C07K 16/22

Protilátky, ktoré viažu ligandy TGF-alfa a epiregulín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18804

Dátum: 28.03.2012

Autori: Heuer Josef George, Beidler Catherine Brautigam, Petrovan Ramona Judita

MPK: A61K 39/00, C07K 16/22

Značky: tgf-alfa, protilátky, ligandy, epiregulín, viažu

Text:

...podľa predloženéhovynálezu, ako je opísaná vtomto dokumente, viaže faktor TGF-alfa a epiregulín, a obsahuje ľahký reťazec a ťažký reťazec, kde ľahký reťazec obsahuje variabilnú oblasť ľahkého reťazca (light chain variable region - LCVR) a ťažký reťazec obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca (heavy chain variable region - HCVR), pričom oblasť LCVR obsahuje aminokyselinové sekvencie LCDR 1, LCDR 2, a LCDR 3, a oblasť HCVR obsahuje...

Spôsob liečenia rakoviny s antagonistom DLL4 a chemoterapeutickou látkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20183

Dátum: 25.06.2010

Autori: Thurston Gavin, Noguera-troise Irene, Thibault Alain

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395

Značky: látkou, antagonistom, rakoviny, chemoterapeutickou, liečenia, spôsob

Text:

...s neprerušovanou čiarou) REGN 421 (DII 4 Ab) 2 mg/kg/injekcia (o s prerušovanou čiarou) cisplatina 0.5 mg/kg/injekcia (o) cisplatina 2 mg/kg/injekcia (I) REGN 421 2 mg/kg/injekcia cisplatina 0,5 mg/kg/injekcia (o) a REGN 421 2 mg/kg/injekcia cisplatina 2 mg/kg/injekcia (o).Obrázok 2 znázorňuje účinky Dll 4 Ab v kombinácii s cisplatinou na rast humánnych A 549 nádorov (rakovina iných ako malých pIúcnych buniek) implantovaných do...

Bišpecifické proteíny viažuce antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16073

Dátum: 14.06.2010

Autori: Regula Jörg Thomas, Imhof-jung Sabine, Schanzer Jürgen Michael, Schaefer Wolfgang, Klein Christian

MPK: C07K 16/22, C07K 16/46

Značky: viažúce, bišpecifické, proteiny, antigen

Text:

...reťazce) boli pozorované vysoké výťažky tvorby heterodiméru (knobho 1 e) oproti tvorbe homodiméru (hole-hole alebo knob-knob) (Ridgway, J .B., Protein Eng. 9 (1996) 617-621 a W 0 96/027011). Percento heterodiméru by sa mohlo ďalej zvýšiťprestavbou interakčných povrchov dvoch domén CH 3 za použitia metódy fágového displeja azavedením disulfidového mostíka za účelom stabilizácie heterodimérov (Merchant A.M, et al., Nature Biotech 16 (1998)...

Protilátky proti nervovému rastovému faktoru (NGF) so zlepšenou stabilitou in vivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17338

Dátum: 04.05.2010

Autori: Casson Duncan, Hall Jerry, Best Andrea, Maginn Mark, Powell John, Liu Wei, Dutta Sandeep

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 25/00...

Značky: proti, stabilitou, ngf, protilátky, zlepšenou, nervovému, rastovému, faktoru

Text:

...sekvenciu SEQ ID N 0 1 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca zahrnujúcu aminokyselinovúsekvenciu SEQ lD N 0 2. V ďalšom uskutočnenl anti-NGF protilátka súťaží o väzbu na NGF s protilátkou obsahujúcou variabilnú oblasť ťažkého reťazca zahmujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID N 0 1 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca zahmujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 2.0012 Anti-NGF protilátka obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca...

Protilátky proti ľudskému angiopoetínu 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18611

Dátum: 14.12.2009

Autori: Kavlie Anita, Brinkmann Ulrich, Griep Remko Albert, Kaluza Klaus, Regula Joerg Thomas, Scheuer Werner, Klein Christian

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/22...

Značky: ľudskému, angiopoetínu, protilátky, proti

Text:

...spoločne s VEGF, u dospelých pri angiogénnom bújaní, pričom ANG-2 je indukovaný pri absencii VEGF u vaskulárnej regresie. Holash,J., a kol., Science 284 (1999) 1994-98 Holash, J., a kol.,Oncogéne 18 (1999) 5356-62. Súčasne s úlohou, ktorá je závislá na kontexte, ANG-2 sa špecificky viaže na rovnaký endoteliálne-špecifický receptor, Tie-2, ktorý je aktivovaný pomocou Ang-1, ale má kontextovo dependentnú funkciu na jeho antiváciu....

Anti-IGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20579

Dátum: 11.12.2009

Autori: Adam Paul, Borges Eric

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: anti-igf, protilátky

Text:

...2003). Pokiaľ ide o hepatocelulámy karcinóm (HCC), ľudské klinické vzorky a Zvieracie modely HCC exprimujú vyššie hladiny IGF mRNA a proteínu, než zodpovedajúce normálne tkanivá čo koreluje so zvýšeným nádorovým rastom (Wang a kol., 2003 Ng a kol., 1998). Bolo objasnené, že IGF-2 môže byť serologickým markerom HCC so zvýšenými hladinami v séreZdá sa, že viacero pevných nádorov vdetskom veku takých ako Ewingov sarkóm arhabdomyosarkóm sú...

Bišpecifické ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16204

Dátum: 07.10.2009

Autori: Scheuer Werner, Thomas Markus, Schanzer Juergen Michael, Imhof-jung Sabine, Schaefer Wolfgang, Brinkmann Ulrich, Georges Guy, Klein Christian, Kavlie Anita, Baehner Monika, Regula Joerg Thomas, Seeber Stefan, Kettenberger Hubert, Griep Remko Albert

MPK: C07K 14/00, C07K 16/22, A61K 39/395...

Značky: bišpecifické, protilátky

Text:

...formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (ARMD), častej formy straty zraku súvisiacej s vekom. Ďalšia anti-VEGF protilátka je napr. HuMab G 6-31 opisaná napr. v dokumente US 2007/0141065.0006 Humánny angiopoetln 2 (Ang-2) (inak skracovaný ako ANGPT 2 alebo ANG 2)(SEKV. ID. C. 107) a ANG-2 (SEKV. lD. C. 106 boli objavené ako Iigandy pre Ties, rodinu tyrozinkináz, ktoré sú selektívne exprimované v cievnom endoteli. Yancopoulos, G.D., et...

Kompozície a spôsoby inhibície PDGFRBETA a VEGF-A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16345

Dátum: 27.03.2009

Autori: Presnell Scott, Snavely Marshall, Gilbertson Debra, Mabry George, Sivakumar Pallavur, Yao Yue, Yi Eugene

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 35/00...

Značky: kompozície, spôsoby, vegf-a, inhibície, pdgfrbeta

Text:

...gro-beta, heparinas, fragmentu heparínového hexasacharidu, ľudského choriového gonadotropínu (hCG),interferónu alfa/beta/gama, proteínu inducibilného interferónom0004 Zdá sa, že z týchto angiogénnych regulátorov hrá kľúčovú úlohu ako pozitívny regulátor abnormálnej angiogenézy sprevádzajúci rast nádoru VEGF (prehľadne opísané V Brown et al., Control of Angiogenesis (Goldberg and Rosen, ed., 1996) Birkhauser et al., J. Biol. Chem. 27 l...

Protilátky namierené proti angiopoetínu 1 a angiopoetínu 2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16164

Dátum: 20.02.2009

Autori: Lee Eunkyung, Boone Thomas, Oliner Jonathan

MPK: A61P 35/00, C07K 14/00, A61K 39/395...

Značky: angiopoetínu, namierené, protilátky, proti, použitie

Text:

...transfektanty.0008 V posledných rokoch viaceré publikácie naznačili, že Ang-1, Ang-2 a Tie-2 by mohli byť možným cieľom pre protinádorovú liečbu. napríklad, US patenty č. 6 166 185, 5 650 490 a 5 814 464 uvádzajú koncept anti-Tie-2 ligandových protilátok a receptorov. US patentová prihláška pub. č. 2003/0124129 A 1 popisuje určité anti-Aug 2 protilátky a ich použitie v liečbe rakoviny. Lin a kol. (Proc. Natl. Acad. Sci USA, 958829-8834 1998)...

Bivalentné, bišpecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16774

Dátum: 16.12.2008

Autori: Schäfer Wolfgang, Klein Christian

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, C07K 16/28...

Značky: bišpecifické, protilátky, bivalentné

Text:

...monoklonálne protilátky s požadovanými špecifitami bišpecifických protilátok. Z dôvodu náhodnéhopárovania dvoch rôznych protilátkových ťažkých a ľahkýchreťazcov V rámci výsledných hybrid~hybridomových (alebo kvadromových) bunečných línii, je možné vytvoriť až desať rôznych protilátkových druhov, z ktorých len jedna je požadovaná funkčne bišpecifická protilátka. Z dôvodu prítomnosti nesprávne spárovaných vedľajších produktov, a výrazne...

Purifikácia protilátok pomocou chromatografie s výmenou katiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18360

Dátum: 29.10.2008

Autori: Safta Aurelia, O'connor Deborah Ann, Sharma Mandakini, Lebreton Benedicte Andree

MPK: C07K 16/22, C07K 1/18, C07K 16/06...

Značky: protilátok, pomocou, výměnou, chromatografie, katiónov, purifikácia

Text:

...spôsobu purifikácle protilátky,ktorá sa viaže na ľudský vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) z kompozície obsahujúcej túto protilátku a jednu alebo viac znečisťujúcich látok vybratých zo skupiny pozostávajúcej zo zložky média bunkovej kultúry, garamycínu, ovariálnych proteínov čínskeho škrečka (CHOP), DNA,vírusového kontaminantu a agregovaného VEGF s protilátkou, ktorý spôsob obsahuje tieto po sebe ldúce kroky(a) nanesenie kompozície...

Zlepšené molekuly viažuce Nogo-A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14719

Dátum: 27.10.2008

Autori: Vitaliti Alessandra, Mir Anis Khurso, Schwab Martin, Barske Carmen, Frentzel Stefan

MPK: A61P 11/06, A61K 39/395, A61P 25/00...

Značky: molekuly, použitie, nogo-a, viažúce, farmaceutické, zlepšené

Text:

...rámcovými oblasťami, ktoré sú do veľkej miery v konformácii beta-skladaného listu. Oblasti CDR ťažkého reťazca spoločne s oblasťami CDR súvisiaceho (associated) ľahkého reťazca V zásade tvoria v molekule protilátky miesto víažuce antigén. Stanovenie, ktoré časti molekuly tvoria rámcovú oblasť a ktoré oblasť CDR, sa obvykle uskutočňuje pomocou porovnania sekvencie aminokyselín z radu protilátok vytváraných rovnakým druhom organizmu....

Proteíny viažuce antigén rastového faktora podobné heparín viažucemu epidermálnemu rastovému faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14993

Dátum: 26.09.2008

Autori: Zwick-wallasch Esther, Prenzel Norbert, Rothe Mike, Foord Orit, Hettmann Thore, Borges Eric

MPK: A61K 33/24, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: podobně, rastovému, rastového, proteiny, epidermálnemu, faktoru, viažucemu, antigen, heparin, faktora, viažúce

Text:

...protilátkou alebo fragmentom protilátky, ako sú tu opisané, a určenie prítomnosti HB-EGF v uvedenej vzorke. V ďalšom aspekte stav je hyperproliferativne ochorenie súvisiace s expresiou HB-EGF.0020 Taktiež je tu oplsaný spôsob prevencie alebo liečby stavu súvisiaoeho s expresiou HB-EGF u pacienta,zahŕňajúci podávanie pacientovi ktorý až potrebuje. účinného množstva protilátky alebo fragmentu protilátkyako sú tu opísané. V ďalšom aspekte stav...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský nervový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17588

Dátum: 08.08.2008

Autori: Torres Richard, Martin Joel, Macdonald Lynn, Morra Marc, Reinhardt Joel

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22

Značky: afinitně, faktor, ľudské, protilátky, nervový, vysoko, rastový, ĺudský

Text:

...5-krát, ô-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou afinitou než krysí NGF a približne 2-krát, 2.5-krát, 3-krát, 4-krát, 5-krát,6-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou než myší NGF.0012 Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment má vysokú špeciñcitu pre ľudský NGF, napríklad nereaguje krížovo sblízko príbuzným neurotrofínom-3 (NT-3). Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment s vysokou...

Polypeptidy, protilátkové variabilné domény a antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19510

Dátum: 04.06.2008

Autori: Jespers Laurent, Tomlinson Ian, Enever Carolyn, Pupecka Malgorzata

MPK: C07K 16/22, C07K 16/28, C07K 16/00...

Značky: polypeptidy, domény, protilátkové, variabilné, antagonisty

Text:

...EGF domény) alebo to môže byt proteínová doména, ktorá zahŕňa viažuce miesto pre TNFR 1, napr. keď je doména vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje afñbody, SpA doménu, doménu LDL receptora triedy A alebo EGF doménu. Opis ako celokje forrnulovaný v súlade s poskytnutým opisom antagonistov, ligandov a spôsobov používajúcim takéto domény namiesto dAb.0015 Polypeptidy, imunoglobullnové jednoduché variabilné domény a antagonisty vynálezu môžu byt...

Aprotininu podobné polypeptidy na dopravovanie látok s nimi konjugovanými do tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16787

Dátum: 29.05.2008

Autori: Demeule Michel, Regina Anthony, Ché Christian, Beliveau Richard

MPK: A61K 47/48, A61K 38/03, A61K 31/337...

Značky: tkanív, podobně, látok, aprotinínu, dopravovanie, konjugovanými, polypeptidy

Text:

...môže mať aminokyselinovú sekvenciu 10 až 50 aminokyselín, napr. 10 až 30 aminokyselín, dlhú. Tento vynález tiež uvádza funkčné deriváty(napr. chemické deriváty alebo Varianty) týchto polypeptidov.Príkladné polypeptidy podľa tohto vynálezu majú lyzín a arginín V polohe 10 (vzhľadom na aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Čl) alebo lyzín alebo arginín V polohe 15 (Vzhľadom na aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Čzl) alebo lyzín alebo arginín...

Ľudské protilátky na ľudský delta like ligand 4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12057

Dátum: 14.12.2007

Autori: Smith Eric, Martin Joel, Thurston Gavin, Noguera-troise Irene, Papadopoulos Nicholas

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/22...

Značky: delta, ĺudský, ligand, ľudské, protilátky

Text:

...36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148, 164, 180, 196,212, 228, 244. 260, 276, 292, 308, 324, 340, 356, 372, 397, 413, 429, 445, 461, 477,493, 509, 525, 541, 557, 573, 589, 605, 621, 637, 653, 669, 685, 701, 717, 733, 749,765, 781, 797, 813, 893, 897, 901, 905, 909, 913, 917, 921, 925, 935, 939, 943, a 947 alebo s nimi v podstate identickej sekvencie, a oblasť LCVR vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ lD C 212, 28, 44, 60, 76, 92, 108, 124,...

ELISA pre VEGF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16686

Dátum: 03.10.2007

Autori: Meng Yu-ju, Gutierrez Johnny, Hong Kyu

MPK: C07K 16/22, G01N 33/74

Značky: elisa

Text:

...sendvičové metódy ELISA pre protilátky pre VEGF ako antigénu na detegovanie foriem VEGF v biologických vzorkách. Tu uvedená VEGF ELISA je schopná detegovať izoformy VEGF a fragmenty VEGF väčšie ako 110 (VEGFm). Taktiež sa poskytujú jeho súpravy.0015 Metódy podľa vynálezu na detegovanie selektívnych foriem vaskulárneho endotelového rastového faktoru (VEGF) väčších než 110 aminokyselín (VEGFm) v biologickej vzorke zahŕňajú kroky(a)...

Protilátky proti aktivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17956

Dátum: 07.09.2007

Autori: Zhou Xiaolan, Chen Qing, Han Hq, Kwak Keith Soo-nyung

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 35/00...

Značky: aktivínu, proti, protilátky, použitie

Text:

...alebo zvyšok glycínu, Xgg je zvyšok serínu alebo zvyšok tyrozínu, X 1110 je zvyšok serínu alebo arginínu, X 1111 je zvyšok phenylalanínu alebo žiadny zvyšok, X 1112 je zvyšok glycínu alebo zvyšok aspartátu, X 1113 je zvyšok histidínu alebo prolínu, X 1114 je zvyšok glycínu alebo žiadny zvyšok, X 1115 je zvyšok serínu, glutamátu alebo žiadny zvyšok, X 1115 je zvyšok argininu, serínu alebo žiadny zvyšok, X 1117 je zvyšok aspartátu, zvyšok...

Anti-myostatínové protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14225

Dátum: 23.08.2007

Autori: Huang Lihua, Sayers Robert Owen

MPK: C07K 16/22

Značky: anti-myostatínové, protilátky

Text:

...mM fosfát, pH 7,4 a 150 mM NaCl. Protilátky podla tohto vynálezu sa ďalej výhodne vyznačujú tým, že majúIC 5 o menšie ako 25 nM v in vitro myostatín/SBE reportérovom teste opísanom v príklade 4 v tomto dokumente.0008 Vjednom uskutočnení je protilátka podľa tohto vynálezu odolná voči chemickej degradácii, t.j. 100 , 99 , 98 , 97 , 96 alebo 95 protilátky nie je štiepené, ked je prítomná v roztoku protilátky po dobu a teplotu vybranú zo...

Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9246

Dátum: 01.06.2007

Autori: Breault Lyne, Gyuris Jeno, Horwitz Arnold, Knuehl Christine, Lin Jie, Etemad-gilbertson Bijan, Wright Kirk, Han May, Winston William

MPK: C07K 16/22, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: väzbové, rastový, faktor, hepatocytový, hgf, proteiny

Text:

...868 opisuje liečenie nádoru podávaním anti-HGF protilátky Iiečenému pacientovi, aby sa blokovala schopnosť endogénneho HGF podporovať angiogenézu v nádore. Najnovšie vedci predpokladajú, že protilátky, ktoré viažu B-reťazec HGF, môžu mat potenciál ako terapeutické činidlá u pacientov s HGF-dependentnými nádormi0008 Avšak sú stále potrebné ďalšie HGF modulátory, ktoré môžu byt použité0009 Vynález je čiastočne založený na objave rodiny...

Kombinačná terapia zahŕňajúca alfa5beta1 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19111

Dátum: 21.03.2007

Autori: Ye Weilan, Plowman Greg, Tessier-lavigne Marc, Wu Yan, Chuntharapai Anan

MPK: A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 35/00...

Značky: zahŕňajúca, antagonisty, kombinačná, terapia, alfa5beta1

Text:

...F(ab)2, jednoreťazcový Fv (scFv), Fv fragment diabody a Iineámu protilátku. Podľa ďalšieho uskutočneniaje VEGF antagonista bišpeciñcká protilátka, ktorá sa viaže na VEGF a na aIfa 5 beta 1 a je aIfa 5 beta 1 antagonistom. Ako je deñnované v nárokoch, aIfa 5 beta 1 antagonista je protilátkou. Podľa jedného uskutočnenia je protilátkou monoklonálna protilátka. Podľa ďalšieho uskutočnenia je monoklonálnou protilátkou chimérna protilátka, ako...

Imunoglobulíny proti NOGO

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12548

Dátum: 14.12.2006

Autori: Prinjha Rabinder Kumar, Hamblin Paul Andrew, Germaschewski Volker, Ellis Jonathan Henry, Mcadam Ruth, Clegg Stephanie Jane, Kopsidas George

MPK: C07K 16/22

Značky: proti, imunoglobulíny

Text:

...č. AJ 251384), a kratší zostrihový variant, NOGO-C, ktorý tiež neobsahuje zvyšky 186 až 1004 a má aj menšiu, altamatlvnu amino-koncovú doménu (GenBank prístupové č. AJ 251385) (Prinjha a spol (2000) vyššie).0014 lnhiblcia CNS inhibičných proteínov. ako napríklad NOGO. môže poskytnúť určitý terapeutický prostriedok na zmierňovanie neurologického poškodenia a podporovať obnovu neurónov a ich rast a tak napomáhat zotavovaniu z...

Anti-myostatínové protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18303

Dátum: 05.10.2006

Autori: Smith Rosamund Carol, Davies Julian, Korytko Andrew Ihor, O'bryan (nee Tobias) Linda, Mitchell Pamela Jean, Wang Rong, Jones Bryan Edward

MPK: A61K 39/395, A61P 3/00, A61P 21/00...

Značky: anti-myostatínové, protilátky

Text:

...fenotypom (McPherron a kol., PNAS, 94 12457-61, 1997). Keďžemyostatín je vysoko konzervovaný vzhladom na svoju sekvenciu a tiež funkciumedzi rôznymi druhmi, anti-myostatínová protilátka by poskytovala nielen sľubný prostriedok na zvýšenie hmotnosti svalov alebo liečbu alebo prevenciu takých porúch alebo stavov, uvedených vyššie, u človeka, ale aj u ďalších cicavcov, vrátane napríklad domácich zvierat (napríklad psy a mačky),športových zvierat...

Antagonistické protilátky proti GDF-8 a použitie pri liečení ALS a iných porúch spojených s GDF-8

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18563

Dátum: 14.08.2006

Autori: Tchistiakova Lioudmila, Holzbaur-howland Erika, Wallace Karen, Pangalos Menelas, Tan Xiang-yang, Weber Nicholas, Walsh Frank, Kwak Seung Poon, Kelley Pamela, Zaleska Margaret, Karim Riyez, Howland David

MPK: A61K 39/395, A61P 21/00, A61P 3/00...

Značky: gdf-8, použitie, spojených, poruch, proti, antagonistické, iných, liečení, protilátky

Text:

...pečene atď.) (Kim a kol. (2000) Biochem. Bíophys. Res. Comm. 2812902-06).0007 S funkčne porušeným svalovým tkanivom je spojene množstvo ľudských a zvieracích porúch, napr. amyotrofická laterálna skleróza (ALS), svalová dystrofia (MD vrátane Duchenneovej svalovej dystrofie), svalová atrofia, orgánová atrofia, krehkosť,kongestívna obštrukčná choroba pľúc (COPD), sarkopénia, kachexia a syndrómy svalového chátrania spôsobené inými...

Humanizované protilátky špecifické pre NOGO-A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12854

Dátum: 03.07.2006

Autori: Hamblin Paul Andrew, Prinjha Rabinder, Lewis Alan Peter, Mcadam Ruth, Hussain Farhana, Wilson Paul, Ellis Jonathan Henry

MPK: A61K 39/395, A61P 19/10, A61P 25/28...

Značky: použitie, protilátky, farmaceutické, nogo-a, humanizované, specifické

Text:

...a vyvinuli ďalšie terapeuticky užitočné monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na ľudský NOGO a potláčajú jeho aktivitu. Proces neurodegenerácie je dôsledkom mnohých neurologických chorôb/porúch včítane, avšak neobmedzujúc sa iba na akútne choroby, ako je napríklad mŕtvica (ischemická alebo hemoragická), traumatické poranenia mozgu a poranenia miechy, ako aj chronické choroby včítane Alzheimerovej choroby, frontotemporálnej demencia...

TGF Beta 1 špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9631

Dátum: 20.04.2006

Autori: Vaillancourt Peter Edward, Huang Lihua, Tang Ying, Watkins Jeffry Dean, Davies Julian, Jones Bryan Edward, Marquis David Matthew, Rowlinson Scott William, Dickinson Craig Duane

MPK: G01N 33/68, G01N 33/577, C07K 16/22...

Značky: specifické, protilátky

Text:

...ktoré sú použiteľné pre diagnózu, prevenciu a liečbu ñbrotických porúch ako je0008 Predložený vynález je čiastočne založený na objave väzbových kompozícii so zlepšenými vlastnosťami, ktoré špecificky a/alebo selektívneviažu maturovaný TGF Beta 1 v porovnani s maturovaným TGF Beta 2 a/alebomaturovaným TGF Beta 3 a ktoré neutralizujú maturovaný TGF Beta 1.0009 Predložený vynález sa týka protilátky alebo jej väzbového fragmentuantigénu...

Spôsoby liečby bolesti pri osteoartritíde aplikáciou antagonistu nervového rastového faktora a prostriedky obsahujúce uvedeného antagonistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12753

Dátum: 11.04.2006

Autori: Walicke Patricia Ann, Rosenthal Arnon, Shelton David

MPK: A61P 19/02, A61P 29/02, A61K 39/395...

Značky: bolesti, spôsoby, aplikáciou, prostriedky, nervového, liečby, obsahujúce, osteoartritíde, uvedeného, faktora, rastového, antagonistu

Text:

...neprebieha,NGF nebol detegovaný (opisuje sa v publikácii Aloe. a kol Arch. Rheum. 352351-355(1992. Podobné výsledky je možné vidieť u krýs, u ktorých sa experimentálne vyvolala reumatoidná artritlda (ako sa opisuje vpublikácii Aloe, a kol., Clin. Exp. Rheumatol. 102203-204 (1992. Zvýšené hodnoty NGF sa zaznamenali u transgénnych artritických myšl spolu so zvýšeným počtom žírnych buniek (opisuje sa v Aloe, el al., lnt. J. Tissue...

Nová protilátka proti PLGF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11946

Dátum: 24.03.2006

Autori: Stassen Jean Marie, Collen Désiré, Carmeliet Peter

MPK: C07K 16/22, C12N 15/13, A61K 39/395...

Značky: protilátka, nová, proti

Text:

...predmetom záujmu, a boli navrhnuté pre takéto navrhovanie všeobecné teoretické návody, v každom prípade musí byt postup uspôsobený a optimalizovanýpre konkrétnu nehumánnu protilátku, ktorá je predmetom záujmu.0006 Následne, stále pretrváva potreba (monoklonálnyeh) protilátok, ktoré optimálne inhibujú viazanie humánneho PIGF na jeho receptor. Okrem toho, takéto protilátky taktiež musia bytneimunogénne, vtom, že nemôžu vyvolávať HAMA (alebo...

Protilátky zamerané na angiopoietin-2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10764

Dátum: 19.12.2005

Autori: Emery Stephen Charles, Green Larry, Yang Xiao-dong, Keyt Bruce, Blakey David, Zhou Qing

MPK: C07K 16/28, C12N 15/13, C07K 16/22...

Značky: zamerané, protilátky, angiopoietin-2, použitie

Text:

...endoteliálnu bunkovú smrť a cievnu regresiu bez endogénneho VEGF. Pozri Lobov et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99211205-10 (2002). Podobne, autori Vajkoczy et al. pomocou svojho modelu tumoru vpodmienkach in v/vo preukázali, že multicelulárne agregáty iniciujú vaskulárny rast, ku ktorému dochádza v dôsledku angiogénneho rastu vdôsledku simultánnej expresie VEGFR-2 a Ang-2 zo strany hostiteIa a tumorového endotélia. Pozri Vajkoczy et al.,...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12612

Dátum: 23.12.2004

Autori: Lamba Doriano, Covaceuszach Sonia, Cattaneo Antonino

MPK: C07K 16/22, C07K 16/46, C07K 16/00...

Značky: protilátky, anti-ngf, humanizované

Text:

...prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho imunoglobulínu. Následkom týchto protichodných hľadísk, pre mnoho humanizovaných protilátok bola zistená významná strata väzbovej atinity voči zodpovedajúcim myším protilátkam (Jones a kol., 1986 Shearman a kol., 1991 Kettleborough, 1991 Gorman a kol., 1991 Riechmann a kol.,1988).0008 Momentálne je väčšina bežných spôsobov...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19918

Dátum: 23.12.2004

Autori: Cattaneo Antonino, Lamba Doriano, Covaceuszach Sonia

MPK: C07K 16/22, C07K 16/00, C07K 16/46...

Značky: anti-ngf, protilátky, humanizované

Text:

...kompromis medzi opačnými požiadavkami, ktorého riešenie sa mení pripad od prípadu. Na minimalizáciu imunogenicity by mal imunoglobulín udržovať čo najviac prijímajúce ľudské sekvencie. V každom prípade, aby sa zachovali pôvodné väzbové vlastnosti, mala by imunoglobulínová kostra obsahovať dostatočný počet mutácií v prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho...

Monoklonálne protilátky proti rastovému faktoru hepatocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8221

Dátum: 13.08.2004

Autori: Kim Kyung Jin, Su Yi-chi

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 16/22...

Značky: hepatocytov, faktoru, rastovému, monoklonálne, protilátky, proti

Text:

...čiastočne glykozylovaný prekurzor p 1709453 (Obr. 1) (Park et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84 6379, 1987 Giordano et al., Nature 339 155, 1989 Giordano et al.,Oncogene 4 1383, 1989 Bardelli et al., J. Biotechnol. 37 109, 1994). Po ďalšej glykozylácii saproteín proteolyticky štiepi na heterodimérny 190 kDa zrelý protein (1385 aminokyselín) pozostávajúci z 50 kDa a-podjednotlcy (zvyšky l-307) a 145 kDa B-podjednotky. Do prenosu signáluje...

Humánne anti-NGF neutralizačné protilátky ako selektívne inhibítory NGF dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13367

Dátum: 15.07.2004

Autori: Huang Haichun, Treanor James, Martin Frank, Inoue Heather, Wild Kenneth, Zhang Tie

MPK: A61P 25/00, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: humánne, neutralizačné, inhibitory, protilátky, dráhy, selektivně, anti-ngf

Text:

...sa vynález týka monoklonálnych protilátok, ktoré viažu nervový rastový faktor (NGF). Monoklonálne protilátky sú humánne monoklonálne protilátky, ktoré neutralizujú biologické aktivity NGF a sú užitočné pre zmiemenie účinkov odpovedí v podobe bolestí sprostredkovaných NGF. Vynález sa tiež týka buniek, ktoré produkujú anajvýhodnejšie do kultivačného média vylučujú monoklonálne protilátky vynálezu. Okrem ich použitia na liečenie a riadenie...

Spôsoby liečenia zápalových chorôb s použitím špecifických väzbových činidiel pre humánny angiopoetín 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11009

Dátum: 08.04.2004

Autori: Oliner Jonathan Daniel, Min Hosung

MPK: A61P 29/00, A61K 39/395, A61K 38/00...

Značky: zápalových, použitím, specifických, angiopoetín, humánny, väzbových, činidiel, chorôb, spôsoby, liečenia

Text:

...bunky Dumont, D. J., et al., Genes Development, 8 1897-1909 1994 Sato, T. N.,et al., Nature, 376 70-74 1995 Suri, C., et al., 1996, vyššie). Predpokladá sa, že úloha Ang-1 pri stabilizácii ciev je zachovaná u dospelých, kedy je široko a konštitutívne exprimovaná (Hanahan, D., Science, 277 48-50 1997 Zagzag,D., et al., Experimental Neurology, 159 391-400 1999). Na rozdiel od toho expresia Ang-2 je primárne obmedzená na miesta vaskulárnej...

Anti-NGF protilátky a spôsoby, ktoré ich používajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11805

Dátum: 24.12.2003

Autori: Shelton David, Pons Jaume, Rosenthal Arnon

MPK: C07K 14/48, A61K 39/395, A61P 25/04...

Značky: spôsoby, protilátky, používajú, anti-ngf

Text:

...v tomto texte sa týka protilátok k nervovému rastovému faktoru.V jednom aspekte vynález poskytuje protilátku proti nervovému rastovému faktom(NGF) alebo jej ůagment obsahujúci(a) tu CDR z variabilnej oblasti ťažkého reťazca sekv. id. č. 1 a(b) tri CDR z variabilnej oblasti ľahkého reťazca sekv. id. č. 2kde CDR sú CDR podľa Kabata, CDR podľa Chothíy alebo kombinácie CDR podľa Kabata a podľa Chothíy, a kde protilátka alebo jej fragment viaže...

Anti-NGF protilátky a metódy ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20329

Dátum: 24.12.2003

Autori: Shelton David, Rosenthal Arnon, Pons Jaume

MPK: A61K 39/395, A61P 25/04, C07K 14/48...

Značky: anti-ngf, metody, protilátky, použitie

Text:

...a kol., Cell.85(3)345-56 (1996. Preto nie je jasné, či tento efekt, pokiaľ nejaký, inhibuje bioaktivitu endogénneho NGF.0005 NGF je produkovaný množstvom buniek, vrátane žirnych buniek (Leon, a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 913739-3743(1994, B-lymfocytů (Torcia, a kol., Cell 85345-356 (1996),keratinocyty (Di Marco, a kol., J. Biol. Chem. 26822838 22846, buniek hladkého svalstva (Ueyama, a kol , J. Hypertens. 1121061-1065 (1993,...

Spôsob proteínovej extrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20675

Dátum: 05.09.2003

Autor: Gehant Richard

MPK: C07K 1/36, C07K 16/22

Značky: proteínovej, spôsob, extrakcie

Text:

...50 až 100 nM, avšak môžu sa použit aj vyššie alebo nižšie koncentrácie.0023 Prekvapujúco bolo zistené, že zníženie pH roztoku celých buniek na získanie kyslého roztoku pred rozrušením buniek poskytuje špecifické výhody týkajúce sa postupu a produktu. Napríklad ak sa pH zníži ešte-3 pred rozrušením buniek, môže sa tým zlepšit viskozita, vločkovanie, rýchlosť prietoku, systémy spracovania a časy spracovania. Ak sa pH zníži pred rozrušením...

Muteíny placentárneho rastového faktora typu 1, spôsoby ich prípravy a aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8816

Dátum: 19.05.2003

Autori: Maglione Domenico, Mion Alberto, Battisti Mauro, Salvia Giuseppe, Conti Ettore, Tucci Marina

MPK: A61K 38/18, A61K 38/00, A61K 39/395...

Značky: placentárneho, aplikácie, rastového, přípravy, muteíny, faktora, spôsoby

Text:

...aminokyselín kproteínu štandardného typu za predpokladu, že uvedené modifikácie nezmenia funkčné charakteristiky0009 Druhý predmet vynálezu je preto predstavovaný muteínom faktora PLGF-1 vdimérnej forme výhodne čisteným tak, že v podstate obsahuje len dimér. Uvedený muteín môže rovnako tak byť maturovaný proteín alebo pre proteín zahŕňajúci signálny peptid v N-koncovej časti.0010 Ďalší predmet vynálezu je nukleotidová sekvencia zahŕňajúca DNA...

Špecifické látky viažuce sa na angiopoietín-2 angiopoietín-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12540

Dátum: 11.10.2002

Autor: Oliner Johnathan Daniel

MPK: A61K 39/385, A61K 39/395, A61K 31/00...

Značky: viažúce, angiopoietín-1, angiopoietin-2, látky, specifické

Text:

...opisujú napríklad koncepty týkajúce sa protilátok proti ligandu Tie-Z. Lin a kol.(Proc. Natl. Acad. Sci USA, 95 8829-8834 1998) injekčne podali myšiam adenovírus exprimujúci rozpustný Tie-2, čo údajne znížilo počet a veľkost vyvinutých nádorov u myší. V súvisiacej štúdii, Lin a kol. (J . Clin. Invest., 10022072-2078 1997) injekčne podali potkanom rozpustnú formu Tie-Z táto zlúčenina údajne znížila veľkosť nádoru u potkanov. Siemeister a kol....