C07D 251/50

Postup syntézy N-alkoxyamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20022

Dátum: 24.10.2005

Autori: Frey Markus, Martinez Francisco, Alvisi Davide, Rast Valérie

MPK: C07D 211/94, C07D 211/44, C07D 251/44...

Značky: n-alkoxyamínov, syntézy, postup

Text:

...vjednom reakčnom kroku môže ušetriť jeden reakčný krok amôže vyžadovať menej rozpúštadiel ačinidiel než postup podľa doterajšieho stavu techniky, teda tátoreakcia uskutočnená v dvoch osobitných reakčných krokoch.Predložený vynález sa týka postupu prípravy stéricky bráneného aminoéteruG 1 a G 2 sú nezávisle C 1 C 4 alkyl R 2 je Cg-Cjgalkyl alebo Cs-Cjgcykloalkyl T 1 je hydroxy, -NTZTS, -OTZZ, T alebo skupina vzorca 102T 3 je vodík, 05-012...

Spôsob prípravy 2-chlór-4-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268595

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mlynár Jaromír, Šplháček Roman, Doležel Pavel, Kopinič Vladimír

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, spôsob

Text:

...stupňa sa obmedzuje rozpúšřanie organickeho rozpúšřadla vo vode, čo sa pri oddeleni fáz v deličke prejavi nižšim obsahom rozpúštadla vo vode,niłšini nákladmi na čistenie odpadovej vody a nižšimi stratani rozpúšřodla. oddelenia vodnej fázy za prvý stupňom sa znilia energetická náklady na dopravu, prikon niešadiel v aparátoch za deličkou, znižia sa nároky na veĺkost aparátov, zniži sa celkový obsrk soli v syatáne a tým aj znečistenie produktu,...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Markusek Július, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Svitek Imrich, Mravec Ján, Leška Štefan

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, přípravy

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Markúsek Július Tech, Poór Robert, Mravec Ján, Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, technického, přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Markusek Július

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, výroby

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mravec Ján, Svitek Imrich, Markusek Július, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Markusek Július, Svitek Imrich, Hauskrecht Peter, Leška Štefan, Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Poó Róbert

MPK: C07D 251/50

Značky: technického, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, výroby, spôsob

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Reoucha František, Nykl Ilja, Kubíeek Jaroslav, Vaneura Václav, Hofbauer František, Budín Jioí

MPK: C07D 251/52, C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-alkyltio-4, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, výroby, zmesí, 6-diamíno-s-triazínov

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238912

Dátum: 16.03.1987

Autori: Husár Štefan Technik, Vlachynský Ivan, Fančovič Karol, Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného s kyanurchloridom v prostredí vodonerozpustného rozpúšťadla, ktoré sa po reakcii oddestiluje od reakčnej zmesi s vodnou parou. Pri príprave vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného sa použije voda vznikajúca pri oddestilovaní vodonerozpustného rozpúšťadla od reakčnej zmesi s vodnou...

Spôsob čistenia 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232643

Dátum: 15.12.1986

Autori: Babík Vladimír, Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu znečisteného organickými a anorganickými látkami. Znečistený 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazín sa rozpustí a/alebo roztaví vo vodonerozpustnom organickom rozpúšťadle pri teplote varu zmesi, nerozpustné nečistoty sa oddelia a rozpúšťadlo sa oddestiluje od 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu s vodnou parou. Na oddelenie slúži filtrácia alebo...

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229441

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Dubalaj Ján, Antalová Oľga, Violová Anna

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu pripraveného reakciou kyanúrchloridu s vodnými roztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu alkalického kovu v prostredí organického rozpúšťadla nemiesiteľného s vodou, pričom sa po ukončení reakcie organické rozpúšťadlo oddestiluje s vodnou parou, vyznačujúci sa tým, že pred a/alebo počas a/alebo po oddestilovaní organického rozpúšťadla s vodnou parou sa pridá k reakčnej...

Spôsob izolácie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229459

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Antalová Oľga, Dubalaj Ján, Černý Peter, Violová Anna

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou kyanúrchloridu s etylamínom, izopropyl-amínom, hydroxidom sodným v prítomnosti s vodou nemiešateľného rozpúšťadla v prítomnosti tenzidu a/alebo odpeňovača. Vynález možno použiť pri výrobe 2-izopropylamino-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, ktorý sa používa ako herbicíd v poľnohospodárstve najmä v kukuričných porastoch.