C07C 49/303

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Zyliňski Marek, Oczkowicz Stanislaw, Rygiel Stanislaw, Kondrat Aleksandra, Krzysztoforski Andrzej, Wierzchowski Piotr, Wójcik Zbigniew, Wais Jan, Mijal Witold, Moniuk Wladyslaw, Pohorecki Ryszard, Gruszka Mateusz, Koziol Andrzej

MPK: C07C 49/11, C07C 35/08, C07C 29/50...

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, herbicídny prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279747

Dátum: 12.03.1999

Autor: Michaely William

MPK: A01N 35/06, C07C 323/65, A01N 31/14...

Značky: prostriedok, použitie, herbicídny, ktorý, obsahuje, benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, 2-[2',3',4'-trisubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny so všeobecným vzorcom (I), kde X znamená O alebo S, R je Cl alebo Br, R1, R2 a R3 sú vždy H alebo C1-4alkyl, R4 je hydroxy, H alebo C1-4alkyl, alebo R3 a R4 vytvárajú spolu karbonyl (=O) pri podmienke, že R1, R2, R5 a R6 znamenajú vždy C1-4alkyl, R5 je H alebo C1- 4alkyl, R6 je H, C1-4alkyl, C1-4alkyltio alebo C1-4alkylsulfonyl pri podmienke, že R6 znamená C1-4alkyltio alebo...

Alkyl-4-/3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy/-fenylketony jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270729

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 49/303

Značky: biologicky, způsob, látky, účinné, jejich, přípravy

Text:

...a extrahována d 1 athyléterem. Oddělená a promytá éterická vrstva byla vysušena,odpařena a odparek byl potom chromatografován nasilikagelu s 8 hmot. vody /elučni činidlo obsahující až 20 S obj. diethyléteru/. Chromatografícky jednotné frakce poskytly po odpaření elučního rozpouštědla 2,5 g /73 / 4-/2-brom-3-ethoxy-3-methylbutoxy/propiofenonu.la NMR analýza /200 MH/ 1.18/t, 3 H, J 7.0/, 1.21/t, 3 a, J 7.o/, 1.33 a 1.42/s,6 H/, 2.95/q,...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Kováč Pavol, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Miškovič Tibor, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Banhedyi Erich, Džamba Peter, Hronec Milan, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Tomčík Kazimír, Sabadoš Július, Jesenský Ján, Bakoš Ján, Košuth Jaroslav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, získavanie, cyklohexanolu, zmesí, zariadenie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Olejník Vincent, Mihočko Peter, Juhás Stanislav, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Magur Ján, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, selektivity, oxidácie, zvýšenia, cyklohexanón, cyklohexanol, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Ambrož František, Sabadoš Július, Futrikanič Jozef, Bakoš Ján, Banhedyi Erich, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: kvapalnej, oxidáciu, fáze, cyklohexanu, zariadenie, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob, výroby

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Jesenský Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Ambrož František, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanolu, cyklohexanonu, zmesí

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Kováč Pavol, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Ambrož František, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, oxidáciu, selektívnu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Banhedyi Erich, Košuth Jaroslav, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanolu, výroby, oxidáciou, cyklohexanu, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Hronec Milan, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Ambrož František, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Ždenyi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, selektívnej, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Způsob přípravy hydrochloridu 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236234

Dátum: 01.02.1988

Autori: Budník Josef, Borovička Miloš

MPK: C07C 49/303

Značky: přípravy, způsob, hydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu je farmaceutická substance, která se pod generickým názvem Ketamin používá ve formě injekcí jako protišoková látka a k léčení postinfarktoidních stavů. Hydrochlotid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu se připravuje tak, že se známým způsobem provede přesmyk hydrochloridu methyliminu 1-hydroxycyklopentil-/2-chlorfenyl/-ketonu při 185 - 190 oC, ale způsobem podle vynálezu se provede...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Halko Miron, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Filip Bohumil

MPK: C07C 49/303

Značky: spôsob, zvyškov, rektifikačnej, destilačných, procesu, spracovania, cyklohexanón-cyklohexanolovej, rafinácie, zmesí

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Döbler Hermann, Volekov Jevgenij Addejevie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Galuskin Vadim Borisovie, Maslov Viktor Efimovie, Kandyba Leonid Fedorovie

MPK: C07C 31/135, C07C 49/303

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...