkylovej skupine rovným 3 až 12, ako napríklad n-butylelkrylát, n-pentylakrylát, n-heptylakryllát, z-etylhexylákrylát, n-nonylakrylát.Pod ,pojmom etylenicky nenasýtený monomér poskytujúci plastomér .kopolymerizovatelný s alkylakrylátom sa rozumie monomér zo skupiny tv-orenej vinyla-cetátom, styrénom, nižšími -eistermi kyseliny metak-rylo7 ivej ako...

Zařízení na spojitou výrobu kotoučků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247710

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kappel Vilém, Koutecký Josef, Kubíček Ladislav, Jašek Ondřej, Ďurinda Ján, Frýdecký Břetislav, Štěrba Richard, Říman Ladislav, Marek Miloslav, Křapa Jaroslav, Jarmar Vratislav

MPK: B65H 75/00

Značky: spojitou, kotoučku, zařízení, výrobu

Text:

...pásovéhro materiálu rozvdělováním p~ásového materiáe lu na zařízení podle vynálezu důsâhlljć tahem rotující dutinky na pásový materiál,který je větší než tah prostředku pro old-víjení na pásový materiál a menší než pevncst pásového materiálu v tahu, se zabez~ pečí jednalç o-dstranění možností tvorby smyček, respektive zauzlení pásovéhlo materiálu a následný výskyt přĺčných pásků ve výsledném kotoxučku, jednak odstranění množnao-stí tvorby...

Vodné tlačiarenské farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232112

Dátum: 15.12.1986

Autori: Majling Ján, Vaško Milan, Ďurinda Ján

MPK: C09D 11/10

Značky: vodné, farby, tlačiarenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné tlačiarenské farby obsahujúce pojivo tvorené kombináciou pojiva vo forme vodnej disperzie polyméru a pojiva vo forme vodného roztoku polyméru obsahujúce tiež aspoň jedno farbivo a/alebo aspoň jeden pigment, obsahujúce prípadne tiež ďalšie látky zo skupiny pomocných tlačiarenských prostriedkov tvorenej látkami ako odpeňovače, zmáčacie prostriedky, emulgačné prostriedky, dispergačné prostriedky, sieťovacie činidlá, zmäkčovadlá, sušidlá,...

Vodou riediteľná farba na bázi akrylátových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228576

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaško Milan, Keclík Vladimír, Ďurinda Ján, Majling Ján, Marek Miloslav

MPK: C09D 11/10

Značky: živíc, akrylátových, bázi, riediteľná, farba, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby farieb pre potlačovanie plechov a kovových, najmä hliníkových fólií ma báze vody ako riedidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že riediteľná farba je tvorená 3 až 20 % hmot. sušiny akrylátovej živice rozpustnej vo vode alebo v zmesi voda-etanol, alebo z 15 až 40 % hmot. vodnej disperzie živice s obsahom sušiny 30 až 70 % hmot., 2 až 15 % hmot. farebného pigmentu zmáčateľného vodou, 30 až 70 % .hmot. destilovanej...

Vodné lepidlá obsahujúce súčasne anionaktívnu polymérnu disperziu a kazeín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233416

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmíd Jozef, Majling Ján, Marek Miloslav, Ptáček Jiří, Ďurinda Ján, Ouředníčková Eva, Keclík Vladimír

MPK: C09J 3/14, C09J 3/24

Značky: lepidla, obsahujúce, anionaktívnu, polymérnu, kazeín, súčasné, vodné, disperziu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania lepidiel. Rieši vodné lepidlá, v ktorých obsiahnutá sol obsahujúca prchavú alkalickú zložku a uvoľňujúca kyselinu je tvorená dihydrogenfosforečnanom amonným. Vynález sa dá využívať v chemickom priemysle, predovšetkým v obalovej technike.

Vodné disperzie plastomérov stabilné vo zmesi s produktami na báze škrobu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hudák Pavol, Fraňo Ľudovít, Šmíd Josef, Molda Emil, Ďurinda Ján

Značky: spôsob, výroby, vodné, stabilné, produktami, disperzie, plastomérov, zmesí, škrobu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie sú určené na lepenie vlnitej lepenky, vinutej kartonáže a impregnáciu textilu. Vodné disperzie sú pripraviteľné emulznou polymerizáciou vinylacetátu alebo vinylacetátu a alkylakrylátov v systéme pomocných látok obsahujúcou rozpustený jeden alebo viac produktov na báze škrobu vo vzájomnom hmotovom pomere monoméru alebo zmesi monomérov k produktu na báze škrobu rovnom 2 : 1 až 20 : 1. Vodné disperzie sa môžu použíť v papierenskom...

Viacvrstvový plošný materiál na balenie látok citlivých voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 220879

Dátum: 15.02.1986

Autori: Keclík Vladimír, Majling Ján, Marek Miloslav, Ďurinda Ján, Ptáček Jiří

Značky: citlivých, viacvrstvový, oxidácii, balenie, voči, materiál, plošný, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacvrstvového plošného materiálu na balenie látok citlivých voči oxidácii so zlepšeným ochranným účinkom. Viacvrstvový plošný materiál na balenie látok citlivých voči oxidácii je vytvorený z barierovej vrstvy a vrstvy papiera, ktoré sú spojené navzájom lepeným spojom. Lepený spoj obsahuje jednu, alebo viac látok zo skupiny voskov, olefinických polymérov, vinylových polymérov a živíc a zmes antioxidantov, obsahujúcu antioxidant...

Teplom spájateľný obalový materiál s antikoróznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220861

Dátum: 15.02.1986

Autori: Malý Jindřich, Melenovská Marie, Majling Ján, Novák Vladimír, Boldiš Ladislav, Ďurinda Ján

Značky: materiál, účinkom, teplom, obalový, antikoróznym, spájateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom spájateľný obalový materiál s antikoróznym účinkom je určený na balenie materiálov. Tento obalový materiál sa vyznačuje tým, že materiál, ktorý umožňuje jeho spájanie, obsahuje zmes plastoméru, ako napr. homopolyméru, alebo kopolyméru a zmäkčovadla, pričom vzájomný hmotnostný pomer plastoméru a zmäkčovadla je 0,25 až 4. Teplom spájateľný materiál sa môže použiť na balenie materiálov citlivých voči korózii.

Spôsob výroby laminátu obsahujúceho vrstvy plastickej fólie a papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 220860

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ďurinda Ján, Majling Ján, Boldiš Ladislav

Značky: obsahujúceho, fólie, vrstvy, papiera, výroby, plastickej, laminátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu výroby laminátu obsahujúceho vrstvy plastickej fólie a papiera spojené navzájom lepeným spojom. Na plastickej fólii, ktorej povrchové napätie činí samo o sebe najmenej 40 mN.m-1, alebo ktorej povrchové napätie sa na uvedenú hodnotu upraví vytvorením suchého nánosu kotviaceho náteru vo forme vodnej disperzie na jej povrchu, alebo kombináciou pôsobenia koronového výboja na jej povrch a vytvorením suchého nánosu kotviaceho...

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220859

Dátum: 15.02.1986

Autori: Majling Ján, Ďurinda Ján, Marek Miloslav, Keclík Vladimír

Značky: vrstvy, navzájom, hliníka, laminát, spojené, zvyškom, suchým, lepidla, obsahujúci, vodného, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla vyznačený tým, že vodné lepidlo obsahuje súčasne polymérnu disperziu, kazeín a trietanolamín, pričom vzájomný hmotový pomer kazeínu a sušiny porymérnej disperzie je 0,05 až 1 a vzájomný hmotový pomer trietanolamínu a kazeínu je 0,03 až 0,15.

Škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221869

Dátum: 15.06.1985

Autori: Řežábek Jaroslav, Ďurinda Ján, Obetko Dušan, Fritsch Ludvík

Značky: lepenky, škrobové, vlnitej, lepidla, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky so zlepšenými vlastnosťami. Jeho podstata spočíva v tom, že vzájomný pomer obsiahnutého suspendovaného škrobu a v nich obsiahnutého nosného škrobu predstavuje 1 až 2,5 % a celkový obsah škrobu v nich činí v rozmedzí 8,33 až 16,66 % s výhodou 10,5 až 14 %.

Oddeľovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 214251

Dátum: 01.06.1984

Autori: Líška Miroslav, Majling Ján, Ďurinda Ján, Žáčková Marianna, Vaško Milan, Pospíšil Ladislav, Smolek Jozef

Značky: materiál, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oddeľovacích materiálov so zlepšeným komplexom funkčných vlastností a spôsobu ich výroby vytváraním prednáteru a následne oddeľovacieho náteru na nosnom materiáli. Prednáter na báze olefinických polymérov je tvorený zmesou vysokokryštalinického polypropylénu a nízkokryštalanického polyetylénu v hmotnostnom pomere 75 : 25 až 85 : 15.

Teplom zvarovateľný plošný materiál a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215160

Dátum: 15.10.1982

Autori: Keclík Vladimír, Majling Ján, Ďurinda Ján

Značky: spôsob, výroby, teplom, plošný, zvarovateľný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom zvarovateľný plošný materiál tvorený substrátom tvoreným pásom alebo hárkom papiera, plastickej alebo kovovej fólie alebo textílie a termoplastickým plastomérnym polymérnym nánosom na uvedenom substráte vyznačený tým, že uvedený termoplastický plastomérny polymérny nános je tvorený najmenej dvoma interpolymérmi, obsahujúcimi najmenej jeden identický kopolymerizovaný komonomér a v najmenej jednom nie však vo všetkých z uvedených...