C08F 4/64

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Shimizu Hiroschi, Uwai Toshihiro, Tachibana Masami, Sato Akihiro

MPK: B01J 27/128, C08F 4/64

Značky: pevná, způsob, její, výroby, polymeraci, katalyzátoru, alfa-olefinů, složka

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Toshihiro Uwai, Akihiro Sato, Masami Tachibana, Hiroshi Shimizu

MPK: C08F 4/64

Značky: výroby, pevně, alfa-olefinů, způsob, polymeraci, katalyzátoru, složky

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob polymerace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268812

Dátum: 11.04.1990

Autori: Iijima Makoto, Harada Masato, Saito Noriaki

MPK: C08F 4/64

Značky: olefinu, polymerace, způsob

Text:

...atomech uhliku nebo cykloalkyl o § až 20 konoch uhliku a Wcímž se získá pevný produkt I, a takto získaný pevný produkt I se uvede do reakce se složkou C, která sestává znalogenldu titanu, který je možno vyjádřit obecným vzorcemkde X znamená atom chloru nebo bromu,R 9 znamená alkylový nebo arylový zbytek vždy o 1 až 20 atomech uhlíku neboh) vanadylhalogenldu a/nebo vanadlumhalogenldu, který je možno vyjádtít obecným vzorcemX znamená atom chloru...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liu Han Tai, Hussein Fathi David, Miller Douglas, Gaines David Mason

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34

Značky: způsob, fluidním, alfamonoolefinů, plynové, loží, katalytické, fázi, polymerace, kontinuálním

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Yamada Sadahiko, Harada Masato, Iljima Makoto, Miya Shinya

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: olefinu, polymeraci, pevného, výroby, katalyzátoru, způsob

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Způsob výroby ethylenpropylenového kopolymeru, s vysokou odolností proti bělení a vysokou viskoelasticitou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264111

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sato Akihiro, Harada Takakiyo, Kawazoe Shunji, Chiba Hiromasa, Kumahara Katsumi

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: bělění, ethylenpropylenového, proti, výroby, způsob, viskoelasticitou, kopolymerů, vysokou, taveniny, odolností

Text:

...hmotnosti. Výsledná blokové kopolymery však nesplňují některé podmínky, zejména rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Dále 4/ v uveřejněných japonských patentových přih 1 áš~ kách č. Sho 54-13963 (1979). Sho 55-16048 (1980), Sho 55-55416 (1931). Sho 57-34112(1982) a Sho 57-67611 (1982) se popisuje způsob vícestupňové kopolymerace ethylenu a propylenu, při němž se malé množství ethylenu přivádí již při výrobě propylenovéhc...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Salajka Zdeněk, Kratochvíla Jan, Hamřík Oldřich, Křivánek Josf, Legeza Vasil, Gheorghiu Mihnea

MPK: C08F 10/00, C08F 4/68, C08F 4/64...

Značky: polymerů, výroby, kopolymerů, 1-lkenů, způsob

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259736

Dátum: 17.10.1988

Autori: Salajka Zdeněk, Gheroghiu Mihnea, Hamřík Oldřich, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: 1-alkenů, kopolymeraci, polymeraci, katalyzátor

Text:

...nosiče připravovaného postupně podle bodů l. a 2. s jednou nebo několika organohořečnatými sloučeninami lll. Molární poměr III/Il se udržuje v rozmezí 0,5 až 20, s výhodou 1 až B. Organohaořečnatá sloučenína se zakotví v povrchové vrstvě častíc nosiče, nedochází k její difúzi do nitra částic během. prípravy a skladování k-o-talyzátoru. llato kumíílace organohořečnate sloučeninv na vnějším povrchu částic nosiče má jnřízíiívý účinek na...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Mynáo Vladimír, Dzierža Emil, Dingl Jioí

MPK: C08F 4/64

Značky: katalyzátor, etylénu, kopolymeraci, polymeraci

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 4/64, C08F 10/10

Značky: katalytického, polymeraci, způsob, komponenty, systém, výroby, olefinu

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pololáník Luboš, Šopf Jiří, Dvořák Stanislav, Lesná Marie, Ottis Jiří, Trampota František, Navrátilová Hana, Mejzlík Jiří, Pokojný Josef, Karhan Pavel

MPK: C08F 110/06, C08F 4/64

Značky: propylenu, polymerace, způsob

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Málik Ladislav, Huba Mikuláš, Bednáo Peter

MPK: C08F 10/02, C08F 4/64, C08F 236/06...

Značky: způsob, kopolymerace, alfa, polymerace, olefinu

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Vícesložkový katalyzátorový prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253592

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Laurence, Noshay Allen

MPK: C08F 4/64

Značky: prostředek, způsob, vícesložkový, výroby, katalyzátorový

Text:

...nosičového materiálu.Podle tohoto vynálezu nyní bylo zjištěno, že prekurzory pevných katalyzátorů tvořené sloučeninou na bázi přechodného kovu ze skupiny Iva, Va nebo Vla periodické soustavy prvků,o vysoké aktivitě pro nízkotlakou polymeraci olefinů, se mohou snadno upravit k použití při polymeračnim postupu v plynné fázi pro účely významného zlepšení při použití takových katalyzátorů prodloužením časového intervalu v reaktorech při mícháni...

Způsob výroby katalytického systému pro polymeraci.alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239928

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hässler Jozef, Veszprémi Imrich, Ivanka Pri Dunaji, Addássy Alexander

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, výroby, olefinu, katalytického, systému, polymeraci.alfa

Text:

...polymeru je sníženo. Avšak skladovací stálost katalyzátoru při tqotách nad 35 °G je nedostatočná e také tepelná stálost katelyzátoru vyžaduje, aby se zvýšila.V záhlaví uvedení autoři dále studovali možnost zlepšení katalyzátoru. Výsledkom bylo ujištění, že pokud shore zmíněná pevná látka získaná reekcí reakčního produktu organohlinité sloučeniny s donorem elektronů a s chlorídem títeničitým se podrobí polymeraoi s alfa-olefinem 9 takto...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Aikman Collin Dale, Sawin Steven Paul, Fulks Bernard Dwane, Jenkins John Mitchell

MPK: C08F 10/02, C08F 2/34, C08F 4/64...

Značky: kopolymeraci, homopolymerací, ethylenu, způsob, nánosu, tvorby, zmenšování

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: George Kathleen, Levine Isaac, Karol Frederick

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: přípravy, ethylenu, způsob, vyšších, kontinuální, kopolymerů, alfa-olefinů

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Katalyzátor pro polymeraci a-olefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236454

Dátum: 16.03.1987

Autori: Tachibana Masami, Kikuta Kazutsune, Sato Akihiro

MPK: C08F 4/64, C08F 4/02, C08F 10/00...

Značky: polymeraci, výroby, způsob, katalyzátor, a-olefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro polymeraci ? -olefinů. Podstata spočívá v tom, že se katalyzátor před použitím na polymeraci modifikuje polymeračním zpracováním buď pevného produktu II nebo organohlinité sloučeniny nebo obou těchto látek. Je popsán též způsob výroby zlepšeného katalyzátoru.

Katalyzátor pro polymerizaci a-olefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236452

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kikuta Kazutsune, Tachibana Masami, Sato Akihiro

MPK: C08F 4/02, C08F 4/64, C08F 10/00...

Značky: způsob, výroby, a-olefinů, polymerizaci, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymerace ? -olefinů který umožňuje řízení distribuce molekulové hmotnosti v užším rozpětí, s vyšším výtěžkem a vyšší krystalinitou produktů. Pevná složka uvedeného katalyzátoru se získává reakcí halogenidu hlinitého s hydroxidem, kysličníkem, uhličitanem kovu alkalické zeminy, s podvojnou sloučeninou obsahující některou z těchto složek nebo hydrátem sloučeniny obsahující kov alkalické zeminy, čímž se získává pevný produkt (I)...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 10/02, C08F 4/76, C08F 4/64...

Značky: polymerace, ethylenu, kopolymerace, alfa-olefiny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236676

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 4/76...

Značky: homogenní, homopolymerací, ethylenu, katalyzátor, kopolymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu s ?-olefiny, obsahující alespoň jeden přechodový kov zvolený ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, hořčík a alespoň jeden halogen, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje katalyticky účinnou složku obecného vzorce I, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, s výhodou...

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Goeke George Leonard, Karol Frederic John, George Kathleen Frances, Wagner Burkhard Eric

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: vysokou, výrobu, homopolymerů, přípravy, upraveného, systému, způsob, složka, ethylenu, vhodného, prekursoru, kopolymerů, katalytického, hustotou

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cieloszyk Gary Stanley, Lee Kiu Hee

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: výroby, katalytické, ethylenu, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu za použití katalyzátoru, obsahujícíha titan, v reaktoru za tlaku nejvýše 6,87 MPa v plynné fázi postupem ve fluidním loži, přičemž kopolymer vzniká v granulární formě a má hustotu v rozmezí od 910 do 940 kg/m3, při kterém se ethylen kopolymeruje spolu s alespoň jedním C3 až C8 ?-olefinem při teplotě asi 30 až 105 °C tak, že se monomerní násada uvádí do styku v přítomnosti 0 až 2,0 molů vodíku na mol...

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: Goeke George Leonard, Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric, George Kathleen Frances

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16, C08F 10/02...

Značky: polymerů, ethylenu, výroby, kontinuální, způsob, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob výroby katalyzátoru pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235326

Dátum: 15.01.1987

Autori: Miyajima Masazumi, Uwai Toshihiro, Kikuta Kazutsune, Sato Akihiro, Hanari Tohru

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, výroby, polymeraci, a-olefinů, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů spočívá podle vynálezu v tom, že se nechá reagovat jeden molární díl organické sloučeniny hliníku s 0,1 až 8 molárními díly donoru elektronů v rozpouštědle při teplotě od -20 do 200 °C, čímž se získá pevný produkt (I), potom se tento pevný produkt (I) ponechá reagovat s chloridem titaničitým při teplotě od 0 do 100 °C při poměru počtu atomů hliníku ku počtu atomů titanu od 0,05 do 10, poté...

Způsob výroby katalytického systému pro výrobu poly-a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231980

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matsuda Kenji, Uwai Toshihiro, Sato Akihiro, Kikuta Kazutsune, Hanari Tohru

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: výroby, výrobu, způsob, systému, poly-a-olefinů, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro výrobu poly-a-olefinů se připraví tak, že se organohlinitá sloučenina nechá reagovat s donorem elektronů v rozpouštědle při teplotě od -20 do 2000 C za vzniku pevného produktu I, produkt I se nechá reagovat s chloridem titaničitým při teplotě od 0 do 200 °C a poté se odstraní vzniklý kapalný podíl a volný chlorid titaničitý promýváním, čímž se získá pevný produkt II, produkt II se nechá reagovat s donorem elektronů a...

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235974

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wagner Klaus Peter, Nowlin Thomas Edward

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, B01J 21/00...

Značky: způsob, přípravy, katalyzátoru, výrobu, hustotou, nízkou, polyethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou, při kterém se na pevný porézní nosič převádí z kapalného prostředí, se kterým je tento nosič ve styku, hořčík, přičemž nosič obsahuje reaktivní povrchové hydroxyskupiny a kapalné prostředí obsahuje alespoň jednu organohořečnatou látku empirického vzorce RnMgR,(2-n)a kde R představuje stálou organickou skupinu, R´ představuje stálou organickou skupinu nebo atom halogenu a n...

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ma Chon Jean-pierre, Hert Marius, Raviola Florent

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: alfa-olefinů, výroby, kopolymerů, způsob, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a ?-olefinů s alespoň 4 atomy uhlíku, majících objemovou hmotnost 0,905 a 0,940 g/cm3, index toku taveniny 0,2 až 2 dg/min a střední obsah ?-olefinových jednotek 1 až 8 molárních procent, jehož podstata spočívá v tom, že plynný proud přiváděný do reaktoru je tvořen ve stacionárním stavu 10 až 80 %, hmotnosti ethylenu a 20 až 90 % hmotností ?-olefinu, přičemž se použije katalytického systému obsahujícího jednak...

Způsob výroby propylenových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235518

Dátum: 15.11.1986

Autor: Suzuki Takeshi

MPK: C08F 10/06, C08F 4/64

Značky: výroby, propylenových, způsob, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propylenových polymerů nebo kopolymerů polymerací propylenu nebo jeho směsí a jinými alfa-olefiny v přítomnosti katalytického systému obsahujícího sloučeninu na bázi chloridu titanitého, organohlinitou sloučeninu a popřípadě tzv. třetí složku. Aby bylo možno recyklovat bez čištění část nebo celé množství polymeračního rozpouštědla, modifikuje se katalytický systém předpolymerací za vytvoření 0,1 g nebo více polypropylenu na 1 g...

Způsob polymerace alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234016

Dátum: 15.09.1986

Autori: Skryantz John Steven, Karayannis Nicolas Marios

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: alfa-olefinů, polymerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace alfa-olefinů, při kterém se používá katalyzátoru obsahujícího trihydrokarbylaluminiumhydrid nebo dihydrokarbylaluminiumhydrid vždy s 1 až 20 atomy uhlíku v hydrokarbylovém, tj. uhlovodíkovém podílu s nosičovou, titan obsahující pevnou složku. Nosičová složka je reakčním produktem složek, které zahrnují halogenid nebo halogenalkoholát titaničitý, organický donor elektronů a v uhlovodíku nerozpustný, hořčík obsahující...

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mink Robert, Epstein Ronald Alan

MPK: C08F 10/06, C08F 4/64

Značky: titanu, a-olefinů, bázi, polymeraci, katalytický, halogenidů, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci ?-olefinů, vyznačující se tím, že obsahuje a ) složku obsahující organohlinitou sloučeninu a b) složku obsahující halogenid titanu, získanou 1. společným zpracováváním na prášek sloučeniny hořčíku obsahující halogen s organickou sloučeninou obsahující aktivní vodík za vzniku společně na prášek zpracovaného produktu, 2. reakcí společně na prášek zpracovaného produktu s organokovovou...